31 maart 2023

Vaststelling subsidie 2015 Bibliotheek De Kempen

HEEZE – Van Bibliotheek De Kempen (BDK) zijn de jaarstukken over 2015 ontvangen, ter verantwoording van de verleende subsidie 2015. De totale jaarrekening 2015 van BDK sluit met een positief totaalresultaat van € 280.575,-. Dit is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Innovatie.

Vanaf 1 januari 2015 is er een forse bezuiniging doorgevoerd voor het bibliotheekwerk, met als gevolg dat we vanaf deze datum een onbemande bibliotheek hebben in Heeze (ongeveer € 70.000,- minder subsidie dan in 2014). In de praktijk betekent dit dat er in 2015 alleen tijdens zogenoemde service uren personeel aanwezig is voor het beantwoorden van vragen of het oplossen van problemen (3 x 2 uur per week). Het automatiseringssysteem is hierop aangepast, zodat er daadwerkelijk minder personeel nodig is. De openingstijden konden hiermee worden verruimd van 21,5 naar 33 uur per week. Een onbemande bibliotheek is een nieuwe invulling van bibliotheekwerk binnen regio De Kempen. Daarom zijn de resultaten en bevindingen eind 2015 door Cubiss geëvalueerd. Deze heeft in opdracht van BDK een klantonderzoek gehouden onder de volwassen klanten in Heeze-Leende en dit met conclusies en aanbevelingen beschreven in het rapport Klantonderzoek Bibliotheek Heeze 2015. Cubiss heeft daarnaast in september 2015 in opdracht van BDK een doelgroepenonderzoek uitgevoerd naar kwetsbare groepen. Voor Heeze-Leende blijkt daaruit dat er relatief gezien weinig laaggeletterden en maatschappelijk kwetsbaren wonen, en dat het bibliotheekgebruik onder kinderen van nul tot vier jaar achterblijft.

In 2015 is het aantal leden, aantal uitleningen, aantal bezoekers en aantal gestelde informatieve vragen afgenomen ten opzichte van 2014. Dit is overigens een landelijke tendens. Alle basisscholen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om leesbevorderingsprojecten en – activiteiten modulair in te kopen. Daarnaast bezochten zij de bibliotheek, in totaal zijn 360 basisschoolkinderen ontvangen. Aan de Nationale Voorleesdagen deden 65 kinderen mee. Aan de voorleesmomenten en het kinderboekenbal namen in totaal 232 kinderen deel. De basisscholen in Leende en Sterksel hebben een bibliotheekpunt. Vrijwilligers lenen daar de materialen uit, de collectie wordt tweemaal per jaar geactualiseerd. BDK verleende medewerking aan het tweewekelijks Taalcafé van Cordaad door beschikbaarstelling van ruimte en collectie, en organiseerde een digitaal café tijdens de Week van de Alfabetisering o.a. in samenwerking met Stg. Vrienden van de Bieb Heeze.
Op grond van het jaarverslag kan worden geconstateerd dat de subsidie is besteed aan de activiteiten waarvoor deze is verleend. Besloten is de subsidie 2015 voor BDK definitief vast te stellen op € 199.750,-.

Subsidieprojecten Scouting Sint Nicasius afgerond

hfgazr

Onthulling van de plaquette

Tijdens het winterkamp van Scouting Sint Nicasius Heeze is het subsidieproject, verkregen via het Coöperatiefonds van Rabobank Dommelstreek, afgerond. De groep ontving in april 2013 een prachtige subsidie van 50.000 euro van het coöperatiefonds. [Lees meer…]

Jaarlijkse subsidies 2014: van 118 naar 74 toekenningen

Jaarlijks 500 euro subsidie

Jaarlijks 500 euro subsidie

In 2012 is nieuw subsidiebeleid vastgesteld voor het lokale verenigingsleven. Organisaties hebben de gelegenheid gehad jaarlijkse subsidie aan te vragen voor 2014.
Er is besloten geen subsidie meer te verlenen aan sportverenigingen, behalve aan binnensportverenigingen met tenminste 10 jeugdleden tot 18 jaar. Verder wordt geen subsidie meer verleend aan wagenbouwersgroepen en vriendenkringen. In de plaats hiervoor ontvangt de Stg. Brabantse Dag een hogere subsidie. [Lees meer…]

Subsidie: Green Deal Zonneceltechnologie

Ondernemers die willen investeren in zonne-energieprojecten kunnen tot en met 31 mei 2020 een subsidie voor een garantstelling aanvragen vanuit de Green Deal Zonneceltechnologie.

