22 november 2019

176 meldingen van scholen die autisten weigeren

Eindrapport Meldpunt AUTI-Weigerscholen gereed
Veel jongeren met autisme wordt door mbo-scholen de toegang tot onderwijs geweigerd. Dit zijn de bevindingen van het Meldpunt AUTI-Weigerscholen, dat van begin juli tot eind september in de lucht was. In die periode kwamen er 176 meldingen van vermeende discriminatie. Ze waren afkomstig van 144 jongeren. 95 procent van hen heeft een vorm van autisme. [Lees meer…]

Open Monumentendag ook voor basisscholen

St Martinus en St Jan

Martinuskerk

Open monumenten klassendag 12 en 13 september 2013
Dit jaar wordt voor het eerst de Open Monumenten Klassendag georganiseerd in Heeze-Leende. Dit is een landelijk educatieproject ontwikkeld door de landelijke stichting Open Monumentendag. Het is bedoeld voor de groepen 7/8 van het basisonderwijs. Met een korte introductieles worden leerlingen in de klas op het fenomeen ‘monumenten’ voorbereid, waarna ze een monument bezoeken, samen met een rondleider die het als geen ander kent. Met behulp van een speciale kijkwijzer en gewapend met een fototoestel, brengen ze de wereld van het monument in kaart. Eenmaal terug in de klas gaan ze daarmee verder door een Monumentenkaart te maken, als creatieve verwerking van de stof.
In Heeze-Leende doen drie basisscholen en twee prachtige monumenten mee aan het project. Op donderdag 12 september a.s. doen leerlingen van basisscholen De Triangel en De Merlebos mee. Het programma ziet er als volgt uit:
10 uur, groep 7 De Merlebos, Kasteel Heeze; groep 8 De Merlebos, Martinuskerk Heeze
13 uur, groep 7 De Triangel, Kasteel Heeze
14.15 uur Groep 8 De Triangel, Kasteel Heeze
Op vrijdag 13 september doen leerlingen van basisschool De Berkenschutse mee: 11 uur, groep 7/8, Martinuskerk Heeze.

Taaladviesdienst verzorgt taaltrainingen in Eindhoven

De Taaladviesdienst verzorgt taaltrainingen met open inschrijving op verschillende locaties in Nederland. Het niveau van deze cursussen is vrij hoog. Ze zijn dan ook bij uitstek geschikt voor taalprofessionals als redacteuren, tekstschrijvers en tolken-vertalers, maar ook voor andere geïnteresseerden met gevorderde kennis van de regels van het Nederlands.

Complete training spelling, 8 oktober 2013, Openbare Bibliotheek Eindhoven
Doel: spellingkennis opfrissen en verdiepen.

Opfristraining taalregels, 31 oktober 2013, Openbare Bibliotheek Eindhoven
Leestekens, grammatica, spelling: alle veelgestelde vragen over de belangrijkste taalonderwerpen worden in één dag beantwoord. Aaneenschrijven (middellange( )termijn( )denken), enkelvoud of meervoud, verwijswoorden (de gemeente Amsterdam en zijn/haar voorzieningen), komma’s: na deze training maakt u sneller de juiste keuze. U gaat naar huis met een aangescherpt taalgevoel.

Lees het volledige programma


Frissere lucht in klaslokaal basisscholen

Veel minder bedompte klaslokalen, een internetsite over het milieu in ieders buurt en een doe-het-zelf-handleiding voor het inrichten van groene en gezonde wijken: dat zijn onder meer de resultaten van de Nationale Aanpak Milieu en Gezondheid (NAMG) die begin 2013 werd afgesloten. Vanaf volgend jaar kan bovendien elke basisschool één gratis CO2-meter verkrijgen via de GGD. De hoeveelheid frisse lucht in een klaslokaal wordt namelijk gemeten met het CO2-gehalte; hoe meer kooldioxide, hoe slechter de lucht. Dit melden staatssecretaris Mansveld (I&M) en minister Schippers (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer.
De NAMG richtte de schijnwerpers op een aantal onderwerpen rond milieu en gezondheid die tot dan toe nog onvoldoende aandacht hadden gekregen: het binnenmilieu van scholen en woningen, het gezond ontwerpen van wijken, informatie over de leefomgeving en het tijdig signaleren van milieurisico’s voor de gezondheid.
Bron: Min. I&M

