16 augustus 2022

Subsidie Talentontwikkeling Sport

In 2013 gaat de regeling voor talentontwikkeling veranderen. Deze verandering moet zorgen voor een groter bereik van talenten. Het principe van ‘wie het eerst komt’ vervalt. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van de Algemene Subsidie Verordening die Gedeputeerde Staten nog formeel moeten vaststellen.Tender
De provincie Noord-Brabant wil kunnen sturen op kwaliteit. Daarom is besloten om te gaan werken met een zogenaamde tender. Daarmee kan een instelling binnen een bepaalde periode een aanvraag indienen. Verschillende factoren bepalen wie er voor subsidie in aanmerking komt. De tender gaat lopen van 1 april 2013 tot 15 mei 2013.  Alleen een sportbond of een door de sportbond aangewezen Regionaal Talentencentrum kan subsidie aanvragen. Het te subsidiëren project moet gericht zijn op de programmabegeleiding en coördinatie van een of meerdere topsportprogramma’s. Topsportprogramma’s die door NOC*NSF zijn erkend en waaraan een of meer sporttalenten deelnemen komen in aanmerking. Aan een subsidie is een maximum bedrag verbonden en er moet sprake zijn van 50 procent co-financiering.

Toptalent in Brabant
De provincie wil zo meer sporttalenten beter begeleiden naar de top. De topsportprogramma’s bieden de talenten ook een goede leefomgeving (onderwijs, huisvesting, etc.) zodat ze in Brabant blijven en Brabant nationaal en internationaal op de kaart zetten.
Meer informatie: Loket Provincie. Meer informatie over talentontwikkeling: Astrid Rust (073-6808626, arust@brabant.nl) of Roger Schouwenaar (073-6808491 rschouwenaar@brabant.nl).

Laat wat van je horen

*