15 februari 2019

Gemeente Heeze-Leende geeft vorm aan nieuwe Wmo

Beleidsplan en verordening vastgesteld

De manier waarop de zorg in Nederland wordt geregeld, verandert. Vanaf 1 januari 2015 treedt onder andere de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking en is de gemeente Heeze-Leende verantwoordelijk voor vrijwel de hele maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. De gemeente krijgt er een aantal taken bij. Het gaat om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Tegelijkertijd is er sprake van een flinke bezuiniging.
De nieuwe Wmo maakt onderdeel uit van de hervorming langdurige zorg. De Wmo richt zich op mensen die thuis wonen en ondersteuning of begeleiding nodig hebben.
Om dit goed te kunnen organiseren werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen. De gemeenten hebben een nieuw Wmo-beleidsplan en verordening. In deze stukken wordt uitgelegd hoe de gemeente Heeze-Leende de nieuwe Wmo gaat vormgeven. De gemeenteraad Heeze-Leende heeft het plan en de verordening vastgesteld op 22 september jl.
In onderstaande tekst leest u welke keuzes zijn gemaakt.

Overgangsjaar en vernieuwing
2015 is hét overgangsjaar. Dit jaar wordt gebruikt om de nieuwe taken goed te laten lopen. Vanaf 2016 willen we samen met burgers, professionals en vrijwilligers verdere vernieuwing op gang brengen. We willen werken aan een samenleving die ondersteunend is voor mensen die dat nodig hebben.

Wat is nieuw?
Veel zaken die we als gemeente al in gang hebben gezet onder de ‘oude’ Wmo lopen door. Huidige voorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen en vervoer blijven (gewoon) bestaan.
Wat is nieuw? Naast de nieuwe taken begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf komt er een zwaardere inzet op preventie en signalering. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de informele zorg: mantelzorgers en vrijwilligers, maar tegelijkertijd is er meer aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning en krijgt een grotere verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en de laagdrempelige inloop voor mensen met psychische problemen.

Zelfredzaamheid en participatie
De gemeente wil samen met u een omslag in het denken over zorg en ondersteuning bereiken. Veel mensen zijn goed in staat om hun eigen leven in te richten en mensen in de directe omgeving te ondersteunen. In de keukentafelgesprekken over de invulling van de zorg en ondersteuning wordt dit gestimuleerd. Daarnaast komen er meer algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken.

Sociaal team
In de gemeente Heeze-Leende wordt vanaf 2015 gewerkt met een sociaal team. In dit team zitten professionele ondersteuners die nu ook al actief zijn, zoals Wmo-cosulent, maatschappelijk werker, de MEE-consulent en de wijkverpleegkundige. Het sociaal team is er om mensen met een ondersteuningsvraag te helpen. Hierbij wordt gekeken wat mensen nog zelf kunnen, wat mensen in de omgeving bij kunnen dragen en welke bestaande voorzieningen er al zijn. Als er extra ondersteuning nodig is dan wordt een aanvraag voor een maatwerkvoorziening samen voorbereid. De gemeente neemt uiteindelijke de beslissing of deze voorziening moet worden ingezet.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Ook in de nieuwe Wmo heeft de cliënt de mogelijkheid om te kiezen tussen een voorziening in natura of een pgb. Als gekozen wordt voor een pgb, dan wordt het budget niet meer naar de cliënt zelf overgemaakt maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De cliënt kan de rekeningen doorsturen naar de SVB, die dit verder afhandelt. Dit is het zogenaamde trekkingsrecht.

Wilt u meer weten?
Het nieuwe beleidsplan en de verordening zijn te vinden op de website van de gemeente:
www.heeze-leende.nl onder Wat speelt er?>Veranderingen in Zorg. Als u geen internet heeft dan kunt u de stukken ook opvragen bij de gemeente via telefoonnummer (040) 22 41 400.

