19 maart 2018

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende: VVD

thHEEZE – LEENDE – Zoals alle deelnemende partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen hierbij de informatie VVD Heeze-Leende.

 

VVD Heeze-Leende heeft de volgende dorpsgenoten op de lijst staan:

Frans Cuijpers, Heeze
Robert Groenewoud, Heeze
Miranda ten Hout, Heeze
Johan Cuijten, Heeze
Michel Zewald, Heeze
Manon Veendrick, Heeze
Dirk-Jan Bonenkamp, Sterksel
Thom van Grootel, Leende
Ria de Wit – Dinkelberg, Leende
Huub Gerlings, Heeze
Eefje ter Cock – de Vries, Leende
Remon Vos, Heeze
Marcel Smits, Leende
Henny Rosenbrand – Haandrikman, Heeze
Maarten van den Heuvel, Heeze
Niek Bakker, Leende
Jean-Paul van den Heuvel, Heeze

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende : LOKAAL Heeze – Leende

20180203_133954“LOKAAL Heeze-Leende is al jaren een betrouwbare partij binnen de gemeente. Een sterke lokale partij, voortgekomen uit een fusie van lokale partijen. Een partij welke heeft gekozen voor bundeling in plaats van versnippering.

Hoofddoelstelling is het versterken van de leefbaarheid in alle kernen en het behoud van het dorpse karakter. Wij doen dit omdat wij trots zijn op en nauw betrokken zijn bij onze inwoners. Ook wij hebben zo onze wensen voor de toekomst, maar willen in de praktijk van alle dag, toch vooral uitgaan van realistische doelstellingen. Die willen we bepalen en behalen door voortdurend te luisteren náár en te praten mét de inwoners. Wij zijn trouw aan onze inwoners en hopen dan dat we een mooi resultaat van 5 zetels mogen gaan halen.

De roep om veiligheid voor fietsers en schoolgaande kinderen is groot in onze gemeente en daar moet op korte termijn wat aan gebeuren. Uiteraard zijn wij met de Provincie en het Rijk in overleg om doorstroming op de snelwegen te bevorderen. Ook de randweg zal zeker verkeer en vrachtwagens uit de kernen weren. Dit betekent niet dat het probleem nu meteen opgelost is, hier zal op kort termijn naar oplossingen moeten worden gekeken, dit geldt ook voor de veiligheid op de stoepen en andere openbare wandelplaatsen.

lhlBij LOKAAL Heeze-Leende draait alles om de bewoners en hun leefomgeving. Het creëren van makkelijk toegankelijke openbare toiletten past bij deze gedachte, of openbaar vervoer op maat vanuit Sterksel. Ook gaan we graag dóór met het steunen van mensen die het wat moeilijker hebben. Door een mix van woningen aan te bieden waar jong en oud met – en naast elkaar leven, willen we de sociale controle verhogen. Signalen van vereenzaming van ouderen moeten worden opgepakt. Jongeren tussen 12 en 17 verdienen de aandacht, initiatieven vanuit jongerenwerk moeten worden gestimuleerd. U heeft al een aantal aandachtspunten uit ons verkiezingsprogramma hierboven kunnen lezen.
U begrijpt dat dit maar een minimale opsomming is van al onze punten die we belangrijk vinden en die we voor u als inwoners willen bereiken. Voor uitgebreidere informatie waar wij voor gaan en staan verwijzen wij u graag naar ons verkiezingsprogramma.

LOKAAL Heeze-Leende pakt uit met 26 kandidaten
IMG_0896De eerste vier plaatsen op de kandidatenlijst worden bezet door de huidige fractieleden: Nico van der Palen, Dennis Keuten, Jack de Turck, en Lot Veldkamp. Op plaats 5 staat nieuwkomer en wethouder-kandidaat Jan de Bruijn, terwijl de plaatsen 6, 9 en 10 ook door nieuwkomers worden ingenomen respectievelijk Toon Snoeijen, Anne Marques Pontes en de pas 19-jarige Raimo Janssen. Theo Bosch en Ad Verhoeven maken met plaats 7 en 8 de top 10 compleet. Onze raadsleden staan klaar om door te gaan met hun werk. Maar ook nieuwe en jonge kandidaten hebben onze partij versterkt. Ervaring wordt gecombineerd met nieuw élan. Wij geven in de raad aan uw meningen en gevoelens een stem. Graag rekenen wij weer op úw stem om ons daartoe ook nu weer in staat te stellen. Lokale mensen voor lokale belangen. U kunt op ons rekenen.

IMG_0879Onze volledige lijst bestaat uit:

1. Nico van der Palen, Heeze
2. Dennis Keuten, Heeze
3. Jack de Turck, Leende
4. Lot Veldkamp, Heeze
5. Jan de Bruijn, Heeze
6. Toon Snoeijen, Heeze
7. Theo Bosch, Heeze
8. Ad Verhoeven, Leende
9. Anne Marques Pontes, Sterksel
10. Raimo Janssen, Heeze
11. Patrick van der Kruis, LeendeIMG_0865
12. Hans van Middelaar, Sterksel
13. Marjan de Turck-Lanen, Heeze
14. Peter Roeters, Heeze
15. Dave Keuten, Heeze
16. Carel Ceelen, Heeze
17. Henk van Berlo, Heeze
18. Jan Hendriks, Sterksel
19. Els Snoeijen-van den Akker, Heeze
20. Bennie Knapen, Heeze
21. Toon Boerenkamp, Heeze
22. Hans van Gorp, Heeze
23. Cintha Bax-van der Kruis, Leende
24. Jan Brants, Heeze
25. Tilly Lavrijssen, Heeze
26. Sjef Wagemakers, Leende

Voor ons volledig verkiezingsprogramma en/of meer informatie over onze partij dan verwijzen wij u naar onze website www.lokaal-heeze-leende.nl.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties wij horen ze graag. Neem contact met ons op via info@lokaal-heeze-leende.nl en u krijgt spoedig bericht.”

 

MOCHT BOVENSTAANDE LINK NAAR VERKIEZINGSPROGRAMMA NIET LUKKEN, ZIE HIERONDER HET PROGRAMMA:

Verkiezingsprogramma 2018-2022
www.lokaal-heeze-leende.nl
“Wij komen op voor uw belangen.”
Nico van der Palen
Dennis Keuten
Jack de Turck
Lot Veldkamp
Jan de Bruijn
Toon Snoeijen
⦁ Samen werken, samen leven
⦁ Sterke dorpskernen in een bloeiende gemeente
⦁ Daar draait het allemaal om in Heeze-Leende
Wie wij zijn
Wij zijn LOKAAL Heeze-Leende, een politieke groepering die al jaren actief is in onze gemeente. Wij zijn er de afgelopen periode in geslaagd een groot aantal van onze programmapunten te realiseren. Het resultaat mag er zijn.
LOKAAL Heeze-Leende kenmerkt zich door een grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze gemeenschap. Wij willen, juist in deze dynamische tijd waarin alles steeds sneller gaat, hiervoor ook bij onze burgers belangstelling wekken en verbondenheid realiseren.
We maken ons sterk voor een transparant bestuur. Het moet voor de burgers duidelijk zijn welke prioriteiten en welke beleidspunten worden voorgesteld. Welke financiële middelen daarvoor nodig zijn en op welke wijze en binnen welk tijdsbestek dit kan worden gerealiseerd. Wij zorgen voor het op orde brengen en gezond houden van de gemeentefinanciën.
LOKAAL Heeze-Leende versterkt de leefbaarheid van alle kernen in onze gemeente. Onze dorpskernen kenmerken zich door een bloeiend verenigingsleven, bruisende gemeenschaps- en dorpscentra en goede basisvoorzieningen voor iedereen. Wij zetten ons in voor gezonde en economische bedrijvigheid en voor het behoud van historische en culturele kenmerken in onze gemeente.
Waarom doen wij dit
Wij doen dit omdat wij trots zijn op en nauw betrokken zijn bij onze gemeente Heeze-Leende, met haar rijke Brabantse cultuur en historie, economische bedrijvigheid, tradities en evenementen, haar bloeiende sport- en verenigingsleven, het eigen karakter in de buurtgemeenschappen en dorpskernen.
Onze missie, visie, ambitie
In ons nieuwe verkiezingsprogramma komen weer veel van onze vaste programmapunten terug. Maar we hebben ook aandacht voor nieuwe sociaal-maatschappelijke zaken en de veranderingen, die in de nabije toekomst op ons afkomen. We maken ons, overeenkomstig de wens van oud-fractievoorzitter en erelid wijlen Piet Vos, sterk om aan het bestuur van onze gemeente een waardevolle bijdrage te leveren en ons voor onze kiezers maximaal in te zetten.
Kernpunten LOKAAL Heeze-Leende
⦁ Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden. 
⦁ LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen. 
⦁  We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
⦁ De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
⦁ Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
⦁ Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
⦁ Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden. 
⦁ Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht. 
⦁ LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau. 
⦁ We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.
Uitwerking van onze kernpunten en aandachtspunten
 
