23 maart 2023

"Schaliegas alleen na integrale afweging omgevingsaspecten"

Besluiten over het winnen van schaliegas kunnen alleen genomen worden na een integrale afweging van alle omgevingsfactoren. Dat stellen provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven in een brief aan minister Henk Kamp (EZ, VVD) en de Tweede Kamer. [Lees meer…]

Regels EU over schaliegasboringen 'minimaal'

De Europese Unie komt met een serie ‘minimale’ richtlijnen voor het boren naar schaliegas. De Europese Commissie zal de lidstaten erop wijzen dat het boren naar schaliegas veilig moet gebeuren en dat het niet in strijd mag zijn met bestaande milieuwet- en regelgeving. Dat staat in een conceptdocument dat is ingezien door Bloomberg News. [Lees meer…]

Provinciale Staten verklaren Brabant schaliegasvrij

De Provinciale Staten van Brabant hebben op 27 september in meerderheid de motie Brabant schaliegasvrij aangenomen.Met deze motie vragen Provinciale Staten aan het college van Gedeputeerde Staten om op korte termijn een voorstel te doen om provinciale verordeningen zo aan te passen dat de Brabant wordt aangewezen tot boringsvrije zone, als het gaat om de (proef)winning van schaliegas.
De motie werd tijdens een extra Statenvergadering ingediend door de fracties van CDA, SP, PvdA, GL en D66. De fracties van 50PLUS en PvdD steunden de motie. De fractie van VVD stemde tegen de motie, omdat deze fractie het te vroeg vindt om nu al een uitspraak te doen. De fractie wil onderzoeken naar de veiligheid van het boren naar schaliegas afwachten. De fractie van de PVV stemde tegen, omdat deze fractie het al dan niet boren naar schaliegas een landelijke verantwoordelijkheid vindt. Het debat sloot aan op een drukbezochte informatieve bijeenkomst over schaliegas.  [Lees meer…]

Geen proefboringen schaliegas in afwachting bredere studie

Een onderzoek naar alle mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas in Nederland moet meer inzicht geven in waar eventuele proefboringen het meest verantwoord uitgevoerd kunnen worden. In afwachting van de resultaten van deze studie zal geen besluit worden genomen over eventuele proefboringen.

Betrokkenheid bewoners en lokale bestuurders

Een dergelijk onderzoek geeft ook de gelegenheid lokale bestuurders en bewoners te betrekken bij en te informeren over de opsporing en mogelijke winning van schaliegas in Nederland. De plekken waar al plannen bestaan voor proefboringen, worden in het landelijke onderzoek als een van de mogelijke locaties meegenomen. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) woensdag 18 september 2013 aan de Tweede Kamer.

Locaties waar veiligheidsrisisco’s beste ondervangen kunnen worden

‘Mogelijke locaties voor proefboringen naar schaliegas werden tot nu toe aangewezen door bedrijven die een vergunning aanvragen. Ik wil zelf een oordeel kunnen vormen over alle locaties in Nederland waar proefboringen mogelijk zijn,’ aldus de bewindsman. ‘Vervolgens kan de aandacht zich richten op die locaties waarvan bekend is dat een mogelijke proefboring kansrijk is en waar de veiligheidsrisico’s het best ondervangen kunnen worden.’

Landelijk onderzoek

Het landelijke onderzoek geeft voor potentiële locaties in Nederland inzicht in de te verwachten effecten van schaliegasboringen op milieu, landschap en natuur. Het onderzoek zal één tot anderhalf jaar in beslag nemen.
Deze periode wordt gebruikt om samen met onder andere drinkwaterbedrijven, de mijnbouwsector en Staatstoezicht op de Mijnen te onderzoeken hoe boortechnieken kunnen worden geoptimaliseerd zodat mogelijke risico’s van vervuiling van grond- en oppervlaktewater kunnen worden ondervangen.
Pas als het onderzoek klaar is, zullen aanvragen voor een opsporingsvergunning in behandeling worden genomen. Voor de gebieden waarvoor al een opsporingsvergunning is afgegeven, wordt met de initiatiefnemers afgesproken dat er tot het voltooien van het landelijke onderzoek geen stappen worden gezet.

Bron: Rijksoverheid

CDA-Statenfractie tegen schaliegas

De CDA-Statenfractie heeft zich uitgesproken tegen de winning van schaliegas in Brabant. “Bij twijfel niet inhalen,” vindt het CDA. “De kwaliteit van het drinkwater is in Brabant van uitmuntende kwaliteit. Dit is belangrijk voor onze inwoners en is ook de belangrijkste vestigingsfactor voor veel grote ondernemingen in de voedingsmiddelenindustrie. We willen deze waterkwaliteit en de economische bedrijvigheid die er mee samenhangt niet in de waagschaal stellen.”

Verder heeft de provincie een energieagenda vastgesteld die uitgaat van duurzame energie. Een deel van de Essentgelden wordt hiervoor via het nieuwe energiefonds ingezet. We zetten volop in op de omschakeling naar duurzaamheid en daar past wat het CDA betreft de winning van schaliegas niet bij.

De CDA Statenfractie komt met een motie om de provincie Brabant als geheel aan te merken als boorvrije zone voor schaliegas.

Bron: CDA

Vitens publiceert zorgenlijst schaliegas

In de provincie Noord-Brabant is de gemeente Boxtel een mogelijke locatie voor proefboringen naar schaliegas. Deze energiebron wordt in de VS al op grote schaal gewonnen. Dat gaat gepaard met grote gevolgen voor de leefomgeving, bijvoorbeeld verontreiniging van het grondwater en toename van het aantal aardbevingen. Ook in Nederland is veel onrust ontstaan over schaliegas. Indien grondwater wordt verontreinigd is dit onomkeerbaar en mocht dit leiden tot sluiting van een winlocatie, dan kunnen tienduizenden Nederlanders langdurig zonder water komen te zitten. [Lees meer…]

Onrust over schaliegas in Boxtel wordt groter

stop schaliegas rood_1 cropVanwege de diverse breuklijnen in de Brabantse ondergrond vindt de gemeenteraad van Boxtel het onverantwoord om in die plaats naar schaliegas te gaan boren. De ‘verontruste’ gemeenteraad schrijft dat in een brief aan minister Henk Kamp (Economische Zaken) naar aanleiding van de recente aardbevingen door aardgasboringen in Groningen. De gemeenteraad mist in de opzet voor het onderzoek van de minister naar de risico’s van schaliegaswinning ook aandacht voor de specifieke (geologische) situatie in Boxtel en wil dat die er wel komt.
Boxtel is een van de plekken die het Britse bedrijf Cuadrilla heeft uitgekozen voor een proefboring naar schaliegas. Een proefboring zal niet plaatsvinden voor de uitkomst van het onderzoek in opdracht van de minister.  Schaliegas is met een omstreden methode te winnen uit keiharde leisteenlagen in de diepe ondergrond.