23 oktober 2021

Fusie woCom en Woningstichting Laarbeek

REGIO – WoCom heeft het college van B&W van de gemeente Heeze- Leende verzocht om een zienswijze te geven op de voorgenomen fusie tussen woCom in Someren en Woningstichting Laarbeek in Lieshout.

Woningbezit
WoCom heeft een woningbezit van circa 6.244 woningen. Woningstichting Laarbeek heeft 2.231 woningen in bezit. Deze corporaties zijn werkzaam in de gemeenten Asten, Cranendonck, Helmond, Laarbeek, Someren en Heeze-Leende.
Partijen willen fuseren omdat ze van mening zijn dat schaalvergroting door fusie een belangrijke bijdrage levert aan het ook op langere termijn vervullen van hun maatschappelijke taak. Binnen de veranderende volkshuisvestelijke context willen woCom en Woningstichting Laarbeek ook op langere termijn waarborgen dat de opgaven in het werkgebied effectief worden opgepakt en dat hun professionaliteit, de financiële continuïteit en de dienstverlening aan de primaire doelgroep gegarandeerd blijven.

Op basis van de door hen aangeleverde stukken is het college tot de conclusie gekomen dat het geen bezwaren heeft tegen deze voorgenomen fusie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de dit jaar te maken prestatieafspraken door de nieuwe corporatie worden overgenomen en nageleefd. Dit laatste is overigens in een mondelinge toelichting al toegezegd.

Voortgang verkeersknelpunten Dorpstraat Leende

Op 15 april 2013 nam de vorige gemeenteraad een motie aan waarin ze het college opriep om in samenspraak met de dorpsraad Leende de verkeersknelpunten in Leende in beeld te brengen, te prioriteren en met aanbevelingen te komen.

De dorpsraad Leende heeft hierop een enquête gehouden onder de bewoners van de Dorpstraat. Hieruit kwamen de snelheid en toegankelijkheid voor rollators en kinderwagens op het stuk Dorpstraat tussen de Valkenswaardseweg en Boschhoven als grootste knelpunten naar voren.

Kaders maatregelenpakket
Op 5 juni 2014 hebben de werkgroep Dorpstraat van de dorpsraad en de gemeente hierover constructief gesproken. Afgesproken is om in het derde kwartaal van 2014 gezamenlijk een maatregelenpakket uit te werken om deze knelpunten te verbeteren. De gemeente heeft aan dit maatregelenpakket de volgende kaders meegegeven:
Draagvlak onder de Leendenaren
Maatvoering volgens CROW-richtlijnen
‘No regret’ maatregelen
Geen herinrichting, alleen aanpakken van geprioriteerde onderhouds- en verkeersknelpunten. Gedacht kan worden aan:
het aanspreken van bedrijven die een deel van de overlast veroorzaken
het reguleren van parkeren
het opknappen van het voetpad aan 1 zijde van de weg
de bestaande drempel Boschhoven verbeteren (hellingbaan)
het nader bepalen van oversteekpunten
het visueel versmallen van de rijbaan voor verlaging snelheid
Herinrichting 30 km/h zone blijft gekoppeld aan de centrale as omdat:
de functie van de weg hetzelfde blijft (doorgaande route) inclusief aantal motorvoertuigen
er geen alternatieve route is
Maximale investering € 100.000,-. Deze bijdrage kan gedekt worden uit de voorziening ‘onderhoud wegen en bruggen’.

In het vierde kwartaal van 2014 kan het maatregelenpakket ter besluitvorming aan het college voorgelegd worden. Uiteraard wordt uw gemeenteraad hierover dan ook geïnformeerd. In 2015 kunnen de maatregelen vervolgens uitgevoerd worden.
Ook is afgesproken dat maatregelen in 2014 ook al bij wijze van proef uitgeprobeerd kunnen worden.

Laat wat van je horen

*