13 december 2018

Kadernota 2019: Financiële positie gezond

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Het college van Heeze-Leende start de nieuwe coalitieperiode met een duurzaam structureel sluitend meerjarenperspectief. Dit biedt de komende jaren de ruimte de accenten vanuit het coalitieprogramma te kunnen toevoegen. De gemeenteraad stelt de kadernota naar verwachting 25 juni vast.

Financiële positie
“De kadernota schetst het kader waarbinnen het college de begroting 2019 verder uitwerkt.
Na de financieel zware jaren tijdens de economische crisis zijn de financiën in de recente jaren weer positiever. Dit biedt ons de komende jaren de ruimte om de accenten vanuit het coalitieprogramma te kunnen toevoegen, en dat stemt mij uiteraard positief”, aldus wethouder Financiën Pieter van der Stek.

Het financieel meerjarenperspectief is gunstig en biedt ruimte voor ontwikkeling en ambities. (2019 € 118.000 voordelig, oplopend naar € 712.000 in 2022). Zorgvuldigheid en een doelmatige besteding van de middelen blijft echter van kracht. In de Maartcirculaire –verwerkt in deze kadernota – is een aantal richtingen aangegeven waar gemeenten komende jaren op zullen moeten gaan acteren en bij de Meicirculaire verwacht het college dat dit zijn beslag gaat krijgen. De uitkomsten van de Meicirculaire zijn naar verwachting bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad (25 juni) beschikbaar.

Waar zet de gemeente Heeze-Leende op in
Heeze-Leende maakt o.a. middelen vrij voor:
⦁ De flankerende maatregelen van de randweg; (Verkeersmaatregelen die nodig zijn om doorgaand verkeer ook echt gebruik te laten maken van de randweg en vrachtverkeer uit de kernen te weren.)
⦁ De generieke maatregelen bereikbaarheidsakkoord. (Een breed pakket aan plannen en maatregelen om de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio te verbeteren, nu en in de toekomst.)
⦁ De doorontwikkeling naar één sociaal domein. (De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen, van jong tot oud, mee kan blijven doen in de samenleving, dat mensen zoveel mogelijk zichzelf redden en met voldoende keuzevrijheid. Door o.a. de WMO, Jeugdzorg en Participatiewet/W en I in één sociaal domein onder te brengen kunnen we de burgers daarin beter ondersteunen.)
⦁ Het uitwerkingsplan bomen
⦁ Het opstellen van een duurzaamheidsbeleid
⦁ Het duurzaam bouwen bij het centrumplan leende.

Uiteraard maakt de gemeente ook voor wettelijke en onvermijdbare ontwikkelingen geld vrij en corrigeert ze de tekorten in het bestaand beleid zodat ze reëel raamt. Zo verruimt de gemeente het budget voor de verkiezingen, maakt ze geld vrij om het accommodatiebeleid te herijken en verhoogt ze op basis van het raadsbesluit omtrent de organisatieontwikkeling het inhuurbudget.

Nadat de gemeenteraad op 25 juni een besluit heeft genomen op de concept kadernota, werkt het college in opmars naar de begroting 2019 de inhoudelijke ambities verder uit in vervolg op het coalitieakkoord.

Inloopspreekuur wethouders maandag 14 mei

Wethouders v.l.n.r.: Van der Stek, De Bruijn, De Win en Bosmans (c) margot van den boer

Wethouders v.l.n.r.: Van der Stek, De Bruijn, De Win en Bosmans            (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Op maandag 14 mei van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten.

In het gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2 te Heeze.

