7 februari 2023

Informatiebijeenkomst over veranderingen in de Wmo en jeugdzorg op 10 december

Op 10 december organiseert de gemeente Heeze-Leende een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de Wmo en de jeugdzorg, van 15.00 tot 17.00 uur in dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze.

Over verschillende onderwerpen wordt informatie gegeven, zoals de veranderingen in hulp bij het huishouden, de verandering door de overgang AWBZ naar Wmo, de werkwijze van het sociaal team en het trekkingsrecht PGB.

Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders begeleiding en kortdurend verblijf Wmo A2 gemeenten

Wmo blauwOp 4 december a.s. organiseren de A2 gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard een bijeenkomst om (startende) zorgaanbieders te informeren over de nieuwe contracten met betrekking tot de zorgvormen Begeleiding en Kortdurend Verblijf voor nieuwe cliënten 18+.

Deze bijeenkomst vindt plaats in De Smeltkroes, Kijkakkers 1 in Maarheeze.

U bent als zorgaanbieder van harte welkom van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Lees meer op www.heeze-leende.nl

@Gem_HeezeLeende twittert actief

Gemeente Heeze-Leende twittert actief en reageert actief op vragen.

Dit is het resultaat uit het onderzoek ‘Twitter bij gemeenten’ door Jules Ernst. Op www.200ok.nl/twitter-gemeenten kunt u alle resultaten bekijken. Wilt u ook op de hoogte blijven van het gemeentenieuws via Twitter? Volg gemeente Heeze-Leende op Twitter: @Gem_HeezeLeende.

Bent u benieuwd naar de bezigheden en opvattingen van burgemeester Paul Verhoeven en de wethouders Jos van Bree en Wilma van der Rijt? Het bestuur van Heeze-Leende houdt u graag op de hoogte via Twitter.

Burgemeester Paul Verhoeven: @VerhoevenPJJ
Wethouder Jos van Bree: @josvanbree
Wethouder Wilma van der Rijt: @w_vanderrijt

Verhoging subsidie Recreatief Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – Recreatie en toerisme wordt in gemeente Heeze-Leende gezien als een nieuwe economische drager. Dit is niet alleen opgenomen in de structuurvisie ‘De eigen maat houden’, maar ook in het coalitieprogramma en het Economisch uitvoeringsplan 2014-2018, waarin het belang van recreatie en toerisme voor zowel de lokale economie als de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen wordt benadrukt.

Recreatief Heeze-Leende (RHL) wil en kan, met haar 75 ondernemers, een substantiële bijdrage leveren aan deze doelstellingen. RHL fungeert momenteel echter alleen met hulp van een klein aantal, zeer actieve vrijwilligers. Dit heeft geleid tot een aantal successen in de eerste vier jaren, maar brengt nu ook een kwetsbare situatie met zich mee. Wanneer het huidige bestuur, of zelfs maar enkele personen zouden stoppen, zou de hele organisatie uiteenvallen.
Dat besef heeft RHL zelf ook, daarom hebben zij begin dit jaar gevraagd om een extra budget van € 15.000, bovenop de subsidie van € 25.000 die zij al jaarlijks ontvangen.

Professionalisering
Met dit extra budget wil RHL zich verder gaan professionaliseren, door onder andere een professionele kracht in te gaan zetten. Hiervoor zijn overigens meerdere invullingen denkbaar, zoals een nauwere samenwerking met partijen zoals de Brabantsedag en Kasteel Heeze, die zelf ook al betaalde medewerkers in dienst hebben, maar ook andere VVV organisaties binnen het Groote Heidegebied.
RHL beseft ook terdege dat de financiering voor deze professionalisering niet alleen vanuit de gemeente moet komen. De inspanningen die zij doen, komen rechtstreeks ten goede aan de ondernemers in Heeze-Leende. Daarom verhogen zij ook de bijdrage die zij ontvangen vanuit de ondernemers.

