23 maart 2023

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergaderingen op 22 en 29 juni

Op maandagavond 22 juni a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG duurt van 19.30 tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint daarna (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek). Op maandagavond 29 juni begint om 19.30 uur een raadsvergadering, een vervolg op de vergadering van 22 juni.

Onderwerp RTG 22 juni
Onderwerp dat tijdens het rondetafelgesprek wordt behandeld: centrumplan Leende

Onderwerpen raadsvergadering 22 juni
Alleen tijdens opiniërende deel
Kadernota 2016

Zowel tijdens opiniërende als besluitvormende deel
– Ontwerpbegroting GRA2
– Initiële begroting 2016 Ergon
– Instellen Rekenkamercommissie/Samenwerking met gemeenten presidium Valkenswaard en Cranendonck

Onderwerpen raadsvergadering 29 juni
Alleen tijdens opiniërende deel
Voortzetting behandeling kadernota 2016 (ingediende moties en raad amendementen)

Zowel tijdens opiniërende als besluitvormende deel (deels onder voorbehoud advisering RTG):
– Vaststellen kadernota 2016
– Centrumplan Leende

Radio-uitzendingen
Bovengenoemde vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden op radio Horizon. U kunt de uitzending vanaf 19.30 uur beluisteren via kabelfrequentie 94.4 en etherfrequentie 92.9.

Raadsvergadering zonder burgemeester

De raadzaal  (c) margot van den boer

De raadzaal
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Op 8 juni kwam de Raad van Heeze-Leende weer bij elkaar voor een Raadsvergadering, eerst opiniërende om daarna ook de besluiten te nemen. Dit keer zonder Ronde Tafel gesprek. Burgemeester Paul Verhoeven was verhinder en Toon Bosmans nam hem met verve waar.
Jaarstukken 2014
Op 14 april 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende de jaarstukken voor vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Vervolgens vond op 16 april 2015 de interne eindbespreking met de accountant plaats. Op grond van de eindbespreking moesten van de accountant nog correcties in de jaarstukken worden doorgevoerd. Vooraf waren geen signalen bekend dat deze correcties nog doorgevoerd moesten worden, de fouten zijn uit een interne review na afloop van het controleproces bij accountantskantoor EY geconstateerd.
Dit heeft geleid tot nieuwe, gecorrigeerde jaarstukken gemeente Heeze-Leende.
Naar aanleiding van de eindbespreking met de accountant moest van de accountant een tweetal correcties worden doorgevoerd:
1. Een correctie op de voorziening onderhoud schoolgebouwen.
2. Een correctie op de grondexploitatie van de Breedvennen
Naar aanleiding van deze late constatering – de jaarstukken waren reeds in procedure gebracht
– heeft het college de accountant om een gesprek verzocht. Dat gesprek vond op 28 april 2015
plaats.
Nu liggen de stukken dus opnieuw voor de raad.

Geert Verzijden, VVD, geeft een uiteenzetting over het proces. De reserve is op niveau en in de toekomst moeten de controles diepgaander dan vroeger. Nico van de Palen, LHL, benadrukt dat hij geen competentie heeft om alles te begrijpen, dus als de accountant het goed vindt, dan ook LHL. Marten de Lange, PvdA, vindt de accountantsverklaring duidelijk maar heeft nog enkele opmerkingen: bij zo’n groot overschot moet je je afvragen of er wel goed wordt begroot of is de belasting te hoog of doet dit college te weinig. Hij adviseert om het resultaat van de Breedvennen nu eens goed in beeld te brengen. En t.a.v. de bestemmingsreserve Sociaal Domein: in de vorige periode is men er te nonchalant mee omgegaan. Hij is het met die aanpak niet eens. Het werd tijd voor een andere aanpak met de bestemmingsreserve nieuwbouw onderwijs. Harrie Scheepers, PvOJ, vond dat raadsleden breder dan een accountant naar de jaarrekening moesten kijken, hij had een niet te volgen verhaal over bouwen en het prijsniveau van de woningen in Heeze-Leende. Duidelijk was hij met het punt dat de coalitie de schulden van de gemeente liet oplopen om jaarrekeningen positief te krijgen. Een realisering van de Central As, hoe noodzakelijk ook voor de leefbaarheid, wordt daardoor niet meer te realiseren.

In de tweede ronde valt Pieter van de Stek Marten de Lange bij: het College begroot onzorgvuldig , als voorbeeld noemt hij de kosten van de verkiezingen 2014.
Met alleen PvOJ, tegen stemt de raad hierna ermee in.

