28 maart 2023

Regeling Kinderparticipatie

HEEZE – LEENDE – De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk dat alle schoolgaande kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten met een sportief, cultureel, educatief of sociaal karakter. Ook wanneer hun ouders een laag inkomen hebben. Daarom stelt de gemeente Heeze-Leende € 225,00 in natura per kalenderjaar beschikbaar voor alle kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben.
De regeling maakt onderdeel uit van de Wet werk en bijstand (WWB) en heet Kinderparticipatie.

Wat is kinderparticipatie?
Hieronder verstaan we het deelnemen van alle schoolgaande kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal of cultureel karakter.
U kunt hierbij denken aan het lidmaatschap van een vereniging, het volgen van muziek-, zwem- of toneellessen. Ook de aanschaf van sportkleding of muziekinstrument valt hieronder.

Voor wie?
Voor ouders met een laag inkomen waarvan de inkomsten maximaal 110% van de bijstandsnorm bedragen. Inkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn: WWB-, WIA-, ZW- of WAO- uitkering, maar ook een uitkering volgens de Algemene Nabestaanden Wet.

Jaarlijks wijzigen de bijstandsnormen en ook de hoogte van het vermogen dat wordt vrijgelaten. De actuele bedragen kunt u vinden op www.A2rechtopbijstand.nl

Hoe aan te vragen?
U kunt het aanvraagformulier telefonisch opvragen bij de afdeling Werk en Inkomen, telefoonnummer 040-208 34 44. Ook kunt u een aanvraagformulier downloaden op www.A2rechtopbijstand.nl of aanvragen via e-mail kinderparticipatie@heeze-leende.nl.

Ron Jeltema ad interim gemeentesecretaris

jeltema

Ron Jeltema, geen onbekende in Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – De gemeente Heeze-Leende heeft overeenstemming bereikt met de heer Ron Jeltema om vanaf 1 oktober 2014 de vacature van ad interim gemeentesecretaris in Heeze-Leende te vervullen. Jeltema was in de periode 2011-2012 al een jaar actief bij de gemeentelijke organisatie van Heeze-Leende in dezelfde functie.
Tijdens de komende interimperiode wil het college van burgemeester en wethouders zich nader beraden over het gewenste profiel en de definitieve invulling van de functie van gemeentesecretaris. Dit met het oog op de intensievere intergemeentelijke A2 samenwerking van de gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende. Dit proces is bepalend voor de duur van de interimperiode.

De vacature van gemeentesecretaris in Heeze-Leende is afgelopen maand ontstaan door het vertrek van de heer Henk ten Brinke naar de gemeente Twenterand. In de tussenliggende periode worden de honneurs waargenomen door mevrouw drs. Peggy Hurkmans. Naast afdelingshoofd Bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie is zij tevens loco-secretaris.

Burgemeester Verhoeven sprak in juli 2012 over Jeltema: “Ron Jeltema heeft vanaf juli 2011 de functie van interim gemeentesecretaris voor onze gemeente Heeze-Leende ingevuld. Gedurende die tijd heeft hij buitengewoon goed gefunctioneerd. In de rol van gemeentesecretaris was een meerwaarde voor ons college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft hij op een verfrissende manier leiding gegeven aan ons Management Team. Binnen het college vervulde hij een positief kritische rol naar de burgemeester en de wethouders. Hij werd gezien als een vertrouwenspersoon waar de collegeleden, in collectiviteit of individueel graag mee sparde. Ook heeft hij gedurende die periode deel uit gemaakt van het kernteam van de Gemeenschappelijke Regeling van de A2 gemeenten (intergemeentelijke samenwerking van onze gemeente met twee buurgemeenten). Ron Jeltema heeft de door ons vooraf geformuleerde doelstellingen voor zijn interim periode tot onze volle tevredenheid waargemaakt uitgevoerd en geimplementeerd.” Jeltema komt dus weer terug op één van zijn oude werkplekken. Voordeel: minder inwerktijd.

Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen uit uw buurt

Wilt u weten wat de gemeente Heeze-Leende over uw eigen buurt besluit? Zoals welke bouw- en kapvergunningen zij afgeeft? U kunt zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’. Meld u aan en ontvang direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail.

De e-mailservice is erg gebruiksvriendelijk. Het werkt als volgt: u maakt een profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.

Vervolgens ontvangt u elke week een e-mail met de bekendmakingen die voor u relevant zijn.

