23 oktober 2021

Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze

HEEZE – Ter realisatie van een Bruisend Dorpshart Heeze is hard gewerkt aan het opstellen van de Centrumvisie Heeze. Dit is de vierde nieuwsbrief over de centrumvisie, waarin wij u informeren over de laatste stand van deze ontwikkelingen.

Centrumvisie
Op 4 april 2016 is de ‘Centrumvisie Heeze 2025’door de werkgroep HEEZEnaar2025 overhandigd aan de gemeenteraad. De centrumvisie is te raadplegen via: http://www.heezenaar2025.nl/uploads/download/32/2016-04-04_centrumvisie_heeze_2025.pdf

Rondetafelgesprek
Op 9 mei 2016 wordt de centrumvisie besproken in het Rondetafelgesprek. Het Rondetafelgesprek begint om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. Uiteraard bent u altijd welkom om te luisteren en mee te praten tijdens het rondetafelgesprek. Wanneer u vooraf al weet dat u over een bepaald onderwerp uw mening wilt laten horen aan de raadsleden dan is het raadzaam dat u zich uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering aanmeldt bij de griffie via onderstaande opties:
– Telefonisch: 040-22 41 442
– Per e-mail: t.borsboom@heeze-leende.nl of e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl
– Per post: gemeente Heeze-Leende, t.a.v. griffie gemeenteraad, postbus 10.000, 5590 GA Heeze
De spreektijd is beperkt tot maximaal 5 minuten per persoon omdat de voorzitter de vergadering op een redelijk tijdstip wil afronden. Het is wel mogelijk om meer informatie schriftelijk aan de raadsleden te overhandigen.

Gemeenteraadsvergadering
Na afloop van het Rondetafelgesprek wordt bepaald of de centrumvisie doorgeleid wordt naar de gemeenteraadsvergadering diezelfde avond. De gemeenteraadsvergadering begint om 20.15 uur. De gemeenteraad wordt dan voorgesteld om de centrumvisie voor kennisgeving aan te nemen en te starten met het opstellen van een uitvoeringsprogramma. Het gehele raadsvoorstel staat op:
http://www.heeze-leende.nl/over-ons/vergaderingen-en-besluiten_3859/item/vergaderinggemeenteraad_ 2588.html onder agendapunt 6.
Verplaatsing Albert Heijn
Nu de centrumvisie aan de gemeenteraad aangeboden is, is de haalbaarheidsstudie rondom de  verplaatsing van de AH opnieuw opgepakt. Inmiddels zijn er verschillende overleggen gepland met de belangengroeperingen. Een exacte datum voor de behandeling in college en gemeenteraad is daarom nog niet bekend.

Centrumvisie aangeboden

Centrumvisie  (c) margot van den boer

Centrumvisie
(c) margot van den boer

HEEZE – HEEZEnaar2025 heeft alle informatie vanuit burgers, winkeliers, anderen betrokkenen en geïnteresseerden geïnventariseerd en gegoten in een centrumvisie.

In deze visie is informatie uit diverse disciplines en ideaalbeelden samengevoegd tot een bundeling van feiten. Geen aanbevelingen. De 9 locaties, 8 binnen het kernwinkelgebied (tussen kerk en kerk) en 1 locatie buiten het centrum, zijn bekeken en gewogen. De randvoorwaarden zijn gebruikt, als ook de realisatie mogelijkheid.

De visie is nu te zien op de site van HEEZEnaar2025. http://www.heezenaar2025.nl/uploads/download/32/2016-04-04_centrumvisie_heeze_2025.pdf

presentatie centrumvisie aan raad (c) foto margot van den boer 040416-44 (10)

Kees van Lamoen biedt de Centrumvisie aan, aan burgemeester Verhoeven (c) margot van den boer

Maandagavond 4 april is tijdens de openbare raadsvergadering de centrumvisie ‘Heeze 2025’ overhandigd aan het college.

Tijdens de presentatie deelden de leden van HEEZEnaar2025 beschuit met muisjes uit: 9 maanden na de markt op het gemeentehuisplein, waar veel discussie plaats vond, werd het kind, ‘de centrumvisie’ getoond.

Dinsdag werd de visie besproken in het college. De komende weken zal het college de visie behandelen. Vervolgens zal de visie met de bijbehorende opmerkingen door het college voorgelegd worden aan de raad.

