17 september 2021

Duurzaamheid in Heeze-Leende duurt lang

ingezonden door PVOJ – GroenLinks

“HEEZE – LEENDE – Tijdens de verkiezingscampagne waren alle partijen het erover eens: we moeten met duurzaamheid aan de slag. De ambitie in de partijprogramma’s stemde de PVOJ – GroenLinks hoopvol. Bij de behandeling van de begroting bleek die ambitie echter plaats gemaakt te hebben voor een afwachtende houding. De PVOJ – GroenLinks pleitte met een motie voor uitbreiding van ambtelijke capaciteit om plannen op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en anticiperen op klimaatverandering ook tijdig uit te kunnen voeren. Noodzakelijk want die capaciteit is nu volstrekt onvoldoende. Een meerderheid vond deze motie echter voorbarig omdat er een werkgroep duurzaamheid ingesteld zou gaan worden die het beleid in zou gaan vullen. Ook moties met betrekking tot zonneparken en groenbeheer vond men voorbarig want ook dit zou deze nog niet bestaande werkgroep op gaan pakken. Pas nadat er beleid zou zijn bepaald zou duidelijk worden of extra capaciteit wel nodig was. Maar was onvoldoende personeel nu juist geen oorzaak van het feit dat er tot nu toe weinig vaart is gemaakt? Mark Klerks (D66) wees er al op: dit is een cirkelredenering.

De raad neemt genoegen met volledige onduidelijkheid over hoeveel extra fte’s via de werkgroep duurzaamheid op uitvoering van duurzaamheidsbeleid gezet gaan worden. Meer uren zijn essentieel om te voorkomen dat het nog te lang bij mooie plannen blijft. Dit terwijl met name de energietransitie de grootste opgave is waar Nederland zich voor gesteld ziet sinds de wederopbouw.

De houding van ons college staat in schril contrast met die van de vijf Kempengemeenten: die zijn afgelopen zomer al tot actie overgegaan. Uit onderzoek bleek dat er 186 windmolens en 2250 hectare zonnecollectoren nodig zijn om in 2025 energieneutraal te zijn. Een technisch en sociaal complexe opgave. Naast een haalbaarheidsonderzoek en milieueffectrapportage moeten alle inwoners en organisaties betrokken worden. Door dit tijdig te doen behouden de Kempengemeenten de regie. Dat zou Heeze-Leende ook moeten nastreven.

De gemeente zou lokale initiatieven die met verduurzaming aan de gang willen, of al zijn, actief moeten ondersteunen, zoals de energiecoöperatie Opgewekt Heeze- Leende, Buurkracht en het IVN. Daar zullen wij ons voor inzetten.
Men kiest voor doorschuiven in plaats van doorpakken. Ambitieus kunnen we het niet noemen. De begroting is bij uitstek het moment om budget toe te kennen aan ambities, maar nu de portemonnee getrokken moet worden kan het blijkbaar nog wel even wachten. De PVOJ – GroenLinks laat zich hierdoor niet ontmoedigen en gaat zich inzetten voor een spoedige start van de Werkgroep Duurzaamheid.

Het bestuur van de PVOJ – GroenLinks”

Reacties

  1. We hebben dit jaar bijna 6 ton extra uitgetrokken om het MFA in Leende duurzaam te bouwen. Ook de ambulancepost wordt duurzaam gebouwd. Op initiatief van AbHL is er een werkgroep duurzaamheid ingesteld waarin iedere fractie zit. In de werkgroep duurzaamheid komt ook een ambtenaar voor ondersteuning. Vanaf ultimo 2017 tot ultimo 2022 geeft de gemeente gemiddeld iedere dag € 15.000 meer uit dan er binnenkomt. Dit potverteren is niet duurzaam vol te houden. Dan klagen dat een motie waarin nog eens € 40.000 per jaar voor een extra ambtenaar voor duurzaamheid wordt uitgetrokken niet gesteund wordt is niet erg fraai. De gemeente is voor inkomsten afhankelijk van het Rijk. Als het Rijk ons daar geen extra middelen voor geeft gaat dat ten kosten van andere noodzakelijke uitgaven. Ik vind het dan ook een persbericht voor de bühne.

Laat wat van je horen

*