Green Deal Zonnetechnologie in het kort
In de Green Deal Zonneceltechnologie stelt het Rijk een bedrag van 5.400.000 euro beschikbaar. Hiermee worden subsidies verleend in de vorm van garantstellingen. De garantstellingen moeten voor ondernemers onzekerheden wegnemen, waardoor innovatieve zonne-energieprojecten van de grond komen. Vaak gaat het om projecten die gebruik maken van gecertificeerde producten, maar waarmee nog geen langdurige praktijkervaring is opgedaan. De projecten moeten wel op voorhand rendabel zijn.

Gezochte projecten

  • De subsidie is bedoeld voor projecten die grensverleggend samenwerken op het gebied van zonne-energie.
  • Projecten die bij realisatie de architect – installateur/solateur –fabrikant etc. in de keten met elkaar verbinden.
  • En zorgen voor nieuwe technologieën, waarbij de investeerders wel zekerheid willen over de opbrengst en garantie van het systeem.

Aanvraag

Bron: Brabant.nl

Subsidies lokaal verenigingsleven 2013 vastgesteld

3 x 1000 euro voor de EHBO

3 x 1000 euro voor de EHBO

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2013 de jaarlijkse subsidies voor het lokale verenigingsleven vastgesteld. Het gaat om een lange lijst van activiteiten op het gebied van sport, cultuur en maatschappelijk werk. De bedoeling van deze subsidie is versterking van de leefbaarheid en de gemeenschapszin. Voor het al of niet toekennen van subsidie zijn er duidelijke spelregels en gebruikt de gemeente een beslisboom. Wie het wil nalezen of subsidie wil aanvragen, vindt de informatie op www.heeze-leende.nl.

Subsidie Talentontwikkeling Sport

In 2013 gaat de regeling voor talentontwikkeling veranderen. Deze verandering moet zorgen voor een groter bereik van talenten. Het principe van ‘wie het eerst komt’ vervalt. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van de Algemene Subsidie Verordening die Gedeputeerde Staten nog formeel moeten vaststellen. [Lees meer…]

Nieuwe steunmogelijkheden voor bedrijven in regio Eindhoven

Voor bedrijven in de stadsregio Eindhoven (SRE) zijn met ingang van 2013 twee nieuwe regelingen beschikbaar gekomen, te weten de SRE Investeringsregeling (SIR) en de SRE Adviesregeling (SAR). Deze regelingen zijn met name bedoeld om vernieuwende ontwikkelingen in het MKB met een meerwaarde voor de regio  te stimuleren. De SIR heeft de vorm van een renteloze lening, de SAR is een subsidieregeling.

Financiële ondersteuning
Met ingang van 2013 heeft de SRE een tweetal ondersteuningsregelingen in het leven geroepen, die bedoeld zijn voor vernieuwende ontwikkelingen voor het MKB in de regio, te weten de SRE Investeringsregeling (SIR) en de SRE Adviesregeling (SAR). De SRE wil hiermee ontwikkelingen stimuleren die een meerwaarde geven aan de regio.
De SIR is een renteloze lening bedoeld voor inrichting of aanschaf van nieuwe apparatuur, om nieuwe producten aan te bieden, om markten te verbreden of om een nieuwe markt aan te boren. De SAR voorziet in subsidie op de kosten van een externe adviseur, met als doel het onderbouwen van een innovatie of de implementatie ervan te vergemakkelijken.
Voor beide regelingen is gekozen voor een laagdrempelige aanpak. Als belangrijkste eisen gelden dat een bedrijf gevestigd moet zijn in de regio en dat deze een nieuwe economische activiteit wil ontwikkelen.

Financieringsruimte
Voor de SIR geldt dat tot 30 procent van de gemaakte kosten in aanmerking genomen kunnen worden, met een minimum van € 450,- per bedrijfsmiddel en € 15.000,- voor het gehele project. De SAR kan ingezet worden voor de volledige advieskosten die samengaan met de uitvoering van het project. Voor de SIR en SAR samen geldt dat er tot een maximum van € 50.000,- voor beide regelingen samen kan worden aangevraagd.
Aanvragen kunnen doorlopend worden ingediend, voor de regeling is een budget beschikbaar van € 300.000,-.

Bron: SRE, www.plusprojects.nl