Kunst in de etalage

Raket

Raket

In de Wereldwinkel Heeze zijn werkstukken te zien van leerlingen van De Berkenschutse te Heeze. Deze werkstukken zijn gemaakt tijdens de CKV-lessen (Culturele en Kunstzinnige Vorming). Dit is een verplicht vak op de middelbare school. Afrikaanse kunst en kunstnijverheid uit de Wereldwinkel waren hun inspiratiebron. Zo zijn er een prachtige raket en een luchtballon te zien. Beide gemaakt van blik, zoals dat ook in Afrikaanse landen als broodwinning gebeurt. Ook zijn er schilderijen van Afrikaanse dieren te zien. De werkstukken zijn tot 11 juli te bewonderen in de etalage van de Wereldwinkel, Kapelstraat 24 in Heeze.

Educatief Centrum de Nieuwe Hoeven op shortlist scholenbouwprijs

Het ministerie van OCW organiseert opnieuw de prestigieuze Scholenbouwprijs met nu als thema Onderwijskwaliteit en Verbindingen. Op 17 mei 2013 vond de eerste  beoordelingsronde plaats. Het was een grote uitdaging voor de jury om uit de vele mooie projecten een shortlist voor de volgende ronde samen te stellen. Er zijn 30 schoolgebouwen geselecteerd, waaronder het Educatief Centrum de Nieuwe Hoeven. [Lees meer…]

Opening St. Jan Leenderstrijp moment van traditie en vernieuwing

Jong en oud onthullen samen het nieuwe bord

Jong en oud onthullen samen het nieuwe bord (foto HLS Nu)

Op vrijdag 31 mei 2013 vond de officiële opening plaats van de nieuwe basisschool St. Jan in Leenderstrijp. Dat gebeurde tijdens een uitgebreid programma waarbij alle betrokkenen een rol speelden. Op de eerste plaats waren dat de kinderen en de leerkrachten die met zang, dans en voordracht dit heugelijke moment vierden en daarbij alle bij de bouw betrokkenen letterlijk en figuurlijk een pluim gaven. De feitelijk onthulling, het wegtrekken van een doek over een bord, was toebedeeld aan de oudste en de jongste leerlingen van de school. Dat oudsten van toen waren mevrouw Van Laarhoven-van Asten (Anneke van Asten) en Marietje Hurkmans, beiden geboren in 1919; de oudste van nu is Tessa van Asten en de jongste is Luit van der Kruis.

Samen op ontdekkingstocht

Samen op ontdekkingstocht (foto HLS Nu)

Na de vendelhulde van het gilde St. Jan zegende pastoor Van Meijl tenslotte de nieuwe school en alle aanwezigen. Daarmee werd de sterke traditie en gemeenschapszin in Leenderstrijp bestendigd en een vervolgstap gezet in de traditie van 97 jaar onderwijs in Leenderstrijp. Samen op ontdekkingstocht. De volgende mijlpaal wordt 2015 als de school honderd jaar bestaat.

Pastoor Van Meijl zegent de school en alle betrokkenen

Pastoor Van Meijl zegent de school en alle betrokkenen (foto HLS Nu)

Regio voert Passend Onderwijs al een jaar eerder in

Op 1 augustus 2013 wordt Passend Onderwijs versneld ingevoerd in de regio Helmond-Peelland. Het Samenwerkingsverband en de 9 betrokken gemeenten zetten samen deze stap. In april heeft de Ondersteuningsplanraad unaniem ingestemd met de versnelde invoering. Een belangrijke stap om te komen tot een geschikte onderwijsvorm voor kinderen die daar dringend behoefte aan hebben.

