23 maart 2023

Inloopspreekuur wethouders Heeze-Leende

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandag 23 mei van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. (Dit is een gewijzigde datum.) U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders, Bosmans, Cuypers en Van der Rijt – van der Kruis. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 22 41 442 /22 41 444.

Aangepaste portefeuille verdeling college B&W Heeze

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – De kaarten zijn opnieuw geschut binnen het college van B&W in Heeze. De portefeuille verdeling is nu als volgt:

Burgemeester Paul Verhoeven

Portefeuille

Programma fundament:
•Bestuur
•Openbare orde en veiligheid en woonwagenbeleid
•Evenementen
•Personeel en Organisatie
•APV
•Burgerzaken /KCC
•Dienstverlening
•Integrale handhaving
•ICT en Juridische Zaken
•Informatiebeveiliging
•Dorpsraden
•Samenwerking
•Communicatie
•Politie en Brandweer

Projecten:
•Dienstverleningsprogramma Focus (duo wethouder Bosmans)

(Regionaal) overleg:
•BIZOB
•AB lid Veiligheidsregio
•DB lid A2
•Regioraad MRE
•Poho MRE Algemeen bestuur

Plaatsvervanger wethouder Van der Rijt-van der Kruis

Wethouder Wilma van der Rijt – van der Kruis

Portefeuille

Programma wonen:
•Volkshuisvesting
•Verkeer
•Openbare Ruimte
•BWT/WABO
•Monumenten
•Grondbeleid en gemeentelijk vastgoed
•Milieu

Programma Financiën:
•Financiën

Projecten
•Centrale As (duo wethouder Bosmans)
•De Bulders (duo wethouder Cuijpers)

(Regionaal) overleg:
•RRO (provincie) RO
•Platform Wonen
•ODZOB
•Monumentencommissie
•Poho MRE Financiën
•DB lid A2

1e loco-burgemeester

plv. wethouder Bosmans

Politieke partij: CDA

Wethouder Frans Cuijpers

Portefeuille

Programma opgroeien:
•Jeugd
•Onderwijs
•Onderwijshuisvesting
•Passend Onderwijs

Programma werken:
•Economische Zaken
•Toerisme en Recreatie
•Streekontwikkeling Boven Dommel
•Werk en Inkomen
•Participatie

Projecten
•Coördinatie 3D’s (duo wethouder Bosmans)
•Centrumvisie Heeze (duo wethouder Van der Rijt-van der Kruis)
•Bedrijvenpark Chijnsgoed (duo burgemeester Verhoeven)
•HSLnet (duo wethouder Bosmans)

(Regionaal) overleg:
•LEA overleg
•OOGO overleg
•OVHL-overleg
•Stuurgroep Strabrechtse Heide
•Stuurgroep Groote Heide
•Ergon
•RRO (provincie) EZ

2e loco-burgemeester
Vervanger wethouder Van der Rijt-van der Kruis

Politieke partij: VVD

Wethouder Toon Bosmans

Portefeuille

Programma Duurzaamheid:
•Ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen/structuurvisie)
•Afval
•Maatschappelijk verantwoord ondernemen
•Water
•Toversnest
•Providentia

Programma Meedoen:
•Wmo
•Sport
•Accommodatiebeleid
•Kunst en cultuur
•Senioren/ouderenbeleid
•Dorpshuizen
•Volkgezondheid
•Subsidiebeleid

Projecten
•Centrumplan Leende (duo wethouder Van der Rijt-van der Kruis)

(Regionaal) overleg:
•RRO (provincie) RO Wonen
•Poho SRE Ruimte
•Ava Brabant Water
•Waterportaal
•Overleg Paladijn, Lumens en MEE
•Seniorenbelangenoverleg
•GGD

3e loco-burgemeester
plv. wethouder Cuijpers

Politieke partij: PvdA

Rapportage Wonen

HEEZE – LEENDE – Op 7 oktober 2013 heeft de gemeenteraad de Woonvisie: ‘Heeze-Leende, een top woonmilieu’ vastgesteld. In deze woonvisie is afgesproken dat er elk jaar aan de raad gerapporteerd zal worden over de uitvoering van de in deze nota opgenomen maatregelen.

