23 maart 2023

PVGE Jaarvergadering huldigt jubilarissen, Willy Veenis lid van Verdienste

HEEZE-LEENDE – GELDROP-MIERLO – Afgelopen vrijdag hield de PVGE afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende haar jaar vergadering in den Dreef in de Geldropse Coevering. De dag begon met een welkom aan de nieuwe leden, waarbij bijna alle van de 15 PVGE clubs iets van hun mogelijkheden lieten zien. Voorzitter Hans Josiassen zette de structuur en mogelijkheden van de PVGE als geheel en voor onze afdeling uiteen. Behalve de 15 clubs zijn de evenementen inmiddels een stevige pijler van de PVGE geworden.

Jubilarissen PGVE

Jubilarissen PGVE

 

Er waren liefst 13 leden die alweer 25 jaar lid zijn van deze vereniging en de hiervan aanwezigen kregen uit erkentelijkheid een bloementje of fles wijn.

Dames Biemans, Leuven, Broek, Verhoeven, Eijsvogel, Waasdorp, Groot, Wardenier, Hout, Wolters en Lefferts.

De Heren Kooy en Lefferts.

 

Willy Veenis

Na een uitstekende lunch werd de zaal snel omgebouwd naar vergaderzaal om de Algemene Leden vergadering te houden. Ook hier weer een volle zaal, het wel en wee werd plezierig besproken en Willy Veenis, die statutair niet herkozen kon worden werd voor haar 9 jaar durende inzet voor de seniorenbelangen in Heeze-Leende benoemd tot lid van verdienste. Een plezierige verrassing die met erespeld, oorkonde en bosbloemen werd opgefleurd. Na nog enkele levendige discussies en toelichtingen kon de vergadering besloten worden met een optreden van het Geldropse A Capella Vrouwenkoor Multi(f)vocaal.
Ook daarna bleef het nog een tijdje plezierig kletsen in de Dreef. Op naar het volgende evenement.

Tip van de politie Cranendonck & Heeze-Leende

12063327_894918090616418_963638971006144105_n“ATTENTIE VOOR DE INWONERS VAN CRANENDONCK EN HEEZE-LEENDE

WAARSCHUWING:

Gisterenmiddag 06-02-2016 en afgelopen nacht 07-02-2016 zijn er meerdere woninginbraken gepleegd in woningen van feestvierende inwoners van met name Soerendonk en Heeze.

WIJ WILLEN ONZE INWONERS BEHOEDEN VOOR DEZE ELLENDE EN VRAGEN JULLIE AANDACHT

Zorg dat uw woning er bewoond uitziet als u weggaat. Laat verlichting branden in en om de woning. Sluit alle ramen en deuren af en zorg dat men niet zomaar de woning in kan kijken. Vraag uw buren om een oogje in het zeil te houden als u weg bent. LET OP ELKAARS EIGENDOMMEN A.U.B.

Bel bij verdachte situaties altijd de politie. 0900-8844 of bij spoed 112.
Bel ook als u twijfelt om te bellen!

Ook vanmiddag zijn er diverse carnavalsactiviteiten, en wij vrezen dat wij in de avond gebeld gaan worden.

VOORKOMT U DAT U DE POLITIE MOET BELLEN STRAKS!?

Of mogen we nu al zeggen; Tot straks!

Bij de woninginbraken waar wij zijn geweest, bleek dat de inbrekers alle tijd hebben gehad om de gehele woning te doorzoeken en op z’n kop te halen. En de inbrekers waren de mensen dankbaar voor de openstaande ramen.

We besparen u in dit bericht de emotionele reacties van de slachtoffers.

U BENT GEWAARSCHUWD!

Wordt u op uw thuistelefoon gebeld en hangt men meteen op, dan is dit waarschijnlijk een werkwijze van inbrekers. Op deze wijze kunnen ze te weten komen of er mensen thuis zijn.
Komt de laatste tijd veel voor!

Ps.
Door je bezorgde collega’s geSMSt worden om dit bericht op Facebook te plaatsen zegt volgens mij wel genoeg.

H.A.”

Hoe ziet u Heeze-Leende?

HEEZE – LEENDE – Doe mee aan onze fotowedstrijd voor de nieuwe gemeentegids!
Voor deze nieuwe gids zijn we op zoek naar een foto voor de vooromslag. Een foto die een sfeerbeeld geeft van de gemeente in de breedste zin van het woord. Hoe ziet u Heeze-Leende? Als een toeristische gemeente of juist als een gemeente waar het goed wonen en werken is, waar veel verenigingsactiviteiten plaatsvinden of waar mooie bouwprojecten zijn te vinden? De foto mag Heeze-Leende tonen in al zijn facetten, van een mooi belicht detail van een monumentaal pand tot een momentopname van een feestelijke buurtactiviteit en dat op een creatieve manier weergegeven. U mag het bepalen!
Inwoners die in hun vrije tijd graag fotograferen, kunnen hiervoor een foto inzenden en meedoen aan onze fotowedstrijd.

