4 augustus 2020

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 11

Omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunning 

 • Burgemeester Serrarisstraat 12 Heeze: oprichten woonhuis
 • Hazenhurk 1 Heeze: wijziging m.b.t. put van melkgebouw en ligboxenstal
 • Schoolstraat 4 Leende: oprichten afdak
 • Sterkselseweg 52 Heeze: oprichten woonhuis

Aangevraagde omgevingsvergunning    

 • Heezerenbosch 24 Heeze: aanleggen van een boerenterras
 • Saturnus 2d Heeze: verbouwen en uitbreiden van een woonhuis
 • Ten Borchwardlaan 96 Heeze: uitbreiden van een woonhuis

 Verordeningen en reglementen

Op grond van de APV en bijzondere wetten is aan:

 • Kempenhaeghe Horeca B.V. Sterksel een vergunning verleend voor Drank- en Horeca en exploitatie
 • Tour- en Wielerclub De Zwaluw een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de 52e Omloop der Peel op 12 en 13 april 2014
 • Tour- en Wielerclub De Zwaluw een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de internationale wielerwedstrijd de 40e Someren-Peer-Someren op zondag 13 juli 2014

 Aanwijzingsbesluit toezichthouders brandveiligheidswetgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende hebben op 25 februari 2014 besloten de teamleiders en medewerkers van de afdeling Toezicht en Handhaving van de sector Risicobeheersing van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, voor zover zij werkzaam zijn in de functies medewerker Publiek en Handhaving A, B en C, aan te wijzen als toezichthouder. Deze is belast met het toezicht houden op regelgeving die strekt tot het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, voor zover deze regelgeving is verwoord in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene plaatselijke verordening en de gemeentelijke Brandveiligheidsverordening.

 

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 9

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning
–    Burgemeester Michelsstraat 2a Heeze: uitbreiden van een woonhuis
–    Fietspad Strabrechtse Heide (tussen Geldrop-Heeze): aanleggen van een  halfverhard fietspad
–    Kapelstraat 94 Heeze: veranderen zonwering
–    Kapelstraat 98 Heeze: plaatsen terrasoverkapping
–    Soerakkerslaan 4 Heeze: kappen van een boom
–    van Goghlaan 10 Heeze: plaatsen van een kozijn in de voorgevel
–    Voordenweg 4 Leende: uitbreiden van een woonhuis

Verleende omgevingsvergunning
–    Strabrecht ongenummerd Heeze: kappen van een populieren bos
–    Valkenswaardseweg 37 Leende: ophogen van een kavel

Verkeerszaken

Intrekking verkeersbesluit 30 km zone Albertlaan Sterksel
Het college van B&W heeft besloten tot het intrekken van het verkeersbesluit van 3 oktober 2013, waarbij is besloten tot het instellen van een 30 km zone op de Albertlaan (tussen huisnummer 6 en de Peelven in Sterksel); het terrein van Providentia (Albertlaan 19, Sterksel) en de plaatsing van twee verkeersborden. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 21 februari 2014. Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk. De stukken liggen ook tot en met 7 april 2014  ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Verordeningen en beleid

Inzameling kleding
Aan Parochieel Missiecentrum Heeze is een vergunning verleend voor het inzamelen van kleding op 14 april 2014, 20 augustus 2014 en 12 november 2014. Dit is een besluit op grond van de APV en bijzondere wetten.

Nota Schuldpreventie
De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft in de vergadering van 17 februari 2014 de nota Schuldpreventie vastgesteld. De nota is onderdeel van het beleidsplan ‘Integrale schuldhulpverlening 2013-2017’.  In de nota zijn activiteiten genoemd die de inwoners kunnen ondersteunen om te voorkomen dat er (problematische) schulden ontstaan. De nota ligt vanaf 26 februari zes weken ter inzage.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 10

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning
–    Albertlaan 19 Sterksel: kappen van bomen
–    Kapelstraat 43 Heeze: oprichten van garageboxen
–    Nachtegaallaan 3 Leende: oprichten van een berging
–    Ven 10a, Heeze: het oprichten van een bijgebouw ‘
–    Vullinghspark 24, Heeze: het uitbreiden van een bijgebouw