 
Er moet meer aandacht zijn voor informatievoorziening richting de bewoners. Zij moeten vanaf het begin bij ontwikkelingen betrokken worden.
We willen het vertrouwen in de politiek van onze gemeente vergroten. De gemeente moet duidelijkheid geven over waarom er wat gebeurt en wanneer. Vanaf het begin moet er een open communicatie zijn. Inwoners moeten uitgedaagd worden om aan te geven wanneer iets onvoldoende duidelijk is. We hechten groot belang aan intensieve en goede samenwerking van de bewoners van onze kernen, gemeente en uitvoerders vanaf de eerste (ontwerp-)fase.
Aandachtspunten:
⦁ Goede en adequate gemeentelijke dienstverlening, waarbij de burger centraal staat;
⦁ Korte lijnen tussen burger en bestuur;
⦁ Zeg wat je doet en doe wat je zegt (positief voorbeeld communicatie met omwonenden rondom aanpak renovatie Schoolstraat / Spoorlaan in Heeze).
LOKAAL Heeze-Leende staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid. We willen geen onnodige risico’s lopen.
Er moet goed gelet worden op de financiën. Geld lenen of een garantie afgeven kan een middel zijn om vooruitgang te boeken, maar alleen als het echt niet anders kan en alleen als komende generaties niet worden opgezadeld met onverantwoord hoge lasten. Ook willen wij dat de raad tijdig op de hoogte wordt gehouden van incidenten of ontwikkelingen die in de toekomst een financiële belasting kunnen worden.
Aandachtspunten:
⦁ Gemeentelijke woonlasten beperken, OZB niet onnodig verhogen;
⦁ Begrotingsdiscipline verder versterken;
⦁ Uitbesteding van opdrachten aan adviesbureaus beperken, alleen als het echt niet anders kan;
⦁ Veel aandacht voor gevolgen op lange termijn.
 
We zijn voor het behoud van bestaande voorzieningen op gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding in de kernen.
LOKAAL Heeze-Leende juicht het vrijwilligerswerk daarin zeer toe. Ook op terreinen van cultuur is de inzet van vrijwilligers een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Niet alleen gezondheidsbevordering, ontspanning en creativiteit, maar ook burgerparticipatie en leefbaarheid worden hierdoor gestimuleerd.
Aandachtspunten:
⦁ Inzet combinatiefunctionarissen op het gebied van sport- en cultuuronderwijs,
beweging, gezondheid en de versterking van de rol van de scholen in de buurt voortzetten;
⦁ Behoud van de bestaande sportvoorzieningen in de kernen;
⦁ Ondersteunen sterke lokale verenigingsleven, waarbij mensen de zorg voor hun club en specifiek voor hun jeugd op zich nemen;
⦁ Sport en vrijetijdsbesteding zijn een belangrijk middel om maatschappelijke doelstellingen te realiseren;
⦁ Subsidiebeleid waarin verenigingen zich kunnen herkennen, met als hoofdkenmerken transparantie en consistentie;
⦁ Stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk door met vrijwilligers in gesprek te gaan en wensen kenbaar te laten maken;
⦁ Regels niet laten ontaarden in ontmoedigingsbeleid. Meedenken in oplossingen en niet alleen problemen duiden.
De gemeente moet open staan voor initiatieven van ondernemers en wil hen waar mogelijk ondersteunen en kansen bieden.
Wij zijn blij met de bestaande ondernemers en de ondernemers die zich willen vestigen in onze gemeente. Initiatieven van ondernemers juichen wij zeer toe.
Er bestaat een dringende noodzaak tot het ontwikkelen van centrumplannen, waarbij een spontane samenwerking tussen winkeliers en gemeente wenselijk is om te komen tot een dynamisch centrum. Ook het ontwikkelen van recreatief toerisme kan rekenen op onze steun. Dit is bevorderlijk voor de werkgelegenheid en leefbaarheid.
Aandachtspunten:
⦁ Behoud van winkelcapaciteit in de dorpskernen;
⦁ Agrarische bedrijvigheid blijven ondersteunen;
⦁ Mogelijkheden blijven bieden om zzp’ers te helpen aan bedrijfsruimte;
⦁ Beperkte alternatieve bedrijfsmogelijkheden toestaan in het buitengebied bij leegstand, met inachtneming van het landelijk karakter;
⦁ Kijken naar ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme;
⦁ Openstaan voor initiatieven en proactief meedenken. Uitgangspunt moet zijn, het is mogelijk totdat het tegendeel bewezen wordt.
Het dorpse karakter van onze kernen moet behouden blijven.
Bos, heide, dorpse aanzichten en gebouwen; het valt allemaal onder erfgoed, wij willen dit maximaal behouden, de gemeente zal daarin mede moeten investeren. Het maken en realiseren van ontwikkelingsplannen mag niet in strijd zijn met het aanzicht van het dorp en initiatieven van derden juichen wij van harte toe. Om de leefbaarheid te behouden streven wij naar betaalbare huur- en koopwoningen in alle kernen. Wij willen jongeren en ouderen blijvend huisvesten, een starters- of blijverslening kan hieraan bijdragen. Opnemen van statushouders moet plaatsvinden in het kader van een overzichtelijk integratiebeleid en zoveel mogelijk in overleg met onze bewoners.
Aandachtspunten:
⦁ Behouden dorpse karakter en de sfeer in onze kernen;
⦁ Een groene en natuurrijke gemeente blijven, met behoud van de historische kenmerken;
⦁ Gebouwen in eigen beheer van de gemeente in ere houden en herstellen (bijvoorbeeld Sint Maartenshuis en Rafaёlschool in Heeze);
⦁ Behouden gezichtsbepalende gebouwen en gebieden;
⦁ Gemeentehuistuin behouden als locatie voor evenementen;
⦁ Overleg met eigenaren van panden aan de Nieuwendijk om de uitstraling op korte termijn te verbeteren;
⦁ Sterke punten en ontwikkelingen in de woonvisie kritisch volgen en zo goed mogelijk ondersteunen;
⦁ Leefbaarheid in de kernen Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp versterken door te zorgen voor voldoende huur- en koopwoningen;
⦁ Creëren van een prettige woonomgeving voor jong en oud met actieve en hulpbehoevende huishoudens door elkaar;
⦁ Behoud van betaalautomaat in Sterksel;
⦁ In alle kernen moeten VVV-agentschappen zijn gevestigd;
⦁ Wijkagenten maximaal in stand houden voor de (sociale) veiligheid en leefbaarheid;
⦁ Meer geld beschikbaar stellen voor BOA’s, dit om toezicht te houden op de lokale orde en veiligheid en de handhaving daarvan;
⦁ Openbaar vervoer vanuit Sterksel op maat om betere aansluitingen op treinverbindingen mogelijk te maken.
Wij zetten ons in voor de verbetering van het leefklimaat. Duurzaamheid is daarbij essentieel.
De CO2-uitstoot moet worden verminderd en het gebruik van alternatieve energiebronnen worden gestimuleerd. We streven naar gasvrije nieuwbouwwijken. Duurzaamheid is een hoofdcriterium waaraan investeringen en het voortdurend stimuleren van ontwikkelingen moeten voldoen. Er moet een consistent beleid ten aanzien van de te hanteren normen zijn, zodat (agrarische) ondernemers niet geconfronteerd worden met onverwachte hoge kosten.
Aandachtspunten:
⦁ Gebruik maken alternatieve energiebronnen, zoals o.a. zonne-energie;
⦁ Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen;
⦁ Stimuleren en ondersteunen aanleg glasvezel in het buitengebied: economisch efficiënt, voor de veiligheid en de digitale contacten;
⦁ Energie-coöperatie faciliteren en ondersteunen met beschikbare middelen;
⦁ Gemeente moet zelf ook zoveel mogelijk duurzaam bouwen.
Wij blijven ernaar streven de dorpskernen verkeersluw te maken met alle beschikbare middelen en mogelijkheden.
De veiligheid van fietsers, voetgangers en overige weggebruikers verdient een hoge prioriteit. We zijn vóór het aanbrengen van voldoende effectieve autoverkeer remmende voorzieningen en het creëren van veilige oversteekplaatsen. Maatregelen nemen om zoveel mogelijk doorgaand verkeer te ontmoedigen in onze dorpskernen is een must. Gebruik de ontsluitingsweg van het uitbreidingsplan De Bulders als randweg, in combinatie met het realiseren van voldoende (o.a. geluidswerende) maatregelen tot behoud van kwalitatief hoogstaand leefmilieu voor de bewoners aan en in de buurt van de nieuw aan te leggen weg.
Aandachtspunten:
⦁ Aanleg randweg De Bulders om meer vrachtwagens buiten de dorpskern van Heeze te laten rijden;
⦁ Ondertunneling van spoorwegovergang, dit voor een betere doorstroming;
⦁ Fiets- en autoverkeer zo min mogelijk laten kruisen op de randweg;
⦁ Veiligheid rondom scholen voor naar schoolgaande kinderen verdient blijvende prioriteit;
⦁ Sluipverkeer in de dorpskernen moet door het slim toepassen van spitstroken op de A2 en A67 worden verminderd;
⦁ Het verkeer dat in de spitstijden van de A2 en de A67 komt  mag enkel bestemmingsverkeer zijn;
⦁ Voor realisatie Centrale As blijven aandringen bij andere overheden om dit financieel te ondersteunen.
Kwaliteit van wegen, trottoirs en openbaar groen in de wijken verdient de nodige aandacht.
De gemeente moet vanuit een adequaat onderhoudsplan zaken aanpakken. Ze moet alert reageren op meldingen vanuit de bewoners en gevaarlijke situaties oplossen. Overlast gevend groen zoveel mogelijk beperken. We zijn voor een actief en dynamisch bomenbeleid voortkomend uit de bomenvisie.
Aandachtspunten:
⦁ Toezicht houden op de kwaliteit van de wegen en de trottoirs (veiligheid hoog in vaandel);
⦁ Handhaven van aanpak ongewenst overhangend groen;
⦁ Veilige stoepen zonder obstakels. Vallen is grote oorzaak van dure gezondheidszorg;
⦁ Boschlaan in Heeze (semi-)verharden om een betere aansluiting te hebben met nieuw fietspad vanuit De Plaetse;
⦁ Verharden verbinding Peelven –Turfven in Sterksel;
⦁ Kloosterlaan in Sterksel verharden;
⦁ Openbaar groen goed onderhouden, onveilige situaties zo snel mogelijk verhelpen;
⦁ Behoud van monumentaal groen.
LOKAAL Heeze-Leende streeft naar een goed, evenwichtig sociaal voorzieningenniveau.
De taken van de WMO moeten door de gemeente optimaal en zo veel mogelijk op maat van de belanghebbenden worden uitgevoerd. We willen daarbij doorgaan op de ingeslagen weg. We ondersteunen projecten waarbij de mensen samen, vitaal, zelfstandig veilig en mobiel willen blijven, zeker ook met verbeteringen in e-communicatie en eHealth. Geef toegankelijke informatie en maak eenvoudige regels. Spreek klare taal.
Aandachtspunten:
⦁ Actief de hulpbehoevenden, mantelzorgers en vrijwilligers de weg wijzen, niet zelf laten uitzoeken;
⦁ Ondersteunen projecten zoals van HSL-net: Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig Wonen en andere initiatieven op dat gebied;
⦁ Creëren toegankelijke openbare toiletten;
⦁ Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit Jongerenwerk moeten worden gestimuleerd; activiteiten en evenementen promoten voor deze groep.
We willen dat onze gemeente een zelfstandige gemeente blijft, maar zijn voor samenwerking met andere gemeenten.
Heeze-Leende is gevestigd midden in een regio van kennis en groei. Ingekapseld tussen 2 snelwegen lukt het ons om een groene en rustige gemeente te zijn, een fijne plek om te wonen. Dit koesteren wij en we zullen er dan ook alles aan doen om dit gevoel te waarborgen. Wij kunnen er echter niet omheen, dat wij onderdeel zijn van een groter geheel. Als gemeente moeten wij daarin onze stem laten horen en waar kan samenwerken om zo onze eigen identiteit en zelfstandigheid te behouden.
Aandachtspunten
⦁ Onze eigen identiteit en zelfstandigheid zoveel mogelijk behouden;
⦁ Een evenwichtige kostenverdeelsleutel binnen samenwerkingsverbanden.
ACTIEPUNTEN
⦁ Via randweg Bulders vrachtwagens uit de dorpskern van Heeze weren;
⦁ Tunnel onder de spoorwegovergang Muggenberg voor een betere doorstroming van het verkeer;
⦁ Bij de aanleg van het MFA in Leende moet rekening worden gehouden met de veiligheid van de schoolkinderen;
⦁ Sluipverkeer in de dorpskernen weren door het slim toepassen van spitstroken op de A2 en A67;
⦁ Het verkeer dat in de spitstijden van de A2 en de A67 komt, mag enkel bestemmingsverkeer zijn;
⦁ Zzp’ers helpen aan betaalbare bedrijfsruimte;
⦁ Gemeentehuistuin Heeze openhouden voor evenementen;
⦁ Behoud van betaalautomaat in Sterksel;
⦁ In iedere kern een VVV-agentschap;
⦁ Boschlaan in Heeze (semi-)verharden om een betere aansluiting te hebben met nieuw fietspad vanuit De Plaetse;
⦁ Verharden verbinding Peelven-Turfven en Kloosterlaan in Sterksel;
⦁ HSL-net en Energie-coöperatie blijven ondersteunen;
⦁ Oók ondersteuning van Seniorenpakket, Leef Samen en Veilig Wonen (subsidies);
⦁ Nieuwbouwwijken zonder gasaansluitingen en stimuleren aanleg zonnepanelen op daken;
⦁ Creëren van toegankelijke openbare toiletten;
⦁ Gemeentelijke opdrachten aan adviesbureaus beperken, alleen als het echt niet anders kan;
⦁ Jeugd van 12 t/m 17 jaar meer aandacht geven, initiatieven vanuit Jongerenwerk moeten worden gestimuleerd;
⦁ Regels niet laten ontaarden in ontmoedigingsbeleid;
⦁ Openstaan voor initiatieven en proactief meedenken met ondernemers door met hen in gesprek te gaan;
⦁ Het dorpse karakter behouden: gebouwen in eigen beheer van de gemeente in ere houden en herstellen;
⦁ Sociale controle: samen opletten in de buurt en stimuleren van buurtapps.
 