Uiteraard is de raad sindsdien wel geïnformeerd over bijvoorbeeld afzonderlijke (woningbouw)projecten zoals de Bulders en centrumplan Leende. Verder is er ook via de begroting en de jaarrekening geïnformeerd. Er ontbrak tot nu toe echter een uitgebreide rapportage over de diverse onderwerpen uit de destijds vastgestelde woonvisie. In onderstaande bijlage treft u de rapportage aan. Deze rapportage geeft inzicht in de ontwikkelingen op de woningmarkt in Heeze-Leende in de afgelopen jaren en de gewijzigde wet- en regelgeving. Tevens worden naar aanleiding van de diverse onderwerpen eventuele actiepunten voor dit jaar aangegeven.

Document is via onderstaande link te lezen.

http://www.heeze-leende.nl/document.php?m=7&fileid=62659&f=c05f0f6716d532a2e759dbbc50d816e0&attachment=1&c=57032

Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende 2014

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-leende 2014’ is op 25 november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is een aantal beroepen ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 8 juli 2015 een aantal van deze beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Naar aanleiding van deze uitspraak moet het bestemmingsplan op onderdelen worden aangepast. Daarnaast is de Verordening ruimte 2014 sinds de vaststelling van het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd (hoofdzakelijk voor veehouderijen). Deze wijzigingen moeten verwerkt worden in het bestemmingsplan. Verder kunnen de ontdekte foutjes in het bestemmingsplan worden hersteld en enkele nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen (vastgestelde postzegelplannen en wijzigingsplannen). Gelet hierop heeft het college besloten om de procedure te starten tot gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan. De eerste stap in de procedure is het selecteren van een stedenbouwkundig bureau. Drie bureaus wordt gevraagd een offerte uit te brengen, waarna één bureau de opdracht zal krijgen. Daarna volgt de gebruikelijke procedure van voorontwerp, ontwerp en vaststelling.

Openbare bekendmakingen in weekblad Middenstandsbelangen

d123a3b1b2094643cf69c594fa197d63HEEZE – LEENDE – Zoals u wellicht hebt vernomen is de gemeente per begin januari om een aantal redenen gestopt met de wekelijkse gemeentepagina in weekblad De Parel van Brabant. Gemeentelijke informatie is onder andere terug te vinden op deze website en in de digitale nieuwsbrief De gemeente bericht. Op deze nieuwsbrief kunt u zich gratis abonneren. Bekijk de pagina over de aanmelding voor de digitale nieuwsbrief

midDe verplichte openbare bekendmakingen over onder andere bestemmingplanprocedures vormen de uitzondering op de regel. Deze worden nog wel gepubliceerd in het weekblad. Ook andere van belang zijnde publicaties die een gemeentebrede impact hebben, zoals over de WOZ, worden nog wel in het weekblad geplaatst. Vanuit kostenoverweging gebeurt dit voortaan (vanaf week 16 2016) in het weekblad Middenstandsbelangen in plaats van weekblad De Parel van Brabant. Voor degenen die geen exemplaar van Middenstandsbelangen in de bus (hebben) ontvangen, kunnen een exemplaar van het blad ophalen in onder andere het gemeentehuis in Heeze, de lokale supermarkten en de supermarkten in Geldrop en Mierlo.

Statushouders aan het werk bij Het Goed

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Werk & Inkomen en Het Goed helpen statushouders op weg naar werk.
Kringloopbedrijf Het Goed in Valkenswaard en afdeling Werk & Inkomen van de Samenwerking A2-Gemeenten slaan de handen ineen om statushouders naar werk te begeleiden. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen in Nederland. Op 4 april zijn 12 deelnemers gestart in het project Goed voor elkaar. Zij gaan een jaar lang aan het werk bij Het Goed en krijgen taalles, arbeidsmarktles en individuele begeleiding. Zo hebben ze na afloop maximale kans om een baan te vinden.