Op 9 mei zal de visie behandeld worden in de raadsvergadering.

Nieuwsbrief Bruisend Dorpshart Heeze

Het Bruisend Dorpshart in Heeze leeft. Kijk maar naar het aantal reacties dat je overal (op straat, in de krant, via internet) tegenkomt. Het leeft in Heeze, maar ook erbuiten. In de regio, bij oud-Heezenaren (zelfs aan de andere kant van de wereld). Daarom integraal de nieuwsbrief.

 

“Ter realisatie van een Bruisend Dorpshart Heeze wordt er hard gewerkt aan het opstellen van een
Centrumvisie Heeze. Dit is de derde nieuwsbrief over de centrumvisie, waarin wij u informeren over de
laatste stand van deze ontwikkelingen.
Tijdlijn
De tijdlijn zal vanaf nu telkens opgenomen worden in de nieuwsbrieven. Met deze tijdlijn
kunnen we u goed meenemen in de verschillende stappen die al genomen zijn en nog moeten
worden. Ook ziet u aan de hand van de tijdlijn in welk stadium de Centrumvisie én de mogelijke
verplaatsing van de AH zich bevinden. [deze tijdlijn is te zien op http://www.heeze-leende.nl/inwoners/heeze-leende-burgerpanel_41640/item/resultaten_48965.html , red. ]

Op 3 december 2013 besloot het college om aan de slag te gaan met het opstellen van een
centrumvisie voor Heeze. Dit resulteerde in het voorjaar van 2015 in een gebiedsprogramma, waarin
de ambitie stond dat Heeze een bruisend dorpshart moet krijgen waardoor het dorp interessant blijft
voor inwoners en recreanten. Het doel hiervan is om het centrum toekomstbestendig en levensvatbaar
te houden. De gemeente wil dit onder andere bewerkstelligen door een herinrichting van de openbare
ruimte in het centrumgebied. Via deze link kunt u het gebiedsprogramma bekijken. De uitkomsten van
de marktbijeenkomst op 4 juli, de enquête onder het burgerpanel, de centrumvisie die met
HEEZEnaar2025 opgesteld wordt en nog te organiseren workshops, worden gebruikt bij het opstellen
van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte.

