8 oktober 2022

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende

SAM_7456

Gespannen gezichten als weer een stemlokaal uitslag getoond werd (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

Woensdagavond 22.30 uur zijn de voorlopige uitslagen van de gemeente Heeze-Leende in de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 bekend gemaakt. Deze uitslagen zijn voorlopige uitslagen; op vrijdag 23 maart is er een openbare zitting van het hoofdstembureau voor de vaststelling van de verkiezingsuitslagen en de toelating van de gekozenen. Pas na deze vaststelling zijn de verkiezingsuitslagen definitief.

Hieronder vindt u wat algemene cijfers. Een volledige lijst van hoeveel er op iedere persoon gestemd heeft, vindt u op www.heeze-leende.nl/UitslagVerkiezingen.

Op deze pagina worden meerdere documenten toegevoegd, zodra deze beschikbaar zijn.

 

De voorlopige uitslagen zijn:

Opkomstpercentage: 59.2%

Aantal zetels per partij:

Lijst 1 CDA: 4
Lijst 2 Lokaal Heeze-Leende: 4
Lijst 3 VVD: 3
Lijst 4 Democraten 66: 1
Lijst 5 Partij voor Oud en Jong-GroenLinks: 2
Lijst 6 Partij van de Arbeid: 1
Lijst 7 De Lokale Liberale Partij: 0
Lijst 8 Algemeen Belang Heeze-Leende: 2

Algemene cijfers

Aantal kiesgerechtigden: 12943
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7584
Aantal ongeldige stemmen: 27
Aantal te verdelen zetels: 17
Kiesdeler: 445 13/17

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende : LOKAAL Heeze – Leende

20180203_133954“LOKAAL Heeze-Leende is al jaren een betrouwbare partij binnen de gemeente. Een sterke lokale partij, voortgekomen uit een fusie van lokale partijen. Een partij welke heeft gekozen voor bundeling in plaats van versnippering.

Hoofddoelstelling is het versterken van de leefbaarheid in alle kernen en het behoud van het dorpse karakter. Wij doen dit omdat wij trots zijn op en nauw betrokken zijn bij onze inwoners. Ook wij hebben zo onze wensen voor de toekomst, maar willen in de praktijk van alle dag, toch vooral uitgaan van realistische doelstellingen. Die willen we bepalen en behalen door voortdurend te luisteren náár en te praten mét de inwoners. Wij zijn trouw aan onze inwoners en hopen dan dat we een mooi resultaat van 5 zetels mogen gaan halen.

De roep om veiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen is groot in onze gemeente en daar moet op korte termijn wat aan gebeuren. Uiteraard zijn wij met de Provincie en het Rijk in overleg om doorstroming op de snelwegen te bevorderen. Ook de randweg zal zeker verkeer en vrachtwagens uit de kernen weren. Dit betekent niet dat het probleem nu meteen opgelost is, hier zal op kort termijn naar oplossingen moeten worden gekeken, dit geldt ook voor de veiligheid op de stoepen en andere openbare wandelplaatsen.

lhlBij LOKAAL Heeze-Leende draait alles om de bewoners en hun leefomgeving. Het creëren van makkelijk toegankelijke openbare toiletten past bij deze gedachte, of openbaar vervoer op maat vanuit Sterksel. Ook gaan we graag dóór met het steunen van mensen die het wat moeilijker hebben. Door een mix van woningen aan te bieden waar jong en oud met – en naast elkaar leven, willen we de sociale controle verhogen. Signalen van vereenzaming van ouderen moeten worden opgepakt. Jongeren tussen 12 en 17 verdienen de aandacht, initiatieven vanuit jongerenwerk moeten worden gestimuleerd. U heeft al een aantal aandachtspunten uit ons verkiezingsprogramma hierboven kunnen lezen.
U begrijpt dat dit maar een minimale opsomming is van al onze punten die we belangrijk vinden en die we voor u als inwoners willen bereiken. Voor uitgebreidere informatie waar wij voor gaan en staan verwijzen wij u graag naar ons verkiezingsprogramma.