www.lokaal-heeze-leende.nl

 

Informatie bijeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming voor vrijwilligersorganisaties

HEEZE – LEENDE – Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) in een bestand bewaren, dus ook voor vrijwilligersorganisaties. Deze organisaties moeten zich aan de regels in deze nieuwe verordening houden. Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen. In deze informatiebijeenkomst helpen wij, de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende (VCHL), jou bij het AVG-bestendig maken van jouw organisatie!

Deze informatiebijeenkomst vind plaats op dinsdag 24 april 2018 van 19:30 uur tot 21:00 uur in de Raadszaal van het Gemeentehuis. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl voor 17 maart a.s. of door te bellen naar 06-25012524

In het kort
Wat: informatiebijeenkomst Algemene Verordening Gegevensbescherming voor vrijwilligersorganisaties
Wanneer: dinsdag 24 april 19:30 – 21:00 uur
Waar: Raadszaal van het Gemeentehuis, Jan Deckersstraat 2, 5591 HS Heeze
Wie: Vrijwilligersorganisaties die persoonsgegevens bewaren
Aanmelden: via vrijwilligerscentralehl@cordaadwelzijn.nl vóór 17 april 2018

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende : AbHL

Algemeen Belang Heeze Leende stelt zich graag aan u voor.

De kandidaten op de lijst:Harrie Scheepers

Harrie Scheepers, 57 jaar, gehuwd en vader van een zoon, woont in Heeze. Sinds 1983 werkzaam bij DAF Trucks in Eindhoven op de afdeling productontwikkeling. In 1987 door een auto-immuun ziekte rolstoelafhankelijk geworden. Daardoor het belang van zorgsolidariteit ingezien. Ik heb er nu één termijn opzitten als gemeenteraadslid. In die vier jaar heb ik veel inzicht verworven. Dit inzicht zet ik komende raadsperiode graag in om de gemeente deugdelijk te besturen. 

 

AB-HL-2018-14Joost van den Heuvel, 57 jaar , gehuwd, 3 volwassen kinderen, wonende in Heeze. Werkzaam bij VDL bus & Coach, producent van luxe touring cars voor de reiswereld, daar diverse functies bekleed waaronder Teamleider, Projectleider, Bedrijfsleider en momenteel als Hoofd Bedrijfsbureau, Verantwoordelijk voor Proces engineering, werkvoorbereiding, databeheer en specialbouw. In mijn vrije tijd actief als bestuurslid van Tourclub Heeze, bestuurslid Wielersupport Heeze-Leende en Cycling for Age. Zelf ook actief wielrenner en Golfer. De interesse in de politiek vloeit voort uit de vele discussies met vrienden, maar vooral oudere fractieleden in de kennissenkring over de actuele politieke en beleidsbepalende onderwerpen. De cursus politiek actief van Pro Demos, georganiseerd door de gemeente heeft de doorslag gegeven om me actief me in de politiek in te gaan zetten, AbHL was daarbij de partij waarin ik me in de politieke standpunten kon vinden.

