23 oktober 2021

Bart Vink in gesprek met wethouders, projectleiders en HEEZEnaar2025

Ingezonden verslag door Bart Vink:

“Hierbij een verslag van de gesprekken welke ik in november 2015 mocht hebben met 2 wethouders van gemeente Heeze-Leende, projectleiders en HEEZEnaar2025.

Ik hoop hiermee duidelijkheid te verschaffen welke ontwikkelingen (algemeen en lokaal) er gaande zijn, waar we nu staan, wat er in ontwikkeling is en hoe men denkt daarbij de inspraak te regelen. Uiteindelijk moet dit alles leiden tot een leefbare en toekomstbestendige kern van Heeze waarbij wonen, werken, en recreëren samengaan. Ik zal stap voor stap alle zaken beschrijven waarbij ik nu niet gedetailleerd in kan gaan op voor en nadelen van individuele onderdelen. De onderwerpen heb ik zo neutraal mogelijk proberen te beschrijven en zijn dus niet gebaseerd op mijn persoonlijke mening. Mochten er na het lezen van dit stuk vragen zijn dan hoor ik die graag.

 

Algemene ontwikkelingen

Dit zijn belangrijke algemeen landelijke ontwikkelingen waar we geen invloed op hebben. Wat vast staat is dat we met de gevolgen er van rekening zullen moeten houden in de ontwikkeling van een toekomstbestendig Heeze. Onderstaande punten worden door alle (onafhankelijke) onderzoeken bevestigd.

* Supermarktformules richten zich qua formule op grotere panden met bredere assortimenten.
* Kleinere supermarkten sluiten in een steeds hoger tempo hun deuren. Zij zijn niet langer levensvatbaar.
* Supermarkten, voor de dagelijkse boodschappen, gevestigd in het centrum zijn publiekstrekkers en een must voor de overlevingskansen van de overige winkeliers.
* Discounters hebben grotere panden en parkeerplaatsen nodig dan supermarkten welke zich richten op de dagelijkse boodschappen.
* Provinciale regelgeving is een beperking voor enkele ideeën of ontwikkelplannen.

 

Lokale ontwikkelingen
Er lopen een aantal, op zichzelf staande projecten die nu samenkomen.

* Ontwikkeling Bruisend dorpshart.
* Ontwikkeling terrein Schilders.
* Gymzaal aan de Spoorlaan.
* Verzoek tot verplaatsing en vergroting van AH.
* Ontwikkeling de Bulders.
* Ontwikkeling randweg Heeze.
* De afvloeiing in Heeze is erg groot.

 

Uitgangspunten van de gemeente

Heeze dient een bruisend dorpshart te krijgen om publiek naar het dorp te trekken. Het doel hiervan is een toekomstbestendig en levensvatbaar centrum.
Er wordt gezocht naar een plan/visie waar de meerderheid van de inwoners achter staat.
Het gemeentebestuur wil de inwoners van Heeze betrekken bij de totstandkoming van plannen. Met alle betrokken partijen wordt overlegd. Gezien de vele betrokken partijen zoekt de gemeente naar samenwerking met overkoepelend belang
Daarnaast staat het gemeentebestuur open voor positieve initiatieven maar geeft de voorkeur aan samenwerken met een overkoepelend orgaan.
Een supermarkt voor de dagelijkse boodschappen (AH) aangevuld met een supermarkt voor de wekelijkse boodschappen (Discounter) zou de meest ideale situatie zijn.
De opbrengst van verkoop van gemeentegrond aan een supermarkt zal geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van een toekomstbestendig centrum.
Evenementen in Heeze moeten blijven. (Brabantsedag, Carnaval met de tent van de Kraaienvangers, de kermis etc).

 

Gesprek met projectleiders

Dit ging hoofdzakelijk over het projectverloop, waar we nu staan, communicatie met de inwoners van Heeze waaronder ook de enquête.

Er werd met klem benadrukt dat het gehele traject zich in een initiatieffase bevindt.

Dat houdt in dat er kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht en dat er haalbaarheidsstudies gedaan worden. Belangrijk hierbij zijn draagvlak uit de samenleving en er mag geen belemmering voor (grote) evenementen zijn.
Er wordt o.a. gekeken naar vragen als

Hoe kunnen we de grote afvloeiing van het winkelend publiek tegengaan? Maar liefst 70% van de inwoners doet boodschappen buiten de gemeente.
Hoe kunnen we ons dorpshart aantrekkelijk en toekomstbestendig maken.
Welke zaken spelen er een rol bij de diverse mogelijk te ontwikkelen locaties en wat zijn de voor en nadelen hiervan.
Er worden onderzoeken gedaan n.a.v. de vraag van AH om te mogen vergroten en daarmee samenhangend te verplaatsen.