LOKAAL Heeze-Leende pakt uit met 26 kandidaten
IMG_0896De eerste vier plaatsen op de kandidatenlijst worden bezet door de huidige fractieleden: Nico van der Palen, Dennis Keuten, Jack de Turck, en Lot Veldkamp. Op plaats 5 staat nieuwkomer en wethouder-kandidaat Jan de Bruijn, terwijl de plaatsen 6, 9 en 10 ook door nieuwkomers worden ingenomen respectievelijk Toon Snoeijen, Anne Marques Pontes en de pas 19-jarige Raimo Janssen. Theo Bosch en Ad Verhoeven maken met plaats 7 en 8 de top 10 compleet. Onze raadsleden staan klaar om door te gaan met hun werk. Maar ook nieuwe en jonge kandidaten hebben onze partij versterkt. Ervaring wordt gecombineerd met nieuw élan. Wij geven in de raad aan uw meningen en gevoelens een stem. Graag rekenen wij weer op úw stem om ons daartoe ook nu weer in staat te stellen. Lokale mensen voor lokale belangen. U kunt op ons rekenen.

IMG_0879Onze volledige lijst bestaat uit:

1. Nico van der Palen, Heeze
2. Dennis Keuten, Heeze
3. Jack de Turck, Leende
4. Lot Veldkamp, Heeze
5. Jan de Bruijn, Heeze
6. Toon Snoeijen, Heeze
7. Theo Bosch, Heeze
8. Ad Verhoeven, Leende
9. Anne Marques Pontes, Sterksel
10. Raimo Janssen, Heeze
11. Patrick van der Kruis, LeendeIMG_0865
12. Hans van Middelaar, Sterksel
13. Marjan de Turck-Lanen, Heeze
14. Peter Roeters, Heeze
15. Dave Keuten, Heeze
16. Carel Ceelen, Heeze
17. Henk van Berlo, Heeze
18. Jan Hendriks, Sterksel
19. Els Snoeijen-van den Akker, Heeze
20. Bennie Knapen, Heeze
21. Toon Boerenkamp, Heeze
22. Hans van Gorp, Heeze
23. Cintha Bax-van der Kruis, Leende
24. Jan Brants, Heeze
25. Tilly Lavrijssen, Heeze
26. Sjef Wagemakers, Leende

Voor ons volledig verkiezingsprogramma en/of meer informatie over onze partij dan verwijzen wij u naar onze website www.lokaal-heeze-leende.nl.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties wij horen ze graag. Neem contact met ons op via info@lokaal-heeze-leende.nl en u krijgt spoedig bericht.”

 

MOCHT BOVENSTAANDE LINK NAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA NIET LUKKEN, ZIE HIERONDER HET PROGRAMMA:

Verkiezingsprogramma 2018-2022
www.lokaal-heeze-leende.nl
“Wij komen op voor uw belangen.”
Nico van der Palen
Dennis Keuten
Jack de Turck
Lot Veldkamp
Jan de Bruijn
Toon Snoeijen
⦁ Samen werken, samen leven
⦁ Sterke dorpskernen in een bloeiende gemeente
⦁ Daar draait het allemaal om in Heeze-Leende
Wie wij zijn
Wij zijn LOKAAL Heeze-Leende, een politieke groepering die al jaren actief is in onze gemeente. Wij zijn er de afgelopen periode in geslaagd een groot aantal van onze programmapunten te realiseren. Het resultaat mag er zijn.
LOKAAL Heeze-Leende kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeenschap. Wij willen, juist in deze dynamische tijd waarin alles steeds sneller gaat, hiervoor ook bij onze burgers belangstelling wekken en verbondenheid realiseren.
We maken ons sterk voor een transparant bestuur. Het moet voor de burgers duidelijk zijn welke prioriteiten en welke beleidspunten worden voorgesteld. Welke financiële middelen daarvoor nodig zijn en op welke wijze en binnen welk tijdsbestek dit kan worden gerealiseerd. Wij zorgen voor het op orde brengen en gezond houden van de gemeentefinanciën.
LOKAAL Heeze-Leende versterkt de leefbaarheid van alle kernen in onze gemeente. Onze dorpskernen kenmerken zich door een bloeiend verenigingsleven, bruisende gemeenschaps- en dorpscentra en goede basisvoorzieningen voor iedereen. Wij zetten ons in voor gezonde en economische bedrijvigheid en voor het behoud van historische en culturele kenmerken in onze gemeente.
Waarom doen wij dit
Wij doen dit omdat wij trots zijn op en nauw betrokken zijn bij onze gemeente Heeze-Leende, met haar rijke Brabantse cultuur en historie, economische bedrijvigheid, tradities en evenementen, haar bloeiende sport- en verenigingsleven, het eigen karakter in de buurtgemeenschappen en dorpskernen.
Onze missie, visie, ambitie
In ons nieuwe verkiezingsprogramma komen weer veel van onze vaste programmapunten terug. Maar we hebben ook aandacht voor nieuwe sociaal-maatschappelijke zaken en de veranderingen, die in de nabije toekomst op ons afkomen. We maken ons, overeenkomstig de wens van oud-fractievoorzitter en erelid wijlen Piet Vos, sterk om aan het bestuur van onze gemeente een waardevolle bijdrage te leveren en ons voor onze kiezers maximaal in te zetten.
Kernpunten LOKAAL Heeze-Leende
⦁ Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden. 
⦁ LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen. 
⦁  We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
⦁ De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
⦁ Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
⦁ Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
⦁ Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden. 
⦁ Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht. 
⦁ LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau. 
⦁ We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.
Uitwerking van onze kernpunten en aandachtspunten
 
 
Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.
We willen het vertrouwen in de politiek van onze gemeente vergroten. De gemeente moet duidelijkheid geven over waarom er wat gebeurt en wanneer. Vanaf het begin moet er een open communicatie zijn. Inwoners moeten uitgedaagd worden om aan te geven wanneer iets onvoldoende duidelijk is. We hechten groot belang aan intensieve en goede samenwerking van de bewoners van onze kernen, gemeente en uitvoerders vanaf de eerste (ontwerp-)fase.
Aandachtspunten:
⦁ Goede en adequate gemeentelijke dienstverlening, waarbij de burger centraal staat;
⦁ Korte lijnen tussen burger en bestuur;
⦁ Zeg wat je doet en doe wat je zegt (positief voorbeeld communicatie met omwonenden rondom aanpak renovatie Schoolstraat / Spoorlaan in Heeze).
LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.
Er moet goed gelet worden op de financiën. Geld lenen of een garantie afgeven kan een middel zijn om vooruitgang te boeken, maar alleen als het echt niet anders kan en alleen als komende generaties niet worden opgezadeld met onverantwoord hoge lasten. Ook willen wij dat de raad tijdig op de hoogte wordt gehouden van incidenten of ontwikkelingen die in de toekomst een financiële belasting kunnen worden.
Aandachtspunten:
⦁ Gemeentelijke woonlasten beperken, OZB niet onnodig verhogen;
⦁ Begrotingsdiscipline verder versterken;
⦁ Uitbesteding van opdrachten aan adviesbureaus beperken, alleen als het echt niet anders kan;
⦁ Veel aandacht voor gevolgen op lange termijn.
 
