12 augustus 2020

Verbeterpunten voor gemeentelijk toezicht peuterspeelzalen

In Heeze-Leende zijn 10 locaties kinderdagverblijven, 10 locaties buitenschoolse opvang, 1 gastouderbureau en 70 gastouders actief. De gemeente heeft de wettelijke verplichting om jaarlijks alle kindercentra en gastouderbureaus te laten inspecteren door de GGD. Als kinderopvangcentra niet aan de eisen voldoen, moet de gemeente de regels handhaven.
De Onderwijsinspectie heeft in alle gemeenten een onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop zij de handhaving en toezicht vorm geven. Afhankelijk van het resultaat van het onderzoek krijgen gemeenten een A, B of C status: van voldoende tot zwaar onvoldoende.
Op 13 november 2012 heeft de Inspectie vastgesteld dat gemeente Heeze-Leende niet voldoet aan de wettelijke eisen voor kinderopvang (status B).
De Inspectie heeft enkele verbeterpunten aangegeven:
– Vaststellen van een actueel beleidskader en afwegingsmodel toezicht en handhaving. Dit beleid en afwegingsmodel heeft het college op 19 maart 2013 vastgesteld.
– Het inzetten van herinspecties door de GGD. Op 19 maart heeft het college ingestemd met het inzetten van herinspecties.
De Inspectie onderzoekt in juni 2013 opnieuw of de verbeterpunten zijn opgepakt en voldoen aan de wettelijke taken.

Financiën

De exploitatie van kinderopvang is in de afgelopen jaren gestegen. Jaarlijks komen er nieuwe locaties kinderopvang bij (o.a. door samenwerkingsvormen met nieuw gebouwde basisscholen). In 2010 waren er 10 locaties. In 2013 zijn dat er 23. Omdat alle bestaande locaties jaarlijks geïnspecteerd moeten worden, stijgen de inspectiekosten ook jaarlijks. Het college heeft besloten om de extra kosten voor de herinspecties op te vangen binnen het begrotingsprogramma onderwijs en kinderopvang.

Laat wat van je horen

*