Raad en college compleet

HEEZE – LEENDE – De wethouders zijn nieuwe geïnstalleerd: Toon Bosmans (PvdA), Jan de Bruijn (LHL), Pieter van der Stek (D66) en Frank de Win (CDA). Samen met burgemeester Paul Verhoeven vormen zij het college.

wethouders 160418-7116

V.l.n.r. Pieter van der Stek, Jan de Bruijn, Frank de Win en Toon Bosmans                                         (c) margot van den boer

Toon Bosmans is de enige met wethouderservaring. Van der Stek draait al jaren mee in de raad. Voor De Bruijn en De Win is alles wat nieuwer, al draaien zij al een tijdje mee in de achterban. Niet iedereen in de nieuwe raad stond te juichen in verband met de ‘onervarenheid’ van de nieuwe wethouders. Maar de nieuwelingen mogen op cursus. En eens moet je de drempel over. Voor wethouder kun je niet studeren en het is geen baan waar je voor kunt solliciteren.

 

Wethouder volgens Wikipedia

“De functie van wethouder is enigszins te vergelijken met die van politieke ambtsdragers op landelijk en provinciaal niveau, respectievelijk een minister en een gedeputeerde. Met de burgemeester vormen de wethouders het college van burgemeester en wethouders (vaak college van B&W genaamd), het dagelijks bestuur van de gemeente.

Tezamen met de gemeenteraad vormen zij het gemeentebestuur. De gemeenteraad is ook het politieke orgaan dat na de gemeenteraadsverkiezingen de wethouders kiest. In regel geldt hun verkiezing/benoeming voor een periode van vier jaar, gelijk aan de zittingstermijn van de gemeenteraad. De functie van wethouder bestaat sinds 1813. Daarvoor kenden steden soms meer dan een burgemeester ondersteund door een aantal schepenen, een term die ook in Nederland tot 1795 gebruikt werd in het kader van de schout en de schepenen, het dagelijks bestuur van een gemeente.

Wethouders worden gekozen door de gemeenteraad. Tot 2002 bestond het monistische systeem, dat wil zeggen dat wethouders uit de raad werden gekozen en er ook lid van bleven,[1] daarmee waren zij ook automatisch inwoners van de betreffende gemeente. Sinds 2002 mogen wethouders geen lid meer zijn van de gemeenteraad (zie: Wet dualisering gemeentebestuur) en kunnen zij ook van buiten de gemeenteraad en zelfs van buiten de gemeente worden aangetrokken.

 

Aantal

Het aantal wethouders hangt in de regel samen met het inwonertal van een gemeente. Een gemeente moet minimaal twee wethouders hebben, maar mag er niet meer hebben dan 20% van het aantal raadsleden (of niet meer dan 25% als een of meer wethouders in deeltijd werken). In praktijk is dat meestal tussen de 2 en 6 (c.q. 8).” In Heeze-Leende is dit nu met 2 parttimers (Van der Stek en Bosmans).

 

“Taakpakket

Een wethouder is gehouden te werken volgens wat de gemeenteraad kaderstellend dan wel controlerend van hem verlangt. Vaak worden veel voorkomende zaken gedelegeerd door de raad aan het college van B & W, wat deze vervolgens weer mandateert aan het ambtelijk apparaat. Hij dient de raad en de raadscommissies alle inlichtingen te verschaffen die voor een goed bestuur noodzakelijk zijn.”

 

Benieuwd naar alle wegwerkzaamheden/afsluitingen in de gemeente?

gemeente Heeze-Leende
HEEZE – LEENDE – Om ervoor te zorgen dat de wegen, bermen en andere infrastructuur in de gemeente van goede kwaliteit blijven, is het niet te voorkomen dat een weg af en toe afgesloten moet worden. Uiteraard wordt bij een afsluiting altijd gekozen voor de oplossing die het minste overlast oplevert. Al deze wegafsluitingen, omleidingen en werkzaamheden staan verzameld in LTC. Dit is een applicatie die wij gebruiken om de afsluitingen aan hulpdiensten en dergelijke door te geven. Maar hier kunt u als inwoner ook gebruik van maken!

Via de applicatie wordt een mail naar deze partijen gestuurd met daarin de nodige informatie met betrekking tot de verkeershinder omtrent een afsluiting als gevolg van geplande werkzaamheden. Tegelijkertijd wordt deze informatie gepubliceerd op www.haalmeeruitdeweg.nl. Op deze site is op een kaart aangegeven waar en wanneer er welke afsluitingen/omleidingen worden ingesteld.

