20 september 2017

Gemeente Heeze-Leende rechthebbende van graf Heinrich Dobelman

HEEZE – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat de gemeente Heeze-Leende rechthebbende wordt op het graf van Heinrich Dobelman.

De heer Dobelman ligt sinds 1936 begraven op het algemene gedeelte van de begraafplaats aan de Holeweg in Heeze. Er zijn geen familieleden of naasten meer bekend, die zelf rechthebbende zouden kunnen worden. Normaal wordt een graf dan na een jaar geruimd, maar in dit geval is besloten om het graf om cultuurhistorische redenen te laten bestaan.

Op de website van de heemkundekring “De Heerlijkheid Heeze-Leende Zesgehuchten” kunt u via http://www.heemkundekring-hlz.nl/projecten/heinrich-dobelman meer lezen over het leven van Heinrich Dobelman en de macabere manier waarop het ten einde is gekomen.

 

Dorpsraad Leende

dorpsraad leendeLEENDE – De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werpen hun schaduwen nu al vooruit. Ook de politieke partijen in Heeze-Leende zijn al bezig met het opstellen van een verkiezingsprogramma.

De Dorpsraad Leende, met haar oor en oog functie binnen Leende, wil de politieke partijen graag een aantal suggesties aanreiken, in de hoop deze terug te zien in het verkiezingsprogramma en later uiteraard in het gemeentelijk beleid. Suggesties, oorspronkelijke gericht op Leende, maar voor het merendeel zeker ook toepasbaar in de hele gemeente Heeze-Leende. De suggesties betreffen o.a. wonen, toerisme, sluipverkeer, solidariteit, gezondheid en maatschappelijke ontwikkelingen.

Alle politieke partijen en raadsleden zijn uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 19 juli a.s. in de Huiskamer aan de Dorpstraat. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Werkzaamheden A 67

A67: Werkzaamheden tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (36) Asten (richting Eindhoven) van 17-24 juli.

A67 via viaduct Genoenhuis Geldrop - kleinGELDROP – HEEZE – Rijkswaterstaat voert onderhoud uit aan het asfalt van de A67. De werkzaamheden vinden plaats aan de A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (36) Asten in de richting van Eindhoven. Hierdoor is de A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (37) Liessel richting van Eindhoven afgesloten voor al het verkeer van maandag 17 juli 21.00 uur tot dinsdag 18 juli 05.00 uur, dinsdag 18 juli 21.00 uur tot woensdag 19 juli 05.00 uur en woensdag 19 juli 21.00 uur tot donderdag 20 juli 05.00 uur. Daarnaast is de A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (36) Asten richting Eindhoven afgesloten van vrijdag 21 juli 21.00 uur tot maandag 24 juli 05.00 uur. Tijdens dit weekend is oprit (34) Geldrop naar de A67 richting Eindhoven afgesloten op zaterdag 22 juli 06.00 uur tot 12.00 uur. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 20 minuten.

Afsluitingen
A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (37) Liessel richting Eindhoven
– Maandag 17 juli 21.00 uur tot dinsdag 18 juli 05.00 uur.
– Dinsdag 18 juli 21.00 uur tot woensdag 19 juli 05.00 uur.
– Woensdag 19 juli 21.00 uur tot donderdag 20 juli 05.00 uur.

A67 tussen knooppunt Zaarderheiken en oprit (36) Asten richting Eindhoven
– Vrijdag 21 juli 21.00 uur tot maandag 24 juli 05.00 uur.

Oprit (34) Geldrop naar de A67 richting Eindhoven
– Zaterdag 22 juli 06.00 uur tot zaterdag 22 juli 12.00 uur.

Weersgevoelige werkzaamheden
Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud
Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop
Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden: www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden
U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Wegwerkzaamheden

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – STERKSEL – In opdracht van de gemeente Heeze-Leende wordt door Mouwrik Waardenburg bv asfaltonderhoud uitgevoerd aan een aantal wegen in de gemeente Heeze-Leende. Bij het asfaltonderhoud worden tevens bermen en afwaterende voorzieningen hersteld.