Detailhandelsvisie A2 gemeenten ( uitgevoerd door BRO)

Hierin worden aanbevelingen gedaan over locaties van winkels en hoe Heeze de afvloeiing kan tegengaan. Deze aanbevelingen en de effecten daarvan zullen nader onderzocht moeten worden.
Herontwikkeling Schilders terrein

In het verleden zijn er concrete plannen geweest voor een herontwikkeling op het Schilders terrein en de verplaatsing van het tankstation. Het gemeentebestuur wilde hier graag aan meewerken maar de plannen bleken (financieel) niet haalbaar. Inmiddels is de verplaatsing van het tankstation aan de rand van de Muggenberg door veranderde provinciale regelgeving onmogelijk geworden.
Financiering toekomstbestendig hart van Heeze

Een ontwikkeling van een toekomstbestendig bruisend hart van Heeze is een grote wens als het al geen must is en biedt voordelen voor alle inwoners. Een supermarkt voor dagelijkse boodschappen als publiekstrekker geeft hierbij veel toegevoegde waarde. Dit blijkt ook uit het onderzoek Detailhandelsvisie A2 gemeenten. Er is echter nu geen geld voor de ontwikkeling van dit hart. Verkoop van gemeentegrond zou een oplossing bieden.

Een voordeel voor AH voor verplaatsing naar de plek naast het gemeentehuis tegenover een plek elders in het kernwinkelgebied, is dat je te maken hebt met slechts twee grondeigenaren (ZuidZorg en gemeente). Het risico dat plannen stuklopen is daardoor een stuk kleiner. Bij de andere locaties heb je te maken meerdere grondeigenaren met elk hun eigen belang.

 

Enquête

De projectleiders wilden in een gedeelte van de enquête gericht de mening toetsen over een mogelijke verplaatsing van AH naar het gemeentehuisterrein in haar rol als eigenaar van deze locatie. Daarom waren de keuzemogelijkheden in dit gedeelte van de enquête beperkt tot deze locatie. De vervolgvragen hingen ook vast aan antwoorden uit de vorige vraag. Pas bij de laatste vraag kon men een ander idee of opmerking plaatsen.

Er is uitvoerig gesproken over de gekozen manier van communicatie en hoe dat in de toekomst wellicht anders zou kunnen. Onderkend werd dat het publiek nu de indruk had dat er al een kant en klaar plan zou liggen waarop al een fiat gegeven was. Ook de technische uitvoering van de enquête is n.a.v. de reacties over het niet terug kunnen bladeren en spontaan verzenden, besproken.

Eerstvolgende geplande stappen

Er zullen nu gesprekken gepland worden met de organisaties van de grote evenementen waarin zij hun ideeën en input kunnen aanleveren.

 

Gesprek met Wethouders
Algemeen uitgangspunt en beslismoment

De meerderheid van de inwoners moet profijt hebben van de ontwikkelingen en achter plannen staan. Er werd wederom benadrukt dat er geen beslissingen genomen zijn. Er is pas sprake van een beslismoment als er een plan gepresenteerd wordt wat ter besluitvorming aan de Raad voorgelegd wordt.
Inleiding

Als eerste werd inzichtelijk welke invloed provinciale regelgeving heeft en hoe woon – werk locaties regionaal verankerd liggen. Hier hebben we natuurlijk mee te maken als we plannen willen gaan ontwikkelen. Verder stelt de provincie op basis van de detailhandelsvisie dat kernwinkelgebieden terug gebracht moeten worden en dat er geen extra m2 vvo (verkoop vloeroppervlak) mogen worden toegevoegd. De leegstand van winkelpanden in Heeze is al hoog.

Verder werd ingegaan op de samenhang van de diverse projecten en hoe deze nu met alle ontwikkelingen samen komen en elkaar beïnvloeden.

Gymzaal Spoorlaan

Duidelijk werd dat in 2014 al besloten was de gymzaal aan de Spoorlaan te saneren.

De faciliteiten die daar geboden worden zijn nog acceptabel maar het pand voldoet niet meer aan de eisen. Belangrijker nog is het feit dat er een forse overcapaciteit is in de diverse sporthallen. Zo wordt slechts minder dan de helft van het totaal aantal beschikbare uren gebruikt. Een overweging die destijds gemaakt werd ging over de vraag of het in het kader van het bovenstaande verantwoord is om gemeenschapsgeld (dat er niet is) te investeren in een oude sporthal terwijl er op andere gebieden ook al bezuinigd moet worden. De uitvoering van dit project valt nu samen met de eventuele verplaatsing van de AH naar het gemeentehuisterrein.

Herontwikkeling Schilders terrein

In de periode 2006-2011 is er een plan ingediend om op het Schildersterrein 40 appartementen te realiseren. Hierbij is ook gekeken om woningen boven een winkelpand mogelijk te maken. Het gemeentebestuur heeft hier aan meegewerkt. Er was zelfs al een principe besluit over het bestemmingsplan. Dit plan bleek, zoals ook in het gesprek met de projectleiders al was aangegeven, financieel onhaalbaar. Later is er geen plan meer ingediend.
Verplaatsing van AH naar Boerenbond terrein

Een van de opties welke AH had meegenomen in zijn verzoek tot verplaatsing was het Boerenbondterrein. Een verplaatsing naar die locatie gaat echter lijnrecht in tegen alle adviezen welke gegeven worden in de diverse onderzoeken en gaat het in tegen de ontwikkeling van een toekomstbestendig dorpshart. De winkeliersvereniging heeft ook direct aangegeven niet achter deze optie te staan.