Als u op de website van Haal meer uit de weg kijkt, ziet u een kaart van Noord-Brabant. Hierop kunt u inzoomen op Heeze-Leende om te kijken waar er aan de weg gewerkt wordt, en of er mogelijk een omleiding is. Daarnaast wordt aangegeven hoeveel hinder verwacht wordt dat u hiervan ervaart.

ZOEM Heeze-Leende

HEEZE – LEENDE – ZOEM Heeze-Leende = Zelfstandig Onbezorgd En Mobiel met je smartphone

“Dit is een project door vrijwilligers die hun dorpsgenoten leren omgaan met een smartphone die hen helpt bij valpreventie, valsignalering en bewegingstraining. Het project heeft als doel ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, gesteund en geholpen door de omgeving, zodat er minder professionele zorg nodig is en eenzaamheid wordt voorkomen.
Belangrijk is dat we met dit participatie initiatief eenzaamheid-, zorg- en val-preventie ondersteunen, waarbij we met behulp van de ouderenorganisaties in de verschillende dorpskernen de informele en professionele zorg rondom (kwetsbare) ouderen organiseren.”
Doel: We willen toe naar een sociaal netwerk rondom ouderen, waarin de informele en formele zorg, op een betaalbare wijze, met elkaar verbonden wordt, gericht op het langer zelfstandig thuis wonen.

Opnieuw hebben een aantal mensen in Heeze-Leende de introductiecursus met de GoLivePhone apps gevolgd en zij ontvangen op 4 mei een diploma uit handen van de wethouder. De introductiecursus is hen aangeboden door projectgroep ZOEM, ondersteund door het team van Gociëty, de KBO’s van Sterksel en Leende, bibliotheek Heeze-Leende, vrijwilligers uit Heeze, Wonen Welzijn Zorg Sterksel en Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende. In Heeze vindt de diploma uitreiking plaats in de bibliotheek in ’t Perron. In Leende in De Huiskamer. Deze geslaagden kunnen dan intekenen voor vervolgsessies.
ZOEMfit
ZOEMthuis
ZOEMzorg
ZOEMgames
Voor ZOEMfit draait er momenteel een pilot in De Huiskamer van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende,
ZOEMgames komt regelmatig samen zowel in Sterksel als in Leende onder leiding van Albert Walsweer uit Sterksel. Voor ZOEMthuis is er een eerste kennismakingsbijeenkomst op dinsdag 17 april om 14.30 in De Huiskamer in Leende, samen met Jan Rutten van ZorgZelf. ZOEMzorg is bezig met een pilot ‘Zorg voor de buurt’ ik Sterksel.

Er zijn bij de diploma uitreiking algemene intekenformulieren om de belangstelling te polsen. Het echte intekenen gebeurt pas later als met de vervolgsessie van start wordt gegaan. Inmiddels loopt een pilotproject ZOEMfit in Leende. Bij deze pilot kunnen nog telefoongebruikers aansluiten. Ook loopt in De Huiskamer van ZC Graaggedaan Leende een pilot ZOEMgames o.l.v. Albert Walsweer uit Sterksel. Voor ZOEMthuis is er op dinsdag 17 april een kennismakingsbijeenkomst eveneens in De Huiskamer.

Het gemeentebestuur van Heeze-Leende ondersteunt het project en biedt het project ZOEM mogelijkheden om de licentie van de GoLivePhone apps te vergoeden, wanneer diplomabezitters na de afronding van de introductiecursus willen doorgaan met het gebruik van hun smartphone voor één van de 4 ZOEM mogelijkheden via bestaande organisaties.
ZOEM Heeze-Leende is een projectorganisatie die bestaat uit leden van Wonen Welzijn Sterksel, een lid van Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende, en de ondernemer van Gociëty. Zij wordt ondersteund door de KBO’s van Sterksel en Leende, de bibliotheek en vrijwilligers uit Heeze.