Locaties
Dit jaar vindt het onderhoud plaats op de volgende locaties:
Heeze
1.     Geldropseweg, vanaf komgrens tot en met rotonde Geldropseweg/Muggenberg
2.     Ventweg Aangelagen, tussen Kruiseik- Kruiseik
3.     Boelakkers, plaatselijk

Sterksel

4.     Vlaamseweg, plaatselijk
5.     Chijnsgoed (bermen versterken en afwatering verbeteren)
6.     Beukenlaan, tussen Pompendreef en Jagerspad
7.     Oostrikkerweg, plaatselijk

Leende

8.     Hans van Breukelenweg, vanaf inrit tennisvelden tot Ven
9.     Langstraat/Leenderweg, vanaf komgrens Leende tot rechtstand na bocht Ven

Verder worden er op diverse locaties nog kleinschalige reparaties uitgevoerd.

Planning
In week 28 zouden wordt starten met de volgende deelprojecten:
Vlaamseweg:
Maandag 10-7: Frezen en asfalteren
Ventweg Aangelagen:
Maandag 10-7 Frezen, Dinsdag 11-7 asfalteren
Boelakkers:
Maandag 10-7 Frezen, Dinsdag 11-7 asfalteren
Langstraat / Leenderweg:
Dinsdag 11-7: Frezen
Woensdag 12-7 Asfalteren
Donderdag 13-7 Belijning aanbrengen

De planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Voor de overige locaties wordt een aanvullende planning opgesteld door de aannemer, zodra deze bekend is informeer ik u hierover.

Overlast
U zult ongetwijfeld enig ongemak van deze werkzaamheden ondervinden, maar wij proberen dit ongemak tot een minimum te beperken. Plaatselijk worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen en kan het doorgaande verkeer enige hinder ondervinden. Direct omwonenden van de diverse locaties zullen vóór de start van de werkzaamheden schriftelijk op de hoogte worden gesteld van werkzaamheden.

Versnelde overgang naar Bibliotheek Dommeldal in Heeze-Leende

HEEZE – Bibliotheek Dommeldal start al op 1 augustus in Heeze-Leende. Op 12 juli 2017 vanaf 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ’t Perron Heeze om bibliotheekleden en inwoners te informeren over de overgang van Bibliotheek De Kempen naar Bibliotheek Dommeldal.

Bibliotheek De Kempen heeft onlangs eenzijdig besloten om vanaf 15 juli 2017 geen bibliotheekdiensten meer te zullen verlenen in Heeze-Leende. Meteen na dit bericht zijn lokale bibliotheekstichting, Bibliotheek Dommeldal en gemeente met elkaar in overleg gegaan. Al snel werd duidelijk dat Dommeldal bereid en in staat is om, na twee weken uit/inhuizen, per 1 augustus de bibliotheekdienstverlening in Heeze-Leende over te nemen. Het college heeft daarom op 27 juni besloten om de subsidie 2017 voor Bibliotheek De Kempen naar rato naar beneden bij te stellen en dit bedrag als subsidie aan Bibliotheek Dommeldal te verlenen om de rest van het jaar het bibliotheekwerk in Heeze-Leende te verzorgen.
Ook besloot het college de bezittingen terug te vorderen die in het verleden met subsidiegeld voor Heeze-Leende aangeschaft zijn en de voorzieningen die voor Heeze-Leende getroffen zijn om te investeren in het bibliotheekwerk in Heeze-Leende, zodat de gemeente ervoor kan zorgen dat ze conform haar doel besteed worden.

Op 12 juli 2017 vanaf 20.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in dorpshuis ’t Perron Heeze om bibliotheekleden en inwoners te informeren over de overgang naar Dommeldal. Ook is er een persbericht met veel gestelde vragen uitgegeven. Dit bericht is onder andere te vinden op https://www.bibliotheekheeze-leende.nl/nieuws/.end.

Wethouder Toon Bosmans: “Een bibliotheek is meer dan lezen alleen! De bieb staat ook voor overdracht van kennis, ontmoeting, ontwikkeling, kennis maken met kunst en cultuur. In een bibliotheek leen je boeken. Maar er is zoveel meer mogelijk, zoals leuke lezingen of theathervoorstellingen naar aanleiding van een schrijver of een boek. Of bijeenkomsten van dorpsbewoners die enthousiast over hun hobby vertellen waar meer mensen in geïnteresseerd zijn. Dit zijn slechts een aantal voorbeelden van wat er allemaal in een nieuwe bibliotheek zou kunnen gaan plaatsvinden. De bieb gaat zich ontwikkelen tot een moderne sociaal-culturele marktplaats, het kloppend hart van de gemeenschap. Wij zijn blij dat onze nieuwe partner bibliotheek Dommeldal deze taak eerder kan en gaat oppakken dan verwacht.”

