17 mei 2021

Heeze-Leende ondertekent de Lokaal Educatieve Agenda 2013-2015

fghfdgaz

De handtekening onder het onderwijsbeleid

De schoolbestuurders, directeuren/managers kinderopvang en wethouders Heunen en Van Bree hebben op 11 november 2013 de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) 2013 -2015 Heeze-Leende ondertekend. De notitie beschrijft een kader voor het gemeentelijk onderwijsbeleid.

Onderwijsambities voortgezet
Er wordt ingezet op de lopende onderwijsambities.Ten gevolge van de hele hervorming van de jeugdzorg en het Passend Onderwijs bestaan nog onduidelijkheden over de inrichting van het lokale jeugd- en onderwijsveld. De concrete uitwerking van de jeugdzorg en Passend Onderwijs moet in 2014 en daarna plaatsvinden. Daarom is gekozen om vooral in te zetten op de al lopende onderwijsambities. Hiermee borduurt Heeze-Leende voort op het onderwijsbeleidsplan 2009-2012. Het jaar 2014 wordt als overgangsjaar gezien.

Speerpunten in de LEA:

  • Het opstellen van een visie op Brede Scholen/ Integrale Kindcentra
  • Het borgen van de doorgaande ontwikkellijn van kinderen, door samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.
  • Zorgen voor aansluiting tussen de wettelijke zorgplicht van de gemeente in het kader van de nieuwe jeugdwet en de zorgplicht van het onderwijs in het kader van passend onderwijs.
  • Het blijven inzetten van de combinatiefunctionarissen: sportconsulenten en cultuurcoach.

Op weg naar een integraal beleidsplan Jeugd en Onderwijs
Zodra de contouren van de hervorming jeugdzorg en Passend Onderwijs geschetst zijn, en de lokale zorgstructuur staat, kijkt de gemeente naar een integraal beleidsplan Jeugd en Onderwijs voor Heeze-Leende. Waarschijnlijk kiest de gemeente dan ook voor een bredere insteek van het lokale onderwijsoverleg, waarbij naast partners uit het onderwijsveld ook partners uit de jeugdsector participeren.

Draagvlak bij de LEA-partners
De notitie is in samenwerking met de LEA-partners opgesteld. De LEA-partners zijn: (voortgezet) speciaal onderwijs De Berkenschutse, schoolbesturen De Eenbes, SKOzoK en RBOB de Kempen en kinderopvangorganisaties Korein, Nulvier, Joepie, Kids World en Kumari. Maatschappelijke partners als de Lumensgroep en Zuidzorg zijn er ook bij betrokken.

Laat wat van je horen

*