8 december 2022

Vaststelling subsidie 2015 Bibliotheek De Kempen

HEEZE – Van Bibliotheek De Kempen (BDK) zijn de jaarstukken over 2015 ontvangen, ter verantwoording van de verleende subsidie 2015. De totale jaarrekening 2015 van BDK sluit met een positief totaalresultaat van € 280.575,-. Dit is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Innovatie.

Vanaf 1 januari 2015 is er een forse bezuiniging doorgevoerd voor het bibliotheekwerk, met als gevolg dat we vanaf deze datum een onbemande bibliotheek hebben in Heeze (ongeveer € 70.000,- minder subsidie dan in 2014). In de praktijk betekent dit dat er in 2015 alleen tijdens zogenoemde service uren personeel aanwezig is voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen (3 x 2 uur per week). Het automatiseringssysteem is hierop aangepast, zodat er daadwerkelijk minder personeel nodig is. De openingstijden konden hiermee worden verruimd van 21,5 naar 33 uur per week. Een onbemande bibliotheek is een nieuwe invulling van bibliotheekwerk binnen regio De Kempen. Daarom zijn de resultaten en bevindingen eind 2015 door Cubiss geëvalueerd. Deze heeft in opdracht van BDK een klantonderzoek gehouden onder de volwassen klanten in Heeze-Leende en dit met conclusies en aanbevelingen beschreven in het rapport Klantonderzoek Bibliotheek Heeze 2015. Cubiss heeft daarnaast in september 2015 in opdracht van BDK een doelgroepenonderzoek uitgevoerd naar kwetsbare groepen. Voor Heeze-Leende blijkt daaruit dat er relatief gezien weinig laaggeletterden en maatschappelijk kwetsbaren wonen, en dat het bibliotheekgebruik onder kinderen van nul tot vier jaar achterblijft.

In 2015 is het aantal leden, aantal uitleningen, aantal bezoekers en aantal gestelde informatieve vragen afgenomen ten opzichte van 2014. Dit is overigens een landelijke tendens. Alle basisscholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om leesbevorderingsprojecten en – activiteiten modulair in te kopen. Daarnaast bezochten zij de bibliotheek, in totaal zijn 360 basisschoolkinderen ontvangen. Aan de Nationale Voorleesdagen deden 65 kinderen mee. Aan de voorleesmomenten en het kinderboekenbal namen in totaal 232 kinderen deel. De basisscholen in Leende en Sterksel hebben een bibliotheekpunt. Vrijwilligers lenen daar de materialen uit, de collectie wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. BDK verleende medewerking aan het tweewekelijks Taalcafé van Cordaad door beschikbaarstelling van ruimte en collectie, en organiseerde een digitaal café tijdens de Week van de Alfabetisering o.a. in samenwerking met Stg. Vrienden van de Bieb Heeze.
Op grond van het jaarverslag kan worden geconstateerd dat de subsidie is besteed aan de activiteiten waarvoor deze is verleend. Besloten is de subsidie 2015 voor BDK definitief vast te stellen op € 199.750,-.

Laat wat van je horen

*