Onder voorwaarde van deze hogere bijdrage vanuit de ondernemers, heeft het college ingestemd met de verhoging van de subsidie aan RHL van € 15.000 waardoor het totale subsidiebedrag voor 2015 € 40.000 bedraagt.

A2-gemeenten volgen wet bij veranderingen Wmo: Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben dubbel vangnet voor wegvallen ‘poetshulp’

In juli 2014 hebben de gemeenteraden van de Samenwerkende A2-gemeenten besloten ‘hulp bij het huishouden 1’ per 1 januari 2015 te stoppen als individuele Wmo-voorziening en aan te merken als marktproduct. Als inwoners met ‘hulp bij het huishouden 1’ onvoldoende zelfredzaam zijn, zal inzet van de zwaardere vorm ‘hulp bij het huishouden 2’ overwogen worden of geldt de financiële vangnetregeling. Inwoners krijgen uiteraard de mogelijkheid om tegen de individuele besluiten bezwaar te maken.

Geen maatwerkvoorziening
De ‘hulp bij het huishouden 1’ (HH1) (grofweg het reguliere schoonhouden van de woning, of zoals gesteld wordt ‘de poetshulp’) is geen verplichte maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In juli 2014 hebben de gemeenteraden van de Samenwerkende A2-gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende besloten deze vorm van hulp bij het huishouden per 1 januari 2015 als marktproduct aan te merken. De gemeenten verwachten dat de meeste cliënten die gebruik maken van HH1 voldoende zelfredzaam zijn. Dit betekent dat inwoners met HH1 zelf of met behulp van hun sociale omgeving, de hulp bij het huishouden kunnen regelen en/of betalen. De mensen die op dit moment HH1 gebruiken, zijn over dit besluit geïnformeerd. In deze brief is ook aangegeven dat er een financiële regeling komt voor inwoners die HH1 niet of maar gedeeltelijk kunnen betalen.

Toch maatwerk
De rol van de gemeente is om samen met belanghebbenden het gesprek te voeren en indien nodig een maatwerkvoorziening in te zetten. Als uit het gesprek blijkt dat mensen niet in staat zijn om de hulp te vertellen wat hij of zij moet doen omdat zij problemen hebben met het kunnen voeren van regie, kan ondersteuning geregeld worden in de vorm van ‘huishoudelijke hulp 2’.

Persoonlijk benaderd
In de laatste maanden van dit jaar worden inwoners die nu HH1 hebben persoonlijk benaderd. De A2 gemeenten zullen hen informeren over de veranderingen op 1 januari 2015 en over de financiële regeling. Vragen worden beantwoord en er wordt getoetst of er nog een persoonlijk gesprek (ook wel keukentafelgesprek) nodig is. Immers de persoonlijke situatie van mensen kan zijn veranderd, waardoor alsnog een maatwerkvoorziening nodig is. Een individuele beoordeling is dan ook nadrukkelijk aan de orde. De insteek hierbij is dat de A2 gemeenten hun inwoners niet aan hun lot overlaten.

Beschikking
De formele beschikking kan overigens pas in januari in de brievenbus vallen, omdat de gemeentelijke verordening op grond van de Wmo 2015, pas op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Dit geldt ook voor de aanspraak op de financiële regeling. Tegen beide afzonderlijke beslissingen kunnen belanghebbenden bezwaar en beroep instellen.

Gemeente Heeze-Leende geeft vorm aan nieuwe Wmo

Beleidsplan en verordening vastgesteld

De manier waarop de zorg in Nederland wordt geregeld, verandert. Vanaf 1 januari 2015 treedt onder andere de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking en is de gemeente Heeze-Leende verantwoordelijk voor vrijwel de hele maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. De gemeente krijgt er een aantal taken bij. Het gaat om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Tegelijkertijd is er sprake van een flinke bezuiniging.
De nieuwe Wmo maakt onderdeel uit van de hervorming langdurige zorg. De Wmo richt zich op mensen die thuis wonen en ondersteuning of begeleiding nodig hebben.
Om dit goed te kunnen organiseren werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen. De gemeenten hebben een nieuw Wmo-beleidsplan en verordening. In deze stukken wordt uitgelegd hoe de gemeente Heeze-Leende de nieuwe Wmo gaat vormgeven. De gemeenteraad Heeze-Leende heeft het plan en de verordening vastgesteld op 22 september jl.
In onderstaande tekst leest u welke keuzes zijn gemaakt.

