1 oktober 2020

PvdA ledenvergadering

pvdaDe PvdA Heeze-Leende-Sterksel houdt op donderdag 7 mei haar Algemene Ledenvergadering. Om 20.00 uur in ’t Brouwershuis in Leende.

In het eerste gedeelte van de vergadering worden de normale ledenaangelegenheden besproken, zoals de verslagen van 2014 van secretaris, penningmeester en fractie.
In het tweede gedeelte zal fractievoorzitter Marten de Lange, tevens directeur van HSL, het glasvezelnetwerk van de gemeente, een uiteenzetting geven over de stand van zaken bij HSL: hoe ver is men nu, hoe lucratief is het momenteel en wat wordt de volgende stap. Een interessant onderwerp dat de gehele gemeente aangaat.

Daarna zal Toon Bosmans het nut van een gemeentelijke kadernota en wat je er in het gemeentebestuur mee kunt duidelijk maken. Tot slot zal het ombudsteam i.o. vertellen hoe men gaat starten met ombudswerk en wanneer.

Omstreeks 22.00 uur zal alles met een verlate 1 mei borrel worden afgesloten. Niet alleen leden, maar ook aspirant leden zijn van harte welkom.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 20 april a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Meepraten & meedenken met de gemeente

Woont u in de gemeente Heeze-Leende en wilt u graag meedenken en meepraten over zaken die belangrijk zijn voor uw wijk, dorp en onze gemeente? Dat kan! De gemeente Heeze-Leende wil graag nog meer inzicht krijgen in de meningen en wensen van haar inwoners. Daarom is gestart met een
Burgerpanel. Een Burgerpanel is een groep geïnteresseerden die met enige regelmaat meedoet aan onderzoek van de gemeente Heeze-Leende. Zo weet de gemeente nog beter wat er leeft bij haar inwoners en kan zij hen nog beter van dienst zijn.
Lees meer of schrijf u direct in voor het Heeze-Leende Burgerpanel op www.heezeleende.nl/burgerpanel.

Kleine ergernissen, geef ze door

Geld beschikbaar voor kleine ergernissen aan wegen, fietspaden, voetpaden en bermen. Wat vindt u belangrijk? Meld het aan!

Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Maar ook gaat het om kleine mankementen of ergernissen, waar burgers veel last van hebben. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente www.heeze-leende.nl. Rechts in het ‘snel naar’ menu klikt u op ‘Meldingen&klachten’.
De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op.

Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2015 opgelost moeten worden. Maar de ergernissen moeten wel gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over
herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

Hoe gaan ze dit doen?
Het proces verloopt langs vijf stappen: publiceren (nu), inventariseren, prioriteren, uitvoeren en evalueren.

Inventariseren
De gemeente wil dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 6 april bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u zich dan vóór 6 april bij een van de onderstaande belangenverenigingen:
– Dorpsraad Sterksel: dorpsraad@sterksel.nu
– Dorpsraad Leende: secretariaat@dorpsraadleende.nl
– Kernraad Leenderstrijp, Patrick van der Kruis, secretaris: info@vanderkruis-paarden.nl
– ZLTO: zltokempenzuidoost@zlto.nl
– SeniorenBelangen Heeze-Leende-Sterksel: j.spoorenberg3@kpnplanet.nl
Tussen 6 en 30 april bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioriteren
Op 5 mei krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op dinsdag 12 mei.
Tijdens de avond van dinsdag 12 mei gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen hoe ze de € 100.000,- gaan besteden. Dus welke onderhoudswerkzaamheden dienen ze als eerste aan te pakken en welke volgen tot ze het bedrag van € 100.000,– hebben bereikt.

Uitvoeren
Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald, zal de gemeente uitvoering geven aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die ze voor € 100.000,– kunnen verrichten nog in 2015 worden uitgevoerd.

Evalueren
Begin 2016 zal de gemeente met dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen evalueren hoe het proces is gelopen, of ergernissen naar behoren zijn opgelost en of deze werkwijze voor herhaling vatbaar is.

Let op: u kunt meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen.
Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u zich dan bij één van bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de
openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven. Ga naar www.heeze-leende.nl, kies in het rechter ‘snel naar’ menu voor Meldingen en klachten, vul het formulier in en druk op verzenden.

Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt u 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040 224 1400. U kunt uw melding ook doorgeven met uw smartphone, er zijn verschillende meldingenapps beschikbaar (onder andere BuitenBeter en Verbeterdebuurt). Download de app op uw telefoon en geef uw melding mobiel door!

Verkiezingen Provinciale Staten & Waterschap op 18 maart

Neemt u woensdag 18 maart ook het rode potlood ter hand? (c) foto margot van den boer

Neemt u woensdag 18 maart ook het rode potlood ter hand?
(c) foto margot van den boer

Op woensdag 18 maart a.s. worden voor het eerst de verkiezingen voor de Provinciale Staten gecombineerd met de verkiezingen van de Waterschappen.
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor minder validen en zijn geopend van 7.30 uur tot 21.00 uur.
Met een stempas kunt u binnen de gemeente stemmen in een willekeurig stembureau. U bent niet gebonden aan het stembureau bij u in de buurt. Wel moet u naast uw stempas ook een niet langer dan 5 jaar verlopen identiteitsbewijs meenemen. U bent verplicht dit te tonen aan de voorzitter van het stembureau.

Een overzicht van de stemlokalen:
Heeze: dorpshuis ’t Perron aan Schoolstraat 48, handboogvereniging Rozen van Oranje aan Dominee Kremerstraat 47, gemeentehuis aan Jan Deckersstraat 2, kindcentrum De Parel aan Pastoor Gastlaan 2, heemkundekring de Heerlijkheid HLZ aan de Pompenmaker 6, basisschool De Trumakkers aan de Spinner 2
Leende: gemeenschapshuis De Meent aan Julianastraat 1, basisschool Sint Jan aan Sint Jan Baptistastraat 1 en zorgcentrum Leenderhof aan Hofpad 2
Sterksel: dorpshuis Valentijn, Valentijn 3

Stempas kwijt?
Zonder stempas mag u niet stemmen. Als u de stempas kwijt bent, krijgt u op vertoon van een geldig identiteitsbewijs tot en met 17 maart 12.00 uur een vervangend exemplaar bij het Klantcontactcentrum, cluster Burgerinformatie in het gemeentehuis. Neem hiervoor contact op met telefoonnummer 040-22 41 400. Schriftelijk aanvragen kan ook tot en met 13 maart bij: Klantcontactcentrum, postbus 10.000, 5590 GA Heeze. Vergeet dan niet een kopie van een geldig identiteitsbewijs bij te sluiten, waarop ook uw handtekening zichtbaar is.

Niet in de gelegenheid om te stemmen? Verleen volmacht!
Met een onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer uit Heeze-Leende.

Lees meer op www.heeze-leende.nl

Verkiezing leden algemeen bestuur Waterschap De Dommel

REGIO – Een blik op de kandidatenlijst voor het waterschap leert dat er twee mannen uit Heeze-Leende staan. Mannen met een missie. Beide als een soort lijstduwer.

Ton van Kampen

Ton van Kampen

Ton van Kampen staat op de lijst van de PvdA. “Al het leven op aarde bestaat grotendeels uit en is afhankelijk van water. Daarom is water een schaars goed, waar we zuinig op moeten zijn. Nederland, zelfs Zuidoost Brabant, is een waterrijk land. Wij willen graag beschikken over schoon water, niet alleen om op te drinken, maar ook om in of op te recreëren. Wij houden van de natuur en ook de natuur heeft net als de mensen schoon water nodig. Waterschap De Dommel in Boxtel zorgt voor het beheer en het onderhoud van onze regionale wateren. Het bestuur van ons waterschap wordt 18 maart, tegelijkertijd met de leden van Provinciale Staten gekozen. Het is belangrijk dat u uw stem laat horen. Ik sta op de achttiende plaats van de kandidatenlijst van de PvdA, maar ik zou het fijn vinden als u op Gerloes van Nunen uit Geldrop (op de vijfde plek van de PvdA-lijst) zou stemmen. Zij is samen met lijsttrekker Aaltje Schouten-Saarloos uit Nuenen onze regionale kandidaat.
En waarom u juist op de PvdA stemt? Omdat deze partij een zorgvuldig evenwicht aanbrengt tussen de belangen van de natuur en de economische belangen en omdat de PvdA kwijtschelding wil van waterschapsbelasting voor mensen met de laagste inkomens! Want dat vinden wij wel zo eerlijk.”