Voorwaarden
Aan deelname van de wedstrijd is een aantal voorwaarden verbonden:
de foto moet gemaakt zijn in Heeze, Leende, Leenderstrijp of Sterksel
de foto moet digitaal zijn (en geen papieren foto)
de foto is van goede kwaliteit (scherp en minimaal 1 MB groot)
de foto geeft een representatief en herkenbaar beeld van de gemeente
de deelnemer fotografeert niet beroepsmatig, maar heeft wel enige ervaring met fotografie
elke deelnemer mag 1 foto aanleveren
de eventueel geportretteerde personen hebben toestemming gegeven voor eventuele publicatie
de foto kan rechtenvrij gebruikt worden voor meerdere doeleinden

Cheque
Uit alle inzendingen worden drie prijswinnaars gekozen. De foto van de eerste prijswinnaar komt op de voorzijde van de gemeentegids, de foto’s van de tweede en derde prijswinnaar krijgen een opvallende plek in de binnenzijde van de gids. De eerste prijs betreft een cheque ter waarde van € 75, de tweede prijs een cheque van € 50 en de derde prijs een cheque van € 25. Daarnaast worden de namen van de fotografen opgenomen in de gemeentegids. De winnaars stemmen in met bekendmaking van zijn of haar naam en met een foto van de prijsuitreiking. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Inzending
U kunt uw digitale foto tot uiterlijk 1 maart a.s. mailen naar voorlichting@heeze-leende.nl onder vermelding van ‘deelname fotowedstrijd nieuwe gemeentegids’. Vermeld daarbij ook uw naam en telefoonnummer, zodat wij indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Onderhoud schoolgebouwen

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud als gevolg van een wetswijziging overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. De middelen die de gemeente hiervoor ontving uit het gemeentefonds zijn ook overgegaan naar de schoolbesturen.

De gemeente huurt vier schoolgebouwen van woningcorporaties, namelijk Educatief Centrum de Nieuwe Hoeven, Kindcentrum de Parel, de Talententoren en de Triangel. Van de huursom die de gemeente aan de corporatie betaalt, is een deel ter dekking van de kosten van het buitenonderhoud. Door de hiervoor genoemde wetswijziging is dit echter een verantwoordelijkheid van het schoolbestuur geworden.

De gemeente heeft daarom met de schoolbesturen afgesproken dat de gemeente per 1 januari 2015 de schoolbesturen € 13 per m2, vermenigvuldigd met de genormeerde ruimtebehoefte (= het aantal m2 waar de school recht op heeft op basis van het aantal ingeschreven leerlingen per 1 oktober van het voorafgaande jaar) + 10% door gaat berekenen in de vorm van een onderhoudsvergoeding.
Deze afspraken zijn vastgelegd in een allonge op de gebruiksovereenkomsten die de gemeente en schoolbesturen eerder sloten.

Prijsbijstelling normbedragen Bijlage IV van de Verordening Voorziening Huisvesting
Op 19 januari 2015 heeft de gemeenteraad Heeze-Leende de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Heeze-Leende vastgesteld. In artikel 27 van de Verordening zijn richtlijnen opgenomen over de indexering. Het artikel bepaalt dat het college jaarlijks de in het kader van deze verordening gehanteerde normbedragen voor de vergoeding van voorzieningen op basis van de in bijlage IV opgenomen prijsindexen en systematiek van prijsbijstelling bijstelt. Het college heeft hiertoe besloten en daarbij de indexering van de normering van de VNG gevolgd.
Tarief subsidie voor- en vroegschoolse educatie 2016
De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het organiseren van een dekkend aanbod aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met taal- en ontwikkelingsachterstanden. Dit aanbod wordt in de voorschoolse periode uitgevoerd door enkele kinderopvangorganisaties en in de vroegschoolse periode door de basisscholen.
De gemeente ontvangt sinds 2011 een specifieke doeluitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) van ruim € 19.000,- per jaar. Hiervan worden de VVE trajecten van geïndiceerde kinderen in de kinderopvang bekostigd. Gemiddeld gaat het om ongeveer 14-15 VVE peuters per jaar.
De OAB-regeling had een looptijd van vier jaar en is door het rijk in 2014 met een jaar verlengd en in de zomer van 2015 nogmaals met een jaar tot 2017. Het ministerie heeft een groot aantal veranderingen voorgesteld voor de periode ná 2017. Hierover ontvangen de gemeenten in de loop van 2016 meer informatie.