Wat betekent dit voor ouders?

De vervroegde start op 1 augustus 2013 betekent dat ouders die hun kind op een school aanmelden voor het schooljaar 2013/2014 met de nieuwe aanpak te maken krijgen. Alleen nieuwe aanmeldingen of herindicaties voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs worden dus onderdeel van de nieuwe aanpak. Concreet betekent het: ouders melden hun kind aan bij een school. Het Samenwerkingsverband bepaalt vervolgens welke leerlingen in aanmerking komen voor
speciaal onderwijs of extra ondersteuning. De school waar de ouders hun kind hebben aangemeld, blijft verantwoordelijk. De school moet een passend onderwijsaanbod doen. Dat kan op de eigen school of op een andere school in het Samenwerkingsverband. Lees verder over de versnelde invoering.

Regionale samenwerking Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet passend onderwijs feitelijk in werking. Dat betekent dat scholen ervoor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek aan te bieden. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen regionaal samen. Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor het opstellen van een ondersteuningsplan voor de zorgplicht. Er is ook een link naar jeugdzorg.

Regio met hogere kosten

Zuidoost Brabant kent relatief veel leerlingen in het speciaal onderwijs. Een leerling in het speciaal onderwijs kost ongeveer drie keer zoveel als een leerling in het regulier onderwijs. Deze kosten liggen hoger doordat er kleinere klassen zijn in het speciaal onderwijs. En er is meer inzet van ‘specialistische zorg’ op de scholen. Bijvoorbeeld psychologen en orthopedagogen. De wetswijziging heeft niet alleen een sociale achtergrond (thuis nabij, participatie), maar ook een financiële achtergrond.

 

 

Tweemaal cum laude bij 193 verkeersdiploma's

Niek en Ramon

Niek Heymans en Ramon Peeters tonen hun cum laude behaalde diploma.

Op 11 april 2013 deden 193 leerlingen van de basisscholen uit Heeze, Leende en Sterksel het verkeersexamen. De organisatie in handen van het VVN, in samenwerking met politie, gemeente en KBO afdeling Heeze en Leende.  Het examen bestond uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Twee leerlingen zijn cum laude geslaagd: Niek Heymans van de Dirk Heziusschool en Ramon Peeters van basisschool St. Jan. Zij ontvingen op woensdag 15 mei jl. uit handen van burgemeester Paul Verhoeven hun diploma, in het bijzijn van buurtbrigadier Jos de Visser.
Het theoretische gedeelte bestond uit 35 vragen, waaronder enkele pittige waarmee menig volwassene moeite zou hebben gehad. Om te slagen moesten er 22 vragen goed beantwoord worden. Iedereen slaagde voor de theorie. Het praktisch examen werd op 15 en 16 april afgenomen. Vijf leerlingen moesten hiervoor een herexamen afleggen, waarna iedereen was geslaagd.

Boom, roos, vis… geschiedenis!

(foto Margot van den Boer)

Sloop Merlebos (foto Margot van den Boer)

Na jaren van planning en realisatie van scholenbouw is nu het moment van sloop aangebroken. De basisscholen Merlebos in de Nieuwe Hoeven en Parel (voorheen Bergerhof) in de Engelse Tuin hebben kortgeleden de nieuwbouw betrokken. De leegstaande gebouwen gaan tegen de vlakte. Voor heel wat Heezenaren ligt hier een herinnering aan de tijd van sommen en diktee’s van meesters en juffen.
Het hele proces van nieuwe onderwijshuisvesting heeft bijna tien jaar geduurd. Het was de periode waarin onder andere de pilot Bouwen binnen strakke contouren, het nieuwe dorpshuis, ’t Toversnest, scholenbouw en daarmee gepaarde gaande wijzigingen van bestemmingsplannen inclusief bezwaarprocedures voor de nodige opwinding zorgden.

(foto HLS Nu)

Bergerhof gestript (foto HLS Nu)