27 januari 2023

Sportraad Heeze-Leende-Sterksel 1 jaar na dato

Er zijn van die organisaties die op de achtergrond veel werk verrichten voor andere verenigingen. De Sportraad Heeze-Leende-Sterksel, opgericht in  september 2012, is zo’n vereniging. Deze vereniging is voortgekomen uit een eerder burgerinitiatief rondom de sportvisie voor de gemeente Heeze-Leende. Vandaag maken we nader kennis met de Sportraad Heeze-Leende. HLS Nu in gesprek  Maurice Meijers uit Leende en Frank van den Boomen uit Sterksel, beiden bestuursleden van de sportraad.

“Als ik kijk naar de verrichte activiteiten, dan hebben we in het afgelopen jaar een aardige basis gelegd voor de sportraad,” zegt Maurice Meijers.
“We hebben een uitgebreide website gebouwd die veel informatie bevat die sporters en sportclubs uit onze drie dorpen kunnen raadplegen en gebruiken. De site bevat links naar subsidiewebsites, naar alle sportbonden en naar allerhande thema’s die besturen, vrijwilligers, trainers en coaches van sportverenigingen interessant blijken te vinden.”

De sportraad vertegenwoordigt 17 sportverenigingen uit Heeze, Leende en Sterksel en heeft als belangrijkste taak de belangenbehartiging van sportend Heeze, Leende en Sterksel. Maurice: “Het is leuk en goed om te zien  hoeveel de gemeente het afgelopen jaar over sport heeft gepubliceerd: iedere maand staat er wel iets op de gemeentepagina in de Parel of in de nieuwsbrief van de gemeente zelf. Dat was in de jaren 2005 – 2011 hooguit één keer per twee jaar.”

Sportfaciliteiten

Frank van den Boomen

Frank van den Boomen

Frank vervolgt: “In het afgelopen  seizoen hebben we in diverse samenstellingen  samen gezeten om te kijken naar een effectiever gebruik van de binnen- en buitensportfaciliteiten.”

Nieuwbouw de Meent

“Zo hebben we met sportverenigingen uit Heeze en Leende gekeken naar het gebruik van de sportaccommodaties en de mogelijkheden om ze ook gedurende de daluren intensiever te gebruiken.”

Maurice vult aan: “Wij hebben meegedacht over de nieuwbouw van de Meent. Omdat de sportzaal aan het Marijkeplein mogelijk gaat verdwijnen, willen we een grotere hal in Leende neerzetten.  We stelden samen vast dat daardoor het probleem van overbezetting van onder andere de sporthal in Heeze sterk kan worden verminderd. Verder houden we GV Olympia dan in Leende. Deze nieuwe hal  kan dan zowel door sportverenigingen uit Heeze en Leende gebruikt worden.
Helaas zien we op dit moment dat de gemeente bij de besluitvorming over de Meent veel te veel  een eigen weg in slaat en niet al te veel zichtbaars doet met de inbreng van buitenaf. De politieke partijen zullen ons daarover nog gaan horen.”

Multifunctionele tennishal in Heeze

Daarnaast heeft de sportraad met een aantal binnensportverenigingen en de scholen gekeken naar een mogelijk multifunctioneel gebruik van de tennishal in Heeze. Het dak van de tennishal is aan renovatie toe. De hal staat echter grote delen van de dag leeg.
Tijdens die bijeenkomst zijn een aantal interessante mogelijkheden aan het licht gekomen, die momenteel door het bestuur van de Tennisvereniging verder worden uitgewerkt.

Sportconsulenten

Een belangrijk succes van de sportraad is het behoud van de sportconsulenten Joeri van Hoof en Esther Timmermans tot en met 2015. De schoolbesturen en de gemeente hebben besloten hiervoor blijvend gelden beschikbaar te stellen. Het afgelopen schooljaar hebben de beide sportconsulenten een belangrijke bijdrage geleverd aan het sportonderwijs op de basisscholen  in onze drie dorpen.

Frank van den Boomen: “Verder hebben Joeri en Esther tijdens de schoolvakanties een aantal sportactiviteiten opgezet. Daarbij kregen alle sportverenigingen ruim baan om hun sport te promoten. Wij hebben gezien dat een aantal sportverenigingen hier dankbaar gebruik van heeft gemaakt, terwijl andere verenigingen door geen actie te ondernemen de kans hebben laten liggen om op een eenvoudige manier nieuwe leden te werven.

Het komende jaar zullen wij ons samen met de sportconsulenten nadrukkelijker gaan richten op sport en sportaanbod voor senioren en mensen met een beperking. Wij willen vaststellen in hoeverre sportverenigingen de mogelijkheden bieden om ouderen overdag te laten sporten en meedenken om sport voor ouderen aantrekkelijker te maken. De eerste stappen op dit gebied zijn al gezet. We werken hierbij samen met onder andere de ouderenorganisaties en SeniorenBelangen.”

Gemeenteraadsverkiezingen in 2014

Bestuur van de sportraad

Bestuur van de sportraad

De sportraad vertegenwoordigt 4.500 sporters uit onze drie dorpskernen. Dat is ongeveer een derde van de totale bevolking van onze gemeente.
Zoals bekend heeft de gemeenteraad in 2012 de sportvisie “Sport verbindt!” aangenomen. Deze sportvisie is opgebouwd rondom vijf hoofdthema’s : sport algemeen, het sportaanbod in onze kernen,  sportpromotie, financiën en accommodaties.
Wij gaan alle politieke partijen bevragen over de onderwerpen die in deze sportvisie naar voren komen. De resultaten daarvan delen we uiteraard met de kiesgerechtigden in onze gemeente.

Wat is het bestaansrecht van de sportraad?

Maurice Meijers: “Dat is een lastige vraag op dit moment. Die vraag hebben wij onszelf natuurlijk ook gesteld en uiteraard ook aan onze leden voorgelegd tijdens de ledenvergadering in juni 2013. Wij hebben bij de oprichting aangegeven twee jaar te willen bouwen aan de sportraad en dan vast te stellen of de sportraad voor Heeze, Leende en Sterksel serieus bestaansrecht heeft.
We hebben het afgelopen jaar initiatieven genomen en zien dat er door een aantal verenigingen gehoor wordt gegeven aan de uitnodiging om het gesprek aan te gaan.
We vragen echter ook aan de sportverenigingen bereidheid te tonen om de handen uit de mouwen te steken, waar we samen over de eigen verenigingsgrenzen heen kijken. De sportverenigingen hebben daartoe zelf zeven onderwerpen benoemd.
Dat betekent dat we leden van sportverenigingen enthousiast moeten krijgen om in kleine projecten mee te willen denken en werken. Dat is tot op heden voor de besturen van sportverenigingen soms nog net een brug te ver gebleken. Dit is een mooie uitdaging voor de komende tijd!”

Laat wat van je horen

*