17 mei 2021

176 meldingen van scholen die autisten weigeren

Eindrapport Meldpunt AUTI-Weigerscholen gereed
Veel jongeren met autisme wordt door mbo-scholen de toegang tot onderwijs geweigerd. Dit zijn de bevindingen van het Meldpunt AUTI-Weigerscholen, dat van begin juli tot eind september in de lucht was. In die periode kwamen er 176 meldingen van vermeende discriminatie. Ze waren afkomstig van 144 jongeren. 95 procent van hen heeft een vorm van autisme.
Het meldpunt is een initiatief van Start Foundation. Deze maatschappelijk investeerder maakt zich zorgen over de grote groep jongeren met autisme die de aansluiting op de arbeidsmarkt dreigen te missen, doordat ze door scholen worden afgewezen voor een opleiding. De inventarisatie door het meldpunt bevestigt dit beeld. De meldingen hadden betrekking op 48 mbo-scholen in het land. Het meldpunt blijft voorlopig open, zodat ook nieuwe incidenten gemeld kunnen worden.

Het meldpunt vroeg naar weigeringen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook werd de melders expliciet gevraagd of wel aan de objectieve toelatingscriteria werd voldaan (het juiste vmbo-diploma). In zeker 61% van de gevallen is de afwijzingsgrond direct toe te wijzen aan autisme. Bij nog eens 29% vermoeden de melders dat de afwijzing autismegerelateerd is. Dat komt onder andere omdat sommige jongeren werden afgewezen zonder verdere toelichting door de school. De afwijzing vond in 32% van de gevallen al plaats na de eerste aanmelding, nog voor de intake. Soms veranderde de school haar besluit (toegelaten) na bekendmaking van de autismediagnose (afgewezen). Vooral op de hoogste mbo-niveaus (3 en 4) werd uitsluiting aangetroffen. We ontvingen verder ook signalen van uitsluiting in het hoger onderwijs en voortgezet onderwijs. De meeste meldingen komen uit Noord-Brabant (50%). In deze regio is de campagne gestart en is de meeste media-aandacht geweest. Bij de start van het meldpunt was het zomervakantie, waardoor mogelijk minder jongeren zijn bereikt.

Impact
Achter de meldingen gaat groot persoonlijk leed schuil. Jongeren voelen zich buitengesloten, raken gedemotiveerd, en ouders hebben grote zorgen over de toekomst van hun kind. De botheid waarmee soms wordt geweigerd, is aangrijpend. De impact die een weigering op hun leven heeft, is enorm:  Het rapport bevat veel citaten. Enkele voorbeelden (namen uit privacyoverwegingen weggelaten):
‘‘Mijn zoon werd botweg medegedeeld dat autisten niet werden toegelaten: ‘‘Die willen wij hier niet hebben.’’
‘‘Als reden werd mij letterlijk gezegd dat ik teveel kost aan begeleiding.’’

“Helaas zit mijn zoon nu thuis en doet niets. Hij is zo teleurgesteld dat hij het ook nergens meer wil proberen. Ik maak me grote zorgen over zijn toekomst.”

Zorgelijk signaal
De invoering van de Wet passend onderwijs in het mbo komt eraan. Het individuele rugzakje verdwijnt en scholen krijgen een budget voor zorgleerlingen, ongeacht het aantal. Zouden scholen hierop voorsorteren door zorgleerlingen buiten de poort te houden? Dan kunnen deze jongeren zich niet kwalificeren voor de arbeidsmarkt, en lopen werkgevers deze talenten mis. Dit is een onwenselijke ontwikkeling.
Inmiddels zijn de eerste bevindingen besproken met de Onderwijsinspectie, de MBO Raad en het Platform Gehandicapten MBO, het College voor de Rechten van de Mens, Oudervereniging Balans, de Nederlandse Vereniging voor Autisme, handicap + studie en andere belanghebbenden.
Een publieksversie van het rapport is te downloaden via het meldpunt: www.startfoundation.nl/autisme. Facebook: www.facebook.com/AutiWeigerscholen en/of tweet mee via #autiweiger.

Laat wat van je horen

*