1 juni 2023

Regionale samenwerking huisvesting arbeidsmigranten

Het college van b & w van Heeze-Leende stemt in met het concept van de Regionale verklaring arbeidsmigranten 2.0. Vorig jaar heeft een groot aantal SRE-gemeenten via een regionale verklaring aangegeven het welzijn en de huisvesting van arbeidsmigranten samen goed te willen regelen.
Inmiddels heeft de regionale stuurgroep arbeidsmigranten een nieuwe verklaring opgesteld na overleg met onder meer de ZLTO en een aantal betrokken wethouders. Het doel is om te komen tot regionale samenwerking rond huisvesting van arbeidsmigranten en een zo goed mogelijke, passende en eenduidige huisvesting van de arbeidsmigrant.
In deze nieuwe verklaring vormen de keuzevrijheid voor de arbeidsmigrant en de kwaliteit van de huisvesting de twee belangrijkste uitgangspunten. Door met alle partijen af te spreken dat de huisvesting van arbeidsmigranten op termijn moet worden gecertificeerd, wordt bereikt dat er een beter beeld ontstaat van waar en hoe de arbeidsmigranten zijn gehuisvest. De stuurgroep onderkent dat er veel bestaande situaties zijn waar de huisvesting al goed is
geregeld. Vandaar dat in de verklaring nu staat dat huisvesting in nieuwe situaties bij voorkeur wordt verzorgd door professionele huisvesters (zoals woningcorporaties) en binnen de bebouwde kom.