Ontwerpbegroting 2016 MRE
De MRE heeft uw raad de ontwerpbegroting 2016 toegestuurd. Geadviseerd wordt met deze
ontwerpbegroting in te stemmen.
Iedereen stemt ermee in, CDA en LHL verklaren dit nog eens expliciet.

Ontwerpbegroting 2016 Veiligheidsregio
De ontwerpbegroting 2016 van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost ligt ter besluitvorming
voor. Hierin zijn de uitgangspunten uit het eindrapport Bestuurlijke werkgroep Toekomstvisie
brandweerzorg, de eerste wijziging van de begroting 2015 VRBZO en het Dekkingsplan
brandweer 2014 verwerkt.
Geert Verzijden, VVD, is het eens met de zienswijze van het College. Hij wil wel veranderingen in de financiële afhandeling. Frans Maas, PvOJ, vond het moeilijk aan de bevolking uit te leggen dat de gemeente uiteindelijk extra moeten bijdragen.
Wethouder Wilma vd Rijt, i.v.m. de afwezigheid van de burgemeester, zei dat het inderdaad lastig was uit te leggen: een voordeelgemeente die toch moet bijbetalen. Maar er moet een besluit worden genomen om een akkoord te krijgen. Robert Groenwoud, VVD, geeft de suggestie om onder protest in te stemmen. Ook Peter Vertogen, CDA, komt nog met suggesties. Pieter v d Stek, D66, noemt dit stoer tromgeroffel zonder inhoud: als je er niet mee eens bent, dan moet je niet tekenen. Marten de Lange vult het aan: in feite hebben we al ingestemd, dus al het tromgeroffel is onzin.
De Raad stemt er unaniem mee in.

Jaarrekening 2014 Ergon
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw).
Deze wet maakt het mogelijk dat mensen met een arbeidsbeperking die (begeleid) willen werken,
dat kunnen doen in een zo normaal mogelijke arbeidsomgeving.
De gemeenten Valkenswaard, Eindhoven, Heeze-Leende, Veldhoven en Waalre nemen deel in
de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE). De uitvoeringsorganisatie hiervan is Ergon. Leden van de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hebben zitting in het bestuur van Ergon. NU dus de jaarrekening 2014 van de Ergon.
Frans van Mierlo, CDA, stemt vlot in en complimenteert de opstellers. Frans Maas, PvOJ, volgt en ook Lotte Veldkamp, LHL. Marten de Lange, PvdA, complimenteert de Ergon, niet alleen met de financiële maar ook met de andere doelstellingen. Hij vraagt waarom de cliëntenraad van de Ergon, in afwachting van andere regelingen, net als in Eindhoven, niet als voorlopig cliëntenraad volgens de participatiewet kan worden ingeschakeld. Harrie Scheepers, PvOJ, was het hiermee eens, waarna Frans Maas nog een onverstaanbaar betoog hield. Robert Groenewoud, VVD, was benieuwd naar de reactie van de wethouder, dit werd weer ondersteunt door Inge Maas, CDA.
Wethouder Jos van Bree, merkt op dat zijn antwoord eigenlijk al door Frans Maas is voorgelezen. Maar er komt een voorstel hierover in de raad. Peter Vertogen, CDA, memoreert dat in de raadsinformatie bijeenkomst iemand was die een toelichting hierover heeft gegeven en zeer optimistisch en tevreden was. Marten de Lange: maar hij gaf ook zijn zorgen erbij! Dus waarom deze ingewerkte cliëntenraad niet gebruiken bij de participatiewet? Nico v d Palen, LHL, vond: de cliëntenraad is er voor het oude gebied, voor het nieuwe moet er een nieuwe komen. Jos Vos, CDA, vroeg of de wethouder de zorgen van de PvdA deelde. Hierop antwoordde wethouder Jos van Bree dat hij voor het einde van het jaar met een nieuwe regeling zou komen, die voor 14 gemeente gaat gelden. Marten de Lange sloot af: Het gaat wel om een vertegenwoordiging van de rest van de medewerkers van Ergon.
De Raad stemde unaniem met deze jaarrekening in.

