27 september 2021

Regio voert Passend Onderwijs al een jaar eerder in

Op 1 augustus 2013 wordt Passend Onderwijs versneld ingevoerd in de regio Helmond-Peelland. Het Samenwerkingsverband en de 9 betrokken gemeenten zetten samen deze stap. In april heeft de Ondersteuningsplanraad unaniem ingestemd met de versnelde invoering. Een belangrijke stap om te komen tot een geschikte onderwijsvorm voor kinderen die daar dringend behoefte aan hebben.

Wat betekent dit voor ouders?

De vervroegde start op 1 augustus 2013 betekent dat ouders die hun kind op een school aanmelden voor het schooljaar 2013/2014 met de nieuwe aanpak te maken krijgen. Alleen nieuwe aanmeldingen of herindicaties voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden dus onderdeel van de nieuwe aanpak. Concreet betekent het: ouders melden hun kind aan bij een school. Het Samenwerkingsverband bepaalt vervolgens welke leerlingen in aanmerking komen voor
speciaal onderwijs of extra ondersteuning. De school waar de ouders hun kind hebben aangemeld, blijft verantwoordelijk. De school moet een passend onderwijsaanbod doen. Dat kan op de eigen school of op een andere school in het Samenwerkingsverband. Lees verder over de versnelde invoering.

Regionale samenwerking Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet passend onderwijs feitelijk in werking. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek aan te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen regionaal samen. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsplan voor de zorgplicht. Er is ook een link naar jeugdzorg.

Regio met hogere kosten

Zuidoost Brabant kent relatief veel leerlingen in het speciaal onderwijs. Een leerling in het speciaal onderwijs kost ongeveer drie keer zoveel als een leerling in het regulier onderwijs. Deze kosten liggen hoger doordat er kleinere klassen zijn in het speciaal onderwijs. En er is meer inzet van ‘specialistische zorg’ op de scholen. Bijvoorbeeld psychologen en orthopedagogen. De wetswijziging heeft niet alleen een sociale achtergrond (thuis nabij, participatie), maar ook een financiële achtergrond.

 

 

Laat wat van je horen

*