18 november 2017

Onderzoek Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – “De gemeente Heeze-Leende werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening. Hiervoor willen wij graag weten wat u als inwoner onze dienstverlening vindt. Daarom voeren wij een onderzoek uit onder onze inwoners.

Om iedereen de kans te geven zijn of haar mening te geven, worden voor deze enquête alle inwoners van Heeze-Leende aangeschreven. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Het Pon.

Uitnodiging
Aankomende donderdag (16 november) ontvangt iedere inwoner van Heeze-Leende een uitnodiging in de brievenbus om deel te nemen aan dit onderzoek. Meewerken kan schriftelijk door de bijgevoegde vragenlijst ingevuld terug te sturen in de bijgesloten antwoordenvelop, of door de vragenlijst via internet in te vullen. Wij hopen op uw deelname!”

Vragen aan politieke partijen

kerkvanuitdemolenh181008-31 (17)Nabij P Sterkselskanaal (c) margot van den boerlindse blaos kerk toren 070216- 31 (2)PVGE excursie sterksel ossterkselxixm230206-17-18

HEEZE – LEENDE – In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft een groep betrokken kiezers uit Heeze-Leende een aantal vragen gesteld aan alle politieke partijen in de gemeente Heeze-Leende. “De vragen hebben betrekking op een aantal zaken die de toekomst van onze gemeente betreffen en waarvan het van belang is daar nu al duidelijkheid over te hebben, zodat de kiezer op 21 maart een gemotiveerde keus kan maken.”

Vragen
“Er zijn een tiental vragen gesteld, die betrekking hebben op verschillende onderwerpen. Een
belangrijke vraag is of de partijen vinden dat onze gemeente een dorps karakter moet behouden of dat zij een langzame verstedelijking wenselijk dan wel onvermijdelijk achten. Er wordt ook gevraagd naar de consequenties die deze keus heeft. Verder hebben de vragen onder andere betrekking op het verkeer, het wonen en het buitengebied. Aan de partijen is gevraagd vóór 1 december aanstaande met een antwoord te komen. Het antwoord van de partijen zal op internet gepubliceerd worden.”

De vragenstellers
De vragenstellers zijn een groep betrokken kiezers uit Heeze-Leende die zich zorgen maken over bepaalde ontwikkelingen. Zij hebben een diverse achtergrond en vinden het van belang dat de kiezer op 21 maart een weloverwogen keus kan maken.

Gemeenteraadsverkiezingen op komst: vragen aan de partijen

HEEZE – LEENDE – In verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 heeft een groep betrokken kiezers uit Heeze-Leende een aantal vragen gesteld aan alle politieke partijen in de gemeente Heeze-Leende. “De vragen hebben betrekking op een aantal zaken die de toekomst van onze gemeente betreffen en waarvan het van belang is daar nu al duidelijkheid over te hebben, zodat de kiezer op 21 maart een gemotiveerde keus kan maken.”

Vragen
Er zijn een tiental vragen gesteld, die betrekking hebben op verschillende onderwerpen. Een
belangrijke vraag is of de partijen vinden dat onze gemeente een dorps karakter moet behouden of dat zij een langzame verstedelijking wenselijk dan wel onvermijdelijk achten. Er wordt ook gevraagd naar de consequenties die deze keus heeft. Verder hebben de vragen onder andere betrekking op het verkeer, het wonen en het buitengebied. Aan de partijen is gevraagd vóór 1 december aanstaande met een antwoord te komen. Het antwoord van de partijen zal op internet gepubliceerd worden.

De vragenstellers
De vragenstellers zijn een groep betrokken kiezers uit Heeze-Leende die zich zorgen maken over bepaalde ontwikkelingen. Zij hebben een diverse achtergrond en vinden het van belang dat de kiezer op 21 maart een weloverwogen keus kan maken.

Dorpsavond Leende op 16 november aanstaande

dorpsraad leendeLEENDE – Ook dit jaar organiseert de Dorpsraad Leende wederom haar jaarlijkse DORPSAVOND. Deze avond wordt gehouden op donderdag 16 november 2017 in herberg de Scheuter in Leende en begint om 20.00 uur.
Op deze avond wordt teruggekeken naar de onderwerpen die het afgelopen jaar behandeld zijn door de Dorpsraad Leende.

Ondermeer wordt teruggekeken naar de asbestsanering kleine en grote daken voor particulieren. Dit project zal in 2017 -2018 een vervolg krijgen. Dit wordt tijdens deze avond verder toegelicht. Maar ook het onderwerp sluipverkeer komt aan bod.
Verder wordt vooruit gekeken naar de onderwerpen die het komende jaar actueel zijn, waaronder het opknappen van Oostrikkerstraat / Langstraat (in navolging van Dorpstraat) en onkruidbestrijding op straten en trottoirs.
Ook wordt door de gemeente een toelichting gegeven op het Centrumplan Leende. In het voorjaar van 2018 zal met de sloopwerkzaamheden begonnen worden, waarna gestart wordt met de bouw van de MFA.
Tijdens het onderwerp “Dorp aan het woord” krijgen de aanwezigen de mogelijk om aan te geven waar de Dorpsraad Leende de aandacht op moet richten.
Rond de klok van 22.15 uur zal de bijeenkomst afgelopen zijn.

