19 september 2020

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 2 februari a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 9 maart, 20 april, 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Nieuwjaarsconcert fanfare St Nicasius zeer succesvol!

HEEZE – Op zondag 11 januari vond het Nieuwjaarsconcert met een Gouden randje van fanfare St Nicasius plaats. Dit concert is een traditie die steeds meer publiek weet te trekken.
Het dorpshuis ’t Perron was tot de laatste stoel bezet voor deze middag met een combinatie van muziek en een informele Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het gouden randje werd gevormd door de 10 aanwezige Gouden paren en zelfs 1 Diamanten paar. Natuurlijk werden deze jubilarissen extra in het zonnetje gezet.
Onder de aanwezigen bevonden zich ook wethouder Moons en burgemeester Verhoeven welke laatste een mooie en , gelet op de recente gebeurtenissen in Frankrijk, ook passende toespraak hield.
Zowel de slagwerkgroep, het fanfareorkest als de Nicasiusbende verzorgden deze middag een optreden.
De jeugdige leden van de Nicasiusbende lieten horen dat het met de toekomst van de fanfare wel goed zit. Vol overgave brachten zij hun nummers ten gehore wat op veel bijval kon rekenen.

De slagwerkgroep verzorgde een veelzijdig optreden met behalve veel ritme ook zeer veel melodie. De oplettende kijker kon ook Prins Edwin d’n 1e en adjudant Andre Kuijten van CV de Kraaienvangers in deze groep ontdekken.

Het fanfareorkest besloot de middag met een gevarieerd optreden dat in stijl werd afgesloten met enkele Weense walsen. Als toegift werd er voor alle jubilerende paren Lang zullen ze leven gespeeld. en werd het muzikale deel van de middag besloten met het nummer dat niet mag ontbreken, Heeze , de Parel van Brabant. Dit werd door alle aanwezigen vol overgave meegezongen.

Na het concert werd er nog lang gezellig nagepraat en werden diverse nieuwjaarswensen uitgewisseld.
Een prachtig begin van 2015 voor fanfare St Nicasius.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 26 oktober a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdatum voor het inloopspreekuur dit jaar is: 30 november, van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Gemeentelijke Nieuwjaarsreceptie

De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie wordt op maandag 5 januari a.s. van 19.00 tot 21.00 uur in de Rabozaal van dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, Heeze gehouden. Tijdens deze receptie zal burgemeester Verhoeven zijn Nieuwjaarstoespraak houden en wordt ook de Verbinder van het Jaar bekend gemaakt.

Bestuur Sportraad Heeze-Leende-Sterksel zoekt 3 bestuursleden

HEEZE – LEENDE – “Een bestuur moet zich regelmatig vernieuwen; dat is de reden dat twee leden van de Sportraad plaats gaan maken voor nieuwe bestuursleden. Wij zoeken kandidaten die geïnteresseerd zijn in sport en die willen opkomen voor sport binnen onze gemeentepolitiek”. Aan het woord is René Menting, voorzitter van de Sportraad.
De Sportraad vertegenwoordigt 17 sportverenigingen uit Heeze, Leende en Sterksel. Daaronder ressorterenruim 4.500 sporters. De Sportraad is voortgekomen uit het burgerinitiatief Sportvisie. Daarbij is samen met de ambtenaren en B&W van de gemeente gewerkt aan een sportvisie. Deze sportvisie werd in 2012 door de gemeenteraad aangenomen. De sportvisie was een co-productie van een groot aantal sportverenigingen. De gemeente vervulde daarin een faciliterende rol.

Doel Sportraad
Het belangrijkste doel van de Sportraad is uiteraard voor tegenwicht te zorgen wanneer politieke besluiten een bedreiging gaan vormen voor de mogelijkheden van sport in Heeze, Leende en Sterksel. Dan is de Sportraad aan zet om er voor te waken dat het beschikbare budget voor de buitensportcomplexen, sporthal en sportzalen behouden blijft.
De huidige coalitie heeft in haar coalitieakkoord een tweetal belangrijke wapenfeiten uit de sportvisie opgenomen, namelijk behoud van het jaarlijkse budget van ruim € 1,2 miljoen voor sport en het behoud van de sportconsulenten voor de komende jaren.