Het gemeentelijk beleid en het uurtarief dat de gemeente betaalt aan VVE zijn vastgesteld in 2012. Dit tarief is sindsdien niet meer gewijzigd. De kinderopvangorganisatie pleitte voor een drastische herziening van de bekostigingssystematiek. Gezien de ophanden zijnde veranderingen in de OAB-regelingen kiest het college niet voor een wijziging van de systematiek en het beleid. Het huidige beleidsplan wordt met één jaar verlengd tot 2017, gelijk met de OAB-periode.
Daarnaast is besloten tot het bijstellen van de VVE-bekostiging naar het huidige prijspeil zoals geadviseerd door de VNG en adviesbureau Oberon. Dit betekent een verhoging van de VVE-uurprijs met € 1,75 per uur per kind in 2016.
De gemeente dient het volledige OAB-budget vóór 2017 besteed te hebben. Er is jarenlang sprake geweest van een overschot. Dit overschot wordt in 2016 volledig benut. Door een stijgende vraag en stijgende kosten zijn de beschikbare middelen in 2016 niet meer toereikend.

Collegebesluit
Het college heeft besloten de benodigde extra middelen à € 8.500,- voor 2016 te dekken ten laste van het begrotingsresultaat en dit te verwerken in de eerste Berap van 2016.

Ook Heeze-Leende moet bezuinigen

Ook Heeze-Leende moet bezuinigen

Voorleeskampioenen Heeze-Leende bekend

HEEZE – LEENDE – Elk jaar worden de voorleeswedstrijden gehouden op de scholen. In februari wordt gestreden om de titel voorleeskampioen van Heeze-Leende.

De schoolkampioenen die met elkaar de strijd aan zullen gaan:
Dirk Heziusschool: Daphne de Kort, groep 7
Merlebos: Chayenne Klaus, groep 8
Kindcentrum de Parel: Anouk Demes, groep 8
Talententoren: Fleur van Bree, groep 8
Triangel: Isabelle Vermeulen, groep 8
Trumakkers: Mijntje Vader, groep 7

Op donderdag 25 februari 2016 zullen zij in de Rabozaal van Dorpshuis ’t Perron onderling uit gaan maken wie de gemeente Heeze-Leende gaat vertegenwoordigen in de volgende ronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Natuurlijk zullen dan hun klasgenoten, ouders en grootouders van de partij te zijn om hen te steunen.

Resultaten mantelzorgonderzoek

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Enkele maanden geleden is door BMC in opdracht van de gemeente, een onderzoek verricht naar de ervaringen van mantelzorgers. De mantelzorgers zijn bereikt door het aanschrijven van geregistreerde mantelzorgers, mantelzorgers uit het Burgerpanel en oproepjes via de media. 74 mantelzorgers hebben de online vragenlijst ingevuld. BMC heeft de antwoorden verwerkt in het onderzoeksrapport ‘Klantonderzoek Wmo over 2014: Ervaringen van mantelzorgers’. U vindt dit rapport op www.heeze-leende.nl onder ‘Wat speelt er’> nieuws.

Bent u één van de mantelzorgers die de vragenlijst heeft ingevuld dan bedanken we u hartelijk voor uw medewerking aan het onderzoek.

In het onderzoek komen verschillende aspecten rondom het verlenen van mantelzorg aan de orde. Door de relatief kleine aantallen mantelzorgers dat de vragen heeft ingevuld kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over de ervaringen van de mantelzorgers. Desondanks worden de resultaten van het onderzoek meegenomen bij interne en externe besprekingen over mantelzorgondersteuning en –waardering.

Heeft u vragen of opmerkingen over het mantelzorgonderzoek dan kunt u contact opnemen met mevrouw J. Kuijs, tel. (040) 2241461 of j.kuijs@heeze-leende.nl

Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende helpt

De vrijwilligerscentrale Heeze-Leende is er voor u. Op de agenda staat 26 januari 2016 Lezing Vrijwilligerspolis voor de wagenbouwers Brabantse Dag (vol).

Heeft u interesse in deze lezing waarbij u alles komt te weten over de Vrijwilligersverzekering en de Vrijwilligerspolis, hoe u en uw vrijwilligers verzekerd zijn of niet, dan kunt u zich opgeven voor de komende twee lezingen, te weten op dinsdag 14 juni 2016 of dinsdag 27 september 2016 in het Perron te Heeze.
Stuurt u gerust een email naar rijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl . Neemt u vast een kijkje op deze site waar volop info te vinden is over de Vrijwilligersverzekeringen http://www.vrijwilligersnetnederland.nl/de-vrijwilligerspolis  en meldt u zich gerust gratis bij ons aan!

De Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende is gevestigd in Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48-50, 5591HM Heeze. Iedere woensdagmorgen spreekuur van 10.00-12.00 uur (op afspraak).

Kies, Kinderen in Echtscheiding Situaties

KIES voor het kind

HEEZE – LEENDE – Een bericht van KIES:

“Na de succesvolle KIES (Kinderen In Echtscheiding Situaties) spel-praatgroepen van de afgelopen 2 jaar waarin we tot twee maal toe een groep kinderen met goede resultaten hebben mogen ondersteunen gaan wij (Yvonne en Tamara, 2 gespecialiseerde KIES-coaches), in samenwerking met de gemeente Heeze-Leende en het Centrum voor Jeugd en Gezin na de carnavalsvakantie opnieuw van start met een (gesubsidieerde dus gratis) spel- en praatgroep voor Kinderen In Echtscheiding Situaties.

Waar ouders tijdens de scheiding goed voor zichzelf zorgen door ondersteuning van bijvoorbeeld een mediator, advocaat of psycholoog, wordt over de kinderen nogal eens gezegd dat ze flexibel zijn of dat het wel ‘goed’ gaat met ze. Helaas blijkt steeds vaker dat kinderen, zeker ook op de langere termijn, ‘last’ hebben van de scheiding en alles wat daarbij komt kijken. Zij moeten mee in de keuze die hun ouders maken en alle veranderingen die dat
met zich meebrengt. KIES helpt en geeft ze de mogelijkheid hier beter mee om te gaan, een buitenkans dus!

Deelname is mogelijk na toestemming van beide ouders (wanneer beide gezag hebben)
KIES groep voor kinderen van 7-12 jaar. Het KIES programma bestaat uit acht wekelijkse groepsbijeenkomsten van een uur. Onder professionele begeleiding van twee KIES-coaches gaan we aan de hand van verschillende werkvormen (bijvoorbeeld tekenen, spel, toneel, schrijven, praten) aan het werk en in gesprek met elkaar. In de veilige besloten sfeer van deze groep kunnen kinderen op speelse wijze hun ervaringen met de scheiding delen en leren dat zij hun eigen vragen, gevoelens, gedachten, behoeften hebben en deze mogen uiten. Op deze manier worden de kinderen begeleid in hun verwerkingsproces. KIES helpt kinderen zichzelf en de scheiding beter te leren begrijpen en beter te leren omgaan met wat voor hen moeilijk is. Daarnaast vinden de kinderen veel herkenning bij elkaar, ze ervaren dat al die gevoelens zo gek nog niet zijn, dat ze niet de enige zijn in deze situatie en dat ze ook voor elkaar veel kunnen betekenen.

Het doel van de groep is dat kinderen de (gebeurtenissen rondom de) scheiding een plaats kunnen geven en beter in hun vel komen te zitten.

Voorafgaand aan de KIES groep is er voor ouders een informatiebijeenkomst en aan het einde een evaluatiebijeenkomst. De bijeenkomsten vinden plaats op één van de basisscholen van Heeze.

Aan deelname zijn géén kosten verbonden!
Voor meer informatie of aanmelding (kan tot 15 januari 2016) van uw kind kunt u contact opnemen met Yvonne Aerts (tel.: 06-49308655) of Tamara Bakx – van den Hil (tel.: 06-46632741).”

Heeze-Leende aan de slag met nieuwe visie op bibliotheek

Nog meer kans om leuke boeken te halen (c) margot van den boer

Boeken in de bibliotheek
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Gemeente Heeze-Leende beëindigt de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek de Kempen, maar houdt de subsidierelatie in tact. Hiermee blijft de lokale bibliotheek voorlopig behouden, maar creëert de gemeente ook de ruimte om, samen met alle belanghebbende partijen, te komen tot een nieuwe visie op het bibliotheekwerk. Sinds een aantal jaren werkt gemeente Heeze-Leende met zes andere gemeenten en Bibliotheek de Kempen samen om bibliotheekwerk te verzorgen. Met deze samenwerking heeft de gemeente Heeze-Leende twee bibliotheekpunten op scholen in Sterksel en Leende en een bibliotheek in ’t Perron in Heeze. Deze samenwerking is in het verleden geformaliseerd door middel van een samenwerkingsovereenkomst, waarin een aantal afspraken zijn vastgelegd.
Naast deze samenwerkingsovereenkomst heeft de gemeente Heeze-Leende een subsidierelatie met Bibliotheek de Kempen, waarin jaarlijks een subsidie voor het lokale bibliotheekwerk wordt aangevraagd, getoetst en verleend.