De deelnemers komen vooral uit Syrië en Eritrea en wonen nu in Heeze-Leende en Valkenswaard. Ze zijn geselecteerd op taalvaardigheid en motivatie. In dit project krijgen ze alle ruimte om hun talenten te laten zien. Het Goed zorgt voor werkplekken waar de deelnemers 12 uur per week werken. Dit kan in allerlei functies: bijrijder, verkoper, goederensorteerder, reparateur, chauffeur enzovoort. De taalles (6 uur per week) en de individuele begeleiding worden verzorgd door het bedrijf Werkvloertaal. Na een half jaar werken bij Het Goed gaan de deelnemers stagelopen bij ondernemers in de regio. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden bij Nora Faber, arbeidsmakelaar van de gemeente Valkenswaard en bereikbaar op telefoonnummer 040-208 3583.

Met dit project wil de gemeente in samenwerking met kringloopbedrijf Het Goed statushouders zo snel mogelijk naar werk begeleiden. Dit sluit aan bij de publicatie uit december 2015 ‘Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten’ waarin de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) schrijft dat het leren van de taal en het vinden van werk zoveel mogelijk gelijktijdig moeten plaatsvinden. Zo hebben deze nieuwkomers meer kans om succesvol te integreren en volwaardig deel uit te gaan maken van de samenleving.

Dorpsbibliotheek: meer dan boeken halen

Symposium (c) margot van den boer

Symposium; tafelgesprek over de toekomst van de dorpsbibliotheek met in het midden gespreksleider Job Cohen
(c) margot van den boer

HEEZE – Job Cohen was afgelopen zaterdag te gast bij de Stichting Vrienden van de Bieb Heeze. Deze stichting had samen met andere bibliotheken een symposium georganiseerd over de toekomst van de dorpsbibliotheek. Cohen schreef mede het rapport ‘De bibliotheek van de toekomst’.

Cohen vormde tijdens het ronde tafel gesprek een team met Hans van Breukelen. Die twee zouden op de grasmat rivaliserend zijn, maar Cohen als gespreksleider en Van Breukelen met microfoon in de zaal, was een goed team. Hans: “Het was een inspirerende middag voor mij. He gaf me een andere kijk op wat de bieb zou moeten betekenen in ons dorp, het zou een soort huiskamer moeten worden, een ontmoetingsplek en minder core business: het uitlenen van boeken.” Het zou goed een ontmoetingsplek kunnen worden waar mensen samenkomen die werk zoeken of juist werknemers, ideeën uitwerken, kantoor houden in de openbare ruimte, lezingen, informatie uitwisselen.
Het moet laagdrempelig zijn voor jong en oud. Wellicht met momenten voor speciale doelgroepen als kleuters, tiener, digitale info momenten, lezingen, besprekingen. De kreet informatiewinkel viel. Tussen de tafelgasten zaten mensen uit Veghel, die al een heel traject gelopen hebben. Daar is de bibliotheek in het centrum gevestigd en is de bieb lid van het ondernemersplatform. Winkeliers maken op diverse manieren gebruik van de bieb, om kennis te delen, ervaringen en passies. Dan blijkt dat er links zijn en valt veel meer samen te werken. De bieb als schakel in het netwerken.
Van Breukelen: “De bieb moet niet alleen onder de portefeuille van cultuur vallen, maar een maatschappelijke functie krijgen”, waar je niet alleen boeken haalt, maar ook mensen ontmoet. Duidelijk is dat de combi dorpshuis-bibliotheek een kruisbestuiving kan zijn. De bieb is geen dorpshuis, maar kan het dorpshuis versterken. Ook werd duidelijk dat de behoefte aan een professionele bibliothecaris een pré is. Maar dan wel een ondernemende bibliothecaris. Vanuit de overheid waren bijna alle politieke partijen aanwezig en mengden zich in het gesprek. De gemeente (in de persoon van Ron Lavrijsen) kan hulp krijgen bij het rapport over de bieb van pionier Veghel.