AB-HL-2018-21Maaike van Breugel – Smolders, 51 jaar gehuwd, 3 volwassen kinderen uit Sterksel. Mijn politieke interesse ontstond al in mijn tienertijd, Ik gaf er later vorm aan als commissielid bij de toenmalige gemeente Maarheeze vanuit de lokale partij Sterksel 2000. Ik ben eigenaar en werkzaam binnen mijn eigen administratiekantoor Buro Perspectief, met een gevarieerde klantenkring in het MKB en particuliere sector. De laatste 5 jaar is daaraan een dienstenpakket voor de kwetsbare mens in de samenleving toegevoegd met o.a. budgetbeheer. Ik woon met mijn gezin in het buitengebied van Sterksel op het melkveebedrijf van mijn man Mart. Met agrarische roots en grote interesse voor zijn vak ontvang ik o.a. schoolklassen op de ontvangstboerderij. Met een ruim ervaringspalet van toezichthouder bij de Rabobank,  penningmeester in diverse lokale verenigingen tot  momenteel het mentorschap bij een cliënt van Lunet en lid van de Centrale cliëntenraad van Ananz ( St. Anna –zorggroep) vond ik na het volgen van de cursus Politiek Actief van Pro Demos aansluiting bij AbHL. Een partij waar je inhoud, zorgvuldigheid en politiek voeren op basis van argumenten en afwegingen, aantreft. Dat sluit aan bij mijn opvattingen over hoe bestuurders en beleidsmakers visionair, breed georiënteerd en besluitvaardig en met optimale inzet van het duale systeem de inwoners van een gemeente zo goed mogelijk bedienen.AB-HL-2018-13Bart Vink, geboren op 13-07-1961 te Eindhoven. Sinds 2004 woon ik in het mooie Heeze en ben werkzaam als Area sales manager bij Kingspan Unidek in Gemert. Vanaf de zijlijn volgde ik het lokale nieuws wel maar was nooit echt actief betrokken bij het (politieke) dorpsleven. De hele commotie rondom de verplaatsing van de AH en de rol van de gemeente trok daarbij mijn bijzondere aandacht. Steeds las ik individuele meningen en verwijten richting het gemeentebestuur. En eerlijk is eerlijk: In eerste instantie deed ik daar ook aan mee. Omdat dat natuurlijk niet de juiste manier is ben ik me destijds, vanaf de zijlijn, meer actief en met een positieve insteek in gaan zetten. In 2002 is het duale systeem ingevoerd bij gemeenten. Kort samengevat betekent dit dat de rollen van raad en college gescheiden zijn. Het college bestuurt, de raad stelt de kaders en controleert. De doelstelling van meer politieke kleur, meer transparantie, meer helderheid voor de burgers is echter in Heeze-Leende nog lang niet gehaald. Het kopiëren van het Haagse (rijks)systeem van coalitie en oppositie maakt politiek bedrijven er op lokaal niveau ook niet eenvoudiger op, omdat dat systeem vaak gepaard gaat met dwang en macht. Voor een ambtelijke organisatie bijna synoniem voor ‘afstand
houden, je er niet mee bemoeien’. Daarom is het voor Heeze-Leende belangrijk dat er wat te kiezen valt en als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen dan doe ik dat graag

 

Wie is uw kandidaat wethouder?
“Maaike van Breugel – Smolders uit Sterksel”

 

Op hoeveel zetels hoopt/rekent u?
“Vier zetels”

Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten?
“Ja, wij willen in de coalitie plaatsnemen. Bij voorkeur met partijen waarmee we zoveel mogelijk van ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren.”

Wat is uw ideale coalitie? (Dit ook in het geval u in de oppositie terecht komt.)
“Een Coalitie waar AbHL deel van uitmaakt.”

Omschrijf de huidige gemeente Heeze-Leende in maximaal 100 woorden.
“Heeze-Leende is een fijne gemeente om te wonen, te werken en te recreëren. Wij zijn trots op het groene karakter van de gemeente. De kernen hebben ieder hun eigen identiteit en dat moeten we koesteren. We zijn trots op ons rijke verenigingsleven.”
Geef kort aan wat er in onze gemeente moet gebeuren, om over 30 jaar, nog met veel plezier te kunnen wonen, werken en recreëren?
“De verkeersafwikkeling moet nu eens echt aangepakt worden zodat de kwetsbare verkeersdeelnemers weer veilig de straat op kan. We moeten de jeugd vasthouden door voldoende betaalbare woningen te realiseren. Verder moeten we veel zaken behouden of versterken waar we nu al goed op scoren.”

Wat is uw motto?
“Er valt wat te kiezen. Dit omdat wij graag nieuwe frisse mensen in de raad brengen maar ook omdat AbHL zal zorgen dat het Sociaal Domein de aandacht krijgt die nodig is.”

Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen?
“Door AbHL zit huishoudelijke hulp 1 weer in de Wmo.”
Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode?
“De machtspolitiek. Wij zien liever dat besluiten genomen worden op basis van goed gevoerde open discussies in de gemeenteraad.”
1. Wat zijn volgens uw partij visie, de belangrijkste 3 punten voor elke kern van onze gemeente, gedurende de komende raadsperiode? (Denk aan wonen, voorzieningen en dergelijke.)
Heeze:
– De randweg met de flankerende maatregelen en de aansluiting van de randweg met De Poortmannen, Kempenhaeghe en Sterksel
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
=Sportaccommedaties

Leende:
– MFA Leende
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
– Sluipverkeer weren en reconstructie tot en met de Langstraat

Sterksel:
– Verbinding Chijnsgoed naar de A2 bij Maarheeze
– Adequate uitvoering van het sociaal domein
– Diverse verkeersaanpassingen (Kloosterlaan verharden en verbindingen aan de buitenzijde om verkeer in centrum te reduceren)

 

Verkiezingsprogramma AbHL is te lezen via
http://www.abhl.nl/upload/7f5f09_VerkiezingsprogrammavanA.pdf

 

Meer info: http://www.abhl.nl/

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende : CDA

cda1009808_1441563606076390_868507428_nHEEZE – LEENDE – Maak kennis met CDA Heeze-Leende.

 

De kandidatenlijst van CDA Heeze-Leende ziet er als volgt uit:

01 Inge Maas (Heeze)
02 Jos Vos (Sterksel)
03 Ton Dietvorst (Leende)
04 Peter Vertogen (Heeze)
05 Ben van de Leur (Heeze)
06 Edwin Broekman (Sterksel)
07 Anja van Stipdonk (Leende)
08 Johan Bakermans (Heeze)
09 Frans van Mierlo (Leende)
10 Frank de Win (Leende)
11 Erik Maas (Heeze)
12 Mieke Smolders (Sterksel)
13 Ton Verest (Heeze)
14 Theo Dekkers (Heeze)
15 Henk Antonissen (Leende)

16 Jos Sweegers (Heeze)

17 Leontine Noordman (Sterksel)
18 Wilma van der Rijt (Heeze)

Frank de Win, wethouderskandidaat CDA Heeze-Leende

Frank de Win, wethouderskandidaat CDA Heeze-Leende

* Wie is uw kandidaat wethouder?

Frank de Win (Leende)

 

 

* Wat is uw speerpunt tijdens de verkiezing?
“De verkeersproblematiek in onze kernen. Voorzien in reële woonbehoefte. Duurzaamheid. Veiligheid. Verenigingen. Gezondheid.”

 

 

 

* Op hoeveel zetels hoopt/rekent u?
“Wij hopen minimaal gelijk te blijven, maar liever nog hopen we te groeien.”

 

* Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten?
“Heel graag zouden we weer plaatsnemen in de coalitie om verder te kunnen bouwen in onze mooie gemeente. Voor de coalitiepartijen houden we alle opties open en willen we sowieso met alle partijen in gesprek om een breed gedragen coalitieprogramma te kunnen komen.”

* Wat is uw ideale coalitie? (Dit ook in het geval u in de oppositie terecht komt.)
“Een coalitie die breed gedragen wordt.”

 

* Geef kort aan wat er in onze gemeente moet gebeuren, om over 30 jaar, nog met veel plezier te kunnen wonen, werken en recreëren?
“We willen de samenwerking met de A2-gemeenten intensiveren om zo de eigen identiteit van al onze kernen te kunnen waarborgen.”

 

* Wat is uw motto?
“Voor links en rechts het beste.”

 

* Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen?
“Weloverwogen beslissingen door een gemeenteraad die tot rust is gekomen.”

 

* Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode?
“Ellenlange monologen tijdens raadsvergaderingen waarin weinig daadwerkelijk constructiefs gezegd wordt.”

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende: D66

d66_logo emailD66 wil ook graag onze vragen beantwoorden.

 

D66 heeft de volgende kandidaten op de lijst:

1)Pieter van der Stek (lijsttrekker) Leende
Lillian Keijzer lijstnummer 2 HR2)Lilian Keijzer Leende

Mark Klerks

Mark Klerks

3)Mark Klerks Sterksel
4)Kristal Schuffelen-Oehlen Heeze
5)Jan Bierings Leende
6)Yolande van der Veer Heeze
7)Joris Logtens Leende
8)Kees de Wit Leende
9)Hans Voets Heeze

 

 

Pieter van der Stek lijsttrekker HR

Pieter van der Stek, lijsttrekker en wethouderskandidaat D66

 

 

at is uw speerpunt tijdens de verkiezing?

“Te komen tot een breed gedragen coalitieaccoord op hoofdlijnen met veel ruimte voor initiatieven van onze inwoners.”

Op hoeveel zetels hoopt/rekent u?   “3 a 4”

 

 

Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten?

“Wij willen graag deelnemen aan een coalitie met partijen die ook een zo groot mogelijk draagvlak in de raad willen voor een accord op hoofdlijnen met veel ruimte voor burgerinitiatief.”

 

Wat is uw ideale coalitie? (Dit ook in het geval u in de oppositie terecht komt.)

“Een coalitie met een heel groot draagvlak in de raad.”

 

Omschrijf de huidige gemeente Heeze-Leende

“Heeze, Leende, Sterksel en Leenderstrijp zijn vier dorpen met een geheel eigen, ijzersterk uitgedragen identiteit. Bestuurlijk heet het gemeente Heeze-Leende, D66 denkt dat onze dorpen elk voor zich een dermate sterke indentiteit hebben dat deze elke mogelijke toekomstige bestuursvorm overleeft. De mooie gastvrije dorpskernen zijn plaatjes op zich en de sterke binding die men voelt is vooral in het eigen dorp.
We wonen in een prachtige gemeente, waar de brainport regio bewoners graag komen uitblazen en dat is niet voor niets.
Wij willen werken aan de best mogelijke toekomst voor onze dorpen binnen de brainport regio!”