Inloopspreekuur wethouders op 27 oktober

HEEZE – LEENDE – Op maandag 27 oktober a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur bij de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders Jos van Bree, Mathieu Moons en Wilma van der Rijt. U hebt de mogelijkheid om met hen te praten of vragen te stellen over een vrij te bepalen onderwerp dat speelt binnen de gemeente. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.

Het gemeentebestuur heeft voor dit inloopspreekuur gekozen om het contact met burgers te vergroten en om te horen wat er leeft binnen de gemeente.

In de regel vindt het inloopspreekuur één keer per maand plaats, meestal op maandagavond. De data voor het inloopspreekuur dit jaar zijn verder: 24 november en 22 december, steeds van 18.00 tot 19.00 uur.

Begroting 2015: koersvast, ook financieel

HEEZE – LEENDE – Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 september jl. de sluitende begroting 2015 gepresenteerd. De gemeenteraad stelt deze op 3 november a.s. definitief vast. Dit is de eerste begroting die dit college aanbiedt. In de begroting zijn alle projecten en nieuwe ambities van de coalitie opgenomen.
Heeze-Leende heeft een meerjarig sluitende begroting zonder extra bezuinigingen en daar is het college van burgemeester en wethouders trots op. Het is aan de gemeenteraad om de begroting 2015 vast te stellen en te bepalen waar het geld in 2015 aan zal worden besteed.
Het college is ook ambitieus om met minder middelen in moeilijke economische tijden op verantwoorde wijze belangrijke projecten te realiseren.

De burgers merken dat er niet meer geld betaald gaat worden dan de inflatie. En toch worden projecten naar voren geschoven die in de ijskast waren geplaatst. Er is extra geld nodig voor sociale projecten in verband met overgang zoals WMO, participatie, jeugdzorg e.d. van rijk naar gemeente. Hiervoor zijn ze al een jaar aan het monitoren en er is een vangnet samen met de 21 oude SRE gemeenten.
Wethouder Moons, financien beleeft zijn vuurdoop: “We hebben steeds de burger op het netvlies en doen wat we moeten doen. Ons huishoudboekje moet in orde zin. En dat is het. Er komt veel geld binnen, maar dat willen we met grote zorgvuldigheid uitgeven. We hebben een waslijst aan verplichtingen maar steeds stellen we ons de vraag: Wat willen we? Wat kost het? Is dit haalbaar?” Volgens de collega’s in Moons wel iemand die ‘op de centen zit’. “En dat moet ook” werd aangevuld.

Nu is het wachten op de reacties van coalitie en oppositie.

Johan Bax stopt als raadslid

Johan Bax (c) margot van den boer

Johan Bax
(c) margot van den boer

Inge Maas (c) margot van den boer

Inge Maas
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Na rijp beraad met bestuur en fractie heeft Johan Bax, raadslid van de gemeente Heeze-Leende voor het CDA aangegeven zijn werkzaamheden als raadslid te beëindigen. Reden voor dit weloverwogen gezamenlijk besluit is dat zijn agenda het niet toelaat zijn werk als raadslid te combineren met zijn drukke baan en zijn bestuursfunctie bij meerdere verenigingen. Het bestuur draagt mevrouw Inge Maas voor om hem als raadslid op te volgen. Zij is de eerstvolgende op de kieslijst.

De heer Bax is met voorkeursstemmen verkozen tot gemeenteraadslid. Alhoewel hij zich er terdege bewust van is dat dit morele verplichtingen met zich meebrengt, is hij er sterk van overtuigd dat hij ten dienste van de gemeenschap in die gemeenschap méér kan betekenen in een dienende/uitvoerende rol.

Inge Maas is tijdens de vorige raadsperiode raadslid in onze gemeente geweest. Hiermee heeft zij de nodige politieke ervaring en inhoudelijke kennis opgedaan die zij volledig zal inzetten ten behoeve van de gemeenschap.

