23 maart 2023

Bestuur Sportraad Heeze-Leende-Sterksel zoekt 3 bestuursleden

HEEZE – LEENDE – “Een bestuur moet zich regelmatig vernieuwen; dat is de reden dat twee leden van de Sportraad plaats gaan maken voor nieuwe bestuursleden. Wij zoeken kandidaten die geïnteresseerd zijn in sport en die willen opkomen voor sport binnen onze gemeentepolitiek”. Aan het woord is René Menting, voorzitter van de Sportraad.
De Sportraad vertegenwoordigt 17 sportverenigingen uit Heeze, Leende en Sterksel. Daaronder ressorterenruim 4.500 sporters. De Sportraad is voortgekomen uit het burgerinitiatief Sportvisie. Daarbij is samen met de ambtenaren en B&W van de gemeente gewerkt aan een sportvisie. Deze sportvisie werd in 2012 door de gemeenteraad aangenomen. De sportvisie was een co-productie van een groot aantal sportverenigingen. De gemeente vervulde daarin een faciliterende rol.

Doel Sportraad
Het belangrijkste doel van de Sportraad is uiteraard voor tegenwicht te zorgen wanneer politieke besluiten een bedreiging gaan vormen voor de mogelijkheden van sport in Heeze, Leende en Sterksel. Dan is de Sportraad aan zet om er voor te waken dat het beschikbare budget voor de buitensportcomplexen, sporthal en sportzalen behouden blijft.
De huidige coalitie heeft in haar coalitieakkoord een tweetal belangrijke wapenfeiten uit de sportvisie opgenomen, namelijk behoud van het jaarlijkse budget van ruim € 1,2 miljoen voor sport en het behoud van de sportconsulenten voor de komende jaren.

Successen
In zijn tweejarig bestaan heeft de Sportraad al een aantal successen weten binnen te halen. Naast de eerder genoemde afspraken in het coalitieakkoord heeft de Sportraad weten te bereiken dat twee sportconsulenten de scholen ondersteunen in het geven van gymnastiekonderwijs.
Daarnaast zal één van de sportconsulenten de komende jaren extra aandacht kunnen gaan geven aan beweging voor ouderen. Hiervoor is budget ter beschikking gesteld. In Leende is eerder dit jaar al een initiatief gestart om bewegen voor ouderen te stimuleren. Dat gebeurt iedere vrijdagochtend in de beweegtuin achter De Meent.

Verder denken we samen met de sportverenigingen na of we in de toekomst de binnen- en buitensportverenigingen vanuit één sportcomplex of vanuit meerdere complexen willen laten sporten.
Eind 2017 of uiterlijk in 2018 zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen over het al dan voortzetten van de verzelfstandiging van sportcomplexen.
Tijdens deze besprekingen verkennen we ook andere mogelijkheden van samenwerken. Uiteraard nemen we daarin ook de ontwikkelingen bij Kempenhaeghe mee.

De besturen van diverse sportverenigingen hebben elkaar in de afgelopen jaren veel beter kennen. Het blijkt dat ze elkaar goed weten te vinden. Dat zien we terug in de gesprekken over de MFA in Leende. Dat bleek onder andere ook toen de tennishal van TV Heeze verbouwd zou gaan worden. Toenhebben een aantal sportverenigingen samen met het bestuur van TV Heeze, de gemeente en het bestuur van Basisschool Dirk Hezius nagedacht of, en op welke wijze, er tot een betere invulling van de tennishal zou kunnen worden overgegaan. Aan de verenigingen is daarbij een kans geboden om hun idealen vorm te geven.

Verder kan het niemand zijn ontgaan dat de weekbladen iedere week meer dan ooit te voren berichten vermelden over sport in onze gemeente.


Geen speelbal van de politiek

Zoals aangegeven zoekt het bestuur van de Sportraad drie nieuwe leden, die het belang van sport binnen onze gemeente willen blijven bewaken. Daarmee komt het team op zeven personen, wat genoeg is voor onze drie dorpen. De Sportraad heeft als doel sportverenigingen te vertegenwoordigen richting de gemeente, zodat sport geen speelbal wordt van toekomstige politieke willekeur. Daarom roepen wij u op om als vertegenwoordiger dienstbaar te zijn voor de sportverenigingen in onze gemeente.
U kunt zich aanmelden voor een verkennend gesprek bij Wim Tindemans, secretaris van de Sportraad via Sportraadheezeleendesterksel@gmail.com of door hem te bellen op 06-48436614.

Laat wat van je horen

*