4 oktober 2022

Staatsbosbeheer laat bos wandelen op Strabrechtse heide

Tijdelijke overlast voor op termijn betere natuur (foto HLS Nu)

Tijdelijke overlast voor op termijn betere natuur (foto HLS Nu)

Staatsbosbeheer gaat de komende weken een aantal bosjes kappen en uitdunnen. De bosjes liggen verspreid over de gehele Strabrechtse heide. Doelstellingen van de kap zijn het tegengaan van verdroging, het bevorderen van de kwaliteit van heidevennen en vochtige heide en het verbeteren van het leefgebied van aan heide gebonden planten en dieren. De houtkap vindt plaats bij onder meer ’t Platvoetje, het Waschven en ten noorden van het Kiezelven.

De huidige bosjes op de Strabrechtse heide nemen ieder jaar meer plaats in. Om voldoende ruimte voor de heide te behouden kapt Staatsbosbeheer een aantal bosjes. Loofbomen zoals berk en zomereik, maar ook het overgrote deel van de beeldbepalende en markante dennenbomen blijven behouden. Daarnaast blijven ook zomen met jonge dennenbomen staan. Het laatste restant bos dat bij de grote brand in 2010 onherstelbaar is beschadigd, wordt  gekapt.

Wandelende bosjes

De natuurlijke verjonging rond de bestaande bosjes zorgen voor een mooie zoom met jonge bomen. De zonbeschenen zoom is erg rijk aan insectenleven. Door de bosjes aan de zuidwestkant door verjonging aan te laten groeien en de oppervlakte aan bijgroei aan de noordoostzijde weg te halen, blijft de hoeveelheid bos ongeveer gelijk. De bosjes wandelen op deze manier van noordoost naar zuidwest door het heidegebied.

Verdroging

Het kappen van de grove dennen gaat de verdroging op de Strabrechtse heide tegen, omdat naaldbomen veel water verdampen. De verwachting is dat na uitvoering van de maatregelen binnen 2 à 3 jaar heideplanten en dieren verschijnen op de voormalige bosbodem. De grondwaterstand zal worden verhoogd. Ook zullen heidevennen meer water bevatten en er zal meer areaal vochtige heide zijn. Soorten die daarvan profiteren zijn onder meer beenbreek, waterlobelia, veenpluis, gentiaanblauwtje, nachtpauwoog, Kempense heidelibel, venwitsnuitlibel, waterral, wulp, heikikker en rugstreeppad.

Natura 2000

De Strabrechtse heide en Beuven zijn in 2006 aangewezen als Natura 2000 gebied en hebben hiermee Europese Bescherming. Doelsoorten van Natura 2000 zijn onder meer drijvende waterweegbree, roerdomp, woudaap en kraanvogel. Doelbiotopen van Natura 2000 zijn onder meer zwak gebufferde vennen, vochtige heide van de hogere zandgronden en zandverstuivingen.

Diverse wandel, fiets en ruiterpaden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar worden door beschadiging van vrachtwagens. De paden worden na de houtkap zo snel mogelijk hersteld. De vakken zijn van te voren zorgvuldig geïnventariseerd op vogelnesten en mierenhopen volgens de gedragscode zorgvuldig bosbeheer. De werkzaamheden zullen naar verwachting grotendeels voor aanvang van het broedseizoen medio maart zijn afgerond. De takken worden voor een groot deel versnipperd en in energiecentrales gebruikt voor het opwekken van groene stroom.

Dunning Verste heide

Naast de houtkap van diverse bosjes, gaat Staatsbosbeheer de bosvakken genaamd Verste heide, direct ten zuiden van de A67, dunnen. Als gevolg van deze dunning komt er meer licht op de bodem waardoor er een kruidachtige vegetatie ontstaat met allerlei plantensoorten. Ook inheemse loofboomsoorten zoals berk en zomereik krijgen meer kans te ontkiemen, waardoor het bos gevarieerder wordt.

Algemeen

De Strabrechtse heide telt in totaal 1850 hectare en is daarmee de grootste aaneengesloten heide van Noord-Brabant. Dit open heidelandschap is al eeuwen onveranderd. Je vindt er droge en vochtige heide, vennen, stuifzand, kleinschalige akkers, gagel en wilgenstruwelen. In het voor en najaar strijken er kraanvogels neer.
Bron: Staatsbosbeheer

Reacties

  1. Martin Koenen zegt

    Ik ben al een jaar bezig om Staatsbosbeheer zo ver te krijgen dat er onderhoud gepleegd wordt aan de 2 paden die het fietspad door de Strabrechtse Heide verbinden met de Somerenseweg. Aanvankelijk een botte weigering. Later een brief waarin werd geschreven “door het onderhoud zijn de wegen kapot gereden, voor 31 december is er onderhoud gepleegd. Onlangs beide paden/wegen gefietst. Grotendeels nog steeds zeer slecht “befietsbaar”. Gedeelten ter plaatse waar de loop is verlegd zijn zelfs onherbergzaam. Ongelooflijk. Van de belofte om voor 31 december alles in orde te hebben is dus ook niets terecht gekomen. Nu ik zie dat er nog meer onderhoud aan de bossen en de heide gepleegd moet worden houd ik mijn hart vast. Fietsers en wandelaars, waarom pikken we dit toch allemaal? De dieren zijn inmiddels bediend met 4 kostbare viaducten. Ik meen dat nu de mens toch wel aan de beurt mag komen. Staatsbosbeheer en ook Brabants Landschap voor zover het de Herbertusbossen en het begin van de route richting Strabrechtse Dijk betreft wordt wakker en pleeg onderhoud voor fietsers en voetgangers.

Laat wat van je horen

*