We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
LOKAAL Heeze-Leende juicht het vrijwilligerswerk daarin zeer toe. Ook op terreinen van cultuur is de inzet van vrijwilligers een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Niet alleen gezondheidsbevordering, ontspanning en creativiteit, maar ook burgerparticipatie en leefbaarheid worden hierdoor gestimuleerd.
Aandachtspunten:
⦁ Inzet combinatiefunctionarissen op het gebied van sport- en cultuuronderwijs,
beweging, gezondheid en de versterking van de rol van de scholen in de buurt voortzetten;
⦁ Behoud van de bestaande sportvoorzieningen in de kernen;
⦁ Ondersteunen sterke lokale verenigingsleven, waarbij mensen de zorg voor hun club en specifiek voor hun jeugd op zich nemen;
⦁ Sport en vrijetijdsbesteding zijn een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren;
⦁ Subsidiebeleid waarin verenigingen zich kunnen herkennen, met als hoofdkenmerken transparantie en consistentie;
⦁ Stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk door met vrijwilligers in gesprek te gaan en wensen kenbaar te laten maken;
⦁ Regels niet laten ontaarden in ontmoedigingsbeleid. Meedenken in oplossingen en niet alleen problemen duiden.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Wij zijn blij met de bestaande ondernemers en de ondernemers die zich willen vestigen in onze gemeente. Initiatieven van ondernemers juichen wij zeer toe.
Er bestaat een dringende noodzaak tot het ontwikkelen van centrumplannen, waarbij een spontane samenwerking tussen winkeliers en gemeente wenselijk is om te komen tot een dynamisch centrum. Ook het ontwikkelen van recreatief toerisme kan rekenen op onze steun. Dit is bevorderlijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid.
Aandachtspunten:
⦁ Behoud van winkelcapaciteit in de dorpskernen;
⦁ Agrarische bedrijvigheid blijven ondersteunen;
⦁ Mogelijkheden blijven bieden om zzp’ers te helpen aan bedrijfsruimte;
⦁ Beperkte alternatieve bedrijfsmogelijkheden toestaan in het buitengebied bij leegstand, met inachtneming van het landelijk karakter;
⦁ Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme;
⦁ Openstaan voor initiatieven en proactief meedenken. Uitgangspunt moet zijn, het is mogelijk totdat het tegendeel bewezen wordt.
Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen; het valt allemaal onder erfgoed, wij willen dit maximaal behouden, de gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp en initiatieven van derden juichen wij van harte toe. Om de leefbaarheid te behouden streven wij naar betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen. Wij willen jongeren en ouderen blijvend huisvesten, een starters- of blijverslening kan hieraan bijdragen. Opnemen van statushouders moet plaatsvinden in het kader van een overzichtelijk integratiebeleid en zoveel mogelijk in overleg met onze bewoners.
Aandachtspunten:
⦁ Behouden dorpse karakter en de sfeer in onze kernen;
⦁ Een groene en natuurrijke gemeente blijven, met behoud van de historische kenmerken;
⦁ Gebouwen in eigen beheer van de gemeente in ere houden en herstellen (bijvoorbeeld Sint Maartenshuis en Rafaёlschool in Heeze);
⦁ Behouden gezichtsbepalende gebouwen en gebieden;
⦁ Gemeentehuistuin behouden als locatie voor evenementen;
⦁ Overleg met eigenaren van panden aan de Nieuwendijk om de uitstraling op korte termijn te verbeteren;
⦁ Sterke punten en ontwikkelingen in de woonvisie kritisch volgen en zo goed mogelijk ondersteunen;
⦁ Leefbaarheid in de kernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp versterken door te zorgen voor voldoende huur- en koopwoningen;
⦁ Creëren van een prettige woonomgeving voor jong en oud met actieve en hulpbehoevende huishoudens door elkaar;
⦁ Behoud van betaalautomaat in Sterksel;
⦁ In alle kernen moeten VVV-agentschappen zijn gevestigd;
⦁ Wijkagenten maximaal in stand houden voor de (sociale) veiligheid en leefbaarheid;
⦁ Meer geld beschikbaar stellen voor BOA’s, dit om toezicht te houden op de lokale orde en veiligheid en de handhaving daarvan;
⦁ Openbaar vervoer vanuit Sterksel op maat om betere aansluitingen op treinverbindingen mogelijk te maken.
Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve energiebronnen worden gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken. Duurzaamheid is een hoofdcriterium waaraan investeringen en het voortdurend stimuleren van ontwikkelingen moeten voldoen. Er moet een consistent beleid ten aanzien van de te hanteren normen zijn, zodat (agrarische) ondernemers niet geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten.
Aandachtspunten:
⦁ Gebruik maken alternatieve energiebronnen, zoals o.a. zonne-energie;
⦁ Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen;
⦁ Stimuleren en ondersteunen aanleg glasvezel in het buitengebied: economisch efficiënt, voor de veiligheid en de digitale contacten;
⦁ Energie-coöperatie faciliteren en ondersteunen met beschikbare middelen;
⦁ Gemeente moet zelf ook zoveel mogelijk duurzaam bouwen.
Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden.