Successen
In zijn tweejarig bestaan heeft de Sportraad al een aantal successen weten binnen te halen. Naast de eerder genoemde afspraken in het coalitieakkoord heeft de Sportraad weten te bereiken dat twee sportconsulenten de scholen ondersteunen in het geven van gymnastiekonderwijs.
Daarnaast zal één van de sportconsulenten de komende jaren extra aandacht kunnen gaan geven aan beweging voor ouderen. Hiervoor is budget ter beschikking gesteld. In Leende is eerder dit jaar al een initiatief gestart om bewegen voor ouderen te stimuleren. Dat gebeurt iedere vrijdagochtend in de beweegtuin achter De Meent.

Verder denken we samen met de sportverenigingen na of we in de toekomst de binnen- en buitensportverenigingen vanuit één sportcomplex of vanuit meerdere complexen willen laten sporten.
Eind 2017 of uiterlijk in 2018 zal de gemeenteraad een beslissing moeten nemen over het al dan voortzetten van de verzelfstandiging van sportcomplexen.
Tijdens deze besprekingen verkennen we ook andere mogelijkheden van samenwerken. Uiteraard nemen we daarin ook de ontwikkelingen bij Kempenhaeghe mee.

De besturen van diverse sportverenigingen hebben elkaar in de afgelopen jaren veel beter kennen. Het blijkt dat ze elkaar goed weten te vinden. Dat zien we terug in de gesprekken over de MFA in Leende. Dat bleek onder andere ook toen de tennishal van TV Heeze verbouwd zou gaan worden. Toenhebben een aantal sportverenigingen samen met het bestuur van TV Heeze, de gemeente en het bestuur van Basisschool Dirk Hezius nagedacht of, en op welke wijze, er tot een betere invulling van de tennishal zou kunnen worden overgegaan. Aan de verenigingen is daarbij een kans geboden om hun idealen vorm te geven.

Verder kan het niemand zijn ontgaan dat de weekbladen iedere week meer dan ooit te voren berichten vermelden over sport in onze gemeente.


Geen speelbal van de politiek

Zoals aangegeven zoekt het bestuur van de Sportraad drie nieuwe leden, die het belang van sport binnen onze gemeente willen blijven bewaken. Daarmee komt het team op zeven personen, wat genoeg is voor onze drie dorpen. De Sportraad heeft als doel sportverenigingen te vertegenwoordigen richting de gemeente, zodat sport geen speelbal wordt van toekomstige politieke willekeur. Daarom roepen wij u op om als vertegenwoordiger dienstbaar te zijn voor de sportverenigingen in onze gemeente.
U kunt zich aanmelden voor een verkennend gesprek bij Wim Tindemans, secretaris van de Sportraad via Sportraadheezeleendesterksel@gmail.com of door hem te bellen op 06-48436614.

Gladheidbestrijding @Gem_HeezeLeende

Het winterseizoen 2014/2015 staat weer voor de deur. De eerste nachtvorst hebben we al achter de rug. Voor de gemeente Heeze-Leende betekent dat weer alert zijn op de weersomstandigheden om de doorgaande wegen goed berijdbaar te houden. Om dit te bereiken wordt een groot aantal wegen gestrooid.

Gladheidbestrijding kan de gemeente op twee manieren uitvoeren. Ze kunnen strooien als het al glad is, of voordat het glad wordt.
Gemeente Heeze-Leende strooit zoveel mogelijk voordat het glad wordt. Het kan dus voorkomen dat ze al rond het middaguur strooien, terwijl het pas in de nacht glad kan worden. Dit doen ze door te strooien met zogenaamd natzout. Dit is wegenzout dat ze mengen met een vloeistof, in de verhouding 70% droog en 30% nat. Doordat zmet vocht de zoutkorrels zwaarder hebben gemaakt, kleeft het strooimiddel meteen aan het wegdek. Daardoor treedt minder verwaaiing op tijdens het strooiproces en heeft de luchtwerveling door passerend verkeer geen nadelig effect.