Geef kort aan wat er in onze gemeente moet gebeuren, om over 30 jaar, nog met veel plezier te kunnen wonen, werken en recreëren?

“Op onze site heeze-leende.d66.nl vindt u ons doorkijkje naar 2030.”

Wat is uw motto?  “Sterk met elkaar.”

 

Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen?

“Het werk van de Stichting Vrienden van de Bibliotheek een mooi voorbeeld van een eigen initiatief van de inwoners.”

Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode?

“De verregaande versplintering binnen de raad.”

Wat zijn volgens uw partij visie, de belangrijkste 3 punten voor elke kern van onze gemeente, gedurende de komende raadsperiode? (Denk aan wonen, voorzieningen en dergelijke.)

“Leende : seniorenwoningen creeeren bij het MFA
Leenderstrijp: realiseren van een zogenaamd “Knarrenhof” , een groep seniorenwoningen gesitueerd in een of meerdere boerenschuren bij elkaar, die gezamenlijk hun zorgbehoeften invullen.
Heeze : herindeling van het centrum zodat het weer de authentieke  bourgondische uitstraling krijgt die de Parel van Brabant verdient!
Sterksel: verbetering van de infrastructuur en een goede aansluiting met de Kloostervelden.
Bruggerhuizen: bezorging van de Parel!”

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze – Leende: PvOJ / Groen Links

oud jong groen links afbHEEZE – LEENDE – De kandidaten en de speerpunten ziet u verderop in dit artikel.

De gestelde vragen werden als volgt beantwoord:

Heeft u een kandidaat wethouder: “Wij hebben 2 kandidaten om wethouder te worden. Wij wachten met bekend maken van de namen tot na de uitslag van de verkiezingen, daar afhankelijk van de coalitie bespreking en de uitslag van de verkiezingen de keuze wordt gemaakt.”

Hoeveel zetels verwacht u te behalen? “Wij rekenen op 2 zetels en hopen op 3.”

Ambieert u plaats te nemen in de coalitie? “Jazeker.” Zo ja, met wie zou u het liefst in de coalitie zitten? “We streven naar een zo raadsbreed mogelijke coalitie.”

De bestuurlijke toekomst van Heeze-Leende zien wij als volgt: “We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente geheel op eigen kracht (zonder samenwerking met ander gemeenten) invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen. Zeker als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals de verdere transformatie van de zorg, de invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we als gemeente staan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid kernen/buitengebied, wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid.”

Wat is uw motto? “Partij voor Oud en Jong – GroenLinks het duurzame en sociale alternatief voor Heeze-Leende.”

Wat is de afgelopen raadsperiode perfect verlopen? “Is een lastige vraag voor een partij die 4 jaar tegen een gesloten coalitie in heeft moeten opereren. Wat positief is van de afgelopen periode dat er eindelijk duidelijkheid lijkt te komen over de realisatie van de randweg in Heeze en dat er een besluit is genomen over de realisatie van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Leende.”

Waar krullen uw tenen van als u denkt aan de afgelopen raadsperiode? “Zie onze speerpunt transparant en integer bestuur:
• We willen geen gesloten coalitie zoals de afgelopen periode, maar een raadsbrede coalitie waarbij collegevoorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn door de coalitiepartijen maar open besproken worden met de raad.
• We willen geen besloten raadsvergaderingen meer, met uitzondering van situaties die betrekking hebben op personen en voorstellen waar grote financiële gevolgen voor de gemeente aan vast zitten (bijvoorbeeld grondverkopen en grondaankopen).
• We willen een integere en betrouwbare gemeente willen waarbij de transparantie in het besluitvormingsproces voorop staat (geen “verrassingen”, geen ”spelletjes”).”

Wat zijn volgens uw partij visie, de belangrijkste 3 punten voor elke kern van onze gemeente, gedurende de komende raadsperiode? (Denk aan wonen, voorzieningen en dergelijke.)
“Echte stappen zetten m.b.t. duurzaamheid (is voor alle kernen van belang).
Voor alle kernen de verkeersproblematiek aanpakken.
Woningbouw mogelijkheden meer spreiden over de verschillende kernen (niet alleen richten op de Bulders in Heeze).”

Flyer PvoJ-Groenlinks voorkant[77807] Flyer PvoJ-Groenlinks achterkant[77808]

De kandidaten op de lijst:
1 – Frans Maas (PVOJ)
Ik ben 20 jaar raadslid, fractievoorzitter van de PVOJ en bestuurslid van FNV Lokaal, Regio Eindhoven-De Kempen.
Ik ben gepensioneerd en was voorheen belastingambtenaar.
Ik ben vrijwilliger bij Cordaad en F.N.V.
Mijn hobby’s zijn vakbondswerk, fietsen en de tuin bijhouden.
Ik ben lid in de orde van Oranje Nassau.
Ik vind het belangrijk dat Heeze-Leende een bestuur krijgt dat toegankelijk is voor alle burgers, transparant is en de burgers vanaf het begin bij plannen betrekt.

2 – Alide Hijmans
Ik ben Jurist, (oud) rechter, advocaat en mediator.
Ik doe ook pro deo mediations en coördineer de collectes van Natuurbescheming in Heeze.
Ik zing bij het Heezer Vocaal Ensemble.

Op mijn 18e vertrok ik uit Heeze en zo´n 45 jaar later kwam ik terug. Heeze is een goede plek, en daar wil ik naar vermogen aan bijdragen.

3 – Chris Jacobs (GroenLinks)
Ik werk bij de gemeente Helmond als informatiemanager in het sociaal domein en woon nu bijna 30 jaar in Heeze.
Was de afgelopen jaren secretaris van de Laarstukken en voorzitter van de MR van OBS de Trumakkers.
Ben op dit moment bestuurslid van het Wagenbouwers platform van de Brabantse Dag.

Mijn hobby’s zijn wandelen in de natuur en ik speel klarinet en saxofoon in een muziekgezelschap.

Ik wil me graag via mijn bijdrage aan een progressieve partij inzetten voor de gemeenschap van Heeze-Leende.

4 – Herman den Dulk (GroenLinks & PVOJ)
Ik ben lid van de steunfractie van de PvOJ en 8 jaar lid van GroenLinks.
Ik heb gewerkt als manager in het welzijnswerk, kinderopvang en de zorg (verstandelijk beperkten, psychiatrie en jeugdzorg).

Ik heb diverse bestuursfuncties vervuld, o.a in het vluchtelingenwerk, in een schoolbestuur en in cliëntenraden. Op dit moment ben ik lid van de cliëntenraad van een zorginstelling in Eindhoven.

Daarnaast doe ik vrijwilligerswerk voor Weet, een vereniging voor eetstoornissen.

5 – Mandy Beks (PVOJ)
Ik ben Pedagogisch medewerkster bij een kinderdagverblijf en werk in een kledingwinkel.

Ik doe aan handbal, hou van creatief bezig zijn en dagjes uit gaan met vriendinnen.

Ik vind het belangrijk dat mensen respect hebben voor de ander. Samen werken aan een mooie toekomst.

6 – Desireé Hornikx
Ik maak verteltheater onder de naam Friponne.
Onze gemeente is rijk aan cultureel erfgoed. Door middel van theater wil ik zowel kinderen als volwassenen daarvan laten genieten.
Kunst en cultuur dragen wezenlijk bij aan het welzijn van mensen,
jong en oud.

Een gezonde gemeente is een groene gemeente en een groene gemeente denkt ook aan toekomstige generaties.
Ik woon in Heeze.

7 – Sandra de Haan (GroenLinks)
Ik ben striptekenaar, webredacteur en actief IVN-lid.
Ik hou van wandelen, fietsen, natuurfoto’s maken, social media en artikelen schrijven. Dol op bomen en paddenstoelen.
Ik organiseer muziek- en theatervoorstellingen in Cultuurtuinhuis de Schoenendoos.

Behoud van een soortenrijke natuur en een schoon milieu milieu zijn geen luxe maar noodzaak. Voor onze gezondheid én voor onze economie.
Het mooie landschap is het groene kapitaal van Heeze-Leende. Wees er zuinig op en betrek burgers bij hoe je ermee om gaat.
Ik woon in Heeze.

8 – Adi Schonenburg (PVOJ)
Ik ben gepensioneerd elektromonteur en heb 45 jaar gewerkt bij Tijssens in Heeze.

Ik ben vrijwilliger bij Omroep Radio Horizon.
Mijn hobby’s zijn golf, zwemmen en fietsen.
Ik ben lid van tamboerkorps NAT.

Ik vind behoud van de leefbaarheid van de kernen belangrijk en dat de gemeente luistert naar de burgers.

9 – Dick Witvliet (GroenLinks)
Ik ben chauffeur van beroep en mijn hobby’s zijn fietsen en muziek maken.

Ik vind het belangrijk dat in de gemeente, op sociaal-economisch gebied en wat duurzaamheid betreft, een progressief geluid gehoord wordt.
Ik woon in Heeze.

10 – Rob Pessers (PVOJ)
Ik ben ambassadeur voor Verzilvert het 60 Plus Platform.
Ook ambassadeur voor Kangenwater van Enagic, het gezondste water van de wereld.
Verder vind ik het belangrijk om vrijwilligerswerk in de wijk en natuurlijk voor de BrabantseDag te doen.

