18 november 2019

Samen mee naar de A2

Poort 43 Sterksel, foto Virtueel Plein Sterksel

Poort 43, Sterksel                                                     foto Virtueel Plein Sterksel

HEEZE – LEENDE – CRANENDONCK – Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kern van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. De stand van zaken op dit moment met betrekking tot dit project.
Ontsluitingsweg
In de toekomst zal het vrachtverkeer via de d’Aasdonken en Grote Bleek van de A2 naar Poort 43 en
terug gaan rijden Hiervoor moeten deze bestaande wegen aangepast worden. Het was grotendeels al
duidelijk hoe dit moet gaan gebeuren, alleen bij de Grote Bleek ter hoogte van het bosje en bij de
aansluiting Kleine Bruggen-d’Aasdonken moest de exacte ligging van de weg nog bepaald worden.
Het afgelopen jaar is hier veelvuldig met de direct aanwonenden over gesproken. Het college van
Cranendonck heeft vervolgens in december 2018 besloten om de weg bij de Grote Bleek in het bosje
te leggen en het zuidelijke deel van de d’Aasdonken rechtdoor te trekken. Na dit besluit is het totale
tracé van de ontsluitingsweg dus duidelijk. De tracé-tekening is te groot om op deze manier weer
te geven, daarom is ze te raadplegen op https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heezeleende/
infrastructuur_42278/item/samen-mee-naar-de-a2_42947.html .
Bestemmingsplan
Om de weg aan te kunnen leggen, moet op Cranendoncks grondgebied het bestemmingsplan
aangepast worden. Het concept voorontwerp bestemmingsplan is grotendeels klaar en kan afgerond
worden nu het hele tracé van de weg bekend is. Dit voorontwerp bestemmingsplan zal in april 2019
zes weken ter inzage gelegd worden. Omwonenden van de weg kunnen in de periode dat het
voorontwerp ter inzage ligt, hun eventuele opmerkingen aan de gemeente kenbaar maken. In deze
periode zullen wij ook een inloop-avond organiseren waarin we het voorontwerp bestemmingsplan
toelichten. De exacte datum volgt later. Daarna wordt het voorontwerp op basis van de opmerkingen
eventueel aangepast.
In het najaar van 2019 volgt dan het ontwerp bestemmingsplan, waar belanghebbenden ook op in
kunnen spreken. Na de inspraak en de eventuele aanpassingen, zal daarna het definitieve
bestemmingsplan in januari 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Cranendonck
voorgelegd worden.
Grondaankopen
Op een aantal plekken komt de weg te liggen op gronden die niet in bezit van de gemeente zijn. Deze
gronden moeten gekocht worden om de weg te kunnen aanleggen. Met de eigenaren van deze
gronden zijn ze in gesprek.

Aanvullende maatregelen
Om het vrachtverkeer te stimuleren om over de weg te rijden, worden de volgende aanvullende
maatregel getroffen:
1. Verkeersmaatregelen in de kernen van Sterksel en Maarheeze om de route door de kernen zo
onaantrekkelijk mogelijk voor vrachtwagens te maken. Hierbij wordt gedacht aan wegversmallingen
en het afsluiten van de kernen voor doorgaand vrachtverkeer. Eigenlijk was het de bedoeling om
deze maatregelen pas uit te voeren als de nieuwe weg klaar is. Maar omdat het langer gaat duren
voordat de weg klaar is, zijn ze op dit moment aan het onderzoeken of er maatregelen zijn die ook
al eerder uitgevoerd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat deze maatregelen er niet voor
mogen zorgen dat het huidige verkeer zich verplaatst naar wegen die daar niet op ingericht zijn.
2. Met Poort43 is afgesproken dat zij, als de nieuwe weg klaar is, haar toeleveranciers vragen om
gebruik te maken van deze route. Ook wordt de uitrit van het bedrijf zo aangepast dat de nieuwe
weg de meest logische route is. En er komen op Poort43 voldoende opstelplaatsen voor de
slagboom, zodat vrachtwagens voor openingstijd niet op de Pastoor Thijssenlaan moeten wachten.
3. Meten of de genomen maatregelen daadwerkelijk tot minder vrachtverkeer in de dorpskernen leidt.
De meetresultaten zullen we publiceren.
Meer informatie
Als u vragen of opmerkingen heeft over ‘Samen mee naar de A2’, dan kunt u contact opnemen met de
projectleiders Jozef van Asten via 0495-431 242 of j.vanasten@cranendonck.nl en met Ron Lavrijsen
via 040-224 1405 of r.lavrijsen@heeze-leende.nl.

Laat wat van je horen

*