Nieuwe bibliotheekwet
Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe bibliotheekwet van kracht. Hierin is geregeld dat de gemeente vrij is in de manier waarop zij bibliotheekwerk vormgeeft en met welke partijen zij dit doet. Deze nieuwe wetgeving is mede ingegeven door veranderde technologieën en veranderend leesgedrag van mensen. De wereld verandert en de wereld van de bibliotheek verandert daarmee ook.
Nieuwe visie op bibliotheekwerk
“Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek de Kempen te beëindigen, maar de subsidierelatie in tact te laten. Hiermee blijft de lokale bibliotheek voorlopig behouden. Hierdoor krijgen wij als gemeente de ruimte om, samen met alle belanghebbende partijen, te komen tot een nieuwe visie op het bibliotheekwerk”, aldus wethouder Moons. Uitganspunt hierbij is dat er een vorm van bibliotheekwerk behouden blijft in ’t Perron. Alle belanghebbende partijen zullen gehoord worden om input te geven voor deze nieuwe visie, die voor 1 mei 2016 gereed moet zijn.

Sociaal Team Heeze-Leende stelt zich voor

Het sociaal team, v.l.n.r. Eveline Boogers MEE consulent, Katinka Eggers wijkverpleegkundige, Elly Goedhart kwartiermaker GGZe, Yvonne Cuijten consulente Sociaal Team, (gehurkt) Miranda Bongers consulente Sociaal Team, Bert Sweep, maatschappelijk werk, Monique Warmink, coördinator Sociaal Team, Bert Goldsteyn, klantmanager werk en inkomen, Petra Jacobs, consulente Sociaal Team, Hanke de Bresser, wijkverpleegkundige Gonnie van der Vorst, Mantelzorgconsulent

HEEZE – LEENDE –  Het Sociaal Team van Heeze-Leende helpt inwoners die problemen hebben en er zelf (tijdelijk) niet uitkomen. Er wordt hulp geboden bij verschillende ondersteuningsvragen. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid, een zinvolle daginvulling, psychische problemen of het goed organiseren van mantelzorg. Maar ook wanneer u (of iemand in uw omgeving) een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en het niet meer lukt om zelf alles te doen. U kunt (of iemand in uw omgeving kan) zelf contact opnemen met het Sociaal Team of er kan via bijvoorbeeld een huisarts of een andere hulpverlener een signaal binnenkomen.

Wie zitten er in het Sociaal Team?
Het Sociaal Team bestaat uit Wmo-consulenten, wijkverpleegkundigen, een welzijnswerker, een maatschappelijk werker, een medewerker uit de geestelijke gezondheidszorg, een MEE-consulent en een consulent Werk en Inkomen.
Hoe werkt het Sociaal Team?
Nadat uw vraag binnen is gekomen bij het Sociaal Team, wordt er een afspraak gemaakt voor een keukentafelgesprek. Het keukentafelgesprek vindt bij u thuis plaats of ergens anders als u dat liever heeft. Het gaat erom dat het een plek is waar u zich prettig voelt. Het keukentafelgesprek is bedoeld om een goed beeld van uw situatie te krijgen. De medewerker van het Sociaal Team zal vooral naar u luisteren en vragen stellen. Daarna gaat u samen op zoek naar oplossingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar wat u nog wél kan en wordt onderzocht of uw familie, buren of vrienden u kunnen helpen. Ook worden de mogelijkheden bij algemene of welzijnsvoorzieningen in kaart gebracht. Wanneer blijkt dat u professionele ondersteuning nodig heeft, dan ontvangt u na het gesprek een ‘beschikking’ van de gemeente waarin staat welke zorg/ondersteuning u krijgt. Het Sociaal Team kan u helpen bij het zoeken van een geschikte zorgaanbieder.
Voor het keukentafelgesprek kunt u uw mantelzorger, een familielid/vriend uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Is er niemand in uw omgeving die u hiervoor wilt vragen, dan kunt u een vrijwillige cliëntondersteuner vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Bij de uitnodiging voor het keukentafelgesprek vindt u een lijst met namen van deze vrijwilligers.

Hoe kunt u het Sociaal Team bereiken?
U kunt het Sociaal Team bereiken op telefoonnummer: 040-2241455 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur) of per e-mail: sociaalteam@heeze-leende.nl