Toekomstige positionering Regionale Ambulancezorg
De Dagelijks Besturen van de GGD en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hebben opdracht gegeven tot een onderzoek naar de positionering van de RAV. Het onderzoek richt zich met name op de vraag bij welke organisatie de RAV de beste uitgangspositie heeft voor een nieuwe aanbesteding: bij de GGD of bij de Veiligheidsregio.
Inmiddels is het onderzoeksrapport opgeleverd. Het rapport beschrijft dat de RAV het beste kan worden ondergebracht binnen de GGD.
De zienswijze-procedure is op dit voorgenomen besluit niet wettelijk verplicht maar de besturen van de GGD en de Veiligheidsregio vernemen wel graag de zienswijze van de raad.
Inge Maas, CDA, verklaarde direct dat CDA in zou stemmen. Frans Cuijpers, VVD, kon er ook mee instemmen, maar wilde graag vermeld dat er in geen geval een hogere gemeentelijke bijdrage mocht komen. Ook Dennis Keuten, LHL, stemde ermee in en had zorgen over de kosten, wat ging er gebeuren, als de GGD het niet voor dit bedrag kon doen. Frans Maas, PvOJ, ging met het voorstel mee. Wethouder Wilma vd Rijt merkte op dat de Raad ermee moest instemmen, niet een zienswijze erbij indienen. Pieter vd Stek, D66 reageerde alsnog: hij vond het college voorstel juist prima: het eerste belang is dat de ambulance er op tijd is, en als het iets duurder is: we hebben een overschot op de jaarrekening! Frans Cuijpers herhaalde dat hij een ambulance op tijd wilde, maar de kosten mochten in geen geval omhoog. Pieter vd Stek vond de kwaliteit van de ambulance leidend moest zijn. Hierna ging Inge Maas, CDA, zich in de discussie mengen: de kwaliteit moest hoog zijn, maar geen extra kosten. Dennis Keuten vond de discussie niet zinnig, het werd immers door de verzekering betaald.
Pieter vd Stek vond dat de coalitie enerzijds top service wilde maar de kosten bij anderen wilde leggen. Jos Vos, CDA, stelde dat de zienswijze van het College prima was, maar Frans Cuijpers wilde de formulering feller. Op de vraag van Dennis Keuten, hoe dan te formuleren, bleef Frans Cuijpers het antwoord schuldig, dat mocht het College zelf doen. Wethouder Wilma vd Rijt sloot af met de opmerking dat afgesproken was dat de kosten moesten blijven liggen waar ze nu waren.
De Raad stemde weer unaniem met het voorstel in.

Zienswijze jaarrekening 2014 GGD, eerste wijziging programmabegroting 2015 GGD, de kadernota 2016 GGD en de conceptprogrammabegroting 2016 GGD
Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant Zuidoost hebben de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten de volgende documenten aangeboden gekregen met daarbij het verzoek om het Dagelijks Bestuur van de GGD hierop van commentaar te voorzien:
_ De eerste begrotingswijziging 2015
_ De concept programmabegroting 2016
_ De jaarrekening 2014
_ De kadernota 2016
Het Algemeen Bestuur van de GGD zal met deze zienswijze rekening houden in haar vergadering
van 1 juli 2015.
Frans Cuijpers, VVD, begon weer met in te stemmen maar had daarna de kanttekening over de risico’s van de reserves. Hij zag commotie over de hoogte van de salariëring van het management. Hier sloot Frans van Mierlo, CDA, zich bij aan.
Wethouder Wilma vd Rijt, merkte op dat de accountant deze oplossing geadviseerd had en dat met de dekking van de risico’s geleverd kon worden.
Waarna iedereen ermee instemde.

Benoeming leden Overlegorgaan gemeenteraden A2
Op 15 april 2015 vond er in De Hofnar in Valkenswaard een informatiebijeenkomst plaats voor
de drie gemeenteraden van de A2 samenwerking. Eén van de uitkomsten van deze bijeenkomst
was de wens vanuit de aanwezige raadsleden om een gezamenlijk informeel gremium
voor afstemming en overleg in het leven te roepen met een vertegenwoordiging vanuit elke
gemeenteraad. Het overlegorgaan spreekt met elkaar over onderwerpen in A2 verband die de
bevoegdheid van de raad betreffen waarbij gestart wordt met de P&C cyclus, maar waarbij op
termijn andere onderwerpen niet worden uitgesloten.
Als leden van het intergemeentelijke overlegorgaan gemeenteraden A2 samenwerking voor de
gemeente Heeze-Leende te benoemen:
a. de heer R.Groenewoud
b. de heer J.Vos
c. de heer P. van der Stek
Ook dit punt werd vlot afgehandeld met unanieme stemmen.

Hierna kon Toon Bosmans de vergadering om 20:42 uur sluiten.

 

 

 

Met dank aan de speciale verslaggever politieke zaken. Buiten verantwoording eindredactie.

