27 januari 2023

Bouw multifunctionele accommodatie Leende

Bouw multifunctionele accommodatie Leende
LEENDE – Maandag 3 juli is een dag van de waarheid: de raad besluit over de financiele middelen vor de bouw van de multifunctionele accomodatie in het hart van het dorp. De gemeente wil bouwen zonder woningcorporaties en wordt eigenaar van mfa en grond.

Het college is zeer enthousiast over de uitkomst van de afgelopen maanden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in eigen beheer de multifunctionele accommodatie in Leende te bouwen. De dorpsraad staat achter de plannen. De bouw kan rap starten omdat de ‘papierwinkel’ al gedaan is door de woningcorporaties. “Er zijn nog wat bezwaren met betrekking tot ontsluiting. Ook het plan van de woningen is ons nog niet helemaal bekend. Maar we gaan er van uit dat het goed komt”, aldus een lid van de Dorpsraad Leende.

Omdat de minister heeft besloten dat de woningcorporaties niet langer maatschappelijk vastgoed mochten realiseren, moesten de gemeente en de VOF begin dit jaar pas op de plaats maken en tot een afronding van de samenwerking komen. Alle partijen vonden dit heel vervelend. De gemeente is nu heel blij met het faire voorstel van de VOF dat de afgelopen weken tot stand is gekomen. Door grondruil en door zelfstandig bouwen wordt de gemeente eigenaar van de mfa en de ondergrond, in plaats van huurder. “Het was een hele puzzel maar uiteindelijk past het binnen de begrotingsruimte”, aldus wethouder Wilma van der Rijt.

Recent heeft het college besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de gronden in het centrum te kopen van de corporaties én om de nieuwe mfa zelf te gaan realiseren. Dit conform het vastgestelde bestemmingsplan van 23 januari 2017 én conform het huidige ontwerp. Op maandag 3 juli 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de financiële middelen. Ook stelt het college aan de gemeenteraad voor om een nieuwe bestemmingsplanprocedure op te starten ter realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg op de Kerkstraat. Dit is in overleg met de omwonenden van het centrumplan Leende afgesproken. De corporaties kopen van de gemeente de grond waar vroeger basisschool De Triangel stond, zodat daar toch de woningbouw kan plaatsvinden conform het vastgestelde bestemmingsplan. Ook de locatie van de gymzaal Marijkeplein wordt verkocht aan de corporaties. Hier zijn 7 sociale huurwoningen gepland.

Snel van start

Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de overdracht van de gronden voorbereid. Direct na overdracht van de gronden start de gemeente met de sloop van het voormalige gemeentehuis én de Rabobank. “Ik ben hartstikke enthousiast dat Leende nu toch de accommodatie krijgt waar ze behoefte aan heeft en dat we als gemeente eigenaar blijven van de grond én van de mfa. Een toekomstbestendige mfa, als kloppend hart van Leende met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg. Dit draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van Leende. Doordat de rente nu laag is past het ook goed binnen de begroting, bovendien zadelen we toekomstige bestuurders niet met steeds hoger wordende huurlasten op”, aldus wethouder Toon Bosmans.

Vergunning
Alle stukken liggen klaar om de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De gemeente zal deze aanvraag zo snel mogelijk indienen. Naar verwachting wordt de vergunning voor de realisatie van de nieuwe mfa in september 2017 verstrekt, daarna vindt de aanbesteding plaats en in het voorjaar van 2018 start de gemeente met de bouw.

Laat wat van je horen

*