Grensorganisatie De Groote Heide motor voor de economie

ondertekeningREGIO – Na jarenlang samenwerken, wordt het nu officieel: Natuurgrenspark De Groote Heide wordt een grensoverschrijdende organisatie. De vorm is een BGTS, een Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking (BGTS). Op maandag 6 november 2017 hebben de gemeenten Cranendonck, Hamont-Achel (B), Heeze-Leende, Neerpelt (B) en Valkenswaard hiervoor na afloop van de stuurgroep vergadering alvast de samenwerking ondertekend. De gemeente Eindhoven, ook onderdeel van de samenwerking, ondertekent waarschijnlijk een dezer dagen.

De BGTS maakt de aanwezige natuur en recreatiemogelijkheden tot economische factoren van betekenis. De organisatie schept werkgelegenheid voor de regio, omdat de natuur van de Groote Heide kan functioneren als spin-off voor verblijfsaccommodaties, horeca en verdienmodellen voor toerisme.

BGTS is eigen entiteit
Door te kiezen voor een BGTS wordt gekozen voor een eigen entiteit. Dat heeft als voordeel dat beslissingen door de leden van de Algemene Vergadering (voorheen stuurgroep) makkelijker kunnen worden genomen. Bijvoorbeeld voor het zelfstandig kunnen aanvragen van Europese Subsidies. Tevens kan de BGTS als zelfstandige organisatie makkelijker werken aan gebiedspromotie en het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor natuurontwikkeling en recreatie.

‘Leisure’ heeft de toekomst
Voor het behoud van een sterk leef- en ondernemersklimaat, richten wij ons de komende jaren vooral op een stevige ontwikkeling van de vrijetijdssector (leisure). Dat doen we samen over de landsgrens met de betrokken gemeenten. Leisure is namelijk een van de groeisectoren voor de regio en dus van grote economische betekenis. Het levert bezoekers, bestedingen, banen op. Met de ondertekening van vandaag wordt onze verbondenheid met elkaar en dit prachtige natuurgebied aan beide zijden van de grens weer eens benadrukt.

Onderhoud spoorwegovergangen in de gemeente Heeze-Leende

HEEZE – Strukton Rail zal in de week van 6 november werkzaamheden verrichten aan een aantal spoorwegovergangen in de gemeente. Het gaat hierbij om drie locaties. Er zullen hierbij verkeersmaatregelen ingezet worden, om te zorgen dat u er zo weinig mogelijk last van heeft.

De drie spoorwegen waar onderhoud aan uitgevoerd wordt, zijn:
De Muggenberg, op maandag 6 november. Hierbij wordt een deel van het fietspad afgesloten, fietsers kunnen aan de overkant van de weg oversteken.
Schoolstraat, op dinsdag 7 november. Hier zal een verkeersregelaar aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te leiden.
Emmerikstraat, op woensdag 8 november. Ook hier zal een verkeersregelaar aanwezig zijn.

Voorbereiding start randweg en woonwijk de Bulders

HEEZE – Ontwerp Bulders is gereed en kapvergunning voor bomen wordt aangevraagd…. Geniet nog even van de mooie bomen!

(c) Sandra de Haan

(c) Sandra de Haan

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is kan, waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018, de eerste schop van de randweg in de grond. De ontwerpen van de randweg en de woongebieden zijn klaar en binnenkort valt de vergunning aanvraag voor het kappen van bomen op de mat bij de gemeente.

Op 3 oktober jl. vond de zitting plaats bij de Raad van State voor het bestemmingsplan De Bulders. Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 350 woningen en randweg mogelijk aan de zuidzijde van Heeze. Op dit moment wacht de gemeente op de uitspraak van de Raad van State. Zodra deze uitspraak er is en het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, wil De Bulders Woningbouw BV direct van start. Daarvoor zijn zij nu allerlei voorbereidende werkzaamheden aan het doen.

Ontwerp en kapvergunning
Binnenkort valt de vergunningaanvraag voor het kappen van bomen op de mat bij de gemeente. Deze aanvraag is via een zorgvuldige procedure tot stand gekomen. Allereerst is er een voorlopig ontwerp van de randweg gemaakt. Daarna is gesproken met belanghebbenden, zoals aanwonenden van de toekomstige randweg en het IVN, om aandachtspunten vanuit de omgeving helder te krijgen. Bij de technische uitwerking van het ontwerp zijn alle aandachtspunten de revue gepasseerd. En is geprobeerd om zoveel mogelijk aan de vragen en opmerkingen van belanghebbenden tegemoet te komen. Zo is De Bulders Woningbouw BV erin geslaagd om het maximaal aantal bomen te sparen.