Het unieke van de ‘E-mailservice Bekendmakingen’ is dat het gebaseerd is op een landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van kunnen maken. Zo kunnen ook inwoners van andere gemeenten via www.overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Heeze-Leende. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen of voor mensen die een nieuwe woning zoeken. Daarnaast kan men van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen.

Aanmelden
Meld u aan via de gemeentelijke website: www.heeze-leende.nl, Wat speelt er > Bekendmakingen.

Beleidsplan jeugdhulp en verordening jeugdhulp

HEEZE – LEENDE – Vanaf 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Met deze wet krijgt de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de jeugdigen en hun ouders op het gebied van preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De nieuwe verantwoordelijkheden richten zich onder andere op een laagdrempelige en herkenbare toegang tot jeugdhulp en het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp.

De gemeente heeft beleidsvrijheid in de uitvoering van deze verantwoordelijkheden. Wel zal de gemeente in de uitvoering rekening moeten houden met een bezuiniging vanuit het Rijk. De gemeente Heeze-Leende wil zich bijvoorbeeld richten op preventie, een integrale aanpak bij problematiek en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk.

Hoe de gemeente deze transitie vorm geeft, welke keuzes de gemeente maakt en hoe de werkwijze is, legt de gemeente vast in een beleidsplan en een verordening.

Het beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp liggen van 24 juli tot en met 21 augustus in de hal van het gemeentehuis ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien op www.heeze-leende.nl: Wat speelt er, Bekendmakingen, Verordeningen en reglementen.

Iedereen kan tot en met 21 augustus schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken. U kunt uw reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders op e-mailadres inspraakjeugd@A2samenwerking.nl.

Het beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp worden in de raadsvergadering van 3 november 2014 behandeld. Heeft u inhoudelijke vragen? Dan kunt u deze stellen via inspraakjeugd@A2samenwerking.nl.

Compensatie eigen risico vervalt in 2014

Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald. Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (€ 99,- in 2013) werd jaarlijks in het najaar uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Vanaf 2014 gemeente verantwoordelijk
Vanaf 2014 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om – met minder geld – iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. Op dit moment is nog niet bekend hoe de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard dit gaat doen. Het beleid hiervoor wordt op dit moment ontwikkeld. Eind 2014 is er meer bekend.

Brief van het CAK
Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico? Dan ontvangt u een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart invult geeft u het CAK toestemming om informatie over te dragen aan de gemeente. De gemeente kan deze informatie gebruiken voor de uitvoering van het nieuwe beleid. De gemeente krijgt dan in het najaar uw gegevens van het CAK. Wij sturen u dan informatie zodra deze bekend is.
Het terugsturen van de antwoordkaart betekent dus niet dat u automatisch een vervangende bijdrage ontvangt. Dit is afhankelijk van hoe de gemeente hier invulling aan gaan geven. Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u later vanzelfsprekend wel zelf nog informatie opvragen bij de gemeente.

Eind 2014 meer informatie
Wij vragen nog even geduld te hebben met het stellen van vragen aan de gemeente naar aanleiding van de brief van het CAK. De nieuwe regeling wordt eind 2014 via deze gemeentepagina in de krant en de gemeentelijke website bekend gemaakt. Als u de antwoordkaart heeft teruggestuurd, ontvangt u deze informatie eind 2014 ook per post.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Ook de Wtcg wordt met terugwerkende kracht afgeschaft per 1 januari 2014. De Wtcg werden gehandicapten en chronisch zieken gecompenseerd voor de meerkosten die zij hebben ten opzichte van gezonde mensen. Omdat de Wtcg altijd achteraf wordt uitbetaald, wordt de tegemoetkoming over gemaakte kosten in 2013 dit jaar nog wel overgemaakt. De beschikking krijgt u vanaf oktober, de tegemoetkoming over 2013 kunt u in december 2014 verwachten.

Aandacht voor verbreding snelweg A2

HEEZE – LEENDE – De verbreding van de snelweg A2 en het huidige ongewenste sluipverkeer door Heeze, Leende en Sterksel heeft bij het gemeentebestuur nog steeds de volle aandacht. Op donderdag 10 juli vond op uitnodiging van wethouder verkeerszaken Jos van Bree een overleg plaats met mevrouw Visser, lid Tweede Kamer VVD en in die functie woordvoerder verkeer. Bij dit overleg waren tevens aanwezig wethouder Carola Meuwissen van gemeente Cranendonck, verkeerskundige Berry Verlijsdonk en Anton Kirkels, lid Provinciale Staten VVD Limburg.