Verleende omgevingsvergunning Schoolstraat 2, Heeze
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 januari 2014 – ter vervanging van de vergunning van 17 mei 2011, zoals gewijzigd bij het besluit van 4 juni 2012 – een nieuw besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het realiseren van een horecagelegenheid op het perceel Schoolstraat 2 in Heeze hebben genomen. Het besluit betreft het verlenen van een omgevingsvergunning bestaande  uit: 1. het bouwen van een bouwwerk met toepassing van artikel 2.12., lid 1 onder a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor het vergroten van het bouwvlak; 2. het gebruiken van het bouwwerk in strijd met het bestemmingplan Kom Heeze met toepassing van artikel 2.12., lid 1 onder a onder 3 Wabo voor het gebruik van de verdieping als expositieruimte / vergaderruimte; 3. het gebruiken van de gronden in strijd met het bestemmingsplan Kom Heeze om met toepassing van artikel 2.12., lid 1 onder a onder 1 Wabo en artikel 31 van dit bestemmingsplan af te wijken van het bepaalde in het bestemmingsplan voor het realiseren van een terras aan de voorzijde van het pand; 4. het gebruiken van het bouwwerk in strijd met het bestemmingplan Kom Heeze  om met toepassing van artikel 2.12., lid 1 onder a onder 1 Wabo en artikel 7.6.1. van bestemmingsplan Kom Heeze af te wijken van het bepaalde in artikel 7.5.2. van het bestemmingsplan Kom Heeze voor het veranderen van de functie kantoor in de functie horeca en de functie dienstverlening 5. het slopen van een bouwwerk.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 maart 2014 gedurende zes weken en derhalve tot en met woensdag 16 april 2014 (tijdens de openingsuren) ter inzage in de hal van het gemeentehuis te Heeze en zijn tevens digitaal raadpleegbaar.

Beroepsclausule
Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Indien beroep is ingesteld kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De werking van het besluit wordt dan in ieder geval opgeschort tot op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Het besluit wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht, tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Verordeningen en reglementen

Marktverordening gemeente Heeze-Leende 2014
Het college van B & W maakt bekend dat de gemeenteraad op maandag 17 februari 2014 de Marktverordening gemeente Heeze-Leende 2014 heeft vastgesteld. De verordening heeft tot doel om regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt. Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie op deze gemeentepagina en op de site van de gemeente. Het besluit ligt met ingang van 6 maart 2014 op werkdagen voor iedereen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Heeze.

Reglement voor de automatische incasso van onroerende-zaakbelastingen gemeente Heeze-Leende
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 februari 2014 het Reglement voor de automatische incasso van onroerende-zaakbelastingen vastgesteld. Dit besluit treedt één dag na bekendmaking, te weten 6 maart 2014, in werking. Het besluit ligt vanaf heden voor iedere belangstellende ter inzage bij de afdeling Bedrijfsvoering.

Wegsleepverordening gemeente Heeze-Leende
Het college van B & W maakt bekend dat de gemeenteraad op maandag 17 februari 2014 de Wegsleepverordening gemeente Heeze-Leende heeft vastgesteld. De verordening heeft tot doel om regels te stellen met betrekking tot het in bepaalde situaties wegslepen van voertuigen.
Bovengenoemd besluit treedt in werking op de dag na publicatie op de gemeentepagina en op de site van de gemeente. Het besluit ligt met ingang van 6 maart 2014 op werkdagen voor iedereen gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Heeze-Leende.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 8

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning
Molenschut 3 Leende: uitbreiden veebedrijf

Kennisgeving ontwerpbeschikking Ronde Bleek 4 Sterksel
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen voor het veranderen van een pluimveehouderij op genoemd adres. De desbetreffende stukken liggen met ingang van 20 februari 2014 gedurende zes weken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage. Tijdens deze termijn kunnen schriftelijk zienswijzen bij het college van B&W worden ingebracht.

Verkeerszaken

Parkeerverbod
In het belang van de verkeersveiligheid wordt op 17 juni 9.00 uur tot 23 juni 20.00 uur een parkeerverbod ingesteld bij de parkeerplaats achter het gemeentehuis in Heeze in verband met de feestweek ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van fanfare St. Nicasius.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 7

Omgevingsvergunningen

 Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Burgemeester Vogelslaan 3 Leende: veranderen type wasser en ombouwen biggen en kraamzeugen
 • Paaldijk 15 Sterksel: oprichten van een loods
 • Schoolstraat 1 Heeze: vervangen van kozijnen
 • Strijperdijk 2 en 2b Leende: oprichten van een bijgebouw

Verleende omgevingsvergunning   

 • de Zegge 20 Heeze: kappen van een spar
 • Halfeindschestraat 3 Leende: kappen van 2 beuken
 • Rul 2c, Heeze: oprichten bijgebouw
 • Sparrenlaan 23 Sterksel: oprichten van een woonhuis

Verkeerszaken

Afsluiting wegen

 • 31 maart van 8.00 uur tot 19.00 uur: het gedeelte van de Dorpstraat, gelegen tussen de Kerkstraat en de Margrietlaan en het Meentplein en het gedeelte Julianastraat vanaf de Dorpstraat tot aan de Schoolstraat in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers
 • 26 april van 8.30 tot 19.00 uur: het gedeelte Dorpsstraat vanaf de Kerkstraat tot aan de Julianastraat.