Achtergrond
In 2016 is een plan gemaakt om het bibliotheekwerk in Heeze-Leende meer te laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners. De bibliotheek krijgt ook meer taken, o.a. in het sociale domein . Voor de uitvoering van dit plan is begin 2017 de (lokale) ‘Stichting Bibliotheek Heeze-Leende’ opgericht. Deze nieuwe stichting krijgt van de gemeente de opdracht om de taken die horen bij een verbrede opvatting van het bibliotheekwerk uit te voeren. Een groot deel van de taken zal de stichting uitbesteden bij een regionale bibliotheekcentrale omdat de lokale stichting niet de expertise en het netwerk van een professionele bibliotheek heeft. Na een intensief keuzetraject heeft de stichting, in overleg met de gemeente, gekozen om de “nieuwe” bibliotheek samen met Bibliotheek Dommeldal vorm te geven. Daarmee komt een einde aan de samenwerking met Bibliotheek de Kempen per 1 januari 2018.

Gemeente Heeze-Leende boekt positief resultaat over 2016

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – De gemeente Heeze-Leende sluit het jaar 2016 af met een goedkeurende controleverklaring en een positief resultaat van € 1.173.533. Over 2015 ontving de gemeente vorig jaar nog een verklaring met beperking vanwege de financiële onzekerheid aangaande het sociaal domein. In 2016 is de gemeente Heeze-Leende in staat geweest tijdig bij te sturen op de beheersing van het sociaal domein, waardoor ze nu de verklaring heeft weten om te buigen naar een goedkeurende financiële verklaring.

“Heeze-Leende sluit het jaar 2016 af met een goedkeurende controleverklaring en een positief resultaat van € 1.173.533, wat in lijn ligt met de verwachting die er bij de 2e bestuursrapportage 2016 was. Op het sociaal domein zijn in 2015 taken vanuit het rijk naar de gemeenten overgedragen. Deze transitie heeft in 2015 nog geleid tot een verklaring met beperking omdat o.a. het stroomlijnen van de processen tijd kost, waardoor per jaareinde sprake was van teveel financiële onzekerheid”, aldus een woordvoerder van de gemeente.

“In 2016 is de gemeente in staat geweest tijdig bij te sturen op de beheersing van het sociaal domein. De gemeente heeft de interne processen zodanig op orde dat de onzekerheden inzake de geleverde prestaties (is de zorg geleverd) beperkt zijn gebleven. Daar waar Heeze-Leende niet heeft kunnen steunen op een goedkeurende verklaring van haar zorgaanbieders heeft de gemeente extra werkzaamheden verricht. Heeze-Leende is in staat geweest de verklaring om te buigen naar een goedkeurende financiële verklaring, waarmee ze voldoet aan de gestelde eisen en de jaarrekening een getrouw beeld geeft.”

Houdbare financiën Heeze – Leende
“Het eigen vermogen van de gemeente stijgt licht t.o.v. 2015. Binnen het eigen vermogen treedt een verschuiving op van de algemene reserve naar bestemmingsreserves door inhoudelijke keuzes, gemaakt door de Raad in 2016. Ook is een belangrijk risico beperkt: HSL-net is gerevitaliseerd. In totaliteit bedragen de nu geïdentificeerde risico’s nog maximaal € 1,3 miljoen tegen in 2015 nog maximaal € 2,5 miljoen.
De beschikbare weerstandscapaciteit (vrije middelen om risico’s op te vangen) is ruim voldoende om de geïdentificeerde risico op te kunnen vangen.
De eventuele risico’s in het sociaal domein dekt de gemeente door de bestemmingsreserve sociaal domein (saldo per 31 december 2016 € 0,6 miljoen). Deze wordt voldoende toereikend geacht om de risico’s te dekken.
In 2016 is Heeze-Leende ook in staat geweest om zich te houden aan de opgelegde wettelijk financiële normen, zoals de renterisiconorm, het kasgeldlimiet en de regels van het schatkistbankieren. De solvabiliteit ligt met 33% iets boven het landelijk gemiddelde.
Kortom een jaarrekening 2016 met een ruime goedkeurende verklaring.”