De veiligheid van fietsers, voetgangers en overige weggebruikers verdient een hoge prioriteit. We zijn vóór het aanbrengen van voldoende effectieve autoverkeer remmende voorzieningen en het creëren van veilige oversteekplaatsen. Maatregelen nemen om zoveel mogelijk doorgaand verkeer te ontmoedigen in onze dorpskernen is een must. Gebruik de ontsluitingsweg van het uitbreidingsplan De Bulders als randweg, in combinatie met het realiseren van voldoende (o.a. geluidswerende) maatregelen tot behoud van kwalitatief hoogstaand leefmilieu voor de bewoners aan en in de buurt van de nieuw aan te leggen weg.
Aandachtspunten:
⦁ Aanleg randweg De Bulders om meer vrachtwagens buiten de dorpskern van Heeze te laten rijden;
⦁ Ondertunneling van spoorwegovergang, dit voor een betere doorstroming;
⦁ Fiets- en autoverkeer zo min mogelijk laten kruisen op de randweg;
⦁ Veiligheid rondom scholen voor naar schoolgaande kinderen verdient blijvende prioriteit;
⦁ Sluipverkeer in de dorpskernen moet door het slim toepassen van spitstroken op de A2 en A67 worden verminderd;
⦁ Het verkeer dat in de spitstijden van de A2 en de A67 komt  mag enkel bestemmingsverkeer zijn;
⦁ Voor realisatie Centrale As blijven aandringen bij andere overheden om dit financieel te ondersteunen.
Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht.
De gemeente moet vanuit een adequaat onderhoudsplan zaken aanpakken. Ze moet alert reageren op meldingen vanuit de bewoners en gevaarlijke situaties oplossen. Overlast gevend groen zoveel mogelijk beperken. We zijn voor een actief en dynamisch bomenbeleid voortkomend uit de bomenvisie.
Aandachtspunten:
⦁ Toezicht houden op de kwaliteit van de wegen en de trottoirs (veiligheid hoog in vaandel);
⦁ Handhaven van aanpak ongewenst overhangend groen;
⦁ Veilige stoepen zonder obstakels. Vallen is grote oorzaak van dure gezondheidszorg;
⦁ Boschlaan in Heeze (semi-)verharden om een betere aansluiting te hebben met nieuw fietspad vanuit De Plaetse;
⦁ Verharden verbinding Peelven –Turfven in Sterksel;
⦁ Kloosterlaan in Sterksel verharden;
⦁ Openbaar groen goed onderhouden, onveilige situaties zo snel mogelijk verhelpen;
⦁ Behoud van monumentaal groen.
LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.
De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op maat van de belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op de ingeslagen weg. We ondersteunen projecten waarbij de mensen samen, vitaal, zelfstandig veilig en mobiel willen blijven, zeker ook met verbeteringen in e-communicatie en eHealth. Geef toegankelijke informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal.
Aandachtspunten:
⦁ Actief de hulpbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers de weg wijzen, niet zelf laten uitzoeken;
⦁ Ondersteunen projecten zoals van HSL-net: Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig Wonen en andere initiatieven op dat gebied;
⦁ Creëren toegankelijke openbare toiletten;
⦁ Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit Jongerenwerk moeten worden gestimuleerd; activiteiten en evenementen promoten voor deze groep.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.
Heeze-Leende is gevestigd midden in een regio van kennis en groei. Ingekapseld tussen 2 snelwegen lukt het ons om een groene en rustige gemeente te zijn, een fijne plek om te wonen. Dit koesteren wij en we zullen er dan ook alles aan doen om dit gevoel te waarborgen. Wij kunnen er echter niet omheen, dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Als gemeente moeten wij daarin onze stem laten horen en waar kan samenwerken om zo onze eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden.
Aandachtspunten
⦁ Onze eigen identiteit en zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden;
⦁ Een evenwichtige kostenverdeelsleutel binnen samenwerkingsverbanden.
ACTIEPUNTEN
⦁ Via randweg Bulders vrachtwagens uit de dorpskern van Heeze weren;
⦁ Tunnel onder de spoorwegovergang Muggenberg voor een betere doorstroming van het verkeer;
⦁ Bij de aanleg van het MFA in Leende moet rekening worden gehouden met de veiligheid van de schoolkinderen;
⦁ Sluipverkeer in de dorpskernen weren door het slim toepassen van spitstroken op de A2 en A67;
⦁ Het verkeer dat in de spitstijden van de A2 en de A67 komt, mag enkel bestemmingsverkeer zijn;
⦁ Zzp’ers helpen aan betaalbare bedrijfsruimte;
⦁ Gemeentehuistuin Heeze openhouden voor evenementen;
⦁ Behoud van betaalautomaat in Sterksel;
⦁ In iedere kern een VVV-agentschap;
⦁ Boschlaan in Heeze (semi-)verharden om een betere aansluiting te hebben met nieuw fietspad vanuit De Plaetse;
⦁ Verharden verbinding Peelven-Turfven en Kloosterlaan in Sterksel;
⦁ HSL-net en Energie-coöperatie blijven ondersteunen;
⦁ Oók ondersteuning van Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig Wonen (subsidies);
⦁ Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen en stimuleren aanleg zonnepanelen op daken;
⦁ Creëren van toegankelijke openbare toiletten;
⦁ Gemeentelijke opdrachten aan adviesbureaus beperken, alleen als het echt niet anders kan;
⦁ Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit Jongerenwerk moeten worden gestimuleerd;
⦁ Regels niet laten ontaarden in ontmoedigingsbeleid;
⦁ Openstaan voor initiatieven en proactief meedenken met ondernemers door met hen in gesprek te gaan;
⦁ Het dorpse karakter behouden: gebouwen in eigen beheer van de gemeente in ere houden en herstellen;
⦁ Sociale controle: samen opletten in de buurt en stimuleren van buurtapps.
 