Parkeerverbod

 • 31 maart: beide zijde van de Margrietlaan; de op het wegvak gelegen bushaltes zullen worden verplaatst naar de Margrietlaan, alwaar het parkeren aan beide zijden is verboden
 • 26 april tussen 8.30 en 19.00 uur: het gedeelte Dorpsstraat vanaf de Kerkstraat tot aan de Julianastraat

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 6

Bestemmingsplannen

Uitwerkingsplan ‘Woongebieden Providentia 2e fase’
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 28 januari 2014 besloten om het uitwerkingsplan “Woongebieden Providentia 2e fase”  vast te stellen. Het plan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 6 februari tot en met woensdag 19 maart 2014 tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Heeze en is tevens digitaal raadpleegbaar. Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • De Ambachten 177 Heeze: uitbreiden woonhuis
 • Leenderweg 34 Heeze: vergroten van een bouwblok
 • Schoolstraat 4 Leende: plaatsen afdak
 • Strabrecht 1 Heeze: kappen populieren

Burgerzaken

 Vertrokken naar land onbekend

Uit onderzoek van het Klantcontactcentrum van cluster Burgerinformatie is gebleken dat de volgende personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de bijhouding van de persoonslijst van de volgende personen op te schorten. Dit betekent dat zij 5 februari uitgeschreven worden uit de BRP met als reden ‘vertrokken naar land onbekend’: A.S.P. van Breda, Dirk Heziuslaan 90 en C.F. Cuijpers, Beukenlaan 43.

Verkiezingen: stemmen bij volmacht
De burgemeester van Heeze-Leende maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Heeze-Leende op woensdag 19 maart 2014 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen:
a. machtiging door schriftelijke aanvraag (verzoekschrift moet uiterlijk 14 maart door kiezer worden ingediend)
b. machtiging door overdracht van de stempas

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 5

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning

 • Beukenlaan 28a Sterksel: veranderen voorgevel
 • Broekerstraat 41 Leende: uitbreiden woonhuis
 • Halfeindschestraat 3 Leende: kappen van 2 beuken
 • Spoetnik 5 Heeze: uitbreiding woonhuis

 Verleende omgevingsvergunning

 • de Waarden 30 Heeze: uitbreiden woonhuis
 • Halfeinschestraat 15 Leende: oprichten carport
 • Hoek Dirk Heziuslaan/Pastoor Gastlaan Heeze: oprichten 8 woningen

Verkeerszaken

Verkeersmaatregelen
Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid worden de volgende verkeersmaatregelen genomen:

 • Zondag 2 maart: gesloten voor alle verkeer behalve voetgangers voor grote optocht en opstellen/afbreken carnavalswagens tussen 9.00 en 16.30 uur de Langstraat ter hoogte van kruising Ven/Heike en tussen 16.30 en 19.00 uur Zevenhuizen ter hoogte van garage Roothans
 • Maandag 3 maart: parkeerverbod tussen 14.00 en 16.00 uur, beide zijden van de Margrietlaan tijdens jeugdoptocht
 • Dinsdag 4 maart 2014: in verband met steppenrace, ‘Dweile onder dun tôrre’ en ‘popverbranding’ gesloten voor alle verkeer behalve voetgangers tussen 9.00 en 20.00 uur de Dorpstraat tussen café Joost en café de Ster, tussen 8.00 en 20.00 uur de Julianastraat en tussen 23.30 en 00.30 uur het marktplein, gedeelte Dorpstraat tussen de Kerkstraat en de Margrietlaan.

Burgerzaken

Besluit vertrokken met ‘land onbekend’
Uit onderzoek is gebleken dat de volgende personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maakt bekend dat besloten is de bijhouding van de persoonslijsten op te schorten van deze personen. Dit betekent dat zij per 29 januari 2014 niet meer op dat adres staan ingeschreven, maar zijn uitgeschreven naar ‘land onbekend’: J. Kolodziej en S.A. Jablonska, Beukenlaan 2  10 en J.A.T. Damen, Gebr. De Koningstraat 8a.