Naast het traject van de centrumvisie, loopt het verzoek tot verplaatsing van de AH. Na jaren van
onderzoek naar een mogelijke verplaatsing van de AH, diende de AH-ondernemer in februari 2015
een formeel verzoek in tot verplaatsing van de AH naar de locatie ZuidZorg en oude
brandweerkazerne. Met dit concrete verzoek heeft de gemeente de haalbaarheidsstudie in gang
gezet. Tijdens deze haalbaarheidsstudie doen we onderzoek naar de mogelijkheden omtrent de
verplaatsing van de supermarkt naar deze specifieke locatie en brengen wij de gevolgen van een
verplaatsing in beeld. In deze fase worden nog niet alle onderzoeken uitgevoerd, maar we beperken
ons tot een eerste beoordeling van de gevolgen van het ingediende verzoek voor verkeer, parkeren,
geluid en leefbaarheid. Ook worden de direct belanghebbenden op de hoogte gebracht van de
plannen. Bij de verplaatsing van de AH werden niet alleen de direct belanghebbenden betrokken,
maar ook alle andere geïnteresseerde burgers aan de hand van de marktbijeenkomst op 4 juli 2015,
het burgerpanel in het najaar van 2015 en het opstellen van een centrumvisie samen met
HEEZEnaar2025 waar op dit moment aan gewerkt wordt. De haalbaarheidsstudie wordt – na de
overhandiging van de Centrumvisie door HEEZEnaar2025 aan de gemeenteraad – afgerond met een
raadsbesluit. De gemeenteraad stemt dan wel of niet in met de voorbereiding van de
bestemmingsplanprocedure om de verplaatsing mogelijk te maken. Dit gaat zowel om de financiële
afspraken (contractvorming) als om de ruimtelijke aspecten (flora en fauna, luchtkwaliteit, bodem,
archeologie, planschade en geluid). Als de gemeenteraad niet instemt met de verdere voorbereiding,
dan wordt het verzoek tot verplaatsing van de AH-ondernemer afgewezen. Als ze wel instemmen met de verdere voorbereiding, dan dient er eerst financiële overeenstemming bereikt te worden tussen de
gemeente en de AH-ondernemer én dient uit de nadere onderzoeken te blijken dat er geen
belemmeringen zijn. Als dat het geval is kan de bestemmingsplanprocedure opgestart worden. De
bestemmingsplanprocedure geeft belanghebbenden verschillende mogelijkheden om te reageren
tegen het eventuele voornemen van de gemeente om mee te werken aan de verplaatsing van de AH.
Op dit moment bevinden we ons nog steeds in de haalbaarheidsstudie. Naar verwachting kan de
gemeenteraad een besluit nemen over de haalbaarheidsstudie in mei 2016.
Samen met HEEZEnaar2025 zijn we nu bezig met het opstellen van de Centrumvisie voor Heeze. De
potentiële supermarktlocaties binnen het kernwinkelgebied (van kerk tot kerk) vormen een onderdeel
van de Centrumvisie. Ook u als burger wordt hierbij betrokken. De raadpleging van burgers vindt
plaats via de inloopspreekuren en individuele gesprekken met de werkgroep HEEZEnaar2025. Ook
wordt er nog een bijeenkomst georganiseerd met experts én u krijgt de gelegenheid om de eerste
ideeën van de werkgroep HEEZEnaar2025 te beoordelen tijdens een inloopavond in maart 2016.
Op 4 april 2016 wordt de centrumvisie door de werkgroep HEEZEnaar2025 overhandigd aan de
gemeenteraad. Hierop kan de gemeenteraad besluiten om deze visie al dan niet vast te stellen.
Tegelijkertijd kan ze een besluit nemen omtrent de haalbaarheidsstudie van de verplaatsing van de
AH.
Resultaten Onderzoek Burgerpanel Heeze-Leende
Van 9 tot en met 30 november 2015 heeft er een onderzoek plaatsgevonden onder het Heeze-Leende
Burgerpanel. Dit onderzoek had als titel “Bruisend dorpshart Heeze & verplaatsing AH”. Voordat de
vragenlijst online stond hebben we diverse oproepen geplaatst, zodat mensen zich alsnog voor het
burgerpanel konden aanmelden, mochten ze dat nog niet gedaan hebben. Vóór onze oproepen stond
het aantal deelnemers op 402, waarbij de deelnemers in verhouding mooi verdeeld waren over de
kernen Heeze, Leende en Sterksel en waarbij ook de leeftijdsopbouw een getrouwe weergave is van
de leeftijdsopbouw van het totale aantal inwoners. Het aantal deelnemers van 402 is ook groot
genoeg om conclusies te kunnen trekken over hoe inwoners over een bepaald onderwerp denken. Na
de oproep, bij de start van het onderzoek over Bruisend dorpshart Heeze & verplaatsing AH, waren er
672 deelnemers, dus 270 deelnemers meer.
De gemeente Heeze-Leende vond het belangrijk om van de mensen uit Heeze te horen hoe zij
dachten over de inrichting van haar kern. Vandaar dat alleen de mensen uit Heeze uiteindelijk de
vragenlijst hebben ontvangen (dit zijn 514 deelnemers), waarvan 83% is gestart met het onderzoek.
74% van de 514 deelnemers heeft de vragenlijst ook daadwerkelijk helemaal ingevuld (dit zijn 381
deelnemers) en dat blijkt een heel hoog percentage te zijn voor een schriftelijke/online vragenlijst. Via
deze link kunt u de resultaten bekijken.

Conclusies
Er zijn nog geen conclusies getrokken uit de resultaten. Dit komt omdat er naast het Burgerpanel nog
meer onderzoeken plaatsvinden. De resultaten van het burgerpanel-onderzoek nemen we mee in het
opstellen van de centrumvisie die samen met HEEZEnaar2025 opgesteld wordt en in ons
haalbaarheidsonderzoek over de mogelijke verplaatsing van AH.
Kritiek op vragenlijst
Op de vragenlijst is veel kritiek geuit. De inwoners gaven aan dat ze alleen maar konden kiezen uit
vier slechte locaties voor AH. En dat er geen mogelijkheid was om aan te geven dat AH wat hen
betreft helemaal niet naar die locaties mocht verhuizen. Graag leggen we uit waarom we hiervoor
gekozen hebben; AH heeft bij de gemeente een verzoek ingediend om te mogen verhuizen naar de
plaats van het huidige Zuidzorg gebouw en de oude brandweerkazerne. De gemeente moet nu
beoordelen of dit al dan niet haalbaar is. Je onderzoekt dan dus: Stel dat AH naar die locatie zou
verhuizen, wat betekent dit dan voor het verkeer, voor de veiligheid, voor het laden en lossen, voor de
evenementen en voor de leefbaarheid. En deze vragen hebben we in het onderzoek aan onze
inwoners voorgelegd. De gemeente legt de gegeven kritiek niet naast zich neer en zal dit zeker
meewegen bij de hiervoor genoemde onderzoeken.”