Verplaatsing van AH naar gemeentehuisterrein

Dit is een van de opties maar ook deze kent vele voor- en nadelen welke verder onderzocht moeten worden. Ook zullen er onderzoeken gedaan moeten worden naar de effecten er van. Niet alleen voor nu maar ook voor de toekomst.

Commotie

Er is wederom gesproken over de communicatie en hoe deze in de toekomst vormgegeven zou kunnen worden. Wellicht dat HEEZEnaar2025 hier ook een rol in kan gaan spelen maar hierover later meer.

Graag wil het gemeentebestuur weten hoe groot de groep “tegenstanders” voor verplaatsing naar de gemeentehuislocatie werkelijk is en wat de mening is van de groep van inwoners die nu niet actief betrokken zijn. Er zijn 2000 handtekeningen aangeboden maar in de vraagstelling zou de vraag over de gymzaal gekoppeld zijn aan een NEE tegen de verplaatsing van AH naar de gemeentehuistuin.

Voorop staat dat iedereen tegen mag zijn en dat ook uit moet kunnen spreken. Het zou wel fijn zijn als er aangegeven wordt waarom men tegen is. Goed onderbouwde argumenten kunnen immers meegenomen worden in verdere idee- of planvorming.

Ook ligt er een vraag hoe iedereen het beste bereikt kan worden en hoe we iedereen goed op de hoogte kunnen houden. We moeten in elk geval voorkomen dat er kansen gemist worden.

Ik heb voorgesteld om in iedere nieuwsuiting een tijdlijn op te nemen waarop het hele project met de diverse stappen is weergegeven en er een markering is aangebracht op de plaats waar we nu staan. Dit schept voor iedereen een helder beeld van de stand van zaken. Dit voorstel werd geaccepteerd en zal ontwikkeld worden.

Het gemeentebestuur staat open voor positieve initiatieven maar kan niet met individuele partijen samenwerken. Samenwerken met een overkoepelend orgaan is dus wenselijk.

De gemeente heeft het voornemen om met de werkgroep HEEZEnaar2025 een officiële samenwerking aan te gaan, een werkgroep waarvan de basis is gelegd tijdens de Informatiemarkt op 4 juli jongstleden.

 

 

HEEZEnaar2025

HEEZEnaar2025 is een kleine groep bezorgde en betrokken bewoners die mee wil denken over de ontwikkelingen in en rond het hart van Heeze. De groep bestaat uit Lieke Wijnands Cuijten, Ciska Looijmans-Verhoef, Peter Verest, Ron van Eersel en Kees van Lamoen. Het zijn mensen met inhoudelijke (vak)kennis en een vertegenwoordiging uit de samenleving.

Uitgangspunt is: Openheid, en het betrekken van en het luisteren naar de bevolking bij de ontwikkeling en toetsing van een te ontwikkelen plan voor een toekomstbestendig. Hierbij zal rekening gehouden wordt met de historie en het gezicht van Heeze.

Het doel is om het gemeentebestuur inhoudelijk en met vakkennis ondersteunen, maar ook om in nauwe samenspraak met alle partijen die het aangaat, gezamenlijk te komen tot een breed gedragen visie. Met name dit laatste is iets wat het gemeentebestuur bijzonder waardeert. Iets mooiers dan deze ondersteuning aangereikt krijgen vanuit de eigen inwoners is er niet. Er worden geen kosten in rekening gebracht en men vraagt alleen facilitaire ondersteuning.

Ook voor HEEZEnaar2025 zijn alle ontwikkelingen sneller gegaan dan verwacht en dit is de belangrijkste reden dat u er nog weinig van vernomen heeft. Op niet al te lange termijn kunt u echter meer gedetailleerde informatie van hen verwachten.

HEEZEnaar2025 hoopt met u allen constructief en zonder wantrouwen te kunnen samenwerken.

 

 

Conclusie:

Ontwikkelingen zijn noodzakelijk en er moet met veel complexe zaken rekening gehouden worden.
Inspraak en commitment van de inwoners van Heeze wordt als erg belangrijk gezien en hiervoor zijn goede initiatieven in ontwikkeling.
Een heldere, open communicatie is belangrijk om speculaties tegen te gaan.
HEEZEnaar2025 zal een belangrijke rol gaan spelen.

Met het gemeentebestuur en HEEZEnaar2025 is afgesproken dat mijn rol hier niet eindigt.

Ik zal me voor de gemeenschap blijven inzetten en contact blijven onderhouden met het gemeentebestuur, de projectleiders, HEEZEnaar2025, overige partijen en individuele personen.

Via Facebook zal ik u op de hoogte blijven houden over ontwikkelingen. Vragen en of opmerkingen kunt u via brtbart98@gmail.com blijven insturen.

Laat wat van je horen

*