24 maart 2023

Inloopspreekuur wethouders op 8 september

HEEZE – LEENDE – Op dinsdag 8 september a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders Moons en V.d. Rijt plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 22 41 442/22 41 444.

Rondetafelgesprek en raadsvergadering

De raadzaal  (c) margot van den boer

De raadzaal
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Op maandagavond 7 september a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. De raadsvergadering begint daarna (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek).

Onderwerpen RTG
Onderwerpen die tijdens het rondetafelgesprek worden behandeld:
– Waterberging Kleine Dommel
– Omgevingsvergunning 6 bed and breakfasteenheden woning Rul 23
– Bestemmingsplan Kom Leende-Leenderstrijp
– Vaststellen VGRP

Onderwerpen opiniërende en besluitvormende deel raadsvergadering (deels onder voorbehoud advisering RTG):
– Verlenging contract Ernst & Young
– Waterberging Kleine Dommel
– Omgevingsvergunning 6 bed and breakfasteenheden woning Rul 23
– Vaststellen VGRP
– Afvaardiging raadstafel21 MRE

Radio-uitzending
Bovengenoemde vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden op radio Horizon. U kunt de
uitzending vanaf 19.30 uur beluisteren via kabelfrequentie 94.4 en etherfrequentie 92.9.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 31 augustus a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Hoorzittingen A2-bezwarencommissie

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard (= de A2-gemeenten) laten zich over bezwaarschriften adviseren door een onafhankelijke A2-bezwarencommissie.
Bezwaarmakers kunnen hun bezwaarschrift desgewenst toelichten tijdens een hoorzitting. U kunt de data en agenda’s van de hoorzittingen van de adviescommissie bekijken op http://www.heezeleende.nl/over-ons/bezwarencommissie_41057/

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 3 augustus a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Wethouder Jos van Bree naar Helmond

Jos van Bree (c) foto margot van den boer

Jos van Bree
(c) foto margot van den boer

HEEZE – “Een mooie promotie, van Heeze-Leende met zo’n 15.000 inwoners naar Helmond met circa 90.000”, zo noemt VVD voorzitter Thom van Grootel het vertrek per 1 september van wethouder Jos van Bree. “Hij heeft ons in 9,5 jaar laten zien wat voor capaciteiten hij heeft en dat zijn er veel. We gunnen hem deze stap.”
Jos van Bree, getrouwd en vader van 2 kinderen is een geboren en getogen Heezenaar en blijft dat. Van Grootel: “Een wethouders is niet verplicht in de gemeente te wonen waar hij wethouder is.”

Komende donderdag wordt de selectiecommissie bekend. In deze commissie zit een lid van de fractie, een lid van de partij en een bestuurslid. De profielschets van de nieuwe wethouder staat komende donderdag op de site van VVD Heeze-Leende. “We hebben gesprekken gevoerd met burgemeester Verhoeven en de twee andere wethouders. We hebben aangegeven dat we als VVD vertrouwen hebben in voortzetting binnen het college. We kunnen geen opvolging hebben voor 1 september, maar de selectie zal dan in volle gang zijn. We zoeken een kandidaat voor minimaal 2,5 jaar. We hopen zo snel mogelijk een kandidaat voor te dragen aan de raad. Maar kwaliteit gaat voor snelheid.”

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 6 juli a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergaderingen op 22 en 29 juni

De raadzaal  (c) margot van den boer

De raadzaal
(c) margot van den boer

Op maandagavond 22 juni a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbare rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG duurt van 19.30 tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint daarna (of zoveel eerder als mogelijk is, rekening houdend met de eindtijd van het rondetafelgesprek). Op maandagavond 29 juni begint om 19.30 uur een raadsvergadering, een vervolg op de vergadering van 22 juni.
Lees meer op www.heeze-leende.nl

Projectplan strategische visie gemeentelijk vastgoed

HEEZE – LEENDE – Het college heeft het projectplan strategische visie gemeentelijk vastgoed vastgesteld.

Er spelen verschillende trends en ontwikkelingen binnen het gemeentelijk vastgoed, zoals de wet markt en overheid, terugloop van gebruik kinderopvang, scholen en verenigingen, het streven van de gemeente naar centralisering van sportaccommodaties en centrumvisie Heeze. Met een vastgoedadviseur is daarom gesproken over de toekomst van het gemeentelijk vastgoed. Uit dit overleg kwamen verschillende ontwikkelingsscenario’s naar voren, maar werd bovenal duidelijk dat de gemeente behoefte heeft aan zicht op de risico’s die ze loopt op gebied van haar vastgoed en manieren om hiermee om te gaan.