 

 

HEEZEnaar2025 denkt verder
Inloopspreekuren en gesprekken
Eind vorig jaar hebben wij, als HEEZEnaar2025, inloopspreekuren georganiseerd om iedereen in
Heeze de kans te geven, een mening over ontwikkelingen in en om het centrum uit te spreken. Wij zijn
tevreden over de opkomst. In totaal zijn er zo’n 25 bezoekers geweest waarmee uitgebreid over het
verleden, heden en de toekomst van ons dorp is gesproken. Tevens heeft een aantal mensen via
onze website een mening geventileerd.
We hebben ook op eigen initiatief contact gezocht en gesprekken gehad met enkele verenigingen en
organisaties. Niet met alle organisaties, daartoe ontbrak de tijd en de menskracht. In de komende 2
maanden willen we dan ook de tijd inruimen om nog met verenigingen en organisaties te praten. Dus
verenigingen en organisaties meldt u vooral via onze website, als u informatie met ons wil delen over
(ontwikkelingen in) het centrum.
De ontmoetingen en gesprekken hebben ons een beeld gegeven van wat er zoal leeft en welke
uitdagingen er liggen om het centrum toekomstbestendig te maken. Maar ook hoe gedacht zou
kunnen worden over de concrete verhuis-vraag van Albert Heijn.
Verwerken
Tijdens de gesprekken hebben we vooral geluisterd en zoveel mogelijk informatie verzameld. Daarom
is het voor ons nu tijd om te ‘herkauwen’, ofwel om alle gekregen informatie te verwerken en die
samen met onze eigen gedachten om te zetten in een eerste raamwerk voor een centrumvisie. Dit
raamwerk is niet alleen gebaseerd op de gevoerde gesprekken, maar ook op het beleid, de informatie
uit de enquête onder het Heeze-Leende Burgerpanel en de infomarkt van 4 juli 2015. Het zal dus tot
begin februari van onze kant even stil zijn. Wij zijn dan druk doende om aan de hand van zes thema’s
te beschrijven wat wij denken dat een goede en een breed gedragen ontwikkeling van het centrum is.
Deze thema’s zijn: Verkeer, Detailhandel, Wonen, Sociale structuur & evenementen, Horeca en
Natuur & Recreatie.
Al dat denken en schrijven moet resulteren in een eerste opzet, een raamwerk, voor onze visie op het
centrum van Heeze.
Presentatie
In februari willen wij dat raamwerk voorleggen aan en bespreken met iedereen die geïnteresseerd of
op enigerlei wijze betrokken is bij het centrum. Door middel van weer inloopspreekuren en van directe
gesprekken hopen wij getoetst te krijgen of onze visie haalbaar lijkt en breed draagvlak kan krijgen.
Tevens is eind februari een eerste informatiebijeenkomst met de gemeenteraad gepland.
Naar aanleiding van al deze gesprekken nemen wij weer even een time-out, een korte periode van
bijstellen en mogelijk (deels) herzien van onze visie. Tot half maart, wanneer we in een openbare
presentatie iedereen de kans willen geven te reageren op wat wij bedacht hebben.
En als alles verloopt zoals gepland, bieden wij op 4 april de Centrumvisie aan aan de gemeenteraad.
Tot slot
We hebben en krijgen het dus druk maar blijven prijs stellen op andere meningen. Om die aan ons
kenbaar te maken, staat er op onze website HEEZEnaar2025 een email-adres:
info@heezenaar2025.nl. Schroom niet dat adres te gebruiken om ons te bereiken tijdens de komende
weken.”