Mijn hobby’s zijn, in willekeurige volgorde o.a. lezen, wandelen en fietsen.

Ik vind het belangrijk dat iedereen in zijn / haar waarde gelaten wordt en men elkaar respecteert in doen en laten.

11 – Joyce Sanders – v.d. Heijden (PVOJ)
Ik ben werkzaam in het Nicasiushuis in Heeze als verzorgende, ben getrouwd en heb twee kinderen.

Als ik vrij ben ga ik leuke dingen doen met de kinderen.

12 – Frank Beks (PVOJ)
Ik heb een transportbedrijf in Leende en ben lid van het gilde de Jong Schut.

Ik vind het belangrijk dat de kernen mobiel blijven.
Sluipverkeer moet aangepakt worden.

13 – Frank Verberne (PVOJ)
Ik ben meubelmaker en interieurbouwer.

Mijn hobby’s zijn hardlopen en fitness.
Ik woon in Leende.

14 – Diana Faes – v.d. Berg (GroenLinks)
Ik ben verpleegkundige bij Kempenhaege en woon in Sterksel.
Ik ben vrijwilliger bij vluchtelingenwerk Heeze-Leende.

Mijn hobby’s zijn: handwerken, fotograferen en in de tuin werken.
Ik ben moeder van Jaap, Teun, Derk en Gijs.

Ik vind het belangrijk dat duurzaamheid en vergroening serieus nagestreefd worden en dat er transparantie in de politiek is.

15 – Peter van Elderen (PVOJ)
Ik ben voormalig postcommandant Rijkspolitie Leende, Inspecteur / Operationeel Chef/Officier van Dienst, Regiopolitie Brabant Z-O. Docent aan ROC t.b.v. opleiding Beveiliger.

Thans ben ik talent scout bij de KNVB. Hiker (oproepbasis).
Mijn hobby’s zijn sport (actief en passief) en zeevissen.

Ik vind het belangrijk dat inwoners van Heeze-Leende kunnen verblijven in een veilige en leefbare woonomgeving en dat de kernen hun eigen identiteit kunnen behouden.

16 – Frans Schenkels (PVOJ)
Ik ben metselaar in de bouw.

Ik heb vogels en ga graag vissen.
Ik woon in Leende.

17 – Peggy v.d. Heijden – van Galen (PVOJ)
Ik ben cateringsmedewerkster bij Sodexo en ben geboren en getogen in Heeze.
Ik ben actief bij wagenbouwersgroep Ietskes Schif.

18 – Henk Nijboer (PVOJ)
Ik werk bij VDL kunststoffen in Heeze, verzorg daar proefspuitingen van nieuwe mallen en leid ik studenten op.

Mijn hobby’s zijn fietsen en wandelen.

Ik zit in de raad van elf van de Ossedrijvers in Sterksel en ben actief bij de EHBO vereniging.

19 – Jac Staals (PVOJ)
Ik ben lid en natuurgids van het IVN Afdeling Heeze-Leende.
Lid van het Gemengd Koor ‘Leends Accoord’. Ik verzorg rondleidingen door de monumentale Kerk van Sint Petrus’ Banden in Leende.

Mijn hobby’s zijn geschiedenis, archeologie, lezen, fotografie en video.

Ik vind het vooral belangrijk dat de Natuur echt gewaardeerd wordt; want wij maken er allemaal deel van uit.

Ik heb een lintje ontvangen en ben daardoor lid in de orde van Oranje Nassau.

20 – Mieke Bonn
Ik ben beleidsmedewerker bij de provincie Noord-Brabant. Ik houd me bezig met het vraagstuk hoe gemeenten het best in kunnen spelen op de taken en vraagstukken van deze tijd en op wat er op hen afkomt. Hoe zorg je voor meer slag- en schakelkracht van gemeenten? En hoe blijf je tegelijkertijd als gemeente herkenbaar voor je burgers en betrokken bij wat er lokaal gebeurt?
Als het gaat om betrokkenheid op lokaal niveau vind ik het zelf heel wezenlijk dat een gemeentebestuur er werk van maakt dat iedereen een plek heeft in onze samenleving.
Ik heb verschillende bestuurlijke functies vervuld (w.o. voorzitter van een lokale afdeling van een partij en van het Heezer Vocaal Ensemble, secretaris van de regionale afdeling Pharos, een vereniging voor ouders met hoogbegaafde kinderen).
Mijn hobby’s zijn geologie, zingen en roeien. Ik woon 20 jaar in Heeze.

21 – Ciel Broekx
Ik ben tuinontwerper en illustrator. Mijn hobby’s zijn natuur, tuinieren, tekenen en buiten zijn. Ik ben vrijwilliger bij het IVN.

Ik vind vanzelfsprekende aandacht voor natuur en landschap belangrijk, in de breedste zin van het woord. Dat het gewoon is dat ook op landbouwgrond bomen blijven staan, overhoekjes er mogen zijn en dat handhaving op dit gebied helder en eenduidig is.

Het is voor mij een hoofdzaak dat de overheid op haar eigen regelgeving handhaaft.
Ik woon in Heeze.

22 – Frans van Weert (PVOJ)
Ik ben ex-bakker, maar nog steeds actief in mijn familiebedrijf.

Ik vind contact met mensen heel belangrijk en ook dat het dorpsgezicht behouden blijft.

Er moet meer aandacht komen voor duurzaamheid en behoud van de middenstand in de kernen. Ik zwem en duik graag en woon in Sterksel.

23 – Kees Smedema (GroenLinks)
Ik ben actief bij de Fietsersbond en bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Bieb. Lang geleden was ik gemeenteraadsraadslid in Geldrop. Ik maak graag muziek, ik zing bij het Heezer Vocaal Ensemble, speel klarinet en ben mede-organisator van Muziek in de Wijk.

Ik begon mijn loopbaan als docent bij een universiteit in Nigeria.
Daarna heb ik bij Philips gewerkt in verschillende landen in technische en managementfuncties. Ik woon in Heeze.

Ik ben blij dat het ons uiteindelijk gelukt is om met een GroenLinks lijst, samen met de PVOJ aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te doen.

Programma: Speerpunten

Klimaat, Energie en Duurzaamheid
We willen dat de gemeente een plan maakt met maatregelen om Heeze-Leende zo snel mogelijk energieneutraal te maken. Energieneutraal houdt in dat we binnen onze gemeentegrenzen net zoveel duurzame energie (zon, wind en aardwarmte) opwekken als we verbruiken. Alle huishoudens, bedrijven, woningcorporaties, scholen en zorginstellingen worden hierin meegenomen.
Dit betekent o.a.:
dat we de Bulders en andere nieuwbouwplannen energieneutraal bouwen zonder gasaansluiting.
dat we met woningcorporaties, Brabant Water en Enexis afspraken maken over het energieneutraal maken van bestaande woningen en bedrijven.
dat we energiecoöperaties gaan faciliteren voor het lokaal opwekken van energie.
dat de gemeente duurzaam moet gaan inkopen en al haar eigen vastgoed verder verduurzaamt.
dat we inwoners willen stimuleren om hiervoor passende initiatieven te nemen.

Verkeer
Het oplossen van de verkeersoverlast in alle kernen door het opstellen van een samenhangend verkeers- en vervoersbeleid waarin zijn opgenomen o.a.:
na aanleg van de randweg in Heeze, instellen van een verblijfsgebied in de Kapelstraat en (doorgaand) autoverkeer sterk te beperken. Bevoorrading blijft natuurlijk mogelijk.

sluipverkeer door Leende, Heeze en Sterksel tegengaan door de afzonderlijke plannen in samenhang te bekijken en op elkaar af te stemmen. Dit betreft de randweg Heeze, de nieuwe weg van de Poortmannen naar de A2 – centrale as, verkeersproblematiek Sterksel – samen op weg naar de A2, bevordering doorstroming A2 en A67.
het instellen van het verblijfsgebied in de kern van Leende (Dorpstraat ten zuiden van de kerk) waarbij de auto enkel nog te gast is.
het prioriteit geven aan het gebruik van de fiets en verbetering van het fietsnetwerk voor scholieren, forensen en recreanten.
de snelheid op vrijwel alle wegen buiten de bebouwde kom tot 60 km/uur verlagen en maximumsnelheden binnen en buiten de bebouwde kom daadwerkelijk handhaven.

Zorg Ouderen en mensen met een beperking verdienen op de gehele mens gerichte zorg. Wij vinden dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog zijn voor álle problemen waar mensen mee te maken hebben: werk, inkomen, wonen, welzijn, gezondheid (waaronder jeugdzorg). Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden aangepakt.
Dat betekent wat ons betreft:

dat Jeugdzorg voor ieder kind dat in de knel zit toegankelijk is. Er mogen geen wachtlijsten of financiële belemmeringen zijn.
dat bij contracten met zorgaanbieders op de eerste plaats gekeken wordt naar de kwaliteit van de zorg en daarna naar de financiën.
dat er meer werk wordt gemaakt van preventie en vroegsignalering om problemen in een vroegtijdig stadium te voorkomen. Het sociaal team heeft hier een belangrijke rol. Dit kan en mag leiden tot professionele `bemoeizorg´. Wij willen de maatschappelijk (opbouw)werker terug in de wijk.
dat het geld dat voor de zorg beschikbaar wordt gesteld ook aan de zorg wordt besteed en daarvoor gereserveerd blijft.