Lees meer op www.heeze-leende.nl

Informatiebijeenkomst over veranderingen in de Wmo en jeugdzorg op 10 december

Op 10 december organiseert de gemeente Heeze-Leende een informatiebijeenkomst over de veranderingen in de Wmo en de jeugdzorg, van 15.00 tot 17.00 uur in dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze.

Over verschillende onderwerpen wordt informatie gegeven, zoals de veranderingen in hulp bij het huishouden, de verandering door de overgang AWBZ naar Wmo, de werkwijze van het sociaal team en het trekkingsrecht PGB.

Informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders begeleiding en kortdurend verblijf Wmo A2 gemeenten

Wmo blauwOp 4 december a.s. organiseren de A2 gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard een bijeenkomst om (startende) zorgaanbieders te informeren over de nieuwe contracten met betrekking tot de zorgvormen Begeleiding en Kortdurend Verblijf voor nieuwe cliënten 18+.

Deze bijeenkomst vindt plaats in De Smeltkroes, Kijkakkers 1 in Maarheeze.

U bent als zorgaanbieder van harte welkom van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Lees meer op www.heeze-leende.nl

@Gem_HeezeLeende twittert actief

Gemeente Heeze-Leende twittert actief en reageert actief op vragen.

Dit is het resultaat uit het onderzoek ‘Twitter bij gemeenten’ door Jules Ernst. Op www.200ok.nl/twitter-gemeenten kunt u alle resultaten bekijken. Wilt u ook op de hoogte blijven van het gemeentenieuws via Twitter? Volg gemeente Heeze-Leende op Twitter: @Gem_HeezeLeende.

Bent u benieuwd naar de bezigheden en opvattingen van burgemeester Paul Verhoeven en de wethouders Jos van Bree en Wilma van der Rijt? Het bestuur van Heeze-Leende houdt u graag op de hoogte via Twitter.

Burgemeester Paul Verhoeven: @VerhoevenPJJ
Wethouder Jos van Bree: @josvanbree
Wethouder Wilma van der Rijt: @w_vanderrijt

Verhoging subsidie Recreatief Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – Recreatie en toerisme wordt in gemeente Heeze-Leende gezien als een nieuwe economische drager. Dit is niet alleen opgenomen in de structuurvisie ‘De eigen maat houden’, maar ook in het coalitieprogramma en het Economisch uitvoeringsplan 2014-2018, waarin het belang van recreatie en toerisme voor zowel de lokale economie als de leefbaarheid en vitaliteit in de kernen wordt benadrukt.

Recreatief Heeze-Leende (RHL) wil en kan, met haar 75 ondernemers, een substantiële bijdrage leveren aan deze doelstellingen. RHL fungeert momenteel echter alleen met hulp van een klein aantal, zeer actieve vrijwilligers. Dit heeft geleid tot een aantal successen in de eerste vier jaren, maar brengt nu ook een kwetsbare situatie met zich mee. Wanneer het huidige bestuur, of zelfs maar enkele personen zouden stoppen, zou de hele organisatie uiteenvallen.
Dat besef heeft RHL zelf ook, daarom hebben zij begin dit jaar gevraagd om een extra budget van € 15.000, bovenop de subsidie van € 25.000 die zij al jaarlijks ontvangen.

Professionalisering
Met dit extra budget wil RHL zich verder gaan professionaliseren, door onder andere een professionele kracht in te gaan zetten. Hiervoor zijn overigens meerdere invullingen denkbaar, zoals een nauwere samenwerking met partijen zoals de Brabantsedag en Kasteel Heeze, die zelf ook al betaalde medewerkers in dienst hebben, maar ook andere VVV organisaties binnen het Groote Heidegebied.
RHL beseft ook terdege dat de financiering voor deze professionalisering niet alleen vanuit de gemeente moet komen. De inspanningen die zij doen, komen rechtstreeks ten goede aan de ondernemers in Heeze-Leende. Daarom verhogen zij ook de bijdrage die zij ontvangen vanuit de ondernemers.

Onder voorwaarde van deze hogere bijdrage vanuit de ondernemers, heeft het college ingestemd met de verhoging van de subsidie aan RHL van € 15.000 waardoor het totale subsidiebedrag voor 2015 € 40.000 bedraagt.