4 februari 2023

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende 2018

HEEZE – LEENDE – Geen aardverschuiving, wel een andere grootste partij: Lokaal Heeze-Leende. Wel even alle cijfers onder voorbehoud: het zijn voorlopige tellingen.

Het zweet stond Nico van der Palen op het voorhoofd. Van spanning? “Neu… dat heeft Nico vaker.” Maar blij en trots is hij wel! Lokaal Heeze Leende kreeg 1702 stemmen.

SAM_7472

V.l.n.r. : Harrie Scheepers (ABHL), Inge Maas (CDA), Frans Cuijpers (VVD), grote overwinnaar Nico van der Palen (LHL), Pieter van der Stek (D66), Geert Verzijden (DLLP), Toon Bosmans (PvdA) en Frans Maas (PvOJ/Groen Links). Marriette van Wisse interviewt Nico vd Palen       (c) margot van den boer

Tweede grootste partij werd de huidige lijst 1: CDA met lijsttrekker Inge Maas. De VVD met lijsttrekker Frans Cuijpers kreeg 1090 stemmen en leed flink verlies. Dit wellicht mede door de komst van oud-VVDer Geert Verzijden met De Lokale Liberale Partij. DLLP kreeg 295 stemmen, net niet genoeg voor Verzijden om in de raad te komen. “Jammer, want we hebben een paar jonge partijleden die graag in de politiek willen groeien en mijn 16 jaar ervaring zou hen kunnen helpen.” D66 met Pieter van der Stek als kopman komt met één zetel in de raad. Ze kregen 580 stemmen.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen                    (c) margot van den boer

 

 

 

 

De nieuwe combinatie PvOJ/Groen Links met woordvoerder Frans Maas kreeg 1035 stemmen en gaat wellicht met 2 personen in de raad. De PvdA (Lijsttrekker Toon Bosmans) kreeg 569 stemmen. Wellicht van 2 naar 1 zetel. Maar Toon zou Toon niet zijn om dit positief te weerleggen: “Yes, ik mag in de raad…”. Algemeen Belang Heeze – Leende behaalde 661 stemmen en wellicht gaan zij 2 zetels vullen.

Op zeer korte termijn zal LHL de gesprekken gaan voeren omtrent de coalitie vorming. “Er valt met iedereen te praten en rancune om wat de afgelopen periode gespeeld heeft hebben we niet. We zijn grote volwassen mensen en denken aan de toekomst.”

 

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Kernpunten LOKAAL Heeze-Leende

logoHEEZE – LEENDE – 2018 kernpunten LOKAAL Heeze-Leende
Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.

“LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.

We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden.
Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht.
LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.

Een toelichting op onze kernpunten vindt u hieronder.”

Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.
We willen het vertrouwen in de politiek van onze gemeente vergroten. De gemeente moet duidelijkheid geven over waarom er wat gebeurt en wanneer. Vanaf het begin moet er een open communicatie zijn. Inwoners moeten uitgedaagd worden om aan te geven wanneer iets onvoldoende duidelijk is. We hechten groot belang aan intensieve en goede samenwerking van de bewoners van onze kernen, gemeente en uitvoerders vanaf de eerste (ontwerp-)fase.

LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.
Er moet goed gelet worden op de financiën. Geld lenen of een garantie afgeven kan een middel zijn om vooruitgang te boeken, maar alleen als het echt niet anders kan en alleen als komende generaties niet worden opgezadeld met onverantwoord hoge lasten. Ook willen wij dat de raad tijdig op de hoogte wordt gehouden van incidenten of ontwikkelingen die in de toekomst een financiële belasting kunnen worden.
We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.

LOKAAL Heeze-Leende juicht het vrijwilligerswerk daarin zeer toe. Ook op terreinen van cultuur is de inzet van vrijwilligers een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Niet alleen gezondheidsbevordering, ontspanning en creativiteit, maar ook burgerparticipatie en leefbaarheid worden hierdoor gestimuleerd.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Wij zijn blij met de bestaande ondernemers en de ondernemers die zich willen vestigen in onze gemeente. Initiatieven van ondernemers juichen wij zeer toe.
Er bestaat een dringende noodzaak tot het ontwikkelen van centrumplannen, waarbij een spontane samenwerking tussen winkeliers en gemeente wenselijk is om te komen tot een dynamisch centrum. Ook het ontwikkelen van recreatief toerisme kan rekenen op onze steun. Dit is bevorderlijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid.

Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen; het valt allemaal onder erfgoed, wij willen dit maximaal behouden, de gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp en initiatieven van derden juichen wij van harte toe. Om de leefbaarheid te behouden streven wij naar betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen. Wij willen ouderen en jongeren blijvend huisvesten, een starters- of blijvers lening kan hieraan bijdragen. Opnemen van statushouders moet plaatsvinden in het kader van een overzichtelijk integratiebeleid en zoveel mogelijk in overleg met onze bewoners.

Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is
daarbij essentieel.
De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve energiebronnen
worden gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken. Duurzaamheid is een
hoofdcriterium waaraan investeringen en het voortdurend stimuleren van ontwikkelingen
moeten voldoen. Er moet een consistent beleid ten aanzien van de te hanteren normen zijn,
zodat (agrarische) ondernemers niet geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten.

Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle
beschikbare middelen en mogelijkheden.
De veiligheid van fietsers, voetgangers en overige weggebruikers verdient een hoge
prioriteit. We zijn vóór het aanbrengen van voldoende effectieve autoverkeer remmende
voorzieningen en het creëren van veilige oversteekplaatsen. Maatregelen nemen om zoveel
mogelijk doorgaand verkeer te ontmoedigen in onze dorpskernen is een must. Gebruik de
ontsluitingsweg van het uitbreidingsplan De Bulders als randweg, in combinatie met het
realiseren van voldoende (o.a. geluidswerende) maatregelen tot behoud van kwalitatief
hoogstaand leefmilieu voor de bewoners aan en in de buurt van de nieuw aan te leggen
weg.

Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de
nodige aandacht.
De gemeente moet vanuit een adequaat onderhoudsplan zaken aanpakken. Ze moet alert
reageren op meldingen vanuit de bewoners en gevaarlijke situaties oplossen. Overlast
gevend groen zoveel mogelijk beperken. We zijn voor een actief en dynamisch bomenbeleid
voortkomend uit de bomenvisie.

LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal
voorzieningenniveau.
De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op maat van
de belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op de ingeslagen weg.
We ondersteunen projecten waarbij de mensen samen, vitaal, zelfstandig veilig en mobiel
willen blijven, zeker ook met verbeteringen in e-communicatie en eHealth. Geef
toegankelijke informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor
samenwerking met andere gemeenten.

Heeze-Leende is gevestigd midden in een regio van kennis en groei. Ingekapseld tussen 2
snelwegen lukt het ons om een groene en rustige gemeente te zijn, een fijne plek om te
wonen. Dit koesteren wij en we zullen er dan ook alles aan doen om dit gevoel te
waarborgen. Wij kunnen er echter niet omheen, dat wij onderdeel zijn van een groter
geheel. Als gemeente moeten wij daarin onze stem laten horen en waar kan samenwerken
om zo onze eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden.

Nico van der Palen: lijsttrekker LOKAAL Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – Het bestuur van LOKAAL Heeze-Leende maakt bekend dat Nico van der Palen is benoemd tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018.
Nico van der PalenDe huidige fractievoorzitter van LOKAAL Heeze-Leende wil graag nog een volgende periode in de gemeenteraad plaatsnemen, omdat hij vindt dat zijn werk nog niet af is.

“Ik wil, met behulp van de kiezers, van LOKAAL Heeze-Leende de grootste partij maken, zodat we na de verkiezingen mee kunnen praten en onze stempel kunnen zetten op het te maken beleid en de uitvoering daarvan”, aldus de ambitieuze lijsttrekker.

De kernpunten van het verkiezingsprogramma zijn bekend en de uitwerking hiervan in een definitieve vorm wordt eind januari 2018 gepresenteerd.
Ook de lijst met kandidaten voor de verkiezingen is zo goed als afgerond. De huidige kern heeft aangegeven te willen doorgaan. Daarnaast hebben zich nieuwe mensen aangemeld ter versterking van de top tien van de lijst. Ook de grote groep vaste aanhangers heeft zich wederom bereid verklaard om hun steun te verlenen en zodoende de ambities van LOKAAL Heeze-Leende waar te maken.

Voor verdere informatie kunt u zich richten tot campagneleider, Dennis Keuten, tel 06-23006222 of dl.keuten@hslnet.nl