Het doel van het overleg was om de A2 Zuid, en dan met name de snelweg tussen Eindhoven en Weert, op de agenda te krijgen en de verkeersproblematiek voor met name de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck te benoemen. Van Bree legde uit wat tot nu is gebeurd om dit onderwerp onder de aandacht te brengen en welke zoektocht is gedaan naar tussentijdse oplossingen. Mevrouw Visser gaf aan dat de bereikbaarheid van belangrijke economische regio’s, zoals Brainport Eindhoven, haar eerste prioriteit heeft. “Oplossingen als spitsmijden zijn prima, maar veelal tijdelijk van aard”, aldus het kamerlid. “Het mag er echter niet toe leiden dat er daardoor geen extra rijstrook op de A2 aangelegd mag worden. Want dat is de echte structurele oplossing.” De komende tijd gaat het gemeentebestuur verder met het lobbyen op bestuurlijk en politiek niveau.

Onderzoek naar geschiktheid woningvoorraad voor wonen met zorg

HEEZE – LEENDE – De gemeente vraagt uw medewerking aan een regionaal onderzoek naar de geschiktheid van de woningen in Heeze-Leende voor wonen met zorg. De regio heeft voor dit onderzoek onderzoeksbureau ABF Research uit Delft ingeschakeld. Van 7 tot 12 juli zullen door ABF getrainde inspecteurs een aantal huizen in onze gemeente bezoeken. Mogelijk bellen zij ook bij u aan.
Uiteraard hebben de inspecteurs een legitimatie bij zich van ABF Research en een brief van de gemeente. Zij vragen uw toestemming om delen van uw woning op te meten met behulp van een digitale afstandsmeter en een meetlint. Het onderzoek vraagt niet veel tijd: ongeveer 10 tot 15 minuten. Ook kunnen zij u – als u meer informatie over het onderzoek wenst – verwijzen naar een contactpersoon van ABF of de gemeente.

Onderzoek Samenwerkingsverband Regio Eindhoven
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) heeft samen met de gemeenten en de woningcorporaties in de regio een onderzoek uitgezet. Een onderzoek naar de vraag of er genoeg woningen zijn die geschikt zijn voor bewoning door mensen die nu of in de nabije toekomst zorg nodig hebben. Immers, ouderen blijven steeds langer thuis wonen, ook als ze minder goed ter been worden of als ze andere gezondheidsklachten krijgen. En door het rijksbeleid zullen ook andere mensen met geestelijke of lichamelijke beperkingen meer thuis moeten blijven wonen; zij kunnen niet meer naar een verzorgingstehuis.

Geschikte woningen
Gemeenten en woningcorporaties hebben er daarom belang bij om te weten hoeveel geschikte woningen er zijn. Hoeveel woningen kun je in met een rollator? Of met een rolstoel? En zijn de bestaande woningen geschikt te maken? Of is dat te duur of technisch niet mogelijk?
Daarover is nog te weinig bekend, vooral bij koopwoningen en particuliere huurwoningen. Vandaar het onderzoek, bedoeld om extra informatie te verzamelen.

Wat gebeurt er met de resultaten?
Bureau ABF verwerkt de resultaten van de metingen tot een rapport over de toegankelijkheid van de woningen in Heeze-Leende. Het aanbod van geschikte woningen moet groot genoeg zijn om aan de (toekomstige) vraag te kunnen voldoen. Als blijkt dat dat niet zo is, zal worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om hier iets aan te doen.

De medewerkers van de gemeente stellen het zeer op prijs als u aan het onderzoek mee wilt werken. Ook als uw woning al geschikt is of als u zelf nog geen zorg nodig heeft.

NOC*NSF begeleidt idee naar nieuwe opzet van uw sportvoorziening

HEEZE – LEENDE – In de sportvisie hebben sportverenigingen en de gemeente aangegeven dat zij een verkennend onderzoek zouden gaan uitvoeren naar de mogelijkheid om sportaccommodaties op termijn te centraliseren, met andere woorden om deze waar mogelijk samen te voegen. De gemeente Heeze-Leende heeft de Sportraad als vertegenwoordiger van de sportverenigingen binnen onze gemeente gevraagd om dit verkennend onderzoek samen op te pakken. De Sportraad op haar beurt gaat hierover in overleg met de sportverenigingen. Het doel van dit verkennend onderzoek is geen bezuiniging. De gemeentelijke uitgaven aan sport zijn ruim € 1,2 miljoen per jaar en dat blijft ook zo. Momenteel gaat echter 90% van dit geld naar de gebouwen en sportcomplexen. Door eventuele aanpassingen van terreinen en accommodaties kan er wellicht meer geld overblijven voor de verenigingen en de sport zelf!

