27 februari 2020

Openbare bekendmaking Heeze-Leende 2013 week 19

Bestemmingsplannen

Vastgesteld wijzigingsplan Renheide 4 te Leende
Burgemeester en wethouders hebben in de vergadering van 16 april 2013 besloten om het bestemmingsvlak ‘Bedrijf-Agrarisch’ van het grondgebonden agrarisch bedrijf Renheide 4 in Leende van vorm te veranderen. Het wijzigingsplan, met de daarbij behorende stukken, ligt met ingang van donderdag 9 mei 2013 gedurende zes weken en derhalve tot en met woensdag 19 juni 2013 tijdens de openingsuren ter inzage in de hal van het gemeentehuis in Heeze. Tevens is het wijzigingsplan digitaal raadpleegbaar. Gedurende de periode van terinzagelegging kan tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan en door een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig een zienswijze in te dienen.

Structuurvisie ‘Heeze-Leende 2013-2030’
Maandag 15 april 2013 heeft de gemeenteraad de structuurvisie ‘Heeze-Leende 2013-2030’ vastgesteld. De structuurvisie bevat de gemeentelijke visie op de gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen voor de periode tot en met 2030 voor de gehele gemeente. De structuurvisie, met de daarbij behorende stukken, kunt u raadplegen op de gemeentelijke website www.heeze-leende.nl onder het kopje Inwoners>Bestemmingsplannen>Structuurvisie. Ook liggen de stukken zes weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Er is geen mogelijkheid voor beroep of bezwaar. Mocht u vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer R. Peeters (040-224 1467).

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning

  • Europalaan 6 Heeze: verbouwen van een woonhuis en kappen van een cederboom
  • Flins 18 Leende: oprichten van een erfafscheiding
  • Heezerweg 20 Sterksel: melding brandveilig gebruik
  • Irenelaan 9 Heeze: vervangen van een dakbedekking
  • Kattestraat 3 Leende: plaatsen dakkapel aan de voorzijde
  • Prins Bernhardlaan 17 Heeze: plaatsen van een tijdelijke unit
  • Sterkselseweg 65 Heeze: oprichten van VSO-school Berkenschutse

Verleende omgevingsvergunning
Pastoor Gastlaan 7 Heeze: (ver)bouwen van een woning en bijgebouwen

Ontwerpbeschikking
Sint Jan Baptistastraat 1 Leende: aanvraag brandveilig gebruik Bredeschool Leenderstrijp

Verkeer

Voor een goede verkeersgeleiding en in het belang van de verkeersveiligheid worden de Dorpstraat, Zevenhuizen, Schoolstraat en Julianastraat in Leende op woensdag 29 mei 2013 van 12.00 uur tot 20.00 uur afgesloten in beide richtingen voor alle verkeer behalve voetgangers en geldt er een parkeerverbod aan beide zijden. De op het wegvak gelegen bushaltes aan de Julianastraat worden die dag verplaatst naar de Margrietlaan.

Besluit tot afwijzing

Afwijzing toezichthouders in kader van toeristenbelastin
De heffingsambtenaar heeft op 1 maart 2013 een besluit genomen waarbij op grond van artikel 5:11 Awb toezichthouders in het kader van de toeristenbelasting zijn aangewezen. Dit besluit treedt op 9 mei 2013 inwerking.

Laat wat van je horen

*