27 januari 2023

Onderzoek provincie en gemeenten: veel luchtwassers niet in orde

1100 bedrijven hebben luchtwassers

1100 bedrijven hebben luchtwasserverplichting


Eén op de zes intensieve veehouderijen met een of meer luchtwassers in Brabant (16 procent) overtreedt in ernstige mate de regels. De meeste Brabantse gemeenten zijn er niet in geslaagd om alle bedrijven met luchtwassers te controleren. Dit blijkt uit een toezichtsproject van de Brabantse gemeenten en de provincie in 2011 en 2012. De provincie roept de gemeenten op dit jaar alsnog de gemaakte afspraken na te komen.
In Brabant zijn 1100 intensieve veehouderijen verplicht om luchtwassers te gebruiken om de uitstoot van milieuvervuilende stoffen, zoals ammoniak en fijn stof, te reduceren. Volgens afspraak zouden de gemeenten in 2011 en 2012 alle 1100 bedrijven met luchtwassers controleren. Uiteindelijk zijn slechts 652 bedrijven (61 procent) gecontroleerd. Bij 16 procent van de veehouderijen was sprake van ernstige overtredingen. Hier waren geen luchtwassers geplaatst, waren luchtwassers niet in werking of haalden ze veel te weinig schadelijke stoffen uit de lucht. De minder ernstige overtredingen meegerekend, heeft 58 procent van de bedrijven de zaken niet op orde.

In 2009 toonde een onderzoek bij 63 luchtwassers aan dat bij circa 40 procent de betreffende milieuvoorschriften in ernstige mate werden overtreden. Daarom besloten provincie en gemeenten tot een Brabantbrede toezichtsaanpak voor luchtwassers. Het Servicepunt Handhaving (SEPH) coördineerde het project. Uit de eindrapportage blijkt dat in het naleefgedrag en in het toezicht door gemeenten vooruitgang is geboekt, maar dat er ook nog ernstige tekortkomingen zijn.

De overtredingen hebben negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit in Brabant en leiden tot oneerlijke concurrentie tussen veehouderijen. Als voorzitter van de Brabantse handhavingsamenwerking roept gedeputeerde Johan van den Hout de gemeenten op alle geconstateerde overtredingen aan te pakken conform de Brabantse handhavingstrategie. Ook vraagt hij gemeenten de achterstallige controles nog dit jaar te laten uitvoeren door de drie Brabantse omgevingsdiensten.

Bron: Brabant.nl

Laat wat van je horen

*