8 december 2022

PvdA kan opnieuw niet instemmen kadernota van college

PvdA 300De PvdA-fractie Heeze-Leende geeft te kennen niet te kunnen instemmen met de door het college gepresenteerde kadernota. In een persbericht geeft de fractie een motivering van het standpunt:
“Er wordt niet voldaan aan de door de Raad vastgesteld Kaders voor de kadernota. Onder andere is het collegeprogramma ‘Alles draait om mensen’ niet in deze kadernota terug te vinden. En… er ligt geen koers, geen richting aan deze kadernota ten grondslag. Dit blijkt uit het volgende.
• In 2011 is er een zogenoemde kerntakendiscussie gevoerd, hieruit zijn geen consequenties getrokken. Het kerntakendocument is verworden tot een bezuinigingsdocument en is daardoor niet door de voltallige Raad vastgesteld.
• De PvdA heeft ook toen niet met dit document ingestemd. De kerntakendiscussie 2.0 die ter voorbereiding van de kadernota vroeg in dit voorjaar werd gehouden is niet tot wasdom gekomen maar door de haast en bezuinigingsdrift voortijdig afgebroken.
• Wij als raad laten dit allemaal over ons heen komen want het is het college dat bepaalt, maar (door het ontbreken van kaders) met de bezuinigingen ook geen raad weet. De coalitie vindt dit prima en doet ‘t toneelstukje voor de bühne nog eens dunnetjes over.
• Het is dan ook daarom dat opnieuw de kaasschaafmethode is gebruikt en er geen echte keuzes worden gemaakt; ach ja, de OZB en de afvalstoffenheffing een procentje meer of minder!
• Het college vraagt de Raad met deze kaasschaafmethode voorstellen te ondersteunen die zowel de werkgelegenheid, het welbevinden van de burger en ook het voorzieningen niveau van groen en wegen raken.
• Ook vraagt het college de Raad om uitspraken te doen om te bezuinigen op uitvoering van beleid dat vooruitloopt op de 3 decentralisaties .
• Een debat over de decentralisatie op uitnodiging van de oppositie om te komen tot een visie, werd twee raadsvergaderingen geleden, door de coalitie niet nodig geacht. Er is dus geen visie op de decentralisatie geformuleerd door de Raad.
• De lasten voor de burger mogen niet stijgen vindt de coalitie maar ondertussen wordt er wel 14.000 euro bij de minima weggehaald. Voor ons is dit onnavolgbaar en niet uit te leggen.
• Ook vindt de coalitie dat er bezuinigd kan worden op de kosten voor de Raad, dit klinkt wellicht charmant maar je zadelt daarmee wel de volgende raad met beperkte middelen op terwijl zij nu juist echt aan de bak moeten om aanstaande decentralisaties op de meest humane wijze vorm te geven.
• Bezuinigen op communicatie! Onze mening is dat er over ingrijpende bezuinigingen toch echt stevig gecommuniceerd zal moeten worden! Ook zijn grote veranderingen op komst door de decentralisaties, een ombuiging van het sociaal domein. Deze ombuigingen van beleid moeten duidelijk en vaak aan de burger uitgelegd worden. anders zijn de veranderingen niet te begrijpen!
• En als laatste maar niet de minste: het stoppen met de bieb! Dit is echt schieten in eigen voet en helemaal geen bezuiniging. Het ene potje wordt wel minder, maar uit het andere moet meer worden betaald. Behalve het uitlenen van boeken doet de bieb veel meer voor het samen brengen van mensen en wordt het dorpshuis ook echt gebruikt als 2e huiskamer en dit is ons echt wat waard.”

Bron: PvdA Heeze-Leende, Toon Bosmans, Rosita van Geene-Nieuwenbroek

Laat wat van je horen

*