21 oktober 2021

Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap

stemHEEZE – LEENDE – Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten, het hoogste orgaan van de provincie. Woont u in Brabant en bent u 18 jaar of ouder? Breng dan uw stem uit voor één van de statenleden. Daarmee beslist u mee over de koers van onze provincie.

Daarnaast zijn er verkiezingen voor het Waterschap. Waterschap De Dommel zorgt dagelijks voor schoon, voldoende en veilig water. Waterstanden bij droogte of hoog water worden geregeld. Afvalwater wordt gezuiverd en het water in beken blijft van goede kwaliteit. Water is actueel en constant in beweging. Er zijn talloze ontwikkelingen op watergebied. Dat vraagt om keuzes. Door te stemmen heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt over waterbeheer in uw omgeving.

Wie mogen er stemmen?

U mag stemmen als u een stempas ontvangt en u krijgt een stempas als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • u bent op de dag van de stemming 18 jaar of ouder;
  • op de dag van de kandidaatstelling (4 februari 2019) staat u ingeschreven in de BRP van de gemeente Heeze-Leende;
  • u bezit de Nederlandse nationaliteit

Voor de Waterschapsverkiezing is die laatste voorwaarde wat minder streng: u mag stemmen als u de Nederlandse nationaliteit bezit of EU-burger / niet-Nederlander met een geldige verblijfsvergunning bent. (onafhankelijk van de duur van verblijf in Nederland).

Neerslag blijft uit, gevolgen van droogte zichtbaarder

In de maanden april en mei is maar half zoveel regen gevallen als normaal. Ook de afgelopen winter was het droger dan anders. Dit geldt voor Brabant en Limburg maar ook voor België en Frankrijk waar de Maas ontspringt. Op het land en in de sloten zijn de gevolgen van het uitblijven van regen en de aanhoudende hoge temperaturen steeds meer zichtbaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen in Brabant en Limburg houden de situatie nauwlettend in de gaten en doen wat mogelijk is om boeren en tuinders, industrie, natuur en andere watergebruikers van voldoende water te voorzien.
De aanvoer van water wordt minder en als gevolg van verdamping, daalt ook de grondwaterstand. De verwachting is dat langzamerhand de kans op neerslag toeneemt. Maar tot dat dan hebben de waterschappen in Limburg en Brabant diverse verboden afgekondigd op het onttrekken van water uit beken en sloten om te beregenen. Oppompen van grondwater voor beregening is alleen mogelijk als daarvoor een vergunning is verleend.
In het beheergebied van Waterschap De Dommel hebben veel ondernemers te kampen met ernstige droogte. Agrariërs moeten alle zeilen bijzetten om hun oogsten veilig te stellen en als er geen mogelijkheid is om te beregenen dreigen oogsten verloren te gaan. Ook voor sommige recreatieondernemers is het spannend of er binnenkort nog gekanood kan worden in verband met het lage water. Veel natuur is ook afhankelijk van hogere grondwaterstanden en stroming in het water.
De waterbeheerders zijn alert zodat snel gehandeld kan worden, ook als het weer flink gaat regenen. Het is immers nog maar een jaar geleden dat er sprake was van enorme wateroverlast in delen van Oost-Brabant en Noord-Limburg. Daar ging ook een periode van aanhoudende droogte aan vooraf.
Hoe schadelijk is droogte?
Een langdurige droge periode kan schadelijk zijn voor bomen, planten, dieren en gewassen op het land. Door de sterke verdamping, zakt ook het grondwaterpeil en kunnen de wortels van bomen en planten op termijn niet meer bij het water. Met droogvallen van sloten en plassen, droogt het leefgebied van vissen en amfibieën letterlijk op. Warm water heeft een lager zuurstofgehalte en dat kan leiden tot vissterfte. Ook neemt in warmer water de concentratie van opgeloste stoffen en bacteriën toe en kunnen botulisme en blauwalg ontstaan.
Weinig water in de Maas kan naast bovengenoemde aspecten zorgen voor problemen voor de scheepvaart en voor bedrijven die gebruik maken van het Maaswater als koelwater.
Wat doen we eraan?
De waterschappen richten de beken en sloten zo in dat water langer vastgehouden wordt. Een teveel aan water wordt afgevoerd om overlast en schade te voorkomen. Op dit moment zijn de medewerkers van Rijkswaterstaat en de waterschappen Limburg, Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta alert en voeren extra controles uit. Ze letten op het goed functioneren van stuwen en verdeelwerken en controleren de waterkwaliteit. Waar mogelijk wordt water aangevoerd uit de Limburgse en Brabantse kanalen. Ook wordt het onttrekkingsverbod van oppervlaktewater gehandhaafd en is in een aantal situaties extra gemaaid om een goede aan- en afvoer van water te regelen. Dat is wat we kunnen doen. Rijkswaterstaat heeft diverse waterbesparende maatregelen genomen bij de stuwen en sluizen. Een daarvan is het beperkt schutten. De waterbeheerders in Zuid-Oost Nederland trekken hierin samen op.
Praktijkvoorbeelden bij De Dommel