www.lokaal-heeze-leende.nl

 

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende: PvdA

PvdA Heeze-Leende

SAM_7172“Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we een heel diverse kandidatenlijst met oude bekenden erop, maar zeker ook frisse, nieuwe gezichten. Dat we echt een zo breed mogelijke doorsnede hebben willen presenteren blijkt wel uit het feit dat we zowel de oudste als de jongste kandidaat hebben. Daar zit, op een haar na, 80 jaar verschil tussen. En ja, natuurlijk zijn we ook vertegenwoordigd in alle kernen.

De PvdA stelt als wethouderskandidaat haar huidige wethouder voor; te weten Toon Bosmans. Zijn verdiensten de afgelopen 2 jaar maken hem een heel logische kandidaat.
We hopen dan ook dat echt is opgevallen dat we inderdaad veel bereikt hebben; de multifunctionele accommodatie in Leende, de doorontwikkeling van de bieb en het terug op de agenda zetten van het thema duurzaamheid; we hopen dat dit vertrouwen wekt voor de toekomst. Om in beeld te komen voor een wethouderspost gaan we uit van de huidige 2 zetels en hopen er 3 te kunnen halen.

Toon Bosmans (c) margot van den boer

Toon Bosmans                                (c) margot van den boer

De PvdA Heeze-Leende ambieert een deskundig wethouder te leveren, maar we willen, nu er inmiddels 8 partijen zijn, af van de tegenstelling tussen oppositie en coalitie. We roepen de raad echt op om met een raadsprogramma op hoofdlijnen te komen, zodat het college van B&W hier uitvoering aan kan geven en verantwoording over af kan leggen.

Kort gezegd: 8 partijen op 17 zetels maken een gemeente onbestuurbaar als we in ‘voor en tegen’ en ‘oppositie vs. coalitie’ blijven denken. Spreek als raad je ambitie uit in een breed gedragen programma, zet het college van B&W nadrukkelijk aan het werk en zorg ervoor dat zij resultaten laten zien! En dus is een deskundig en ervaren bestuur noodzakelijk.