Bart Vink in gesprek met wethouders, projectleiders en HEEZEnaar2025

Ingezonden verslag door Bart Vink:

“Hierbij een verslag van de gesprekken welke ik in november 2015 mocht hebben met 2 wethouders van gemeente Heeze-Leende, projectleiders en HEEZEnaar2025.

Ik hoop hiermee duidelijkheid te verschaffen welke ontwikkelingen (algemeen en lokaal) er gaande zijn, waar we nu staan, wat er in ontwikkeling is en hoe men denkt daarbij de inspraak te regelen. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een leefbare en toekomstbestendige kern van Heeze waarbij wonen, werken, en recreëren samengaan. Ik zal stap voor stap alle zaken beschrijven waarbij ik nu niet gedetailleerd in kan gaan op voor en nadelen van individuele onderdelen. De onderwerpen heb ik zo neutraal mogelijk proberen te beschrijven en zijn dus niet gebaseerd op mijn persoonlijke mening. Mochten er na het lezen van dit stuk vragen zijn dan hoor ik die graag.

 

Algemene ontwikkelingen

Dit zijn belangrijke algemeen landelijke ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Wat vast staat is dat we met de gevolgen er van rekening zullen moeten houden in de ontwikkeling van een toekomstbestendig Heeze. Onderstaande punten worden door alle (onafhankelijke) onderzoeken bevestigd.

* Supermarktformules richten zich qua formule op grotere panden met bredere assortimenten.
* Kleinere supermarkten sluiten in een steeds hoger tempo hun deuren. Zij zijn niet langer levensvatbaar.
* Supermarkten, voor de dagelijkse boodschappen, gevestigd in het centrum zijn publiekstrekkers en een must voor de overlevingskansen van de overige winkeliers.
* Discounters hebben grotere panden en parkeerplaatsen nodig dan supermarkten welke zich richten op de dagelijkse boodschappen.
* Provinciale regelgeving is een beperking voor enkele ideeën of ontwikkelplannen.

 

Lokale ontwikkelingen
Er lopen een aantal, op zichzelf staande projecten die nu samenkomen.

* Ontwikkeling Bruisend dorpshart.
* Ontwikkeling terrein Schilders.
* Gymzaal aan de Spoorlaan.
* Verzoek tot verplaatsing en vergroting van AH.
* Ontwikkeling de Bulders.
* Ontwikkeling randweg Heeze.
* De afvloeiing in Heeze is erg groot.

 

Uitgangspunten van de gemeente

Heeze dient een bruisend dorpshart te krijgen om publiek naar het dorp te trekken. Het doel hiervan is een toekomstbestendig en levensvatbaar centrum.
Er wordt gezocht naar een plan/visie waar de meerderheid van de inwoners achter staat.
Het gemeentebestuur wil de inwoners van Heeze betrekken bij de totstandkoming van plannen. Met alle betrokken partijen wordt overlegd. Gezien de vele betrokken partijen zoekt de gemeente naar samenwerking met overkoepelend belang
Daarnaast staat het gemeentebestuur open voor positieve initiatieven maar geeft de voorkeur aan samenwerken met een overkoepelend orgaan.
Een supermarkt voor de dagelijkse boodschappen (AH) aangevuld met een supermarkt voor de wekelijkse boodschappen (Discounter) zou de meest ideale situatie zijn.
De opbrengst van verkoop van gemeentegrond aan een supermarkt zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van een toekomstbestendig centrum.
Evenementen in Heeze moeten blijven. (Brabantsedag, Carnaval met de tent van de Kraaienvangers, de kermis etc).

 

Gesprek met projectleiders

Dit ging hoofdzakelijk over het projectverloop, waar we nu staan, communicatie met de inwoners van Heeze waaronder ook de enquête.

Er werd met klem benadrukt dat het gehele traject zich in een initiatieffase bevindt.

Dat houdt in dat er kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht en dat er haalbaarheidsstudies gedaan worden. Belangrijk hierbij zijn draagvlak uit de samenleving en er mag geen belemmering voor (grote) evenementen zijn.
Er wordt o.a. gekeken naar vragen als

Hoe kunnen we de grote afvloeiing van het winkelend publiek tegengaan? Maar liefst 70% van de inwoners doet boodschappen buiten de gemeente.
Hoe kunnen we ons dorpshart aantrekkelijk en toekomstbestendig maken.
Welke zaken spelen er een rol bij de diverse mogelijk te ontwikkelen locaties en wat zijn de voor en nadelen hiervan.
Er worden onderzoeken gedaan n.a.v. de vraag van AH om te mogen vergroten en daarmee samenhangend te verplaatsen.