Informatiemiddag over de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

HEEZE – Op donderdag 2 oktober van 14:00 uur tot 15:30 uur is er in ‘t Perron in Heeze een informatiemiddag over de Wmo 2015.

De Partij voor Oud en Jong (PvOJ) zal informatie geven over de veranderingen op het terrein van de AWBZ, de Wmo, de Wet langdurige Zorg (Wlz), de participatiewet en de jeugdwet. De PvOJ is hier zeer intensief mee bezig geweest en wil die informatie graag delen.

Zuidzorg zal vertellen hoe zij met de veranderingen in de huishoudelijke hulp omgaan. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen. Ook is de PvOJ zeer geïnteresseerd in de opvattingen die er leven onder de bevolking. Als er vragen of opmerkingen zijn op andere gemeentelijke beleidsterreinen kunnen die ook aan de orde gesteld worden. Het hoofdonderwerp zal echter de Wmo 2015 zijn. De bijeenkomst is openbaar en gratis. De PvOJ verwelkomt u graag.
PvOJ, Harrie Scheepers

Regeling Kinderparticipatie

HEEZE – LEENDE – De gemeente Heeze-Leende vindt het belangrijk dat alle schoolgaande kinderen kunnen deelnemen aan activiteiten met een sportief, cultureel, educatief of sociaal karakter. Ook wanneer hun ouders een laag inkomen hebben. Daarom stelt de gemeente Heeze-Leende € 225,00 in natura per kalenderjaar beschikbaar voor alle kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben.
De regeling maakt onderdeel uit van de Wet werk en bijstand (WWB) en heet Kinderparticipatie.

Wat is kinderparticipatie?
Hieronder verstaan we het deelnemen van alle schoolgaande kinderen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar aan activiteiten met een sportief, educatief, sociaal of cultureel karakter.
U kunt hierbij denken aan het lidmaatschap van een vereniging, het volgen van muziek-, zwem- of toneellessen. Ook de aanschaf van sportkleding of muziekinstrument valt hieronder.

Voor wie?
Voor ouders met een laag inkomen waarvan de inkomsten maximaal 110% van de bijstandsnorm bedragen. Inkomsten kunnen bijvoorbeeld zijn: WWB-, WIA-, ZW- of WAO- uitkering, maar ook een uitkering volgens de Algemene Nabestaanden Wet.

Jaarlijks wijzigen de bijstandsnormen en ook de hoogte van het vermogen dat wordt vrijgelaten. De actuele bedragen kunt u vinden op www.A2rechtopbijstand.nl

Hoe aan te vragen?
U kunt het aanvraagformulier telefonisch opvragen bij de afdeling Werk en Inkomen, telefoonnummer 040-208 34 44. Ook kunt u een aanvraagformulier downloaden op www.A2rechtopbijstand.nl of aanvragen via e-mail kinderparticipatie@heeze-leende.nl.

Ron Jeltema ad interim gemeentesecretaris

jeltema

Ron Jeltema, geen onbekende in Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – De gemeente Heeze-Leende heeft overeenstemming bereikt met de heer Ron Jeltema om vanaf 1 oktober 2014 de vacature van ad interim gemeentesecretaris in Heeze-Leende te vervullen. Jeltema was in de periode 2011-2012 al een jaar actief bij de gemeentelijke organisatie van Heeze-Leende in dezelfde functie.
Tijdens de komende interimperiode wil het college van burgemeester en wethouders zich nader beraden over het gewenste profiel en de definitieve invulling van de functie van gemeentesecretaris. Dit met het oog op de intensievere intergemeentelijke A2 samenwerking van de gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende. Dit proces is bepalend voor de duur van de interimperiode.

De vacature van gemeentesecretaris in Heeze-Leende is afgelopen maand ontstaan door het vertrek van de heer Henk ten Brinke naar de gemeente Twenterand. In de tussenliggende periode worden de honneurs waargenomen door mevrouw drs. Peggy Hurkmans. Naast afdelingshoofd Bedrijfsvoering binnen de gemeentelijke organisatie is zij tevens loco-secretaris.