Openbare bekendmakingen gemeente Heeze-Leende 2014 week 4

Bestemmingsplannen

Bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat de gemeenteraad op 25 november 2013 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ (gewijzigd) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan Het vaststellingsbesluit met de daarbij behorende stukken en het besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot het geven van een reactieve aanwijzing liggen met ingang van 23 januari tot en met 5 maart 2014 voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Tevens zijn de stukken digitaal in te zien. Gedurende deze periode kan tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Omgevingsvergunningen

Kennisgeving verlenging beslistermijn Hazenhurk 1 Heeze
Burgemeester en wethouders van Heeze-Leende maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken voor de aanvraag van het (ver)bouwen van een bouwwerk en het milieuneutraal wijzigen van een inrichting aan de Hazenhurk 1 in Heeze. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 4 maart 2014.

Aangevraagde omgevingsvergunning
–    Kapelstraat 15 en Corweide 1 Heeze: kappen van 2 bomen
–    Molenschut ong. Leende: oprichten varkenshouderij
–    Sterkselseweg 52 Heeze: oprichten woonhuis
–    Vullinghspark 24 Heeze: uitbreiden voorzijde aanpandig bijgebouw

Verleende omgevingsvergunning
–    Kapelstraat 15 en Corweide 1 Heeze: kappen van 2 bomen
–    ten Brakeweg 20 Sterksel: oprichten van een bed & breakfast

Burgerzaken

Kandidaatstelling politieke partijen
Op maandag 3 februari 2014 vindt de kandidaatstelling voor de verkiezing van de raadsleden van de gemeente Heeze-Leende plaats. Op die dag kunnen bij de afdeling Burgerzaken aan de Jan Deckersstraat 2 in Heeze bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 3

Bestemmingsplannen

Voorontwerpbestemmingsplan Kom Heeze
Burgemeester en wethouders maken bekend het bestemmingsplan ‘Kom Heeze 2014’ voor te bereiden. Iedereen kan inspraak indienen. Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Kom Heeze 2014’ ligt van 16 januari 2014 tot en met 26 februari 2014 ter inzage.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Muggenberg, Heeze: het kappen van 2 Amerikaanse eiken
 • Ronde Bleek 12, Sterksel: het aanleggen van een sleufsilo en een melding Activiteitenbesluit
 • Schoordijk 5, Sterksel: het veranderen van een inrichting
 • Valkenswaardseweg 37, Heeze: het ophogen van een kavel

Verleende omgevingsvergunningen

 • Huisvenseweg 14, Heeze: het verondiepen van sloten en aanpassen van duikers en stuwen
 • Muggenberg, Heeze: het kappen van 2 Amerikaanse eiken
 • Sint Nicasiusstraat 1 en 18, Heeze: het kappen van 2 bomen

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2014 week 2

Mededelingen

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Op 17 december 2013 is het “Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Heeze-Leende 2014” vastgesteld. Het nieuwe besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. In dit besluit is onder andere geregeld in welke vorm voorzieningen kunnen worden verstrekt, de hoogte van de eigen bijdrage en de hoogte van de in de verordening genoemde financiële tegemoetkomingen en persoongebonden budgetten. Er is één artikel in het nieuwe besluit aangepast ten opzichte van 2013: Artikel 8. Gebruikelijke zorg bij hulp bij het huishouden.

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunningen

 • Burgemeester Serrarisstraat 12, Heeze: het oprichten van een woonhuis
 • Sint Nicasiusstraat 1 en 18, Heeze: het kappen van twee bomen

Verleende omgevingsvergunningen

 • Beukenlaan 31, Leende: het verbouwen van een woonhuis
 • Broekerstraat 10, Leende: het uitbreiden van een woonhuis
 • Dorpstraat 96, Leende: wijziging planologisch gebruik
 • Julianastraat 23, Leende: kappen van een boom
 • Paaldijk 11, Leende: het oprichten van een opslagloods

Verlenging beslistermijn

 • Rul 2c, Heeze: het (ver)bouwen van een bouwwerk. De nieuwe uiterste beslisdatum is 15 februari 2014.

Verkeer

Dertigkilometerzone in Heeze
Het college van B&W heeft besloten tot het instellen van een dertigkilometerzone op de Jan Deckersstraat, Kapelstraat en Geldropseweg in Heeze.

Reguleren van parkeren in Leende
Het college van B&W heeft besloten tot het reguleren van parkeren door het parkeren alleen toe te staan in de vakken ter hoogte van de achterzijde Krokuslaan in Leende.