Detailhandelsvisie A2 gemeenten ( uitgevoerd door BRO)

Hierin worden aanbevelingen gedaan over locaties van winkels en hoe Heeze de afvloeiing kan tegengaan. Deze aanbevelingen en de effecten daarvan zullen nader onderzocht moeten worden.
Herontwikkeling Schilders terrein

In het verleden zijn er concrete plannen geweest voor een herontwikkeling op het Schilders terrein en de verplaatsing van het tankstation. Het gemeentebestuur wilde hier graag aan meewerken maar de plannen bleken (financieel) niet haalbaar. Inmiddels is de verplaatsing van het tankstation aan de rand van de Muggenberg door veranderde provinciale regelgeving onmogelijk geworden.
Financiering toekomstbestendig hart van Heeze

Een ontwikkeling van een toekomstbestendig bruisend hart van Heeze is een grote wens als het al geen must is en biedt voordelen voor alle inwoners. Een supermarkt voor dagelijkse boodschappen als publiekstrekker geeft hierbij veel toegevoegde waarde. Dit blijkt ook uit het onderzoek Detailhandelsvisie A2 gemeenten. Er is echter nu geen geld voor de ontwikkeling van dit hart. Verkoop van gemeentegrond zou een oplossing bieden.

Een voordeel voor AH voor verplaatsing naar de plek naast het gemeentehuis tegenover een plek elders in het kernwinkelgebied, is dat je te maken hebt met slechts twee grondeigenaren (ZuidZorg en gemeente). Het risico dat plannen stuklopen is daardoor een stuk kleiner. Bij de andere locaties heb je te maken meerdere grondeigenaren met elk hun eigen belang.

 

Enquête

De projectleiders wilden in een gedeelte van de enquête gericht de mening toetsen over een mogelijke verplaatsing van AH naar het gemeentehuisterrein in haar rol als eigenaar van deze locatie. Daarom waren de keuzemogelijkheden in dit gedeelte van de enquête beperkt tot deze locatie. De vervolgvragen hingen ook vast aan antwoorden uit de vorige vraag. Pas bij de laatste vraag kon men een ander idee of opmerking plaatsen.

Er is uitvoerig gesproken over de gekozen manier van communicatie en hoe dat in de toekomst wellicht anders zou kunnen. Onderkend werd dat het publiek nu de indruk had dat er al een kant en klaar plan zou liggen waarop al een fiat gegeven was. Ook de technische uitvoering van de enquête is n.a.v. de reacties over het niet terug kunnen bladeren en spontaan verzenden, besproken.

Eerstvolgende geplande stappen

Er zullen nu gesprekken gepland worden met de organisaties van de grote evenementen waarin zij hun ideeën en input kunnen aanleveren.

 

Gesprek met Wethouders
Algemeen uitgangspunt en beslismoment

De meerderheid van de inwoners moet profijt hebben van de ontwikkelingen en achter plannen staan. Er werd wederom benadrukt dat er geen beslissingen genomen zijn. Er is pas sprake van een beslismoment als er een plan gepresenteerd wordt wat ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd wordt.
Inleiding

Als eerste werd inzichtelijk welke invloed provinciale regelgeving heeft en hoe woon – werk locaties regionaal verankerd liggen. Hier hebben we natuurlijk mee te maken als we plannen willen gaan ontwikkelen. Verder stelt de provincie op basis van de detailhandelsvisie dat kernwinkelgebieden terug gebracht moeten worden en dat er geen extra m2 vvo (verkoop vloeroppervlak) mogen worden toegevoegd. De leegstand van winkelpanden in Heeze is al hoog.

Verder werd ingegaan op de samenhang van de diverse projecten en hoe deze nu met alle ontwikkelingen samen komen en elkaar beïnvloeden.

Gymzaal Spoorlaan

Duidelijk werd dat in 2014 al besloten was de gymzaal aan de Spoorlaan te saneren.