Burgemeester Verhoeven sprak in juli 2012 over Jeltema: “Ron Jeltema heeft vanaf juli 2011 de functie van interim gemeentesecretaris voor onze gemeente Heeze-Leende ingevuld. Gedurende die tijd heeft hij buitengewoon goed gefunctioneerd. In de rol van gemeentesecretaris was een meerwaarde voor ons college van burgemeester en wethouders. Daarnaast heeft hij op een verfrissende manier leiding gegeven aan ons Management Team. Binnen het college vervulde hij een positief kritische rol naar de burgemeester en de wethouders. Hij werd gezien als een vertrouwenspersoon waar de collegeleden, in collectiviteit of individueel graag mee sparde. Ook heeft hij gedurende die periode deel uit gemaakt van het kernteam van de Gemeenschappelijke Regeling van de A2 gemeenten (intergemeentelijke samenwerking van onze gemeente met twee buurgemeenten). Ron Jeltema heeft de door ons vooraf geformuleerde doelstellingen voor zijn interim periode tot onze volle tevredenheid waargemaakt uitgevoerd en geimplementeerd.” Jeltema komt dus weer terug op één van zijn oude werkplekken. Voordeel: minder inwerktijd.

Snel en makkelijk: via e-mail bekendmakingen uit uw buurt

Wilt u weten wat de gemeente Heeze-Leende over uw eigen buurt besluit? Zoals welke bouw- en kapvergunningen zij afgeeft? U kunt zich snel en makkelijk laten informeren via de gratis ‘E-mailservice Bekendmakingen’. Meld u aan en ontvang direct de meest recente lokale en regionale bekendmakingen per e-mail.

De e-mailservice is erg gebruiksvriendelijk. Het werkt als volgt: u maakt een profiel aan op basis van de postcode waar u woont of waar uw bedrijf is gevestigd. Vervolgens kiest u de straal waarbinnen u de bekendmakingen wilt ontvangen. Ook kunt u aangegeven van welke overheden (provincie, waterschappen en gemeenten) u de bekendmakingen wilt ontvangen en als laatste welke type bekendmakingen.

Vervolgens ontvangt u elke week een e-mail met de bekendmakingen die voor u relevant zijn.

Het unieke van de ‘E-mailservice Bekendmakingen’ is dat het gebaseerd is op een landelijk systeem waar alle gemeenten, provincies en waterschappen gebruik van kunnen maken. Zo kunnen ook inwoners van andere gemeenten via www.overheid.nl bekendmakingen zien van de gemeente Heeze-Leende. Dit is bijvoorbeeld handig voor burgers en bedrijven die qua locatie dicht bij een gemeentegrens liggen of voor mensen die een nieuwe woning zoeken. Daarnaast kan men van meerdere overheidslagen bekendmakingen ontvangen, dus niet alleen bekendmakingen van gemeenten, maar ook van provincies en waterschappen.

Aanmelden
Meld u aan via de gemeentelijke website: www.heeze-leende.nl, Wat speelt er > Bekendmakingen.

Beleidsplan jeugdhulp en verordening jeugdhulp

HEEZE – LEENDE – Vanaf 1 januari 2015 treedt de Jeugdwet in werking. Met deze wet krijgt de gemeente een brede verantwoordelijkheid voor de jeugdigen en hun ouders op het gebied van preventie, ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen. De nieuwe verantwoordelijkheden richten zich onder andere op een laagdrempelige en herkenbare toegang tot jeugdhulp en het bieden van kwantitatief en kwalitatief voldoende jeugdhulp.