Bouw multifunctionele accommodatie Leende

Bouw multifunctionele accommodatie Leende
LEENDE – Maandag 3 juli is een dag van de waarheid: de raad besluit over de financiele middelen vor de bouw van de multifunctionele accomodatie in het hart van het dorp. De gemeente wil bouwen zonder woningcorporaties en wordt eigenaar van mfa en grond.

Het college is zeer enthousiast over de uitkomst van de afgelopen maanden. De gemeenteraad wordt voorgesteld om in eigen beheer de multifunctionele accommodatie in Leende te bouwen. De dorpsraad staat achter de plannen. De bouw kan rap starten omdat de ‘papierwinkel’ al gedaan is door de woningcorporaties. “Er zijn nog wat bezwaren met betrekking tot ontsluiting. Ook het plan van de woningen is ons nog niet helemaal bekend. Maar we gaan er van uit dat het goed komt”, aldus een lid van de Dorpsraad Leende.

Omdat de minister heeft besloten dat de woningcorporaties niet langer maatschappelijk vastgoed mochten realiseren, moesten de gemeente en de VOF begin dit jaar pas op de plaats maken en tot een afronding van de samenwerking komen. Alle partijen vonden dit heel vervelend. De gemeente is nu heel blij met het faire voorstel van de VOF dat de afgelopen weken tot stand is gekomen. Door grondruil en door zelfstandig bouwen wordt de gemeente eigenaar van de mfa en de ondergrond, in plaats van huurder. “Het was een hele puzzel maar uiteindelijk past het binnen de begrotingsruimte”, aldus wethouder Wilma van der Rijt.

Recent heeft het college besloten om aan de gemeenteraad voor te stellen om de gronden in het centrum te kopen van de corporaties én om de nieuwe mfa zelf te gaan realiseren. Dit conform het vastgestelde bestemmingsplan van 23 januari 2017 én conform het huidige ontwerp. Op maandag 3 juli 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over de financiële middelen. Ook stelt het college aan de gemeenteraad voor om een nieuwe bestemmingsplanprocedure op te starten ter realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg op de Kerkstraat. Dit is in overleg met de omwonenden van het centrumplan Leende afgesproken. De corporaties kopen van de gemeente de grond waar vroeger basisschool De Triangel stond, zodat daar toch de woningbouw kan plaatsvinden conform het vastgestelde bestemmingsplan. Ook de locatie van de gymzaal Marijkeplein wordt verkocht aan de corporaties. Hier zijn 7 sociale huurwoningen gepland.

Snel van start

Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt de overdracht van de gronden voorbereid. Direct na overdracht van de gronden start de gemeente met de sloop van het voormalige gemeentehuis én de Rabobank. “Ik ben hartstikke enthousiast dat Leende nu toch de accommodatie krijgt waar ze behoefte aan heeft en dat we als gemeente eigenaar blijven van de grond én van de mfa. Een toekomstbestendige mfa, als kloppend hart van Leende met ruimte voor ontmoeting, sport, scholing en kindzorg. Dit draagt bij aan de levendigheid en leefbaarheid van Leende. Doordat de rente nu laag is past het ook goed binnen de begroting, bovendien zadelen we toekomstige bestuurders niet met steeds hoger wordende huurlasten op”, aldus wethouder Toon Bosmans.

Vergunning
Alle stukken liggen klaar om de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen. De gemeente zal deze aanvraag zo snel mogelijk indienen. Naar verwachting wordt de vergunning voor de realisatie van de nieuwe mfa in september 2017 verstrekt, daarna vindt de aanbesteding plaats en in het voorjaar van 2018 start de gemeente met de bouw.

Openbare rondetafelgesprek en raadsvergadering op 3 juli

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandagavond 3 juli a.s. vinden in de raadzaal van het gemeentehuis een openbaar rondetafelgesprek (RTG) en raadsvergadering plaats. Het RTG begint om 19.30 uur en duurt tot 20.00 uur. De raadsvergadering begint daarna.