Wonen
We willen meer spreiding van woningbouw over de verschillende kernen. Er mag nu vrijwel alleen in de Bulders in Heeze gebouwd worden. Bij de bouw van woningen:
willen we bouwen naar behoefte met een goede mix van koop- en betaalbare huurwoningen (geen hoogbouw). Hierbij hebben we met name oog voor sociale woningbouw, woningen voor starters en singles en voor mensen met een beperking.

willen we dat er verschillende woonvormen voor ouderen beschikbaar komen (o.a. aanleunwoningen, zorgwoningen) en dat de gemeente zich soepel opstelt bij de realisatie van mantelzorg- en kangoeroewoningen. Kortom, levensloopbestendig bouwen en geen onnodige vergunningseisen.

Leefbaarheid kernen
We willen dat er voordat er onomkeerbare beslissingen genomen worden eerst een beleidsvisie/ centrumplan voor het centrum van Heeze wordt opgesteld samen met de Horeca, de Winkeliersverenigingen, omwonenden en eventueel kleine ondernemers.
En dat in Leende in 2018/ 2019 met de uitvoering van het centrumplan wordt gestart.

Hierbij neemt PvOJ-GroenLinks het standpunt in:

dat iedere kern zijn eigen identiteit moet kunnen blijven behouden.
dat er geen XL supermarkt komt op de Zuidzorg locatie in Heeze. Wij zijn voorstander van de vestiging van een dergelijke winkel aan de rand van het winkelgebied.
dat we de tuin van het gemeentehuis willen behouden, o.a. voor evenementen.

Landbouw en leefbaarheid buitengebied
We vinden dat de negatieve invloed van intensieve veehouderij op natuur, milieu en de volksgezondheid beperkt moet worden (geen nieuwe megastallen). We willen:
de dialoog voeren met de agrariërs om hen te ondersteunen bij de transitie naar duurzamere vormen van landbouw die minder milieubelastend zijn.
agrariërs faciliteren bij de overgang naar alternatieve activiteiten (bijvoorbeeld zorgboerderijen, verblijfsrecreatie, productverkoop, educatie, natuurbeheer).

dat er stappen worden gezet om de leefomstandigheden voor wilde planten, insecten, vogels en andere dieren in het buitengebied te verbeteren door minder te maaien en het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Er zijn meer bloeiende akkerranden, houtwallen en struiken nodig op zowel gemeentegrond als op landbouwgebied om hen te helpen.
Daarnaast is er meer capaciteit nodig voor toezicht in het buitengebied. Aandacht voor criminaliteit in het buitengebied heeft hoge prioriteit. Dit om overtredingen van milieuvergunningen en criminele activiteiten (bijvoorbeeld productie van drugs en dumping van drugsafval) egen te gaan, vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Economie en Bedrijvigheid
Deze moet aansluiten op de sterke punten, de schaal en de ambities van Heeze-Leende. Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks mee willen werken aan de totstandkoming van een regionale visie waarin duidelijkheid wordt verschaft over wat wel en niet past aan bedrijvigheid binnen onze gemeente. Wij kiezen voor kleinschalige industrie op onze industrieterreinen en kleinschalige initiatieven in onze buurten en wijken.
Dat betekent:

het verplaatsen van milieubelastende en/of verkeer-intensieve bedrijven van de Poortmannnen en Poort43 naar een gebied dicht bij bestaande op- en afritten van de snelwegen. Er is dan geen verbinding met de A2 meer nodig.
het tegengaan van leegstand van winkelruimtes door in gesprek te gaan met vastgoedeigenaren en deze aan te sporen deze faciliteiten in te zetten voor startende ondernemers (win-winsituatie).
het stimuleren van bedrijvigheid die te maken heeft met verduurzaming van onze gemeente (energieneutraal, asbestneutraal, co2-neutraal, transitie landbouw).
het bevorderen van toerisme door goede recreatieve fietspaden, verbetering van het wandelnet en meer horecavoorzieningen.
dat ondernemers en burgers in het buitengebied op korte termijn gebruik kunnen maken van een eigentijdse internetverbinding.

Natuur, Milieu en Gezondheid
Natuurontwikkeling, milieuhandhaving en gezondheid gaan wat ons betreft hand in hand. Dat betekent dat wij:
meer, maar vooral ook kwalitatief beter groen willen binnen en buiten de dorpskernen: bloemrijke bermen en plantsoenen. Natura 2000-gebieden moeten worden beschermd en bijbehorende wetgeving moet consequent worden nageleefd.

karakteristiek groen behouden voor de toekomst, zoals de pastorietuin in Heeze. Het aantal op de gemeentelijke lijst staande beschermwaardige bomen moet vergroot worden om ongewenste kap te voorkomen.
daadwerkelijk regels willen handhaven ter bevordering van schone lucht, water en bodem. Dit betekent verscherping en intensivering van het toezicht op milieubelastende bedrijven, zoals bijvoorbeeld bij de mestvergister op het bedrijventerrein Poort 43.

Cultuur Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Daarom vinden we het van belang dat er een gemeentelijke cultuurnota komt. Hierin maken we zichtbaar wat we onder cultuur verstaan en welke ondersteuning (subsidie, garantstelling, bijdrage in natura, soepele vergunningverlening) we vanuit de gemeente kunnen bieden om het aanwezige cultuuraanbod in onze gemeente (o.a. Brabantsedag, Carnaval, muziekgezelschappen, bibliotheekwerk, KunstSmullen en ons erfgoed) te versterken en waar mogelijk uit te breiden. Wij zijn een warm voorstander van cultuureducatie in het onderwijs.

Transparant en integer bestuur
Een democratisch gemeentebestuur is een belangrijke waarborg van onze vrijheid. Goed bestuur is integer, toegankelijk, transparant en controleerbaar.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

geen gesloten coalitie willen, zoals de afgelopen periode, maar een raadsbrede coalitie waarbij collegevoorstellen niet vooraf dichtgetimmerd zijn door de coalitiepartijen maar open besproken worden met de raad.
geen besloten raadsvergaderingen meer, met uitzondering van situaties die betrekking hebben op personen en voorstellen waar grote financiële gevolgen voor de gemeente aan vast zitten (bijvoorbeeld grondverkopen en grondaankopen).
een integere en betrouwbare gemeente willen waarbij de transparantie in het besluitvormingsproces voorop staat (geen “verrassingen”, geen ”spelletjes”).

Een gemeente die luistert naar burgers
PvOJ-GroenLinks wil dat burgers meer te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de gemeente naar hen luistert.

Dat betekent dat we als PvOJ-Groenlinks:

de transitie willen maken van “traditionele” inspraak, waarbij de gemeente de plannen maakt en bewoners vraagt wat ze hiervan vinden, naar samenwerking met initiatiefnemers, die gestimuleerd en gefaciliteerd worden om hun plannen te realiseren (van “nee tenzij”, naar “ja mits”). Dit betekent dat we op alle terreinen in co-creatie tussen gemeente en inwoners beleid willen maken.
burgers vanaf het begin willen betrekken bij plannen in hun omgeving, zowel van de gemeente als ook van andere initiatiefnemers. We nemen de inbreng van burgers ook serieus. Zij moeten ervaren dat er naar ze wordt geluisterd. Informatie, een randvoorwaarde om mee te kunnen praten, dient compleet en makkelijk toegankelijk te zijn (ook digitaal).
de eindbeslissing over ruimtelijke plannen wel bij de gemeente (gemeenteraad en college) laten liggen. Dit vanwege de afweging van alle belangen en omdat de gemeenteraad immers democratisch gekozen is.

Bestuurlijke toekomst gemeente Heeze-Leende We zijn van mening dat we niet in staat zijn om als gemeente geheel op eigen kracht (zonder samenwerking met ander gemeenten) invulling te geven aan de opgaven die in de komende jaren op ons afkomen. Zeker als we kijken naar de landelijke verplichtingen zoals de verdere transformatie van de zorg, de invoering van de omgevingswet en de lokale taken waarvoor we als gemeente staan op het gebied van verkeer, duurzaamheid, leefbaarheid kernen/ buitengebied, wonen en verkeer, economie en bedrijvigheid. We willen dan ook de volgende raadsperiode:

er ons voor inspannen dat de democratische controle van de gemeenteraad op de verschillende samenwerkingsverbanden wordt verbeterd.
dat de discussie over de verdere (bestuurlijke) toekomst van Heeze-Leende op een open en transparante manier wordt gevoerd waarbij iedereen kan meepraten.
dat bij de discussie over de toekomst van de gemeente de identiteit van de kernen centraal staat. We willen deze identiteit versterken door aandacht te geven aan de vorming van een dorpsraad in Heeze (Heeze heeft nog geen dorpsraad) en de doorontwikkeling te ondersteunen van de bestaande dorpsraden van Leende, Sterksel en de kernraad van Strijp.
We gaan gedetailleerder in op deze onderwerpen op de pagina Programma.
Heeft u vragen of suggesties voor bijdragen aan ons programma, neem dan contact op via post@pvoj-groenlinks.nl. Wij horen graag van u!