De gemeente heeft beleidsvrijheid in de uitvoering van deze verantwoordelijkheden. Wel zal de gemeente in de uitvoering rekening moeten houden met een bezuiniging vanuit het Rijk. De gemeente Heeze-Leende wil zich bijvoorbeeld richten op preventie, een integrale aanpak bij problematiek en het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders en hun sociaal netwerk.

Hoe de gemeente deze transitie vorm geeft, welke keuzes de gemeente maakt en hoe de werkwijze is, legt de gemeente vast in een beleidsplan en een verordening.

Het beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp liggen van 24 juli tot en met 21 augustus in de hal van het gemeentehuis ter inzage. U kunt de stukken digitaal inzien op www.heeze-leende.nl: Wat speelt er, Bekendmakingen, Verordeningen en reglementen.

Iedereen kan tot en met 21 augustus schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken. U kunt uw reactie sturen naar het college van burgemeester en wethouders op e-mailadres inspraakjeugd@A2samenwerking.nl.

Het beleidsplan Jeugdhulp en de verordening Jeugdhulp worden in de raadsvergadering van 3 november 2014 behandeld. Heeft u inhoudelijke vragen? Dan kunt u deze stellen via inspraakjeugd@A2samenwerking.nl.

Compensatie eigen risico vervalt in 2014

Het kabinet heeft de regeling Compensatie eigen risico (Cer) met ingang van dit jaar afgeschaft. Dat betekent dat deze compensatie dit jaar niet meer wordt uitbetaald. Deze regeling was bedoeld voor mensen met hoge zorgkosten die het volledige eigen risico van de zorgverzekering moesten betalen. In bepaalde gevallen kon u daarvoor een jaarlijks geldbedrag ontvangen. Deze bijdrage (€ 99,- in 2013) werd jaarlijks in het najaar uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Vanaf 2014 gemeente verantwoordelijk
Vanaf 2014 worden gemeenten ervoor verantwoordelijk om – met minder geld – iets te doen voor mensen met hoge zorgkosten. Op dit moment is nog niet bekend hoe de gemeente Cranendonck, Heeze-Leende, Valkenswaard dit gaat doen. Het beleid hiervoor wordt op dit moment ontwikkeld. Eind 2014 is er meer bekend.

Brief van het CAK
Kreeg u in 2013 de bijdrage als tegemoetkoming van het eigen risico? Dan ontvangt u een brief van het CAK. Bij deze brief zit een antwoordkaart. Als u de antwoordkaart invult geeft u het CAK toestemming om informatie over te dragen aan de gemeente. De gemeente kan deze informatie gebruiken voor de uitvoering van het nieuwe beleid. De gemeente krijgt dan in het najaar uw gegevens van het CAK. Wij sturen u dan informatie zodra deze bekend is.
Het terugsturen van de antwoordkaart betekent dus niet dat u automatisch een vervangende bijdrage ontvangt. Dit is afhankelijk van hoe de gemeente hier invulling aan gaan geven. Als u de antwoordkaart niet terugstuurt, kunt u later vanzelfsprekend wel zelf nog informatie opvragen bij de gemeente.

Eind 2014 meer informatie
Wij vragen nog even geduld te hebben met het stellen van vragen aan de gemeente naar aanleiding van de brief van het CAK. De nieuwe regeling wordt eind 2014 via deze gemeentepagina in de krant en de gemeentelijke website bekend gemaakt. Als u de antwoordkaart heeft teruggestuurd, ontvangt u deze informatie eind 2014 ook per post.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
Ook de Wtcg wordt met terugwerkende kracht afgeschaft per 1 januari 2014. De Wtcg werden gehandicapten en chronisch zieken gecompenseerd voor de meerkosten die zij hebben ten opzichte van gezonde mensen. Omdat de Wtcg altijd achteraf wordt uitbetaald, wordt de tegemoetkoming over gemaakte kosten in 2013 dit jaar nog wel overgemaakt. De beschikking krijgt u vanaf oktober, de tegemoetkoming over 2013 kunt u in december 2014 verwachten.