Bij voldoende deelname starten er na de vakantieperiode weer nieuwe introductiecursussen.
Voor meer informatie over projectgroep ZOEM: Wim Stolp 06 27 28 80 34 wstolp@kpnplanet.nl
Cintha Bax 06 20 41 84 16

Adriaan vertelt vanuit Colombia : We hebben gewonnen

“We hebben gewonnen.
Bijna tot in tranen geroerd kwam hij op mij afgelopen en riep bijna, we hebben gewonnen. De man werkt hier en ik weet dat hij elke dag moeite moet doen om zijn gezin te onderhouden. Dus ik was blij voor hem omdat ik dacht dat hij een prijs in de loterij had gewonnen. Vrijwel iedereen hier die te weinig verdiend doet mee aan een van de talrijke loterijen die we hier hebben. Van harte gefeliciteerd Julio was het eerste wat tegen hem zei. Bedankt mijnheer Adriaan, antwoorde hij, nu gaat Colombia veranderen. Ik kon niet geloven dat hij zoveel geld had gewonnen en dus vroeg ik hem, hoe zo dan mijn vriend. Enthousiast begon hij me te vertellen dat de kandidaat voor de kamer waarop hij had gestemd was gekozen. Dit zou het begin worden van het einde van de corruptie, er zou meer werkgelegenheid komen, betere gezondheidszorg, beter onderwijs en de veiligheid zou terug keren in de volkswijken. Dat immers had de kandidaat waar hij op gestemd had hem uitgebreid belooft. Ik wilde hem zijn vreugde niet meteen ontnemen en dus vroeg ik alleen maar naar de naam van de kandidaat waarop hij gestemd heeft. Toen ik ging googelen op internet bleek dat zijn vader in de senaat zat en dat zijn moeder vroeger ook al in de kamer had gezeten en nu een dik pensioen opstreek. Iedereen die hier in de kamer heeft gezeten strijkt voor de rest van zijn leven een dik pensioen op. De kans dat de wensen van Julio uit zullen komen was hiermee vrijwel tot nul gereduceerd. De ouders van zijn kandidaat hebben gedurende hun bestuurlijke leven alleen maar hun zakken gevuld. Dan kan je moeilijk verwachten dat de zoon anders is. Maar het is tekenend hoe goedgelovig hier de mensen zijn. Niemand gaat hier onderzoeken wat een kandidaat voor opleiding heeft en wat hij zoal gedaan heeft in zijn leven. Vrijwel niemand leest hier en dus is het belangrijkste dat een kandidaat gloedvol kan vertellen wat deze allemaal gaat veranderen als hij gekozen wordt. Degene die iets minder goedgelovig zijn gaan pas stemmen als de kandidaat betaald voor zijn stem. De sociale media staan weer vol met filmpjes waarbij stemmers geld krijgen voor hun stem. Tot nu is er een senator geschorst voor het kopen van stemmen. Bij haar werd meer dat 2 miljoen euro in beslag genomen. Geld dat bestemd was om stemmen te kopen. Er zal nog heel veel moeten gebeuren wil er daadwerkelijk iets veranderen in Colombia.

In dit filmpje delen ze aan iedere kiezer 100.000 pesos [ €30,00 ] per persoon uit voor hun stem.

VID-20180312-WA0000.mp4

Afscheid raadsleden gemeente Heeze-Leende

dezeHEEZE – LEENDE – De verkiezingen zijn achter de rug. Stemmen geteld. En dat betekent dat er een verschuiving in de raad komt. Soms bewust, soms onbewust. Voor de één een definitief afscheid, voor de ander nog steeds kans om terug te komen als zijn of haar partij in de coalitie terecht komt.

 

Officieel zijn de raadsleden afgelopen nacht afgetreden. Vandaag, donderdag 29 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De beoogde datum om de nieuwe wethouders te installeren is 19 april aanstaande.