Tot slot werd alles samengevat in een gesproken column door Esther Porcelijn. De serieuze toon kreeg een ludiek einde. Kartrekkers Kees Smedema en Annemie van Asten met hun team waren zeer tevreden over deze middag: “Wie had dit een paar jaar geleden kunnen bedenken dat dit zo bruisend zou worden,” aldus een stralende en tevreden Annemie. Wordt zeker vervolgd!

In gesprek met de wethouder? Kom langs!

Maandag 25 april a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Mathieu Moons, Frans Cuijpers en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 22 41 442 /22 41 444.

Referendum associatieovereenkomst EU-Oekraïne

 

Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden. U kunt dan stemmen over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Oekraïne. In deze overeenkomst hebben de EU en haar lidstaten afspraken gemaakt met Oekraïne over politieke en economische samenwerking, en vooral over handel. Waarover gaat het referendum precies? Wat houdt een associatieovereenkomst in? Wat is erin afgesproken? En wanneer treedt die in werking?

In de onderstaande bijlage leest u meer over de inhoud en achtergrond van de associatieovereenkomst tussen de EU en Oekraïne; het onderwerp van het referendum op 6 april 2016. De Referendumcommissie heeft de taak te informeren over de inhoud van de wet waarover het referendum gaat. In dit geval de ‘wet tot goedkeuring’ van de associatieovereenkomst. Meer over de Referendumcommissie, over raadgevende referenda in het algemeen, en over de aanleiding voor dit specifieke referendum: zie www.referendum-commissie.nl

Inhoud en achtergrond associatieovereenkomst

De teksten van de wet en de associatieovereenkomst liggen vanaf 9 maart 2016 ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de gemeente. Deze kunt u ook downloaden via de website www.verkiezingen2016.nl

Wie mogen er stemmen?

Ingezetenen op de dag van de kandidaatstelling (22-02-2016), die de Nederlandse nationaliteit bezitten en 18 jaar of ouder zijn op de dag van de verkiezingen.

Waar kan ik stemmen?

Voor het referendum worden in Heeze-Leende 6 stembureaus ingericht: 3 in Heeze, 2 in Leende en 1 in Sterksel. Het uitgangspunt voor dit referendum is dat iedere inwoner van de gemeente goed moet kunnen stemmen. Daarom is voor de locatiekeuzes van de stembureaus rekening gehouden met de volgende voorwaarden:
•Een evenredige verdeling van stembureaus door de gemeente
•De door de kiezer te overbruggen afstand is niet te groot
•Het aantal kiezers per stembureau mag niet te hoog zijn
•Het aantal stembureaus is lager dan gebruikelijk, omdat bij een referendum het stemmen en met name het tellen veel eenvoudiger is. Daardoor kunnen meer mensen op hetzelfde stembureau terecht.

Hieronder vindt u een overzicht van de stemlokalen voor het referendum van 6 april:
•Gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2, Heeze
•Kindcentrum de Parel, Pastoor Gastlaan 2, Heeze
•Basisschool De Trumakkers, de Spinner 2, Heeze
•Gemeenschapshuis De Meent, Julianastraat 1, Leende
•Zorgcentrum Leenderhof, Hofpad 2, Leende
•Dorpshuis Valentijn, Valentijn 3, Sterksel

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.

De stemlokalen zijn geopend van ’s ochtends 7.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.

Met een stempas kunt u binnen de gemeente stemmen in een willekeurig stembureau. U bent niet gebonden aan het stembureau bij u in de buurt. Wel moet u naast uw stempas ook een niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsbewijs meenemen. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Wanneer ontvang ik de stempas?