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende: PvdA

PvdA Heeze-Leende

SAM_7172“Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hebben we een heel diverse kandidatenlijst met oude bekenden erop, maar zeker ook frisse, nieuwe gezichten. Dat we echt een zo breed mogelijke doorsnede hebben willen presenteren blijkt wel uit het feit dat we zowel de oudste als de jongste kandidaat hebben. Daar zit, op een haar na, 80 jaar verschil tussen. En ja, natuurlijk zijn we ook vertegenwoordigd in alle kernen.

De PvdA stelt als wethouderskandidaat haar huidige wethouder voor; te weten Toon Bosmans. Zijn verdiensten de afgelopen 2 jaar maken hem een heel logische kandidaat.
We hopen dan ook dat echt is opgevallen dat we inderdaad veel bereikt hebben; de multifunctionele accommodatie in Leende, de doorontwikkeling van de bieb en het terug op de agenda zetten van het thema duurzaamheid; we hopen dat dit vertrouwen wekt voor de toekomst. Om in beeld te komen voor een wethouderspost gaan we uit van de huidige 2 zetels en hopen er 3 te kunnen halen.

Toon Bosmans (c) margot van den boer

Toon Bosmans                                (c) margot van den boer

De PvdA Heeze-Leende ambieert een deskundig wethouder te leveren, maar we willen, nu er inmiddels 8 partijen zijn, af van de tegenstelling tussen oppositie en coalitie. We roepen de raad echt op om met een raadsprogramma op hoofdlijnen te komen, zodat het college van B&W hier uitvoering aan kan geven en verantwoording over af kan leggen.

Kort gezegd: 8 partijen op 17 zetels maken een gemeente onbestuurbaar als we in ‘voor en tegen’ en ‘oppositie vs. coalitie’ blijven denken. Spreek als raad je ambitie uit in een breed gedragen programma, zet het college van B&W nadrukkelijk aan het werk en zorg ervoor dat zij resultaten laten zien! En dus is een deskundig en ervaren bestuur noodzakelijk.

Waar de komende periode hard aan gewerkt moet worden, is het verder vorm geven van de extra taken in ‘zorg en welzijn’ zoals we die er de afgelopen 3 jaar bij hebben gekregen. En dan met name de lokale invulling. Hoe past dit het beste bij onze inwoners en zorgen we ervoor samen het verschil te maken?! Hier moeten we blijvend over in gesprek gaan.

Daarnaast moeten we de schouders eronder zetten om als Brainport-regio de eerste regio te zijn die los komt van fossiele brandstoffen en zo als eerste CO2-neutraal wordt. Die uitdaging heeft de provincie niet voor niets bij ons als slimste regio neergelegd.
Grootse opgaven die veel inzet vragen, maar die steken wij als PvdA er maar al te graag in! Hier zit ook meteen het voordeel een landelijke partij te zijn met expertise binnen handbereik.
Dergelijke opgaven zoals we die hierboven noemen, gaan eigenlijk over alle kernen heen, maar specifiek per kern is het voor ons PvdA echt van belang dat de nieuwe mfa, het dorpshuis en de school, ervoor gaan zorgen dat de Dorpstraat in Leende meer en meer tot een dorpsplein wordt. En natuurlijk is het daarvoor hard nodig dat het sluipverkeer door de kern van Leende verdwijnt. Voor Sterksel is het van belang dat de Kloostervelden worden afgerond en dat deze wijk echt bij Sterksel gaat horen met een goede fietsverbinding van de Kloostervelden naar d’n Os. Verder is voor Sterksel natuurlijk essentieel dat er duidelijkheid komt wat er op Poort 43 te gebeuren staat en wat dat voor impact heeft op de Sterkselse gemeenschap. En voor Heeze gaat de opbouw van de Bulders beginnen en dus ook van de randweg om Heeze heen. Om het verkeer in de hele gemeente aan te kunnen moet snel verder gewerkt worden aan wat de Centrale As is gaan heten. Om zo de grotere verkeersstromen buiten onze kernen te kunnen houden. En ja dan natuurlijk de verplaatsing van de AH. Wij als PvdA geven al jaren aan dat hiervoor de locatie van tankstation Schilders de ideale plek is. De komende periode moet deze verplaatsing kunnen lukken, zodat de juiste functies in de kern Heeze op de juiste plek zitten.

Aan ons de vraag om de gemeente in 100 woorden te kenschetsen.
Een landelijke gemeente in de oksel van 2 grote snelwegen en daarmee letterlijk aangehaakt aan alle stedelijke activiteit in de regio. Dat is duidelijk te zien aan hoe onze inwoners de regio gebruiken voor werk, winkelen en ontspanning. Omgekeerd is de regio hier welkom om te genieten van de rust, de natuur en het Bourgondische leven.
Samen met onze lokale cultuur o.a. in de Lindse Blaos en de Brabantse Dag levert dat een heel eigen, soms zelfs eigengereid, volkje op. Een plek om trots op te zijn. En dat zijn we dan ook.

Het is mensen eigen om dat zo te willen houden en een gemeentebestuur moet zeker niet overdrijven waar zij allemaal invloed op zou hebben. Laten we dus samen ervoor zorgen dat het hier ook over 30 jaar nog uitstekend vertoeven is.
Samen maken we ten slotte de toekomst!”

 

Lees meer over PvdA in Heeze-Leende https://heezeleende.pvda.nl/

 

PvdA kandidaten gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
Toon Bosmans, Heeze
Marten de Lange, Heeze
Isolde Koenen, Leende
Geert-Jan Rens,Heeze
Rosita van Geene-Nieuwenbroek, Leende
Martijn v.d. Kerkhof, Sterksel
Anje Dousma-Kunst, Heeze
Max van Hofweegen, Heeze
Caroliene Nuijts, Heeze
Koen van Kruijssen, Heeze
Nel Nijskens,Heeze
Paul Boelens, Heeze
Annemie van Asten, Heeze
Henk van Geene, Leende
Jan v.d. Schoor, Sterksel
Paul Griep, Heeze
Toine Kuiper, Leende
Gertjan Toorenspits, Heeze
Max Farjon, Leende

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende: De Lokale Liberale Partij, LIJST 7

lijst 7 DeLokaleLiberalePartij LOGO

HEEZE – LEENDE – Lijsttrekker Geert Verzijden gaat er samen met Astrid, Chris, Jeroen, Lotte en natuurlijk Mahmoud voor zorgen dat de 12 speerpunten (te vinden op de website www.delokaleliberalepartij.nl), de komende 4 jaar kritisch worden gevolgd c.q. in de steigers worden gezet. “Wij zullen er hier een aantal benoemen.

Lijsttrekker Geert

Lijsttrekker Geert Verzijden

De aanleg van de Centrale As vinden wij een heel belangrijk punt. Die moet ervoor gaan zorgen dat het doorgaand verkeer, inclusief het vrachtverkeer, geen gebruik meer zal gaan maken van de wegen door het centrum van onze kernen maar buiten onze kernen om wordt geleid. Dan pas kunnen we ook de kernen van Heeze en Leende verkeersluw maken en opnieuw inrichten.

In Leende is het winkelgebied al uitgewerkt en de plannen voor het Centrumplan zijn ook al in een vergevorderd stadium. In Heeze is het echter nodig om de Albert Heijn te verplaatsen en hiervoor is al een perfect plan voorhanden. Wij zullen de betreffende ondernemers daarom ondersteunen om hun plannen uit te kunnen voeren. Hoe het centrum van Heeze er daarna verder uit moet komen te zien, daarover hebben wij heel goede ideeën die makkelijk kunnen worden gerealiseerd. Een restaurantfunctie in de oude brandweerkazerne is er een van.
Ook het duurzaam en gasloos bouwen staat bij ons op de agenda en het plaatsen van zonnepanelen heeft daarom bij ons een groot draagvlak.

Verder vinden wij het belangrijk dat niet alleen de wagenbouwers van de Brabantsedag degelijke bouwplaatsen krijgen maar dit moet ook gerealiseerd gaan worden voor alle carnavalsgroepen in onze kernen, die dit nodig hebben.

Natuurlijk is het zaak om bij de uitvoering van alle plannen de betrokken burgers te betrekken en ook de dorps- en wijkraden spelen hierin, wat ons betreft, een belangrijke adviserende rol.

De Lokale Liberale Partij raadt u aan om in ieder geval gebruik te maken van uw stemrecht op 21 maart a.s., want stemrecht is een recht dat men niet overal heeft op de wereld. Indien u twijfelt op wie, dan adviseren wij u om de KIESWIJZER van het Eindhovens Dagblad in te vullen. En als u vragen heeft, wij zijn aanwezig op zondag 18 maart a.s. bij “Heeze luidt de Lente in”. Wij staan op het Gemeentehuisplein en hebben daar ook weer een ludieke actie in petto.”

Gemeenteraadsverkiezingen Heeze-Leende

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke 'borden' (c) margot van den boer

De verkiezingsposters bijeen op de gemeentelijke ‘borden’
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE – We mogen volgende week allemaal naar de stembus: de gemeenteraadsverkiezingen worden op 21 maart 2018 gehouden. Weet u al op wie u gaat stemmen?

We stelden een aantal vragen aan de 8 deelnemende partijen. De ingezonden antwoorden krijgt u de komende dagen. Nog niet alle partijen hebben de antwoorden gegeven.

Wellicht helpen de antwoorden u naar het juiste rijtje kandidaten.