 

De wit_6842 (2)Ria de Wit was van 2006 – 2010 lid van een lokale partij in de raad. “Ik ben landelijk altijd bij de VVD geweest en voor deze partij heb ik de afgelopen jaren alsnog een plekje gekregen in de raad,” zo vertelt mevrouw De Wit. Volgens Burgemeester Verhoeven een echte volksvertegenwoordiger die positief, kritisch en opbouwend besluiten maakt.

v mierlo _6835 (3)Frans van Mierlo heeft 8 jaar voor het CDA in de raad gezeten. Frans is een echte Leendenaar en nam Verhoeven mee de toren in van de St Petrus’Banden kerk. “Daar heb je goed zicht op het gebied.” Van Mierlo heeft een eigen bedrijf en dat is volgens hem toch een andere tak van sport dan ‘het volk’ vertegenwoordigen: “Ik had de eerste raadsvergadering klamme handen.”

De Lange_6848 (2)Marten de Lange heeft van 2006 – 2010 in het college gezeten voor een lokale partij. Maar zoals zijn carrière in de politiek begon, eindigde deze nu bij de PvdA als raadslid. “Als Drent ben ik wel wat directer dan de Brabanders. De hoogtepunten waren toch de heidedagen.”

v hofwegen_6838 (1)

 

Max van Hofweegen is vele jaren raadslid voor de PvdA geweest en gelijktijdig met De Lange wethouder. Beide hebben daar hele goede herinneringen aan. Max heeft doorzettingsvermogen (m.n. waardoor Brabantsedag en St. Jansviering op de Wereld Erfgoed lijst staan). Maar Max was ook bekend om met een kop koffie in de hand de zaken op de gang door te nemen.

 

keijser_6854 (5)Lilian Keijzer zat 4 jaar in de raad. Samen met haar man. Keijzer maakte indruk als voorzitter van de Ronde Tafel  Gesprekken. “Dat deed je goed voorbereid en heel helder”, aldus Verhoeven. “We zullen je humor en felle discussies gaan missen.”

verzijden _6870 (4)

 

Als laatste werd afscheid genomen van Geert Verzijden. Hij zat 16 jaar in de raad waarvan de laatste maanden voor zijn juist gestarte Partij: De Lokale Liberale Partij. Helaas had zijn partij net niet voldoende stemmen om een zetel te bemachtigen. Geert: “Jammer maar helaas, maar wel fijn voor het thuisfront.” Hij gaf ook nog een advies aan de zittende en nieuwe raadsleden en partijen: ‘Doe wat je in de verkiezingstijd beloofd hebt!” Verzijden gaf aan dat hij veel van Jos van Bree (oud-wethouder Heeze-Leende en huidig wethouder in Helmond) geleerd heeft maar ook Will van Kemenade heeft hem veel geholpen met het inwerken. Volgens Geert is Tjarda (Borsboom) de beste griffier van Nederland “dus ben er zuinig op!” Volgens burgemeester Verhoeven is Verzijden “onze minister voor binnen- en buitenlandse zaken; zowel lokaal inzetbaar als buiten de gemeente.”

 

Alle vertrekkende raadsleden kregen namens de gemeente een kunstwerk in houtsnede van Chris Derksen aangeboden.

Definitieve verkiezingsuitslagen bekend

HEEZE – LEENDE – Met een opkomstpercentage van 59,2% hebben 21 maart ruim 7500 mensen hun stem uitgebracht. Vorige week zijn de voorlopige uitslagen om half elf ’s avonds bekendgemaakt. Vorige week vrijdag 23 maart is de definitieve uitslag vastgesteld. Deze was hetzelfde als de voorlopige uitslag.
Hieronder vindt u de raadsleden en algemene cijfers. Heeft u interesse in het complete Proces Verbaal van de verkiezingsuitslag?
Download de volledige definitieve uitslag hier https://www.heeze-leende.nl/document.php?m=37&fileid=79387&f=def89dd1b7fd6cafb8b588e939015857&attachment=0
Zetelverdeling:
cda1009808_1441563606076390_868507428_nCDA
P.J.N.M. Vertogen (Peter)
mw. I.C.J.A.T. Maas (Inge)
A.J.M. Dietvorst (Ton)
J.P.T.J.N. Vos (Jos)