U ontvangt de stempas uiterlijk 23 maart 2016. Hebt u de stempas dan nog niet ontvangen, neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, cluster Burgerinformatie (zie hieronder bij ‘Stempas kwijt’)

Wat als ik mijn stempas kwijt ben?

Zonder stempas mag u niet stemmen. Als u de stempas kwijt bent krijgt u op vertoon van een geldig identiteitsbewijs tot 5 april 2016 12.00 uur een vervangend exemplaar bij het Klantcontactcentrum, cluster Burgerinformatie. Neem hiervoor contact op met telefoonnummer 040-2241400. Schriftelijk aanvragen kan ook tot 1 april 2016 bij: Klantcontactcentrum, Postbus 10.000, 5590 GA Heeze. Vergeet dan niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te sluiten, waarop ook uw handtekening zichtbaar is.

Kan ik iemand anders machtigen?

Kunt u niet zelf stemmen? Dan is het mogelijk om iemand anders te machtigen zodat uw stem niet verloren gaat. Dit kan op 2 manieren:

Stemmen met een onderhandse volmacht

Met een onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer uit Heeze-Leende. U vult op de achterkant van uw stempas (bij ‘volmachtbewijs’) de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Vergeet niet te ondertekenen.

De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekent ook de achterkant van uw stempas. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.

Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen.

Een gemachtigde:
•Woont in Heeze-Leende en is kiesgerechtigd.
•Heeft een kopie van het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Er mag een identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, of rijbewijs) worden gebruikt dat op de dag van de stemming maximaal 5 jaar is verlopen.
•Brengt de stem van de volmachtgever tegelijk uit met zijn eigen stem.
•Mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

U kunt uw volmacht weer intrekken totdat de gemachtigde heeft gestemd.

Wilt u uw volmacht intrekken? Vraag dan de omgezette stempas terug bij de gemachtigde.

Let op: Wilt u iemand anders machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen? Dan moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Stemmen met een schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand een schriftelijke volmacht geven. Bij een schriftelijk volmacht hoeft bij het stemmen geen identiteitsbewijs van de volmachtgever te worden overlegd. Een schriftelijk volmacht kan tot uiterlijk 1 april worden aangevraagd bij de gemeente.

Formulier

Hoe werkt een schriftelijke volmacht?
•U en degene die u machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in. De persoon die u machtigt, hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen maar moet wel kiesgerechtigd zijn. Bij het verzoek voegt u een kopie legitimatiebewijs van de persoon die u machtigt toe.
•De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

•Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Uw stempas wordt namelijk ongeldig verklaard.

Formulier schriftelijke aanvraag volmacht referendum (model L8)

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Kan ik ook in een andere gemeente stemmen?

Voor het referendum kunt u ook stemmen buiten uw eigen woonplaats. Dit kan in iedere gemeente in Nederland. Een kiezerspas kunt u op 2 manieren aanvragen:
•persoonlijk: bij het Klantcontactcentrum van de gemeente tot 5 april 2016 12.00 uur
•schriftelijk: per post of per e-mail tot 1 april 2016

Aanvragen aan de balie

Een kiezerspas kunt u bij het gemeentehuis aanvragen tot 5 april 2016 12.00 uur. U krijgt uw kiezerspas dan direct mee. U moet wel persoonlijk aan de balie verschijnen en uw legitimatiebewijs meenemen. Neem ook uw stempas mee (als u die al heeft ontvangen). Uw stempas wordt omgewisseld voor een kiezerspas.

Schriftelijk aanvragen

Schriftelijk aanvragen kan tot 1 april. U kunt hiervoor het aanvraagformulier (model K6) gebruiken. Dit formulier vindt u onder aan deze pagina. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs en uw stempas (als u die al heeft ontvangen) mee te sturen.
U kunt het formulier en de kopie van uw legitimatiebewijs mailen of sturen naar:

Klantcontactcentrum
cluster Burgerinformatie
Postbus 10.000
5590 GA Heeze

Let op! U kunt maar 1 keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen 2e exemplaar, ook niet als u de pas kwijtraakt.