Overgangsjaar en vernieuwing
2015 is hét overgangsjaar. Dit jaar wordt gebruikt om de nieuwe taken goed te laten lopen. Vanaf 2016 willen we samen met burgers, professionals en vrijwilligers verdere vernieuwing op gang brengen. We willen werken aan een samenleving die ondersteunend is voor mensen die dat nodig hebben.

Wat is nieuw?
Veel zaken die we als gemeente al in gang hebben gezet onder de ‘oude’ Wmo lopen door. Huidige voorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen en vervoer blijven (gewoon) bestaan.
Wat is nieuw? Naast de nieuwe taken begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf komt er een zwaardere inzet op preventie en signalering. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de informele zorg: mantelzorgers en vrijwilligers, maar tegelijkertijd is er meer aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning en krijgt een grotere verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en de laagdrempelige inloop voor mensen met psychische problemen.

Zelfredzaamheid en participatie
De gemeente wil samen met u een omslag in het denken over zorg en ondersteuning bereiken. Veel mensen zijn goed in staat om hun eigen leven in te richten en mensen in de directe omgeving te ondersteunen. In de keukentafelgesprekken over de invulling van de zorg en ondersteuning wordt dit gestimuleerd. Daarnaast komen er meer algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken.

Sociaal team
In de gemeente Heeze-Leende wordt vanaf 2015 gewerkt met een sociaal team. In dit team zitten professionele ondersteuners die nu ook al actief zijn, zoals Wmo-cosulent, maatschappelijk werker, de MEE-consulent en de wijkverpleegkundige. Het sociaal team is er om mensen met een ondersteuningsvraag te helpen. Hierbij wordt gekeken wat mensen nog zelf kunnen, wat mensen in de omgeving bij kunnen dragen en welke bestaande voorzieningen er al zijn. Als er extra ondersteuning nodig is dan wordt een aanvraag voor een maatwerkvoorziening samen voorbereid. De gemeente neemt uiteindelijke de beslissing of deze voorziening moet worden ingezet.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Ook in de nieuwe Wmo heeft de cliënt de mogelijkheid om te kiezen tussen een voorziening in natura of een pgb. Als gekozen wordt voor een pgb, dan wordt het budget niet meer naar de cliënt zelf overgemaakt maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De cliënt kan de rekeningen doorsturen naar de SVB, die dit verder afhandelt. Dit is het zogenaamde trekkingsrecht.

Wilt u meer weten?
Het nieuwe beleidsplan en de verordening zijn te vinden op de website van de gemeente:
www.heeze-leende.nl onder Wat speelt er?>Veranderingen in Zorg. Als u geen internet heeft dan kunt u de stukken ook opvragen bij de gemeente via telefoonnummer (040) 22 41 400.

Inloopspreekuur wethouders op 27 oktober

HEEZE – LEENDE – Op maandag 27 oktober a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur bij de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.

Het gemeentebestuur heeft voor dit inloopspreekuur gekozen om het contact met burgers te vergroten en om te horen wat er leeft binnen de gemeente.

In de regel vindt het inloopspreekuur één keer per maand plaats, meestal op maandagavond. De data voor het inloopspreekuur dit jaar zijn verder: 24 november en 22 december, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.

