23 januari 2020

Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende 2014

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-leende 2014’ is op 25 november 2013 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan is een aantal beroepen ingediend. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 8 juli 2015 een aantal van deze beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard. Naar aanleiding van deze uitspraak moet het bestemmingsplan op onderdelen worden aangepast. Daarnaast is de Verordening ruimte 2014 sinds de vaststelling van het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd (hoofdzakelijk voor veehouderijen). Deze wijzigingen moeten verwerkt worden in het bestemmingsplan. Verder kunnen de ontdekte foutjes in het bestemmingsplan worden hersteld en enkele nieuwe ontwikkelingen worden meegenomen (vastgestelde postzegelplannen en wijzigingsplannen). Gelet hierop heeft het college besloten om de procedure te starten tot gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan. De eerste stap in de procedure is het selecteren van een stedenbouwkundig bureau. Drie bureaus wordt gevraagd een offerte uit te brengen, waarna één bureau de opdracht zal krijgen. Daarna volgt de gebruikelijke procedure van voorontwerp, ontwerp en vaststelling.

Stand van zaken bestemmingsplanprocedure Bulders

HEEZE – Het voorontwerp bestemmingsplan de Bulders heeft zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 68 reacties binnengekomen. Momenteel worden deze reacties voorzien van antwoorden. Enkele reacties hebben geleid tot het uitvoeren van nader onderzoek. Dit geldt met name op het gebied van geluid, water en verkeer. Deze onderzoeken voeren we momenteel uit. De resultaten van deze onderzoeken worden meegenomen bij de planvorming van het ontwerp bestemmingsplan.
Begin maart zijn er in het kader van het archeologisch onderzoek proefsleuven gegraven in het plangebied. Hierdoor is meer inzicht gekregen in de archeologische waarde van het gebied. In het westelijk deelgebied zijn enkele waardevolle vondsten gedaan. In het overige gebied zijn geen bijzondere en behoudenswaardige zaken gevonden. De Bulders Woningbouw bekijkt momenteel hoe bij de planvorming rekening kan worden gehouden met het waardevol gebied.

Planning bestemmingsplan
Zodra alle onderzoeken zijn uitgevoerd wordt op alle ingekomen reacties een antwoord gegeven. Deze wordt verwerkt in een Nota van inspraak. Het doen van deze extra onderzoeken vormt nu een vertraging in het planologisch traject. Door echter in dit stadium nader onderzoek uit te voeren, kan dit in de uitvoeringsfase tijd besparen. We verwachten voor de zomervakantie het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Bij dit ontwerp bestemmingsplan wordt ook de Nota van inspraakreacties vastgesteld. Degene die een reactie hebben ingediend ontvangen hiervan dus waarschijnlijk rond de zomervakantie een schriftelijke reactie.

Zienswijze structurele leegstand gegrond verklaard

Het college van B&W van Eindhoven vraagt de raad om het  bestemmingsplan IV Gestel buiten de Ring 2005 (kantoorbebouwing Bouvigne) niet vast te stellen. Daarmee is de bouw van het kantoor van Stam en de Koning op de groenstrook tussen de Karel de Grotelaan en de Meerveldhovenseweg van de baan.
Om het kantoorpand op de bewuste plek te kunnen realiseren is een bestemmingsplanherziening nodig. Het ontwerp bestemmingspan is eind 2012 ter inzage gelegd. Daarop kwamen 124 zienswijzen. De zienswijzen gingen onder meer over parkeeroverlast, verkeersoverlast en de hoogte van het gebouw. Deze zienswijzen zijn deels gegrond verklaard.
De zienswijzen over het feit dat er elders in Eindhoven structureel kantoorpanden leegstaan, zijn gegrond verklaard. Hieraan ligt ten grondslag het Besluit ruimtelijke ordening. Het behelst een toevoeging van wettekst 3.1.6 in het Besluit ruimtelijke ordening, per 1 oktober 2012. Dit besluit biedt criteria waarop ruimtelijke besluiten moeten worden getoetst, waaronder leegstand. Aangezien de gemeente de leegstand niet verder op wil laten lopen, heeft het college van B&W besloten de raad voor te stellen het bestemmingsplan niet te herzien, waardoor nieuwbouw niet mogelijk is.
Bij de bouwprojecten van Heeze-Leende is ook het grote aanbod op de woningmarkt naar voren gebracht in zienswijzen op het bestemmingsplan. Na vijf jaar economische crisis wordt inmiddels  genuanceerder naar het begrip groei gekeken.
Bron: gemeente Eindhoven

 

Raad van State stelt Europe Metals in het gelijk aangaande beroep bestemmingsplan De Poortmannen

Uitbreiding nu mogelijk

Uitbreiding met drie hectare nu mogelijk

Op 27 februari 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure aangaande het bestemmingsplan De Poortmannen. In dit plan kan een uitbreiding van het industrieterrein de Poortmannen, ten zuiden van Heeze, worden gerealiseerd. Dit is een uitbreiding van ruim drie hectare grond en de aanleg van een ontsluiting naar de Sterkselseweg. Dit is de laatste uitbreiding van het industrieterrein. Hiermee is het bedrijventerrein voltooid.

Een van de appellanten, Europe Metals, dat gevestigd is op De Poortmannen, is op een aantal punten in het gelijk gesteld. Het bedrijf had beroep aangetekend tegen enkele zaken die in het oude bestemmingsplan wel toegestaan waren maar niet in het nieuwe plan. Zo was het in het oude plan toegestaan de grond binnen vijf meter van de erfafscheiding te gebruiken voor bijvoorbeel opslag van goederen, maar in het nieuwe niet meer. De maximale bedrijfsoppervlakte was voorheen 15.000 m2 en zou nu 5000 m2 worden. Ook wilde de gemeente een beperking van de hoogte van de erfafscheiding doorvoeren in het nieuwe plan.

In een eerder stadium had Europe Metals zijn bezwaren schriftelijk en in een hoorzitting kenbaar gemaakt en toegelicht, waarop de gemeente gedeeltelijk het plan heeft aangepast. De rechter van de Raad van State heeft nu uitspraak gedaan ten aanzien van die bezwaren waaraan de gemeente niet tegemoet wilde komen. De rechter heeft het beroep van Europe Metals gegrond verklaard en het bestemmingsplan op die punten vernietigd. De gemeente moet het plan nu op die punten herschrijven en opnieuw in procedure brengen.

Lees de volledige uitspraak