4 februari 2023

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende

Welk kruisje kleurt u rood? (c) margot van den boer

Welk kruisje kleurt u rood?
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Bent u eruit op wie u woensdag 21 maart gaat stemmen?

Keuze genoeg zou je zeggen, maar liefst 8 partijen doen mee. Maar wat bieden ze?

De afgelopen dagen hebben alle 8 de partijen zich aan u voorgesteld, speerpunten aangegeven, wethouderkandidaten kunnen presenteren…. De ene partij uitvoeriger dan de ander.

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke 'borden' (c) margot van den boer

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke ‘borden’
(c) margot van den boer

 

 

 

 

 

Doe er uw voordeel mee. Neem de pagina’s erbij en hopelijk komt u tot een bewuste keuze. Iedereen is anders, dus voor iedereen vast iets wat het best bij u past.

 

Veel wijsheid in het stemhokje!

Kernpunten LOKAAL Heeze-Leende

logoHEEZE – LEENDE – 2018 kernpunten LOKAAL Heeze-Leende
Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.

“LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.

We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden.
Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht.
LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.

Een toelichting op onze kernpunten vindt u hieronder.”

Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.
We willen het vertrouwen in de politiek van onze gemeente vergroten. De gemeente moet duidelijkheid geven over waarom er wat gebeurt en wanneer. Vanaf het begin moet er een open communicatie zijn. Inwoners moeten uitgedaagd worden om aan te geven wanneer iets onvoldoende duidelijk is. We hechten groot belang aan intensieve en goede samenwerking van de bewoners van onze kernen, gemeente en uitvoerders vanaf de eerste (ontwerp-)fase.

LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.
Er moet goed gelet worden op de financiën. Geld lenen of een garantie afgeven kan een middel zijn om vooruitgang te boeken, maar alleen als het echt niet anders kan en alleen als komende generaties niet worden opgezadeld met onverantwoord hoge lasten. Ook willen wij dat de raad tijdig op de hoogte wordt gehouden van incidenten of ontwikkelingen die in de toekomst een financiële belasting kunnen worden.
We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.

LOKAAL Heeze-Leende juicht het vrijwilligerswerk daarin zeer toe. Ook op terreinen van cultuur is de inzet van vrijwilligers een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Niet alleen gezondheidsbevordering, ontspanning en creativiteit, maar ook burgerparticipatie en leefbaarheid worden hierdoor gestimuleerd.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Wij zijn blij met de bestaande ondernemers en de ondernemers die zich willen vestigen in onze gemeente. Initiatieven van ondernemers juichen wij zeer toe.
Er bestaat een dringende noodzaak tot het ontwikkelen van centrumplannen, waarbij een spontane samenwerking tussen winkeliers en gemeente wenselijk is om te komen tot een dynamisch centrum. Ook het ontwikkelen van recreatief toerisme kan rekenen op onze steun. Dit is bevorderlijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid.

Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen; het valt allemaal onder erfgoed, wij willen dit maximaal behouden, de gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp en initiatieven van derden juichen wij van harte toe. Om de leefbaarheid te behouden streven wij naar betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen. Wij willen ouderen en jongeren blijvend huisvesten, een starters- of blijvers lening kan hieraan bijdragen. Opnemen van statushouders moet plaatsvinden in het kader van een overzichtelijk integratiebeleid en zoveel mogelijk in overleg met onze bewoners.

Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is
daarbij essentieel.
De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve energiebronnen
worden gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken. Duurzaamheid is een
hoofdcriterium waaraan investeringen en het voortdurend stimuleren van ontwikkelingen
moeten voldoen. Er moet een consistent beleid ten aanzien van de te hanteren normen zijn,
zodat (agrarische) ondernemers niet geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten.

Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle
beschikbare middelen en mogelijkheden.
De veiligheid van fietsers, voetgangers en overige weggebruikers verdient een hoge
prioriteit. We zijn vóór het aanbrengen van voldoende effectieve autoverkeer remmende
voorzieningen en het creëren van veilige oversteekplaatsen. Maatregelen nemen om zoveel
mogelijk doorgaand verkeer te ontmoedigen in onze dorpskernen is een must. Gebruik de
ontsluitingsweg van het uitbreidingsplan De Bulders als randweg, in combinatie met het
realiseren van voldoende (o.a. geluidswerende) maatregelen tot behoud van kwalitatief
hoogstaand leefmilieu voor de bewoners aan en in de buurt van de nieuw aan te leggen
weg.

Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de
nodige aandacht.
De gemeente moet vanuit een adequaat onderhoudsplan zaken aanpakken. Ze moet alert
reageren op meldingen vanuit de bewoners en gevaarlijke situaties oplossen. Overlast
gevend groen zoveel mogelijk beperken. We zijn voor een actief en dynamisch bomenbeleid
voortkomend uit de bomenvisie.

LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal
voorzieningenniveau.
De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op maat van
de belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op de ingeslagen weg.
We ondersteunen projecten waarbij de mensen samen, vitaal, zelfstandig veilig en mobiel
willen blijven, zeker ook met verbeteringen in e-communicatie en eHealth. Geef
toegankelijke informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor
samenwerking met andere gemeenten.

Heeze-Leende is gevestigd midden in een regio van kennis en groei. Ingekapseld tussen 2
snelwegen lukt het ons om een groene en rustige gemeente te zijn, een fijne plek om te
wonen. Dit koesteren wij en we zullen er dan ook alles aan doen om dit gevoel te
waarborgen. Wij kunnen er echter niet omheen, dat wij onderdeel zijn van een groter
geheel. Als gemeente moeten wij daarin onze stem laten horen en waar kan samenwerken
om zo onze eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden.

Nieuw verkiezingsprogramma D66 in Heeze-Leende

D66pr-286x286HEEZE – LEENDE – “Het nieuwe verkiezingsprogramma voor de gemeente Heeze-Leende is klaar!
Deze keer hebben we samen met de andere fracties van D66 in de regio een programma opgesteld aan de hand van een toekomstbeeld voor de regio en wat er daarvoor moet gebeuren in onze gemeente.

Alles begint bij Goed Bestuur in onze eigen gemeente.
Daarvoor is allereerst groot draagvlak onder de inwoners nodig.
Momenteel is dat er niet en bestaat de coalitie die het college vormt uit 3 partijen die slechts 8 van de 17 zetels bezetten in de raad.
Dit leidt tot angstig , krampachtig bestuur, waarbij geen visionair beleid kan worden gevoerd.

D66 is voorstander van een akkoord op hoofdlijnen, waardoor zo veel mogelijk partijen dit kunnen steunen, we zijn het immers op de meeste hoofdlijnen best eens.
Daarbij worden dan de beste bestuurders gezocht voor de job.
Leest u ons programma, hoe wij hieraan inhoud willen gaan geven en ga op 21 maart naar de stembus om ons de kans te geven het beter te doen!”

https://heeze-leende.d66.nl/content/uploads/sites/155/2014/03/Verkiezingsprogramma-D66-Gemeenteraadsverkiezingen-2018-HL-v2.1.pdf