21 oktober 2019

Groen en Doen 2013: financiële stimulans voor vrijwilligers natuur- en landschapsbeheer

Janskapel Leenderstrijp

Janskapel Leenderstrijp

Groene vrijwilligers kunnen vanaf 15 augustus weer meedoen met de Groen en Doen prijsvraag en subsidies aanvragen. Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft in haar begroting van 2013 opnieuw 2 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor vrijwilligersactiviteiten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in Nederland. Met deze actie onderstreept staatssecretaris Dijksma haar voornemen om natuur een plek te geven midden in de samenleving: een kernpunt van de natuurvisie die ze begin 2014 uitbrengt. [Lees meer…]

Hoeveel kleine vossen telt u in de tuin?

Kleine vos

Kleine vos meest getelde tuinvlinder

Op 2, 3 en 4 augustus 2013 organiseert De Vlinderstichting voor de vijfde maal de landelijke tuinvlindertelling. In dit weekend zal overal in Nederland gespeurd worden naar vlinders in de tuin. Zal de kleine vos weer het meest worden gezien? [Lees meer…]

Veel meldingen van vleermuizen in slaapkamers

gfragq

Grootoorvleermuis (foto Wesley Overman)

Elk jaar zijn er in de zomerperiode meldingen van vleermuizen in slaap- en woonkamers. Dit komt deels doordat de jongen zijn uitgevlogen, die niet altijd de ingang van hun woonplek (bijvoorbeeld in de spouw) even goed kunnen vinden. En in deze tijden van warm weer staan veel ramen open. Zo komen deze dieren terecht in bijvoorbeeld de slaap- of woonkamer. Maar ook volwassen dieren kunnen binnenkomen, zoals wanneer zij een koeler stukje in de spouw zoeken en zo via een kier in bijvoorbeeld het plafond in de woonruimtes terecht komen.

Voor sommige mensen is het gefladder van de vleermuizen beangstigend, hoewel dit niet nodig is. De vleermuizen zullen zelf altijd proberen om mensen te ontwijken, wat ze met hun echolocatie en ogen ook goed kunnen. Maar het is natuurlijk wel begrijpelijk dat mensen de vleermuizen uit hun slaapkamer weg willen hebben. Ook voor de vleermuizen is dat natuurlijk het beste.
Probeer de vleermuizen niet te vangen, de kans is groot dat ze daarbij gewond raken. Vleermuizen zijn kwetsbare dieren. Wat kun je wel doen? Doe het licht uit en open alle ramen en deuren. Wacht daarna rustig af. Meestal zullen de vleermuizen dan zelf de ruimte verlaten.
Gaan de vleermuizen niet vanzelf weg? Neem dan contact op met een van de vrijwilligers die gewend zijn om met vleermuizen om te gaan.
Bron: Zoogdiervereniging

DNA-onderzoek: wilde zwijnen verspreiden zich stapsgewijs

Populaties breiden zich stapsgewijs uit

Populaties breiden zich stapsgewijs uit

De nieuwe ecoducten langs de A2 zullen, zij het onbedoeld, ook de wilde zwijnen in het Leenderbos wellicht goed van pas komen. Populaties van wilde zwijnen blijken zich stapsgewijs voort te planten. In opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant voerde Alterra een genetisch onderzoek uit naar de populatiestructuur en herkomst van de wilde zwijnen in Limburg en Noord-Brabant.

[Lees meer…]

Bronst van het ree begonnen

Op dit moment is de bronstperiode van het ree begonnen. Dan maakt de reebok korte hese blafjes die buiten te horen zijn. Met name in de schemering langs bosranden kan men reeën goed zien. Verder kunnen veegsporen aan bomen, vraatsporen, keutels en hoefafdrukken gevonden worden.
Het ree heeft in de zomer een zandgele tot roodbruine vacht die in de herfst langer wordt en verkleurt tot grijsbruin. Het ree is een cultuurvolger en past zich gemakkelijk aan cultuurlandschap aan. In Nederland komt de ree vrijwel overal voor, in het westen iets minder dan in het oosten. Op Ameland en Terschelling is de ree geïntroduceerd.