Uiteenzetting onderdelen projectplan
Het komende jaar gaat een interne projectgroep daarom een strategische visie op gemeentelijk vastgoed opstellen. Hiervoor is een projectplan gemaakt. Hierin zijn de volgende onderdelen opgenomen:
1. Opstellen beleidsuitgangspunten gemeentelijk vastgoed. De gemeente heeft in het verleden geïnvesteerd in maatschappelijk vastgoed om maatschappelijke effecten te bereiken. In de beleidsuitgangspunten wordt een balans gezocht tussen deze effecten en de bijbehorende kosten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van feiten, ontwikkelingen en trends enerzijds en bestaand gemeentelijk beleid, zoals de sportvisie en de strategische visie op kindcentra, anderzijds.

2. Beschrijven gemeentelijk vastgoed. In de gemeentelijke vastgoedportefeuille zitten de volgende soort gebouwen:
Binnensportaccommodaties
Buitensportaccommodaties
Kindcentra
Dorpshuizen
Overheidsgebouwen (gemeentehuis, werf en brandweerkazernes)
De gebouwen van de buitensportaccommodaties zijn in erfpacht aan de gebruikers overgedragen. De overheidsgebouwen zijn in gebruik door de gemeente of voor lange tijd verhuurd aan de veiligheidsregio. Buitensport en overheidsgebouwen worden daarom niet in dit onderzoek betrokken, wel worden ze meegenomen bij de beleidsuitgangspunten.

Per gebouwsoort wordt aangegeven welke gebouwen eronder vallen en per gebouw wordt het volgende aangegeven:
De eigendomssituatie en gebruikers, inclusief looptijd contracten
De kosten en opbrengsten
De financiële risico’s
Het maatschappelijk rendement

3. Op basis van deze gegevens worden in deze fase van het project scenario’s uitgewerkt om de risico’s te beheersen. Hierbij wordt tevens aangegeven wat de verwachte gevolgen zijn voor het maatschappelijk rendement. Voorafgaand aan dit onderdeel wordt een expertmeeting gehouden, waarin het college een aantal inwoners met kennis en kunde op dit thema uitnodigt om het college te adviseren over het vraagstuk waar in dit onderdeel aandacht aan besteed wordt.
Dit alles wordt uitgewerkt in een einddocument dat ter besluitvorming aan uw gemeenteraad voorgelegd wordt.

Alle woonwijken in Heeze-Leende maximum 30km/uur!

30bordAlle woonwijken in de gemeente Heeze-Leende zijn ingericht tot maximum 30km/uur gebied!
In het eerste kwartaal van 2015 is de laatste woonwijk De Nieuwe Hoeven ook ingericht als 30km/uur gebied. Op een aantal punten in de Nieuwe Hoeven zijn nog wel aanpassingen nodig om de situatie te verbeteren. De gemeente onderzoekt op dit moment de mogelijkheden en bespreekt dit met de leverancier en het college van burgemeester en wethouders.

In woonwijken is het juist belangrijk om op uw snelheid te letten omdat hier veel kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen en (jonge) kinderen fietsen en lopen. Daarnaast liggen in woonwijken onze basisscholen. Iets te hard rijden is nooit zonder risico. De snelheid bepaalt je remweg en daarmee ook het al dan niet voorkomen van slachtoffers. Uiteraard geldt dit ook op 50 km/uur wegen binnen de kom.
Zie voor meer informatie over 30km/uur gebieden www.heeze-leende.nl. Op de website wordt ook verwezen naar verkeersregels en verkeersgedrag (actiepakketten).

Uitgaan van eigen gedrag: Help Brabant mee op weg naar NUL verkeersdoden
De provincie zet sinds 2012 in op aandacht voor het eigen gedrag van mensen in het verkeer. Het eigen gedrag veroorzaakt 90% van de ongelukken: afleiding, bellen, roekeloos/te hard rijden etcetera. Helaas kunnen wij dit niet tegen gaan door middel van het treffen van verkeersmaatregelen of het plaatsen van borden. Bovendien krijgt handhaving door de politie geen tot weinig prioriteit. Mensen moeten zélf alert zijn op hun eigen gedrag. Vanuit die gedachte is de communicatiecampagne ‘Help Brabant op weg naar NUL verkeersdoden’ gestart. Daarnaast vragen we met de projecten aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid. Iedere weggebruiker is zélf verantwoordelijk voor veilig weggebruik. Iedereen moet zich afvragen: Wat kan ik doen om Brabant te helpen op weg naar NUL verkeersdoden? Ik rijd niet met drank op in de auto of op de fiets, ik maak het achterlicht van de fiets van mijn dochter, ik houd me aan de maximun snelheid.

Kortom: iedereen kan zijn steentje bijdragen!