De faciliteiten die daar geboden worden zijn nog acceptabel maar het pand voldoet niet meer aan de eisen. Belangrijker nog is het feit dat er een forse overcapaciteit is in de diverse sporthallen. Zo wordt slechts minder dan de helft van het totaal aantal beschikbare uren gebruikt. Een overweging die destijds gemaakt werd ging over de vraag of het in het kader van het bovenstaande verantwoord is om gemeenschapsgeld (dat er niet is) te investeren in een oude sporthal terwijl er op andere gebieden ook al bezuinigd moet worden. De uitvoering van dit project valt nu samen met de eventuele verplaatsing van de AH naar het gemeentehuisterrein.

Herontwikkeling Schilders terrein

In de periode 2006-2011 is er een plan ingediend om op het Schildersterrein 40 appartementen te realiseren. Hierbij is ook gekeken om woningen boven een winkelpand mogelijk te maken. Het gemeentebestuur heeft hier aan meegewerkt. Er was zelfs al een principe besluit over het bestemmingsplan. Dit plan bleek, zoals ook in het gesprek met de projectleiders al was aangegeven, financieel onhaalbaar. Later is er geen plan meer ingediend.
Verplaatsing van AH naar Boerenbond terrein

Een van de opties welke AH had meegenomen in zijn verzoek tot verplaatsing was het Boerenbondterrein. Een verplaatsing naar die locatie gaat echter lijnrecht in tegen alle adviezen welke gegeven worden in de diverse onderzoeken en gaat het in tegen de ontwikkeling van een toekomstbestendig dorpshart. De winkeliersvereniging heeft ook direct aangegeven niet achter deze optie te staan.

Verplaatsing van AH naar gemeentehuisterrein

Dit is een van de opties maar ook deze kent vele voor- en nadelen welke verder onderzocht moeten worden. Ook zullen er onderzoeken gedaan moeten worden naar de effecten er van. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst.

Commotie

Er is wederom gesproken over de communicatie en hoe deze in de toekomst vormgegeven zou kunnen worden. Wellicht dat HEEZEnaar2025 hier ook een rol in kan gaan spelen maar hierover later meer.

Graag wil het gemeentebestuur weten hoe groot de groep “tegenstanders” voor verplaatsing naar de gemeentehuislocatie werkelijk is en wat de mening is van de groep van inwoners die nu niet actief betrokken zijn. Er zijn 2000 handtekeningen aangeboden maar in de vraagstelling zou de vraag over de gymzaal gekoppeld zijn aan een NEE tegen de verplaatsing van AH naar de gemeentehuistuin.

Voorop staat dat iedereen tegen mag zijn en dat ook uit moet kunnen spreken. Het zou wel fijn zijn als er aangegeven wordt waarom men tegen is. Goed onderbouwde argumenten kunnen immers meegenomen worden in verdere idee- of planvorming.

Ook ligt er een vraag hoe iedereen het beste bereikt kan worden en hoe we iedereen goed op de hoogte kunnen houden. We moeten in elk geval voorkomen dat er kansen gemist worden.

Ik heb voorgesteld om in iedere nieuwsuiting een tijdlijn op te nemen waarop het hele project met de diverse stappen is weergegeven en er een markering is aangebracht op de plaats waar we nu staan. Dit schept voor iedereen een helder beeld van de stand van zaken. Dit voorstel werd geaccepteerd en zal ontwikkeld worden.

Het gemeentebestuur staat open voor positieve initiatieven maar kan niet met individuele partijen samenwerken. Samenwerken met een overkoepelend orgaan is dus wenselijk.

De gemeente heeft het voornemen om met de werkgroep HEEZEnaar2025 een officiële samenwerking aan te gaan, een werkgroep waarvan de basis is gelegd tijdens de Informatiemarkt op 4 juli jongstleden.

 

 

HEEZEnaar2025

HEEZEnaar2025 is een kleine groep bezorgde en betrokken bewoners die mee wil denken over de ontwikkelingen in en rond het hart van Heeze. De groep bestaat uit Lieke Wijnands Cuijten, Ciska Looijmans-Verhoef, Peter Verest, Ron van Eersel en Kees van Lamoen. Het zijn mensen met inhoudelijke (vak)kennis en een vertegenwoordiging uit de samenleving.

Uitgangspunt is: Openheid, en het betrekken van en het luisteren naar de bevolking bij de ontwikkeling en toetsing van een te ontwikkelen plan voor een toekomstbestendig. Hierbij zal rekening gehouden wordt met de historie en het gezicht van Heeze.