Laanstructuur
“Een belangrijk uitgangspunt van de gemeente was daarbij dat er door middel van bomen een laanstructuur moet blijven en deels moet komen, langs de randweg. Uiteindelijk moeten er toch een aantal bomen gekapt worden. Ook dit is met het IVN besproken. Belangrijk daarbij is dat er meer bomen terug geplant worden dan dat er gekapt worden, zodat op termijn de randweg dezelfde uitstraling krijgt als de Muggenberg”, aldus wethouder Wilma van der Rijt. Ook is met het IVN afgesproken dat er een bijzondere boom terugkomt op een nader te bepalen plaats in Heeze.

Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is, zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2018, de eerste schop de grond in gaan voor de aanleg van de randweg en de woningbouw.

Aanstelling nieuwe Leerplichtambtenaar Heeze-Leende

gemeente Heeze-Leende
HEEZE – LEENDE – Het college van B & W ziet er op toe dat de Leerplichtwet wordt nageleefd. In Heeze-Leende zijn hiervoor twee ambtenaren aangewezen door het college: Wieteke van Dort en Petra Verberne. Wieteke is de leerplichtambtenaar in Heeze-Leende, Petra Verberne is leerplichtambtenaar in Cranendonck en is voor Heeze-Leende bevoegd opsporingsambtenaar (boa) voor leerplicht.

In Heeze-Leende betreft het de leerplicht voor de 7 basisscholen en De Berkenschutse.

De leerplichtambtenaar heeft de volgende taken:
Contact onderhouden met de scholen en maatschappelijke zorg verlenen aan kinderen/jongeren van 5 tot 18 jaar om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen
Behandelen van verzoeken om extra verlof (meer dan 10 dagen) en vrijstellingen
Justitiële zaken afhandelen volgens de Leerplichtwet (boa)
Beleid ondersteunen en (mee) ontwikkelen en geven van voorlichting.
Leerplicht voor leerlingen van het voortgezet onderwijs wordt uitgevoerd door de leerplichtambtenaren van de gemeente waar de betreffende school is gevestigd.

Herinrichting Schoolstraat en Spoorlaan

HEEZE – De gemeente Heeze-Leende gaat het riool onder de Schoolstraat en Spoorlaan vernieuwen en ook deze straten herinrichten. De komende periode worden bijeenkomsten georganiseerd waarin aanwonenden betrokken worden bij het opstellen van de herinrichtingsplannen.

Ter voorbereiding op de bijeenkomsten zijn een aantal varianten opgesteld. Eén van deze varianten was de centrumvisie-variant. In de centrumvisie Heeze staat dat, wanneer de Jan Deckersstraat geen onderdeel meer uitmaakt van de doorgaande structuur, de verblijfskwaliteit van het gemeentehuispleingebied zal verbeteren. Daarbij is nadrukkelijk opgemerkt dat hierbij nader onderzoek nodig is voor de gevolgen op andere wegen zoals de Spoorlaan. In dit kader zijn de gevolgen onderzocht als (een deel van) het verkeer van de Jan Deckersstraat omgeleid zou worden via de route Emmerikstraat, Spoorlaan, Schoolstraat.

Samengevat is hier het volgende uitgekomen:
“Als gekozen wordt voor de Centrumvisie variant komen de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de Schoolstraat, Spoorlaan en Emmerikstraat onder druk te staan. Op de hoek Spoorlaan – Emmerikstraat is het nodig een woning te slopen om een goede afwikkeling van vrachtverkeer mogelijk te maken. Op het resterende deel is de weg fysiek inpasbaar mits bij de kruisingen overgegaan wordt tot grondaankoop. De toename van het verkeer leidt tot problemen met verkeersveiligheid en leefbaarheid, onder andere in de schoolomgeving. Het verplaatsen van de ingang van de school naar de achterzijde verlicht dit probleem, maar de verkeersdruk op aan- en afrijroutes is te hoog in relatie tot fietsende kinderen. In de Schoolstraat en Emmerikstraat benadert het wegverkeerslawaai de maximale grens voor een goed woon- en leefklimaat. De grens wordt op de hoek van de Spoorlaan– Emmerikstraat overschreden. Bij de woningen aan de Spoorlaan kan niet worden voldaan aan de wettelijke eis van één geluidsluwe gevel. Zowel het geluid van het wegverkeer (voorkant) alsook dat van de spoorweg (achterkant) overschrijden de voorkeursgrenswaarde. Het instellen van eenrichtingsverkeer (waarbij de helft van het verkeer gebruik blijft maken van de Jan Deckersstraat) lost dit probleem niet op.”

Het college heeft naar aanleiding van dit onderzoek op 3 oktober 2017 besloten om de centrumvisie-variant als onwenselijk te benoemen voor herinrichting van de Schoolstraat-Spoorlaan, waarmee deze variant dus niet meegenomen zal worden in de buurtbijeenkomsten.

Werkzaamheden Kapelstraat

HEEZE – Deze week, van 23 oktober t/m 27 oktober, is er verkeershinder op de Kapelstraat te Heeze. Er worden die week twee werkzaamheden uitgevoerd. Ter hoogte van de Albert Hein zal een zebrapad worden verplaatst. Daarnaast worden de witte drempeltjes verwijderd.

Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, moet de weg half afgezet worden. Om het verkeer te begeleiden zijn er tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars aanwezig. Zij doen hun best zo min mogelijk overlast te veroorzaken.