Onderwerpen die tijdens het RTG worden behandeld:
Aankoop pand Nieuwendijk
Centrumplan Leende

Onderwerpen tijdens opiniërende en besluitvormende deel van de raadsvergadering (deels onder voorbehoud advisering RTG):
Jaarrekening 2016
Aankoop pand Nieuwendijk
Centrumplan Leende

Bekijk de volledige agenda op de website van de gemeente.

Spreekrecht bij rondetafelgesprekken (RTG)
Inwoners van Heeze-Leende kunnen inspreken over een inhoudelijk onderwerp (raadsvoorstel) dat op de agenda van het rondetafelgesprek* staat. Voor het spreekrecht gelden enkele spelregels:
U kunt zich voor het spreekrecht aanmelden bij de griffie van de gemeente Heeze-Leende, bij voorkeur 48 uur van te voren. Aanmelding kan zowel per email als telefonisch: e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl of 040-22 41 442.
Bij de aanmelding geeft u tevens aan over welk onderwerp u wilt inspreken en of u namens een belangengroepering inspreekt.
Aan het begin van elk inhoudelijk agendapunt vraagt de voorzitter van het RTG wie vanuit het publiek wil inspreken. Voor de insprekers is een microfoon vooraan in de raadszaal geplaatst. Elke inspreker krijgt maximaal 5 minuten de gelegenheid om zijn of haar visie onder de aandacht van de leden van het RTG te brengen.
Als u uw inbreng op papier heeft staan, kunt u dit vooraf ook doorsturen naar de griffie van de gemeente Heeze-Leende: e.daamen-v.lieshout@heeze-leende.nl. Wij sturen uw inbreng door naar de RTG-leden.
Na afloop van het spreekrecht is er gelegenheid voor de leden van het RTG om vragen te stellen aan de inspreker(s). Daarna rondt de voorzitter het spreekrecht af en vindt de discussie tussen de leden van het RTG plaats.
*Het rondetafelgesprek is bedoeld om de raad in staat te stellen de nodige informatie te vergaren om zich een zo volledig mogelijk beeld en oordeel te vormen over de geagendeerde onderwerpen die op de raadsagenda staan en burgers in staat te stellen informatie te geven, opvattingen te uiten of vragen te stellen over geagendeerde onderwerpen. Het rondetafelgesprek is een voorbereidend overleg ten behoeve van de raadsvergaderingen.

Burgemeester Verhoeven trots op voordracht 3e termijn

Burgemeester Paul Verhoeven (c) foto margot van den boer

Burgemeester Paul Verhoeven
(c) foto margot van den boer

HEEZE – LEENDE – De gemeenteraad van Heeze-Leende heeft op 19 juni 2017 besloten burgemeester P.J.J. Verhoeven bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen voor herbenoeming voor een volgende termijn van 6 jaar. Paul Verhoeven is sinds 1 februari 2006 burgemeester van Heeze-Leende. Per 1 februari 2012 is hij herbenoemd voor een termijn van 6 jaar. Deze termijn loopt op 1 februari 2018 af. Als het aan de gemeenteraad van Heeze-Leende ligt, wordt de herbenoemingstermijn verlengd met 6 jaar. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal een formeel besluit over de herbenoeming nemen. De herbenoeming zal na dit besluit ingaan op 1 februari 2018.

Burgemeester Paul Verhoeven: “Ik ben vereerd met de voordracht van de gemeenteraad voor een volgende termijn. Het feit dat de gemeenteraad mij opnieuw voordraagt voor een nieuwe termijn, geeft mij een goed gevoel en de overtuiging dat mijn inzet voor deze gemeente gewaardeerd wordt. Het is overigens een voorrecht om in zo’n mooie gemeente, met zulke bijzondere inwoners en zoveel evenementen van hoog niveau, burgemeester te mogen zijn”.

Inloopspreekuur wethouders

HEEZE – LEENDE – Op maandag 26 juni a.s. van 18.00 tot 19.00 uur vindt weer een inloopspreekuur van de wethouders plaats. U kunt dan zonder afspraak een gesprek voeren met de wethouders. Het uitgangspunt voor de duur van elk gesprek is tien minuten. gemeente Heeze-Leende