Raad: coalitie begint te luisteren naar oppositie alarm

De raadzaal  (c) margot van den boer

De raadzaal
(c) margot van den boer

Op 18 mei kwam de Raad van Heeze-Leende weer bij elkaar voor een Ronde Tafel Gesprek en aansluitend een Raadsvergadering, eerst opiniërende om daarna ook de besluiten te nemen. Lilian Keijzer, D66, was verhinderd.
Jacq de Turck mocht het RTG voorzitten, maar dat was snel voorbij. De Poortmannen gaven geen vragen en een paar kleine vragen over de natuurbegraafplaats ivm de natuurcompensatie hadden tot gevolg dat al om 19:50 met de raad begonnen kon worden. Wel viel weer op hoe onverstaanbaar wethouder Wilma van de Rijt haar antwoorden op vragen afraffelt en de microfoon vaak vergeet aan te zetten.

Verordening elektronische kennisgeving Heeze-Leende
Doel van dit voorstel is om te komen tot een verordening om kennisgevingen elektronisch te publiceren. In deze moderne tijd is de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening een logische ontwikkeling. Het online publiceren van alle kennisgevingen, met daarnaast eventueel als service (zoals nu nog steeds gebeurt) een verkorte publicatie op de gemeentepagina in de Parel van Brabant, sluit aan bij ontwikkelingen van voortschrijdende digitalisering in onze maatschappij.
Frans Cuijpers, VVD, trapt af: stemt graag ermee in, want de bevolking moet de digitale snelweg kunnen gebruiken. Hij adviseert om via een info brief de mensen erop attent te maken. Pieter vd Stek, D66, was ook blij, maar had graag geweten hoe groot de bereikbaarheid hiermee is. Frans Maas, POEJ zette de microfoon niet aan en was in zijn reactie onverstaanbaar. Nico vd Palen, LHL, vroeg zich af hoe men te werk zou gaan in de gebieden waar nog geen glasvezel is. Frans van Mierlo, CDA, kon ermee instemmen.
Burgemeester Paul Verhoeven kon antwoorden dat men tav de bereikbaarheid van de bevolking via een burgerpanel dit werd bekeken, hij beaamde dat deze in formatiemogelijkheden goed onder de aandacht gebracht moeten worden.
De Raad stemde er vlot mee in.

Vervanging verlichting grote en kleine zaal van de sporthal De Pompenmaker
De verlichting in de grote zaal van de sporthal Pompenmaker is 40 jaar oud en versleten. Ook
de beveiliging (gaas vastgezet met tyraps) van de lichtbakken is sterk verouderd. Vervanging
van de verlichting is noodzakelijk omdat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De vervanging
van de verlichting biedt de mogelijkheid om over te stappen van conventionele TL-verlichting
naar duurzame led-verlichting. In de grote en kleine zaal hangt conventionele TL-verlichting (58W). Deze verlichting verbruikt veel energie. De verlichtingsarmaturen zijn 40 jaar oud. De armaturen in de kleine zaal zijn jonger. De TL-lampen zijn beschermd door gaas welke met tyraps is bevestigd aan de verlichtingsbak.
Harry Scheepers, POEJ, had bedenkingen bij de levensduur van de LED lampen en vroeg zich af of puntverlichting wel goed was. Vakbladen zeggen 50000 uur, maar de gemeente hanteert 100000 uur. Nico vd Palen, LHL, was kort en duidelijk: het is nodig, gewoon doen. Frans Cuijpers, VVD, had geen verstand van levensduur van lampen en stemde gewoon ermee in, zo ook Peter Vertogen, CDA.
Wethouder Wilma v d Rijt, was kort en duidelijk in haar antwoord: men moet kunnen blijven sporten en moet deze lampen is vervanging voorlopig niet nodig.

Ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2017-2018 Omgevings Dienst ZOBrabant
Jaarlijks wordt aan de deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB de mogelijkheid geboden hun zienswijze op de ontwerpbegroting van de GR te geven. Met dit voorstel wordt daar invulling aangegeven.
Toon Bo0smans, PvdA, stelde van te voren, dat hij, als werknemer van de ODZOB, niet aan de discussie en besluitvorming zou deelnemen. Frans van Mierlo, CDA, was tevreden, de kosten voor Heeze-Leende bleven binnen de begroting en was benieuwd naar de frictiekosten. Pieter vd Stek, D66, vond het agendapunt mosterd na de maaltijd: men had de reactie voor 15 mei moeten geven, dus Heeze-Leende was te laat. En een reactie was zinloos. Dennis Keuten, LHL, was het hiermee eens, maar vond de regeling zo goed, dat er geen zienswijze behoefte te worden ingediend en de verstreken termijn niet belangrijk was. Geert Verzijden, VVD, was van mening dat de kostenreductie er best eerder had kunnen zijn. Hij wilde in de toekomst naar minder kosten.
Wethhouder Wilma vd Rijt bevestigt de D66 constatering dat de reactie termijn was verstreken, maar wist te melden, dat men mogelijke reacties van Heeze-Leende nog wel na deze termijn toch wilde meenemen. Denis Keuten stelde dat hij dat ook al wist. Marten de Lange, PvdA, was hogelijk verbaast dat men bekende fouten in de stukken niet even doorgeeft aan de hele raad.

