4 februari 2023

Leenderweg en Langstraat van 80 naar 60 km/uur

thHEEZE – LEENDE – STERKSEL – De Leenderweg en met daar aansluitend een kort deel van de Langstraat is een drukke ontsluitingsweg in het buitengebied van Heeze en Leende waar maximaal 80km/uur ingesteld is. De weg verbindt de twee kernen Heeze en Leende. De omliggende wegen liggen in een 60km/uur gebied. De Leenderweg voldoet niet aan een 80km/uur inrichting. Daarnaast staan op een goot gedeelte van de Leenderweg bomen dicht op de weg.

De combinatie veel verkeer, 80km/uur en bomen dicht op de weg zorgt voor een gevoel van onveiligheid en een groter risico op ongevallen. De laatste jaren zijn een aantal ongevallen voorgekomen. In de ochtendspits speelt regelmatig het probleem dat (sluip)verkeer van de A2 op deze wegen met een hoge snelheid richting Heeze rijdt. Andersom geldt dit ook richting Leende wanneer filevorming ontstaat in Heeze door de aansluiting met de A67 nabij Geldrop.

Het verlagen van de maximale snelheid van 80km/uur naar 60 km/uur van de komgrens in Leende tot de komgrens in Heeze vergroot de verkeersveiligheid en beschermd hierdoor weggebruikers en passagiers. Het verlagen van de maximum snelheid is op verzoek van de lokale politie, op advies van de verkeerscommissie en op advies van de verkeerswerkgroep dorpsraad Leende. Dit wordt uitgevoerd door het instellen van de maximum snelheid op 60km/uur en het plaatsen van de borden A0160 van Bijlage 1 van het RVV 1990. In de toekomst moet bij groot onderhoud of aanliggende infrastructurele projecten rekening worden gehouden, dat deze weg verder ingericht wordt volgens landelijke richtlijnen duurzaam veilig. Het verlagen van de maximumsnelheid op buitenwegen in het buitengebied sluit aan op het gemeentelijk verkeersbeleid en Uitvoeringsprogramma Infrastructuur.

Eenzelfde situatie komt voor bij de Heezerweg en Sterkselseweg, in het buitengebied van Sterksel en Heeze. Het zijn verbindingswegen tussen deze twee kernen. De maximale snelheid bedraagt hier 80km/uur, terwijl de omliggende wegen in een 60km/uur gebied liggen. De Vlaamseweg is een weg waar de maximum snelheid is ingesteld op 60km/uur en die hiertussen op uitkomt. Deze weg begint op de kruising met de Heezerweg en Sterkselseweg en eindigt op de Somerenseweg. De Heezerweg en Sterkselseweg voldoen niet aan een 80km/uur inrichting. Op een aantal delen van dit traject staan bomen dicht op de weg. De combinatie 80km/uur en bomen dicht op de weg zorgt voor een gevoel van onveiligheid. In de ochtendspits speelt regelmatig het probleem dat sluipverkeer van de A2 op deze wegen met hoge snelheid vanuit Sterksel richting Heeze rijdt. Dit veroorzaakt veel overlast.

Het verlagen van de maximale snelheid van 80km/uur naar 60 km/uur op de Heezerweg en Sterkselseweg vergroot de verkeersveiligheid en beschermd hierdoor weggebruikers en passagiers. Het verlagen van de maximumsnelheid is op verzoek van de lokale politie, op advies van de verkeerscommissie en op advies van de verkeerswerkgroep dorpsraad Sterksel. Voor nu gaat het om een sobere inrichting en in de toekomst moet bij onderhoud of aanliggende infrastructurele projecten rekening worden gehouden, dat deze wegen gefaseerd ingericht worden volgens landelijke richtlijnen duurzaam veilig. Om het 60km/uur gebied juridisch juist uit te voeren moeten op de Vlaamseweg hiervoor de borden 60km/uur vervangen worden door 60km/uur zone bord. Deze moeten geplaatst worden nabij de kruising met de Somerenseweg. Het instellen van een 60km/uur gebied vindt plaats door middel van het plaatsen van de borden A0160zb en A260ze en verwijderen van de borden A0160 van Bijlage 1 van het RVV1990 en aanbrengen bijbehorende markering.

Het verlagen van de maximumsnelheid op buitenwegen sluit aan op het gemeentelijk verkeersbeleid en Uitvoeringsprogramma Infrastructuur.

Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot ca. eind januari 2019, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Laat wat van je horen

*