Waar de komende periode hard aan gewerkt moet worden, is het verder vorm geven van de extra taken in ‘zorg en welzijn’ zoals we die er de afgelopen 3 jaar bij hebben gekregen. En dan met name de lokale invulling. Hoe past dit het beste bij onze inwoners en zorgen we ervoor samen het verschil te maken?! Hier moeten we blijvend over in gesprek gaan.

Daarnaast moeten we de schouders eronder zetten om als Brainport-regio de eerste regio te zijn die los komt van fossiele brandstoffen en zo als eerste CO2-neutraal wordt. Die uitdaging heeft de provincie niet voor niets bij ons als slimste regio neergelegd.
Grootse opgaven die veel inzet vragen, maar die steken wij als PvdA er maar al te graag in! Hier zit ook meteen het voordeel een landelijke partij te zijn met expertise binnen handbereik.
Dergelijke opgaven zoals we die hierboven noemen, gaan eigenlijk over alle kernen heen, maar specifiek per kern is het voor ons PvdA echt van belang dat de nieuwe mfa, het dorpshuis en de school, ervoor gaan zorgen dat de Dorpstraat in Leende meer en meer tot een dorpsplein wordt. En natuurlijk is het daarvoor hard nodig dat het sluipverkeer door de kern van Leende verdwijnt. Voor Sterksel is het van belang dat de Kloostervelden worden afgerond en dat deze wijk echt bij Sterksel gaat horen met een goede fietsverbinding van de Kloostervelden naar d’n Os. Verder is voor Sterksel natuurlijk essentieel dat er duidelijkheid komt wat er op Poort 43 te gebeuren staat en wat dat voor impact heeft op de Sterkselse gemeenschap. En voor Heeze gaat de opbouw van de Bulders beginnen en dus ook van de randweg om Heeze heen. Om het verkeer in de hele gemeente aan te kunnen moet snel verder gewerkt worden aan wat de Centrale As is gaan heten. Om zo de grotere verkeersstromen buiten onze kernen te kunnen houden. En ja dan natuurlijk de verplaatsing van de AH. Wij als PvdA geven al jaren aan dat hiervoor de locatie van tankstation Schilders de ideale plek is. De komende periode moet deze verplaatsing kunnen lukken, zodat de juiste functies in de kern Heeze op de juiste plek zitten.

Aan ons de vraag om de gemeente in 100 woorden te kenschetsen.
Een landelijke gemeente in de oksel van 2 grote snelwegen en daarmee letterlijk aangehaakt aan alle stedelijke activiteit in de regio. Dat is duidelijk te zien aan hoe onze inwoners de regio gebruiken voor werk, winkelen en ontspanning. Omgekeerd is de regio hier welkom om te genieten van de rust, de natuur en het Bourgondische leven.
Samen met onze lokale cultuur o.a. in de Lindse Blaos en de Brabantse Dag levert dat een heel eigen, soms zelfs eigengereid, volkje op. Een plek om trots op te zijn. En dat zijn we dan ook.

Het is mensen eigen om dat zo te willen houden en een gemeentebestuur moet zeker niet overdrijven waar zij allemaal invloed op zou hebben. Laten we dus samen ervoor zorgen dat het hier ook over 30 jaar nog uitstekend vertoeven is.
Samen maken we ten slotte de toekomst!”

 

Lees meer over PvdA in Heeze-Leende https://heezeleende.pvda.nl/

 

PvdA kandidaten gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Toon Bosmans, Heeze
Marten de Lange, Heeze
Isolde Koenen, Leende
Geert-Jan Rens,Heeze
Rosita van Geene-Nieuwenbroek, Leende
Martijn v.d. Kerkhof, Sterksel
Anje Dousma-Kunst, Heeze
Max van Hofweegen, Heeze
Caroliene Nuijts, Heeze
Koen van Kruijssen, Heeze
Nel Nijskens,Heeze
Paul Boelens, Heeze
Annemie van Asten, Heeze
Henk van Geene, Leende
Jan v.d. Schoor, Sterksel
Paul Griep, Heeze
Toine Kuiper, Leende
Gertjan Toorenspits, Heeze
Max Farjon, Leende