Afvalstoffenverordening 2015
De huidige Afvalstoffenverordening 2008 moet op een aantal punten worden gewijzigd. Daarin
is in de voorliggende “Afvalstoffenverordening 2015’ in voorzien.
Eén van die wijzigingen is dat het aantal categorieën afvalstoffen wat afzonderlijk wordt ingezameld
met 10 is uitgebreid. Dat zijn met name stoffen die op de milieustraat apart worden bewaard
(bijv. vlakglas, frituurvet, vloerbedekking, harde kunststoffen) of die huis aan huis apart
worden ingezameld (drankenkartons).
Een andere belangrijke wijziging is dat in de huidige afvalstoffenverordening nog staat vermeld
dat we om de week het restafval ophalen. Dat is gewijzigd naar eenmaal per 4 weken.
Frans Maas, POEJ vroeg wat buiten de microfoon om, Frans Cuijpers, VVD, wilde graag ook de oude situatie in de stukken terugvinden. Wethouder Wilma vd Rijt stelde dat er 4 essentiële wijzigingen waren en gaf die ook aan. De Raad stemde er verder vlot mee in.

Bestemmingsplan ‘de Poortmannen 2015’
Op 19 september 2011 is het bestemmingsplan “De Poortmannen” vastgesteld. Tegen het
vaststellingsbesluit zijn enkele beroepen ingesteld. De Raad van State heeft in de uitspraak van
27 februari 2013 het beroep van Europe Metals B.V. gegrond verklaard. Op grond van deze
uitspraak moet het bestemmingsplan ‘De Poortmannen’ op onderdelen worden aangepast.
Daarnaast zijn we bij de uitgifte van de bedrijfsgronden tegen een aantal zaken aangelopen die
we graag veranderd willen zien in het bestemmingsplan.
Slechts Robert Groenewoud, VVD, merkte op dat we hiermee ruimschoots aan de verplichting van actualiseren voldoen. De raad was tevreden en stemde er mee in.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats’
Natuurbegraven Nederland verzoekt de raad om het bestemmingsplan “Natuurbegraafplaats”
vast te stellen. Dit bestemmingsplan heeft tot doel het realiseren van een natuurbegraafplaats
achter het bestaande crematorium Heeze, op een gedeelte van het perceel kadastraal bekend
gemeente Heeze, sectie F, nummer 3745 (Somerenseweg Heeze). Natuurbegraven is een
relatief nieuwe wijze van begraven waarbij wordt begraven in een natuurlijke omgeving. Een
natuurbegraafplaats is in de eerste plaats een bos of natuurgebied en in de tweede plaats een
begraafplaats. Het initiatief is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Voor de realisatie
van de natuurbegraafplaats is daarom een partiële herziening van het bestemmingsplan
“Buitengebied Heeze-Leende 2014” nodig.
Lotte Veldkamp, LHL, merkte op dat hiermee aan een behoefte werd voldaan. Ook Robert Groenewoud, VVD, was tevreden. Heeze was destijds met et crematorium een voortrekker van andere manieren van uitvaarten. Verder was hij blij met de opbrengst van de rond voor de gemeente kas. Toon Bosmans, PvdA, gaf zijn instemming, vooral omdat de natuurcompensatie royaal was. Na nog enkele instemmende geluiden ging de raad ook hiermee akkoord.

1e Bestuursrapportage 2015
Tweemaal per jaar wordt aan de gemeenteraad van Heeze-Leende een bestuursrapportage
aangeboden, waarin over de afwijkingen ten opzichte van de lopende begroting wordt gerapporteerd.
Per programma worden de afwijkingen in de realisatie boven € 10.000 nader toegelicht.
Tevens wordt nader ingegaan op de invulling van de door de raad opgelegde bezuinigingen.
Door het vaststellen van de begrotingswijziging worden de aangepaste budgetten geautoriseerd.
De 1e bestuursrapportage laat een nadelig saldo zien van € 373.297. Dit is een afwijking van
1,22% van de totale, begrote lasten (€ 30,6 miljoen) van onze gemeente. Omdat in de jaarstukken voor besluitvorming pas later aan de gemeenteraad worden voorgelegd, kan een vertekend beeld ontstaan doordat de jaarrekening 2014 een aanzienlijk positief resultaat laat zien (€ 652.132). Zoals uit de toelichting op de jaarrekening blijkt wordt dit positieve resultaat voornamelijk veroorzaakt door incidentele meevallers, die geen structurele doorwerking hebben in de begroting 2015.

