27 januari 2023

Politie Cranendonck-Heeze-Leende blikt terug op het afgelopen jaar

Er is een lichte stijging van het aantal misdrijven en aangiften te zien in Cranendonck en Heeze-Leende. De woninginbraken zijn toegenomen, het aantal overvallen en diefstallen van voertuigen is daarentegen gedaald, evenals het aantal zaken huiselijk geweld. Het aantal overige geweldzaken bleef nagenoeg gelijk.

Inbraken

De politie heeft ook het afgelopen jaar weer veel energie gestoken in het voorkomen en oplossen van woninginbraken. In 2011 was een duidelijke daling te zien, in 2012 is het aantal echter gestegen van 150 naar 209, waarvan 93 inbraken in Heeze-Leende zijn gepleegd en 116 in Cranendonck. Het oplossingspercentage is daarentegen meer dan verdubbeld van 4,6 naar 10%. De politie hield het afgelopen jaar elf verdachten aan, waarvan één van hen verantwoordelijk is voor twaalf inbraken. Het aantal bedrijfsinbraken bleef het afgelopen jaar met 60 nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor toen 61 aangiften van dergelijke inbraken binnenkwamen.

Drugs

Hennep heeft prioriteit in verband met het gevaar voor de omgeving en de georganiseerde criminaliteit die hier vaak achter zit. Ook in 2012 is weer behoorlijk geïnvesteerd in de aanpak hiervan. In totaal zijn 28 hennepkwekerijen ontmanteld, waarvan 10 in Heeze-Leende en 18 in Cranendonck. De politie heeft zich naast de hennepteelt uiteraard ook gericht op handel en gebruik van drugs op andere gebieden. Op basis van binnengekomen informatie startte de politie bijvoorbeeld een onderzoek naar het gebruik en dealen van verdovende middelen bij een café aan de Nieuwendijk in Heeze. Tijdens een actiedag werd in het pand harddrugs aangetroffen waarop een bestuurlijk handhavingstraject is ingezet door de gemeente. Dit leidde tot een tijdelijke sluiting van de horecagelegenheid.

Overige cijfers

Het aantal gestolen voertuigen daalde het afgelopen jaar van 38 naar 29, waarvan 16 in Heeze-Leende en 13 in Cranendonck. Ook het aantal overvallen nam af van 4 naar 1. Ook opvallend is de daling van het aantal verkeersslachtoffers dat in het ziekenhuis terecht kwam van 40 naar 17. In 2012 vielen 3 doden in het verkeer bij ongelukken op de snelweg. In 2011 waren dat er 2. Het aantal bedreigingen (36 tegen 34 het jaar ervoor) en het aantal mishandelingen (64 tegen 61 het jaar ervoor) nam verhoudingsgewijs heel licht toe. Het aantal zedenzaken nam af van 17 naar 3.

Samenwerking

“We kijken terug op een jaar waarin samen met de integrale veiligheidspartners hard is gewerkt. Deze samenwerking is van wezenlijk belang, maar zonder de hulp van de burgers kunnen we niet”, aldus afdelingschef Geert Veroude. Samen staan we sterker. Het rechtstreekse contact met de inwoners, het optimaliseren van een gebiedsgebonden politiezorg dichtbij de burger, in de wijk en in de gemeente, blijft prioriteit. De wijkagent vervult hierin een cruciale rol, maar ook initiatieven als Burgernet en de twitter zijn onderdeel daarvan. De twitterende wijkagent is inmiddels gemeengoed. Het aantal volgers neemt gestaag toe, evenals de interactie met hen. Het blijft essentieel dat burgers de politie bellen als ze iets verdachts zien en aangifte doen van strafbare feiten.

Laat wat van je horen

*