Ree (foto: Maaike Plomp)

(foto: Maaike Plomp)

De paartijd, ook wel bronsttijd genoemd, valt in juli en augustus. Voor de paring snuffelt een bok aan de geit en rent in rondjes achter haar aan. Eind december, na een verlengde draagtijd, komt het embryo tot ontwikkeling.
De Zoogdiervereniging heeft Zoogdiergezien.nl ontwikkeld om op een zo laagdrempelig mogelijke manier waarnemingen van algemene zoogdiersoorten te kunnen doorgeven. Een e-mail adres is voldoende om uw waarnemingen door te kunnen geven.
Bron: Natuurberichten

Bosgebied ondergaat metamorfose na brand in 2010

Na de bosbrand

Na de bosbrand

Precies drie jaar geleden, in juli 2010 woedde er een hevige bosbrand in het gebied ten zuiden van de A67 nabij Lierop. Van de troosteloze aanblik van zwartgeblakerde aarde en bomen is weinig meer te zien. Er is veel geruimd en vooral de natuur zelf heeft zijn werk gedaan. Overal schiet het groen weer op, vooral de berk, en de afgelopen week was er een deken van lila bloemen waar te nemen. Na de brand bleek dat het eerder al de bedoeling was dat het gebied een meer open karakter zou krijgen. De brand heeft hier ongewild een bijdrage aan geleverd. Ter ontsluiting is een fietspad aangelegd, waardoor het gebied voor fietsers nu beter toegankelijk is, hoewel echte natuurliefhebbers misschien de wenkbrauwen fronsen bij deze ontsluitingsijver. Ongereptheid blijft een belangrijke kwaliteit van de natuur.

Code Rood voor Brabantse vennen

Het gaat niet goed met de vennen in Brabant: ze worden bedreigd door verzuring en verdroging. Het goede nieuws is dat eigenaren voortaan 100 procent van de herstelkosten via subsidies mogen binnenhalen. [Lees meer…]

Tijdelijke natuur: honingweiden op wachtlanden

Hoewel de natuur eeuwigheidswaarde heeft, kunnen opvattingen over onderhoud en beheer van natuur flink veranderen. Waar vroeger de bermen langs de snelwegen gemaaid en nog eens gemaaid werden, zie je nu de opvatting van laten groeien en de plantenvariëteit bevorderen. De overheid bouwt wildbruggen om de versnipperde stukjes natuur weer met elkaar te verbinden. Waar dat gebeurt neemt de dieren- en plantenrijkdom toe. Het inzicht in samenhang in de natuur en de onderkenning van het belang ervan ligt aan de basis van deze vorm van beheer. Een andere trend is om het groen in de stedelijke gebieden te versterken en ruimte te maken voor kleinschalige groententeelt dicht bij de consument. [Lees meer…]

Bouw ecoduct Leenderbos in volle gang

Natuurlijke verbinding over drukke N396 met koude, staalblauwe hemel op 2 juni 2013 (foto HLS Nu)

Natuurlijke verbinding over drukke N396 met koude, staalblauwe hemel op 2 juni 2013 (foto HLS Nu)

De aanleg van de natuurbrug die het gebied Leenderbos met Valkenhorst verbindt over de provinciale weg N396, de weg Valkenswaard-Leende, is in volle gang.
De brug moet leiden tot verkeersveiligheid en leefbaarheid van mens en dier. De brug moet ook zorgen voor ruimtelijke samenhang (ecologische hoofdstructuur – EHS) tussen de natuurgebieden, die in Nederland erg versnipperd zijn. Dat belemmert de goede ontwikkeling en het behoud van dieren- en plantensoorten. De EHS is bedoeld om de natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. De aanleg van het aansluitende ecoduct over de A2 is nog in voorbereiding.

 

Natuurvandalisme Groote Heide

Op 1,6 meter afgezaagd

Op 1,6 meter afgezaagd

In natuurgebied de Groote Heide in Heeze, is een geval van roofvogelvervolging ontdekt. Afgelopen vrijdag 31 mei ontdekte een vrijwilliger van Brabants Landschap tijdens zijn (broed)vogelinventarisatieronde een omgezaagde nestboom van een havik. De vrijwilliger meldde deze extreme vorm van natuurvandalisme direct bij Brabants Landschap. [Lees meer…]