Pieter vd Stek, D66, begint scherp, met de opmerking dat hij niet verbaast is over dit resultaat. Hij vindt het “not done”om na 1 kwartaal 2015 met een tekort van dit bedrag, daar over heen te stappen en het aan te vullen uit de algemene reserves. Het is volkomen onzinnig om dit gewoon ter kennisgeving aan te nemen. Marten de Lange, PvdA, ging er wat dieper op in: bij de begrotingsbehandeling wilde men er niet over praten: er werd een sluitende begroting vastgesteld, die al enige tijd achterhaald was en niet sluitend was. Verder zitten er allerhande zaken in die nu uit de jaarrekening moeten komen en die is nog niet eens vastgesteld. Pieter neemt het weer over: men had de pers al ingelicht toen bleek dat er behoorlijke veranderingen bekend waren gemaakt, maar nog niet verwerkt. Enige tijd daarna werd de raad pas geïnformeerd. Geert Verzijden, VVD, vond juist dat de afdeling financiën erg hard had gewerkt. Frans van Mierlo, CDA, vond het normaal dat we allerhande zaken in de herfst nog niet wisten. Harrie Scheepers, POEJ, vond dat er hier wel erg veel verkeerd liep. Hij vond dat Geert Verzijden reëel moest zijn.
Wethouder Mathieu Moons stelde dat men tijdig geïnformeerd wil worden, dat is terecht. Daarom geven we de informatie nu ook, in mei al aan de raad ipv in september. Destijds is al over de september circulaire gediscussieerd. Dit is een afronding van de begrotingsbehandeling 2015. De accountant is duidelijk is alle stukken.
In tweede termijn stelt Frans Maas dat hij de verwoording van Geert Verzijden onfatsoenlijk vindt. Peer Vertogen, CDA, complimenteert hierna weer de ambtenaren voor het werk. De aanpassingen konden we niet weten. Hierop stelt Marten de Lange nog eens dat de opmerking dat de provincie een sluitende begroting wil zien. Dat kon niet met de cijfers die bekend waren en nu heeft men het via de reserves opgelost. Maar er moet een taakstelling komen om dit gat op te lossen, ipv uit de reserves te halen. De wethouder constateert dat het tot nu toe niet is gelukt. Pieter vd Stek betreurt het dat niemand de schoen aantrekt en erkend dat men in de herfst verkeerd heeft gehandeld. Hij stelt dat we nog lang kunnen kissebissen, maar wil er mee leven als de coalitie het besluit neemt om voor een deel van het tekort de komende maanden met een structurele oplossing te komen en dat niet uit de reserves te halen. Marten de Lange stelt voor om in 3 maanden met een oplossing te komen voor ruim €150000, hoe die in de rest van het jaar kan worden weggewerkt.
Wethouder Moons durft dit blijkbaar niet zelf aan en vraagt een schorsing. Hierna zegt men toe dat er in september een zal worden gepresenteerd hoe het bedrag in de rest van het jaar kan worden teruggehaald.

In de rondvraag stelde Harrie Scheepers nog een 12 tal vragen over de ontwikkelingen op de Pastoor Thijssenlaan 29 in Sterksel, het bedrijf van oud wethouder Jan Noordman.

Hierna kon burgemeester Paul Verhoeven de vergadering sluiten omstreeks 21.30 uur.

 

Met dank aan de speciale verslaggever politieke zaken. Buiten verantwoording eindredactie.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 18 mei a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

PvdA ledenvergadering

pvdaDe PvdA Heeze-Leende-Sterksel houdt op donderdag 7 mei haar Algemene Ledenvergadering. Om 20.00 uur in ’t Brouwershuis in Leende.

In het eerste gedeelte van de vergadering worden de normale ledenaangelegenheden besproken, zoals de verslagen van 2014 van secretaris, penningmeester en fractie.
In het tweede gedeelte zal fractievoorzitter Marten de Lange, tevens directeur van HSL, het glasvezelnetwerk van de gemeente, een uiteenzetting geven over de stand van zaken bij HSL: hoe ver is men nu, hoe lucratief is het momenteel en wat wordt de volgende stap. Een interessant onderwerp dat de gehele gemeente aangaat.