We kennen immers allemaal ambities
Alle sportverenigingen hebben wel een wens of een ambitie, voor de een zal dat een extra (kunstgras)veld zijn, voor de ander meer gezelligheid en omzet in de kantine en voor weer een andere vereniging uitbreiding van sportfaciliteiten. Door samen met elkaar en met NOC-NSF deze ambities te delen, kunnen ze ook kijken hoe deze wensen en ambities realiseerbaar worden.

Hoe verloopt het haalbaarheidsonderzoek?
Het onderzoek wordt in enkele fases uitgewerkt. Allereerst heeft de gemeente gekeken naar alle huidige sportvoorzieningen. Daarbij kunt u denken aan de ligging van sportaccommodaties, onderhoudsstaat van het terrein en de ontwikkelmogelijkheden van vrijkomende locaties. De gemeente legt daarbij ook een relatie tot onderwijshuisvesting en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente.

En verder?
Met de sportverenigingen willen ze een aantal ontwikkelingsscenario’s schetsen en uitwerken. Dit gebeurt door samen met elkaar en met NOC-NSF onze ambities te delen en met elkaar te praten over de mogelijkheden om deze wensen en ambities te realiseren. Daarbij krijgen we van NOC-NSF mooie praktijkvoorbeelden te zien van gecentraliseerde sportaccommodaties die u vast en zeker zullen inspireren. Ze gaan daarbij ook op zoek naar de ruimtelijke mogelijkheden voor geschikte locaties voor één of meerdere centrale sportvoorzieningen. Vraag aan u als sportvereniging is om een eigen verenigingsanalyse uit te voeren. U kunt hierbij denken aan aspecten als organisatiekracht, ledenontwikkeling en toekomstperspectief van de sport.

Financiële haalbaarheid
Hierna gaat de gemeente een toets uitvoeren op financiële haalbaarheid van de voorstellen en over de resultaten daarvan terugkoppeling zoeken met de Sportraad. Verder wordt uiteraard het draagvlak van u als gebruiker onderzocht. En daar starten ze dus mee op maandag 7 juli aanstaande.

Kom naar de bijeenkomst en meld u aan!
Graag presenteert de Sportraad de onderzoeksaanpak en de uitkomsten van fase 1 aan de besturen van de sportverenigingen in de gemeente. Verder willen ze een aanzet maken om met u van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het centraliseren van sportvoorzieningen. Het NOC*NSF zal deze avond begeleiden en zowel in theorie als in praktijk de kansen van het centraliseren van sportvoorzieningen laten zien.

De bijeenkomst vindt plaats op maandag 7 juli 2014 (rustdag WK Voetbal) vanaf 19.30 uur in de kantine van voetbalvereniging DOSL in Leende. De Sportraad hoopt op een grote opkomst van de verenigingen en indien mogelijk met minimaal 2 bestuurders, gezien de importantie van dit onderwerp. Mocht uw vereniging bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn, dan vragen zij u om u aan te melden bij ondergetekende, Piet Philipsen, lid van de sportraad via e-mail: info@sportraadheezeleende.nl.

Draag uw sportvereniging een warm (en centraal) hart toe en kom naar de bijeenkomst op 7 juli. Graag tot dan!
Met vriendelijke groet,
Sportraad Heeze-Leende (-Sterksel)
Piet Philipsen
p.philipsen70@gmail.com
M 06-46623329

Europarlement

Benieuwd hoe er in Heeze – Leende is gestemd voor de Europese verkiezingen?

http://www.heezeleende.nl/document.php?m=7&fileid=47354&f=7202993dba54e0289c50ca2dd04a46e9&attachment=1&c=43754

 

Kritische vragen aan politici

Senioren voelen politici aan de tand

Senioren voelen politici aan de tand

Vrijdagmiddag 14 maart vond het verkiezingsdebat plaats dat georganiseerd was door  SeniorenBelangen. De lijsttrekkers van alle zes partijen waren present. Onderwerp van discussie waren vier belangrijke thema’s voor senioren.
Eerst konden de partijen zich voorstellen  en hun partijprogramma toelichten. Daarna kwam het onderwerp Wmo aan de orde, een thema dat bij elke partij hoog in het vaandel staat. [Lees meer…]