U kunt een kiezerspas ook omzetten in een onderhandse volmacht. Een andere kiesgerechtigde mag dan voor u stemmen.

 

De zestigste Nationale Boomfeestdag 16 maart 2016

SONY DSC

Klaar om de bomen te planten   (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – De 60e boomfeestdag wordt in de gemeente Heeze – Leende gevierd bij het industrieterrein De Poortmannen.
Het thema is dit jaar: “ Bomen en Bossen”

Om de nieuwe uitbreiding van dit industrieterrein komt een brede nieuwe groenstrook met volop ruimte voor natuur.
De milieu- en landschapsbehoudwerkgroep van het IVN in onze gemeente, heeft voor de gemeente Heeze – Leende een ontwerp gemaakt met aandacht voor bloemrijke weiden, bosschages met inheems plantsoen, solitaire bomen en een grote poel omringd door knotwilgen. Dit gebied wordt natuurlijke wijze beheerd.
In het inheemse plantsoen zullen bloemrijke en besdragende struiken geplant worden.
In het plan is ook op een paar plaatsen ruimte gecreëerd voor hoogstamfruit. Er is gekozen voor oude en sterke fruitrassen. Natuurlijk kunnen mensen die werkzaam zijn op
De Poortmannen daar in het oogstseizoen een appeltje scoren, maar ook voor bv egels, dassen en vogels heeft valfruit een meerwaarde.
De gemeente Heeze-Leende stelt het plantterrein en het plantmateriaal beschikbaar.
Op 16 maart gaan 180 leerlingen van groep 7 van de basisscholen uit Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp samen met de gidsen van het IVN Heeze-Leende en medewerkers van de groenvoorziening deze groenstrook voor een deel beplanten.
Naast het planten, krijgen de leerlingen ook uitleg over het onderhoud van dit gebied.
Ook krijgen ze informatie over de dieren die in de toekomst in dit gebied voor zullen komen.

Tijdens de VN- wereldmilieuconferentie in 1953 riep VN- secretaris Hammarskjöld alle naties op om bomen te planten met de jeugd in een jaarlijks terugkerend ‘World festival of Trees’. Staatsbosbeheer pakte dit verzoek op en richtte in 1957 het Landelijk Comité Boomplantdag op. Op 10 april 1957 werd de eerste Boomfeestdag gehouden in Apeldoorn met toen 1600 kinderen. Het fenomeen is uitgegroeid tot een nationaal traditioneel evenement, waaraan jaarlijks 100.000 kinderen meedoen en 30.000 volwassenen. Wereldwijd is de Boomfeestdag het oudste instituut dat zich inzet voor natuureducatie aan kinderen. In deze 60 jaar zijn er door de Nederlandse schooljeugd ruim 11 miljoen bomen geplant ofwel meer dan 5000 voetbalvelden. Bijna altijd wordt er gepraat over natuur en klimaat of milieu door volwassenen Maar…..kinderen worden nauwelijks bij de klimaat- problematiek betrokken, terwijl het van belang is, dat zij, juist nu ze jong zijn, gaan beseffen dat ze zelf ook hun steentje aan een gezond klimaat kunnen bijdragen. Het planten van een eigen boom is het ultieme middel om kinderen bij de natuur te betrekken, want het zelf spitten en planten van een boompje /struikje is weer een nieuwe natuurbeleving voor een kind. Onderzoek wijst uit dat dit nooit vergeten wordt. De aanplant van bomen / bossen / groenstroken / parkjes wordt vaak gezien als een druppel op een gloeiende plaat maar heel veel druppels laten uiteindelijk wel die plaat afkoelen.
Wij nodigen U van harte uit , om op deze bijzondere dag, tussen 9.00 en 11.30 uur samen met de leerlingen enkele struiken te komen planten. Het plantterrein is te bereiken door bij De Poortmannen; de Industrieweg volgen, deze gaat over in De Boelakkers, aan het einde is het plantterrein .