Daarna zal Toon Bosmans het nut van een gemeentelijke kadernota en wat je er in het gemeentebestuur mee kunt duidelijk maken. Tot slot zal het ombudsteam i.o. vertellen hoe men gaat starten met ombudswerk en wanneer.

Omstreeks 22.00 uur zal alles met een verlate 1 mei borrel worden afgesloten. Niet alleen leden, maar ook aspirant leden zijn van harte welkom.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 20 april a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Meepraten & meedenken met de gemeente

Woont u in de gemeente Heeze-Leende en wilt u graag meedenken en meepraten over zaken die belangrijk zijn voor uw wijk, dorp en onze gemeente? Dat kan! De gemeente Heeze-Leende wil graag nog meer inzicht krijgen in de meningen en wensen van haar inwoners. Daarom is gestart met een
Burgerpanel. Een Burgerpanel is een groep geïnteresseerden die met enige regelmaat meedoet aan onderzoek van de gemeente Heeze-Leende. Zo weet de gemeente nog beter wat er leeft bij haar inwoners en kan zij hen nog beter van dienst zijn.
Lees meer of schrijf u direct in voor het Heeze-Leende Burgerpanel op www.heezeleende.nl/burgerpanel.

Kleine ergernissen, geef ze door

Geld beschikbaar voor kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen. Wat vindt u belangrijk? Meld het aan!

Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Maar ook gaat het om kleine mankementen of ergernissen, waar burgers veel last van hebben. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente www.heeze-leende.nl. Rechts in het ‘snel naar’ menu klikt u op ‘Meldingen&klachten’.
De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op.

Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2015 opgelost moeten worden. Maar de ergernissen moeten wel gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over
herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

Hoe gaan ze dit doen?
Het proces verloopt langs vijf stappen: publiceren (nu), inventariseren, prioriteren, uitvoeren en evalueren.

Inventariseren
De gemeente wil dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 6 april bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u zich dan vóór 6 april bij een van de onderstaande belangenverenigingen:
– Dorpsraad Sterksel: dorpsraad@sterksel.nu
– Dorpsraad Leende: secretariaat@dorpsraadleende.nl
– Kernraad Leenderstrijp, Patrick van der Kruis, secretaris: info@vanderkruis-paarden.nl
– ZLTO: zltokempenzuidoost@zlto.nl
– SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel: j.spoorenberg3@kpnplanet.nl
Tussen 6 en 30 april bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioriteren
Op 5 mei krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op dinsdag 12 mei.
Tijdens de avond van dinsdag 12 mei gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen hoe ze de € 100.000,- gaan besteden. Dus welke onderhoudswerkzaamheden dienen ze als eerste aan te pakken en welke volgen tot ze het bedrag van € 100.000,– hebben bereikt.

Uitvoeren
Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald, zal de gemeente uitvoering geven aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die ze voor € 100.000,– kunnen verrichten nog in 2015 worden uitgevoerd.

Evalueren
Begin 2016 zal de gemeente met dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen evalueren hoe het proces is gelopen, of ergernissen naar behoren zijn opgelost en of deze werkwijze voor herhaling vatbaar is.

Let op: u kunt meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen.
Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u zich dan bij één van bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de
openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven. Ga naar www.heeze-leende.nl, kies in het rechter ‘snel naar’ menu voor Meldingen en klachten, vul het formulier in en druk op verzenden.

Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040 224 1400. U kunt uw melding ook doorgeven met uw smartphone, er zijn verschillende meldingenapps beschikbaar (onder andere BuitenBeter en Verbeterdebuurt). Download de app op uw telefoon en geef uw melding mobiel door!

Verkiezingen Provinciale Staten & Waterschap op 18 maart

Neemt u woensdag 18 maart ook het rode potlood ter hand? (c) foto margot van den boer

Neemt u woensdag 18 maart ook het rode potlood ter hand?
(c) foto margot van den boer

