6 april 2020

Regio voert Passend Onderwijs al een jaar eerder in

Op 1 augustus 2013 wordt Passend Onderwijs versneld ingevoerd in de regio Helmond-Peelland. Het Samenwerkingsverband en de 9 betrokken gemeenten zetten samen deze stap. In april heeft de Ondersteuningsplanraad unaniem ingestemd met de versnelde invoering. Een belangrijke stap om te komen tot een geschikte onderwijsvorm voor kinderen die daar dringend behoefte aan hebben.

Wat betekent dit voor ouders?

De vervroegde start op 1 augustus 2013 betekent dat ouders die hun kind op een school aanmelden voor het schooljaar 2013/2014 met de nieuwe aanpak te maken krijgen. Alleen nieuwe aanmeldingen of herindicaties voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden dus onderdeel van de nieuwe aanpak. Concreet betekent het: ouders melden hun kind aan bij een school. Het Samenwerkingsverband bepaalt vervolgens welke leerlingen in aanmerking komen voor
speciaal onderwijs of extra ondersteuning. De school waar de ouders hun kind hebben aangemeld, blijft verantwoordelijk. De school moet een passend onderwijsaanbod doen. Dat kan op de eigen school of op een andere school in het Samenwerkingsverband. Lees verder over de versnelde invoering.

Regionale samenwerking Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet passend onderwijs feitelijk in werking. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek aan te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen regionaal samen. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsplan voor de zorgplicht. Er is ook een link naar jeugdzorg.

Regio met hogere kosten

Zuidoost Brabant kent relatief veel leerlingen in het speciaal onderwijs. Een leerling in het speciaal onderwijs kost ongeveer drie keer zoveel als een leerling in het regulier onderwijs. Deze kosten liggen hoger doordat er kleinere klassen zijn in het speciaal onderwijs. En er is meer inzet van ‘specialistische zorg’ op de scholen. Bijvoorbeeld psychologen en orthopedagogen. De wetswijziging heeft niet alleen een sociale achtergrond (thuis nabij, participatie), maar ook een financiële achtergrond.

 

 

Tweemaal cum laude bij 193 verkeersdiploma's

Niek en Ramon

Niek Heymans en Ramon Peeters tonen hun cum laude behaalde diploma.

Op 11 april 2013 deden 193 leerlingen van de basisscholen uit Heeze, Leende en Sterksel het verkeersexamen. De organisatie in handen van het VVN, in samenwerking met politie, gemeente en KBO afdeling Heeze en Leende.  Het examen bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Twee leerlingen zijn cum laude geslaagd: Niek Heymans van de Dirk Heziusschool en Ramon Peeters van basisschool St. Jan. Zij ontvingen op woensdag 15 mei jl. uit handen van burgemeester Paul Verhoeven hun diploma, in het bijzijn van buurtbrigadier Jos de Visser.
Het theoretische gedeelte bestond uit 35 vragen, waaronder enkele pittige waarmee menig volwassene moeite zou hebben gehad. Om te slagen moesten er 22 vragen goed beantwoord worden. Iedereen slaagde voor de theorie. Het praktisch examen werd op 15 en 16 april afgenomen. Vijf leerlingen moesten hiervoor een herexamen afleggen, waarna iedereen was geslaagd.

Boom, roos, vis… geschiedenis!

(foto Margot van den Boer)

Sloop Merlebos (foto Margot van den Boer)

Na jaren van planning en realisatie van scholenbouw is nu het moment van sloop aangebroken. De basisscholen Merlebos in de Nieuwe Hoeven en Parel (voorheen Bergerhof) in de Engelse Tuin hebben kortgeleden de nieuwbouw betrokken. De leegstaande gebouwen gaan tegen de vlakte. Voor heel wat Heezenaren ligt hier een herinnering aan de tijd van sommen en diktee’s van meesters en juffen.
Het hele proces van nieuwe onderwijshuisvesting heeft bijna tien jaar geduurd. Het was de periode waarin onder andere de pilot Bouwen binnen strakke contouren, het nieuwe dorpshuis, ’t Toversnest, scholenbouw en daarmee gepaarde gaande wijzigingen van bestemmingsplannen inclusief bezwaarprocedures voor de nodige opwinding zorgden.

(foto HLS Nu)

Bergerhof gestript (foto HLS Nu)

Raadsleden op schoolbezoek

Even terug in de schoolbanken (foto Margot van den Boer)

Even terug in de ‘schoolbanken’ (foto Margot van den Boer)

Op dinsdag 4 maart 2013 zijn de leden van de Raad en het College op stap gegaan om de nieuwe scholen in de gemeente te bekijken. De nieuwbouw van de Merlebos en Kindcentrum De Parel zijn inmiddels voor kinderen en leerkrachten naar volle tevredenheid in gebruik genomen. De bezoekende raads- en collegeleden waren eveneens tevreden met het resultaat van deze grote projecten die de laatste jaren veel aandacht gevraagd hebben. Met veel belangstelling volgde men een stukje onderricht.