Verder zijn in de Boven Dommel de vistrappen dichtgezet, inclusief de vistrap bij Vughterstuw. In het waterinlaatgebied wordt de maximale hoeveelheid water ingelaten om het door het hele gebied te kunnen verspreiden en wordt er extra gemaaid. Op diverse plaatsen zijn stuwen hoger gezet om het water zo lang mogelijk vast te houden.
Wat kunt u doen?
Boeren en tuinders kunnen ook zélf maatregelen nemen om de gevolgen van de aanhoudende droogte voor hun bedrijfsvoering zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door water vast te houden, minder water te gebruiken (precisie irrigatie) of de structuur van de bodem te verbeteren. Ook in de bebouwde kom kunnen maatregelen genomen worden. Hier is het van belang zo min mogelijk verharding te hebben, bijvoorbeeld in de tuin, zodat het water geleidelijk de bodem in kan zakken.
Vermijd uit voorzorg contact met water in vijvers en sloten. Met name water waarin blauwalgen of botulisme zitten vormen een gezondheidsrisico voor mens en dier. Houd ook de informatie van de drinkwaterleidingmaatschappijen in de gaten. Die geven adviezen over het gebruik van leidingwater in deze droge tijden.
Klimaatverandering
Extreme droge en natte perioden zullen vaker voorkomen en lopen niet in de pas met het groeiseizoen van gewassen op het land en de behoefte aan water in de natuur. Het is daarom belangrijk dat er voldoende grondwater beschikbaar blijft en dat de grondwatervoorraad ook voor langere termijn wordt beschermd. De klimaatverandering stelt Rijkswaterstaat en de waterschappen voor belangrijke uitdagingen in het waterbeheer met gevolgen voor gezondheid, leefbaarheid, economie en natuur.

Werkzaamheden Kleine Dommel Heeze gestart

Waterberging en beekdalontwikkeling

Vanaf maandag 22 mei zijn er graafmachines te zien in het projectgebied van de Kleine Dommel. De eerste ontgravingen zijn gedaan ter hoogte van de Rul. De komende maanden zullen de werkzaamheden niet onopgemerkt blijven voor inwoners van Heeze en recreanten. Op 9 mei jl. was er een informatiebijeenkomst waar Waterschap De Dommel en aannemer Rasenberg Infra /Colijn Beton en Waterbouw aanwezig waren om actuele informatie te geven over de geplande werkzaamheden. Zo is er door de aannemer een zorgvuldig plan ontwikkeld om overlast tijdens de uitvoering zoveel als mogelijk te beperken. Het vermijden van vrachtverkeer door de kern van Heeze en over de Boschlaan is een belangrijk onderdeel uit dit plan. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan het einde van 2017 klaar.

Wateroverlast voorkomen
Het beekdal van de Kleine Dommel, het gebied tussen de A67 bij Geldrop en Kasteel Heeze, gaat de komende jaren veranderen. Ten zuiden van de A67 komt er een waterbergingsgebied dat ingezet kan worden in tijden van hoog water. Woonwijken in Geldrop lopen daardoor minder risico op overstroming. Als de geplande kades zijn aangelegd, kan in dit bergingsgebied bij extreme en langdurige regenval veel meer water dan nu worden geborgen. In totaal maximaal 1,5 miljoen m3. Het dal van de Kleine Dommel heeft van nature een ‘badkuip’-vorm en is daarom erg geschikt voor waterberging. De beek treedt bij hoogwater in de huidige situatie ook buiten zijn oevers.