Op woensdag 18 maart a.s. worden voor het eerst de verkiezingen voor de Provinciale Staten gecombineerd met de verkiezingen van de Waterschappen.
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor minder validen en zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Met een stempas kunt u binnen de gemeente stemmen in een willekeurig stembureau. U bent niet gebonden aan het stembureau bij u in de buurt. Wel moet u naast uw stempas ook een niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsbewijs meenemen. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Een overzicht van de stemlokalen:
Heeze: dorpshuis ’t Perron aan Schoolstraat 48, handboogvereniging Rozen van Oranje aan Dominee Kremerstraat 47, gemeentehuis aan Jan Deckersstraat 2, kindcentrum De Parel aan Pastoor Gastlaan 2, heemkundekring de Heerlijkheid HLZ aan de Pompenmaker 6, basisschool De Trumakkers aan de Spinner 2
Leende: gemeenschapshuis De Meent aan Julianastraat 1, basisschool Sint Jan aan Sint Jan Baptistastraat 1 en zorgcentrum Leenderhof aan Hofpad 2
Sterksel: dorpshuis Valentijn, Valentijn 3

Stempas kwijt?
Zonder stempas mag u niet stemmen. Als u de stempas kwijt bent, krijgt u op vertoon van een geldig identiteitsbewijs tot en met 17 maart 12.00 uur een vervangend exemplaar bij het Klantcontactcentrum, cluster Burgerinformatie in het gemeentehuis. Neem hiervoor contact op met telefoonnummer 040-22 41 400. Schriftelijk aanvragen kan ook tot en met 13 maart bij: Klantcontactcentrum, postbus 10.000, 5590 GA Heeze. Vergeet dan niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te sluiten, waarop ook uw handtekening zichtbaar is.

Niet in de gelegenheid om te stemmen? Verleen volmacht!
Met een onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer uit Heeze-Leende.

Lees meer op www.heeze-leende.nl

Verkiezing leden algemeen bestuur Waterschap De Dommel

REGIO – Een blik op de kandidatenlijst voor het waterschap leert dat er twee mannen uit Heeze-Leende staan. Mannen met een missie. Beide als een soort lijstduwer.

Ton van Kampen

Ton van Kampen

Ton van Kampen staat op de lijst van de PvdA. “Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Daarom is water een schaars goed, waar we zuinig op moeten zijn. Nederland, zelfs Zuidoost Brabant, is een waterrijk land. Wij willen graag beschikken over schoon water, niet alleen om op te drinken, maar ook om in of op te recreëren. Wij houden van de natuur en ook de natuur heeft net als de mensen schoon water nodig. Waterschap De Dommel in Boxtel zorgt voor het beheer en het onderhoud van onze regionale wateren. Het bestuur van ons waterschap wordt 18 maart, tegelijkertijd met de leden van Provinciale Staten gekozen. Het is belangrijk dat u uw stem laat horen. Ik sta op de achttiende plaats van de kandidatenlijst van de PvdA, maar ik zou het fijn vinden als u op Gerloes van Nunen uit Geldrop (op de vijfde plek van de PvdA-lijst) zou stemmen. Zij is samen met lijsttrekker Aaltje Schouten-Saarloos uit Nuenen onze regionale kandidaat.
En waarom u juist op de PvdA stemt? Omdat deze partij een zorgvuldig evenwicht aanbrengt tussen de belangen van de natuur en de economische belangen en omdat de PvdA kwijtschelding wil van waterschapsbelasting voor mensen met de laagste inkomens! Want dat vinden wij wel zo eerlijk.”

Mari de Bijl (c) foto margot van den boer

Mari de Bijl
(c) foto margot van den boer

Op de lijst van Water Natuurlijk staat op de 21e plaats Mari de Bijl.”Water Natuurlijk is de grootste partij binnen het waterschap de Dommel met 6 zetels in het Algemeen Bestuur en zelfs een persoon, Tiny Arts, in het Dagelijks bestuur.
Omdat ook Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aangesloten zijn bij Water Natuurlijk vroegen ze me als lijstduwer op de lijst te gaan staan. Dat heb ik gedaan. Maar stemmen op mij hoeft niet. Ik denk dat een stem naar de nummer 1 op de lijst van Water Natuurlijk de heer Jac Hendriks een goede is. Hij werkt voor Staatsbosbeheer en is bijna met pensioen. Dus hij kan er flink wat tijd in steken in de functie van bestuurder. En heeft veel natuurlijke ervaring. Uiteindelijk zijn alle kandidaten gescreend, bevlogen en gemotiveerd. Dus alle kandidaten zijn een stem waard.
Water Natuurlijk is dé partij die ook voor de natuur opkomt. Het een is in hun ogen niet los te zien van het ander. Ze zijn ook heel kritisch op gebruik van landbouwgif dat heel schadelijk is voor vele beekorganismen. Ook kan het vaak nauwelijks uit het water worden gezuiverd. Voorkomen is beter dan genezen.”

Ga dus woensdag 18 maart naar de stembus. Niet alleen voor de Provincie, ook voor het Waterschap!