Mari de Bijl (c) foto margot van den boer

Mari de Bijl
(c) foto margot van den boer

Op de lijst van Water Natuurlijk staat op de 21e plaats Mari de Bijl.”Water Natuurlijk is de grootste partij binnen het waterschap de Dommel met 6 zetels in het Algemeen Bestuur en zelfs een persoon, Tiny Arts, in het Dagelijks bestuur.
Omdat ook Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aangesloten zijn bij Water Natuurlijk vroegen ze me als lijstduwer op de lijst te gaan staan. Dat heb ik gedaan. Maar stemmen op mij hoeft niet. Ik denk dat een stem naar de nummer 1 op de lijst van Water Natuurlijk de heer Jac Hendriks een goede is. Hij werkt voor Staatsbosbeheer en is bijna met pensioen. Dus hij kan er flink wat tijd in steken in de functie van bestuurder. En heeft veel natuurlijke ervaring. Uiteindelijk zijn alle kandidaten gescreend, bevlogen en gemotiveerd. Dus alle kandidaten zijn een stem waard.
Water Natuurlijk is dé partij die ook voor de natuur opkomt. Het een is in hun ogen niet los te zien van het ander. Ze zijn ook heel kritisch op gebruik van landbouwgif dat heel schadelijk is voor vele beekorganismen. Ook kan het vaak nauwelijks uit het water worden gezuiverd. Voorkomen is beter dan genezen.”

Ga dus woensdag 18 maart naar de stembus. Niet alleen voor de Provincie, ook voor het Waterschap!

Gemeente Heeze-Leende start met Burgerpanel

De gemeente Heeze-Leende wil graag nog meer inzicht krijgen in de meningen en wensen van haar inwoners. Daarom wordt gestart met een Burgerpanel. Een Burgerpanel is een groep geïnteresseerden die met enige regelmaat meedoet aan onderzoek van de gemeente Heeze-Leende. Zo weet de gemeente nog beter wat er leeft bij haar inwoners en kan zij hen nog beter van dienst zijn.
Deze week ontvangt u een uitnodiging voor dit Burgerpanel in de brievenbus.

Wie kan er meedoen?

Iedereen uit gemeente Heeze-Leende van 12 jaar en ouder is van harte welkom om deel te nemen aan het Burgerpanel. U kunt zowel online als schriftelijk deelnemen. Gemeente Heeze-Leende is erg benieuwd naar iedere mening. Of u nu vaak met de gemeente te maken heeft, of slechts af en toe.

Wat kunt u verwachten als panellid?
Wanneer u meedoet maakt u onderdeel uit van een vast panel. U ontvangt dan twee tot vijf maal per jaar via e-mail (of per post) een uitnodiging om online (of schriftelijk) een korte vragenlijst in te vullen. Bijvoorbeeld over veiligheid, onderwijs, sport, uw eigen wijk, plannen van de gemeente en nog veel meer. Zo kunt u meedenken en meepraten over zaken die belangrijk zijn voor uw wijk, dorp en onze gemeente.

Meedoen aan het panel kost weinig tijd. U bepaalt zelf waar en wanneer u de vragenlijst invult. Uw antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. En na afloop van ieder onderzoek informeren wij u over de uitkomsten van het onderzoek waar u aan heeft meegedaan. Zo ziet u ook hoe andere inwoners over hetzelfde onderwerp denken.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 9 maart a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 20 april, 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 9 maart a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 20 april, 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Maandag 2 februari a.s. van 18.00 tot 19.00 uur wordt weer een inloopspreekuur door de wethouders gehouden.

U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. Het onderwerp kunt u bepalen zolang het maar over de gemeente Heeze-Leende gaat.

De vervolgdata voor het inloopspreekuur dit jaar zijn: 9 maart, 20 april, 18 mei, 6 juli, 3 en 31 augustus, 28 september, 26 oktober en 30 november, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.
U bent van harte welkom!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van de gemeente, tel. (040) 224 1442 / 224 1444.