Het doel is om het gemeentebestuur inhoudelijk en met vakkennis ondersteunen, maar ook om in nauwe samenspraak met alle partijen die het aangaat, gezamenlijk te komen tot een breed gedragen visie. Met name dit laatste is iets wat het gemeentebestuur bijzonder waardeert. Iets mooiers dan deze ondersteuning aangereikt krijgen vanuit de eigen inwoners is er niet. Er worden geen kosten in rekening gebracht en men vraagt alleen facilitaire ondersteuning.

Ook voor HEEZEnaar2025 zijn alle ontwikkelingen sneller gegaan dan verwacht en dit is de belangrijkste reden dat u er nog weinig van vernomen heeft. Op niet al te lange termijn kunt u echter meer gedetailleerde informatie van hen verwachten.

HEEZEnaar2025 hoopt met u allen constructief en zonder wantrouwen te kunnen samenwerken.

 

 

Conclusie:

Ontwikkelingen zijn noodzakelijk en er moet met veel complexe zaken rekening gehouden worden.
Inspraak en commitment van de inwoners van Heeze wordt als erg belangrijk gezien en hiervoor zijn goede initiatieven in ontwikkeling.
Een heldere, open communicatie is belangrijk om speculaties tegen te gaan.
HEEZEnaar2025 zal een belangrijke rol gaan spelen.

Met het gemeentebestuur en HEEZEnaar2025 is afgesproken dat mijn rol hier niet eindigt.

Ik zal me voor de gemeenschap blijven inzetten en contact blijven onderhouden met het gemeentebestuur, de projectleiders, HEEZEnaar2025, overige partijen en individuele personen.

Via Facebook zal ik u op de hoogte blijven houden over ontwikkelingen. Vragen en of opmerkingen kunt u via brtbart98@gmail.com blijven insturen.

Bruisend dorpshart

HEEZE – Velen praten over een bruisend dorpshart in Heeze. Op dit moment spelen diverse belangen en ideeën. Alleen maar negatieve reacties helpen niet. Bart Vink riep op constructief mee te denken en ideeën naar hem te e-mailen. “Geen klachten dus, maar serieuze voorstellen en vragen.” Wethouder Wilma van de Rijt nodigt hem (en ook anderen) uit op het gemeentehuis te komen praten. “Dat is een positieve opstelling waarmee we ergens kunnen komen!”

Bart Vink : “Graag wil ik even reageren op het bericht van “de toekomst van Heeze” waarin gesteld wordt dat wethouders op geen enkele manier interesse zouden hebben in de publieke opinie. Een gevoel waar ik mezelf ook op betrap. Via Twitter had ik Wilma van der Rijt benaderd over het bericht waarin stond dat zij niet blij zou zijn met o.a. deze Facebook pagina’s. Ik stelde dat dit juist een fantastische kans voor het bestuur is om de werkelijke opinie te leren kennen. Zie hier haar reactie: “Fijn dat anderen weten of ik wel of niet blij mee ben. Wil je bijgepraat worden? Ik maak er graag tijd voor vrij.” Ik kan niet anders zeggen dat ik deze reactie waardeer en zal ook zeker gebruik gaan maken van het aanbod. Ik zie het als een mooie kans om toch met een bestuurder om tafel te komen omdat de toekomst van Heeze ons allen aan het hart gaat. Ben benieuwd naar haar verhaal maar hoop dat ik ook de gelegenheid krijg om ook de nodige ( positief kritische en opbouwende ) vragen stellen. Omdat dit natuurlijk niet alleen om mijn persoonlijk belang en mening gaat zou ik iedereen die vragen of opmerkingen heeft willen verzoeken die z.s.m. door te mailen naar brtbart98@gmail.com Hou het wel positief en kom ook met tegenvoorstellen. We mogen tegen zijn maar het zou beter zijn om dan ook met goed onderbouwde alternatieven te komen. Ik zal vast niet alle vragen en opmerkingen mee kunnen nemen maar wil proberen de rode draad zeker bespreken. Deel dit bericht zo veel mogelijk zodat ik input en bagage krijg. Uiteraard volgt een verslag na het gesprek.”

Bart is intussen op de koffie geweest in het gemeentehuis en sprak met 2 wethouders van Gemeente Heeze-Leende, projectleiders en HEEZEnaar2025

Het verslag leest u morgen op deze site.