SAM_7172PvdA
A.H.P. Bosmans (Toon)
thVVD
R. Groenewoud (Robert)
mw. M.L. ten Hout (Miranda)
F.J.P.M. Cuijpers (Frans)
lhlLokaal Heeze-Leende
N.J.C.M. van der Palen (Nico)
J.M.M. de Turck (Jack)
D.L. Keuten (Dennis)
mw. T.C. Veldkamp (Lot)
logo

 

 

Algemeen Belang Heeze-Leende
H.J.A. Scheepers (Harrie)
Mw. M.E.W. van Breugel-Smolders (Maaike)
oud jong groen links afbDe Partij voor Oud en Jong/Groen Links
F.M.P. Maas (Frans)
Mw. A.M. Hijmans (Alide)
d66_logo emailD66
P. van der Stek (Pieter)
Algemene cijfers
Aantal kiesgerechtigden: 12943
Aantal geldig uitgebrachte stemmen: 7584
Aantal ongeldige stemmen: 27
Aantal te verdelen zetels: 17
Kiesdeler: 445 13/17

 

 

Geert Verzijden, Lid in de Orde van Oranje Nassau

verzijden _6870 (1)

Geert Verzijden, omringd door zijn familie, in gesprek met burgemeester Paul Verhoeven.         (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Afgelopen maandagavond 26 maart, werd afscheid genomen van de raadsleden welke naar alle waarschijnlijkheid niet terug keren in de raad. Aan het einde van de vertrekkende raadsleden sprak burgemeester Verhoeven Geert Verzijden toe.

Verzijden (60 jaar) kwam in 2002 in de Raad voor de VVD in de gemeente Heeze-Leende. In 2004 werd hij fractievoorzitter van deze partij. In december 2017 heeft hij zich afgesplitst van de VVD-fractie en is hij verder gegaan als eenmansfractie voor de partij De Lokale Liberale Partij. Helaas kreeg deze partij wel een flink aantal stemmen, echter geen raadszetel.

Verzijden heeft zich 16 jaar met hart en ziel ingezet voor het raadswerk. Niet alleen in (soms felle) discussies in de raad. Hij deed veel op de achtergrond.
Als raadslid c.q. fractievoorzitter heeft hij de raad vertegenwoordigd in vele gremia, zoals:
• werkgroep Wmo
• werkgroep Dienstverlening
• werkgroep Verkeer
• voorzitter Werkgeverscommissie uit de raad
• voorzitter Auditcommissie
• werkgroep Ereburger
• fractievoorzittersoverleg
• presidium
• Rekenkamercommissie, zowel Rekenkamercommissie De Groene Rand (gemeenten Nuenen, Waalre, Son en Breugel, Best en Heeze-Leende) als de Rekenkamercommissie A2 (gemeenten Cranendonck, Valkenswaard en Heeze-Leende)
• Raadstafel 21 van de MRE.

Dit alles is niet onopgemerkt gebleven en daarom heeft Koning Willem Alexander zijn handtekening gezet onder de toekenning Lid van de Orde van Oranje Nassau en kreeg Verzijden, in het bijzijn van zijn gezin, moeder, schoonvader en broer, alsook het voltallige college, griffie en raad, de versierselen behorende bij deze onderscheiding opgespeld door burgemeester Verhoeven.

Raadsvergaderingen

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen (c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Op maandagavond 26 maart vindt in de raadzaal van het gemeentehuis de raadsvergadering plaats. Deze begint om 19.30 uur. In deze vergadering wordt afscheid genomen van de defungerende raadsleden.

Op donderdagavond 29 maart worden de nieuwe raadsleden beëdigd. Deze raadsvergaderingen zijn beiden openbaar, u bent welkom om te komen kijken!

U kunt deze raadsvergadering live volgen! Klik http://channel.royalcast.com/webcastcrhlvw/#!/upcoming om de uitzending te bekijken.