Natuurontwikkeling
Behalve het voorkomen van wateroverlast wordt ook gewerkt aan de Kleine Dommel zelf en de aangrenzende natuurgebieden. De beek en het beekdal worden natuurlijker door nieuwe meanders te graven en op enkele plaatsen de brede loop minder diep en smaller te maken. Een natuurlijke beek in een mooi landschap. Het waterschap werkt hiervoor samen met onder andere Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. Van diverse percelen in het gebied wordt de bovenste voedselrijke bodemlaag afgegraven. En om water langer in het gebied vast te houden, worden diverse stuwtjes aangebracht en slootjes afgedamd. Zo krijgt zeldzame natuur, die door verdroging is aangetast, meer mogelijkheden om te ontwikkelen.

Werkzaamheden tussen de A67 en de Rul
De aannemer is hoofdzakelijk bezig met voorbereidingen, zoals het uitzetten van de werkzaamheden. Dat vormt een belangrijk onderdeel van het werk. Maar ook de graafmachines draaien al. Er is gestart met de afplaggingen tussen de A67 en de Rul. Daarnaast worden binnenkort ook de nieuwe meanders gegraven. De grond die nu vrijkomt, wordt zoveel als mogelijk hergebruikt in het gebied. Onder ander voor het maken van de kades. Nog voor de zomer zal gestart worden met de kade evenwijdig aan de A67. Op de locatie waar de Kleine Dommel de snelweg kruist komt een regelbare klepstuw. Hiermee kan water langer in het gebied vastgehouden worden en wordt de snelweg en Geldrop beschermd tegen overstromingen.

Veiligheid
Er is door het waterschap en de aannemer veel aandacht voor veiligheid. Hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance zijn geïnformeerd over de uitvoering. Er is goed gekeken naar veilige routes. Indien er een omleiding is, wordt deze ter plaatse met borden aangegeven. Er zal hierbij zo min mogelijk hinder voor het overige verkeer zijn.
Informatie over de werkzaamheden
Buiten de informatie die gepubliceerd wordt op www.dommel.nl/kleinedommel, worden omwonenden vooraf geïnformeerd als er werkzaamheden in de directe omgeving plaatsvinden. Naast De Rulse Hoeve, ter hoogte van Rul 31, staat een bouwkeet en komt een informatiepunt. De aannemer houdt hier ook inloopspreekuren om vragen over de werkzaamheden te beantwoorden. Dit spreekuur vindt wekelijks plaats op donderdag van 13.30 uur tot 15.00 uur. Voor direct contact over vragen en opmerkingen met betrekking tot de uitvoeringswerkzaamheden is er ook een speciaal telefoonnummer: 06-81956709 (omgevingsmanager Rasenberg/ Colijn). Liever per e-mail uw vraag stellen? kleine.dommel@rasenberginfra.nl
Tevens is er een speciale bouwapp waarop actuele informatie en foto’s te zien zijn. Download de BouwApp in de Appstore of Google PlayStore en zoek op het project “Waterberging en natuurontwikkeling Kleine Dommel”

Financiering
De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Uitnodiging informatiebijeenkomst en wandeling Kleine Dommel Heeze-Geldrop

HEEZE – GELDROP – Begin mei start Waterschap De Dommel met de aanleg van de gestuurde waterberging en de ontwikkeling van het beekdal van de Kleine Dommel in Heeze. Op deze manier, houdt de Heezer badkuip, de Geldropse en Eindhovense voeten droog. In februari dit jaar vonden er al voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals het kappen van bomen. Nu gaat het grote werk beginnen. Als de uitvoering volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden aan het eind van dit jaar klaar. De komende maanden zal het werk echter niet onopgemerkt blijven voor de inwoners van Heeze en voor de recreanten. Op 9 mei aanstaande vindt er daarom een informatiebijeenkomst over de uitvoeringswerkzaamheden plaats. Aannemer Rasenberg Infra /Colijn Beton en Waterbouw uit Breda zijn hierbij aanwezig. De bijeenkomst start om 19.30 uur in de Hooizolder, Kapelstraat 9 in Heeze, de zaal is open vanaf 19.15 uur.

“Voorafgaand aan de informatiebijeenkomst bent u tevens uitgenodigd om mee te wandelen naar het gebied rondom Kasteel Heeze. Wij lichten u tijdens deze wandeling de maatregelen toe en de te verwachten effecten hiervan. Om 18.00 uur start de wandeling vanaf de brug bij de ingang van Kasteel Heeze.”