Begroting 2015: koersvast, ook financieel

HEEZE – LEENDE – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september jl. de sluitende begroting 2015 gepresenteerd. De gemeenteraad stelt deze op 3 november a.s. definitief vast. Dit is de eerste begroting die dit college aanbiedt. In de begroting zijn alle projecten en nieuwe ambities van de coalitie opgenomen.
Heeze-Leende heeft een meerjarig sluitende begroting zonder extra bezuinigingen en daar is het college van burgemeester en wethouders trots op. Het is aan de gemeenteraad om de begroting 2015 vast te stellen en te bepalen waar het geld in 2015 aan zal worden besteed.
Het college is ook ambitieus om met minder middelen in moeilijke economische tijden op verantwoorde wijze belangrijke projecten te realiseren.

De burgers merken dat er niet meer geld betaald gaat worden dan de inflatie. En toch worden projecten naar voren geschoven die in de ijskast waren geplaatst. Er is extra geld nodig voor sociale projecten in verband met overgang zoals WMO, participatie, jeugdzorg e.d. van rijk naar gemeente. Hiervoor zijn ze al een jaar aan het monitoren en er is een vangnet samen met de 21 oude SRE gemeenten.
Wethouder Moons, financien beleeft zijn vuurdoop: “We hebben steeds de burger op het netvlies en doen wat we moeten doen. Ons huishoudboekje moet in orde zin. En dat is het. Er komt veel geld binnen, maar dat willen we met grote zorgvuldigheid uitgeven. We hebben een waslijst aan verplichtingen maar steeds stellen we ons de vraag: Wat willen we? Wat kost het? Is dit haalbaar?” Volgens de collega’s in Moons wel iemand die ‘op de centen zit’. “En dat moet ook” werd aangevuld.

Nu is het wachten op de reacties van coalitie en oppositie.

Johan Bax stopt als raadslid

Johan Bax (c) margot van den boer

Johan Bax
(c) margot van den boer

Inge Maas (c) margot van den boer

Inge Maas
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Na rijp beraad met bestuur en fractie heeft Johan Bax, raadslid van de gemeente Heeze-Leende voor het CDA aangegeven zijn werkzaamheden als raadslid te beëindigen. Reden voor dit weloverwogen gezamenlijk besluit is dat zijn agenda het niet toelaat zijn werk als raadslid te combineren met zijn drukke baan en zijn bestuursfunctie bij meerdere verenigingen. Het bestuur draagt mevrouw Inge Maas voor om hem als raadslid op te volgen. Zij is de eerstvolgende op de kieslijst.

De heer Bax is met voorkeursstemmen verkozen tot gemeenteraadslid. Alhoewel hij zich er terdege bewust van is dat dit morele verplichtingen met zich meebrengt, is hij er sterk van overtuigd dat hij ten dienste van de gemeenschap in die gemeenschap méér kan betekenen in een dienende/uitvoerende rol.

Inge Maas is tijdens de vorige raadsperiode raadslid in onze gemeente geweest. Hiermee heeft zij de nodige politieke ervaring en inhoudelijke kennis opgedaan die zij volledig zal inzetten ten behoeve van de gemeenschap.

Informatiemiddag over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

HEEZE – Op donderdag 2 oktober van 14:00 uur tot 15:30 uur is er in ‘t Perron in Heeze een informatiemiddag over de Wmo 2015.

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) zal informatie geven over de veranderingen op het terrein van de AWBZ, de Wmo, de Wet langdurige Zorg (Wlz), de participatiewet en de jeugdwet. De PvOJ is hier zeer intensief mee bezig geweest en wil die informatie graag delen.

Zuidzorg zal vertellen hoe zij met de veranderingen in de huishoudelijke hulp omgaan. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen. Ook is de PvOJ zeer geïnteresseerd in de opvattingen die er leven onder de bevolking. Als er vragen of opmerkingen zijn op andere gemeentelijke beleidsterreinen kunnen die ook aan de orde gesteld worden. Het hoofdonderwerp zal echter de Wmo 2015 zijn. De bijeenkomst is openbaar en gratis. De PvOJ verwelkomt u graag.
PvOJ, Harrie Scheepers