21 oktober 2019

Uitgaven aan zorg met 3,7 procent gestegen. Discussie raakt gemeenten.

Uit een vorige week gepubliceerd rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in 2012  92,7 miljard euro is uitgeven aan gezondheids- en welzijnszorg. Dat is 3,7 procent meer dan in 2011. Per hoofd van de bevolking is dat een bedrag van 5535 euro.
Een paar opvallende punten zijn:

  • Sterke groei uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Ook groei uitgaven aan ziekenhuiszorg en tandheelkundige zorg
  • Daling uitgaven aan huisartsenzorg, geneesmiddelen en kinderopvang

Vooral de uitgaven aan de vanuit de AWBZ gefinancierde langdurige zorg stegen sterk in 2012. In de jaren 2010 en 2011 namen de zorguitgaven met gemiddeld 3,2 procent per jaar toe.

Probleem voor gemeenten

Berichten over stijgende zorgkosten zijn niet nieuw. In 2015 vindt er echter een belangrijke verschuiving plaats van de uitvoering van zorgtaken van Rijk naar de gemeenten. De voorbereiding voor deze operatie is ook in de gemeente Heeze-Leende in volle gang. In totaal worden de gemeenten verantwoordelijk voor een bedrag van 14 miljard euro. Daar zal op bezuinigd moeten worden. Een dubbele uitdaging dus. Binnenkort verschijnt op deze website een gesprek met Pierre Heunen, de wethouder van Heeze-Leende met zorg in de portefeuille.

Stijgers en dalers

De uitgaven aan ouderenzorg en gehandicaptenzorg stegen fors met ruim 10 procent. Voor langdurige zorg zijn in 2012 extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Bovendien kregen naar verhouding meer mensen een indicatie voor een zwaardere vorm van zorg. Na jaren van toename bleven de uitgaven aan geestelijke gezondheidszorg in 2012 ongeveer gelijk. Het via de basisverzekering bekostigde geneeskundige deel van de geestelijke gezondheidszorg liet een daling van de uitgaven zien.

De uitgaven aan ziekenhuizen en praktijken van medisch specialisten stegen in 2012 met 5,6 procent. Deze uitgaven vormen ruim een kwart van de totale uitgaven aan zorg. De stijging komt deels doordat met ingang van 2012 een groep dure geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget is overgeheveld. Mede als gevolg hiervan is aan geneesmiddelen die verstrekt worden door openbare apotheken en drogisten bijna 7 procent minder uitgegeven in 2012.

Na een sterke groei in 2011 namen de uitgaven aan huisartsenzorg in 2012 af met ruim 2 procent. Dit komt vooral door een daling van de inschrijftarieven en de tarieven van bijzondere verrichtingen. De uitgaven aan de zogenaamde ketenzorg zijn hier niet bij inbegrepen.

Aan tandheelkundige zorg is in 2012 bijna 5 procent meer uitgegeven. Hier liggen vooral hogere tarieven aan ten grondslag.

De uitgaven aan kinderopvang namen af in 2012. Het gebruik van kinderopvang liep terug, zowel van het aantal kinderen in de opvang als van het aantal uren opvang per kind. De gemiddelde uurprijs van de opvang is licht gestegen.

Bron: CBS

Laat wat van je horen

*