21 oktober 2019

Brabant neemt vier natuurbruggen in gebruik

 

Voldoende breed

Veel ruimte voor natuur. Aanbouw bij De Wildenberg (foto HLS Nu)

Op 8 januari 2014 zijn vier nieuwe natuurbruggen in Brabant in gebruik genomen. Dieren kunnen zich veiliger verplaatsen via deze oversteekplekken over provinciale en rijkswegen. Plantenzaden kunnen kunnen zich via wind en dieren verspreiden. [Lees meer…]

Staatsbosbeheer laat bos wandelen op Strabrechtse heide

Tijdelijke overlast voor op termijn betere natuur (foto HLS Nu)

Tijdelijke overlast voor op termijn betere natuur (foto HLS Nu)

Staatsbosbeheer gaat de komende weken een aantal bosjes kappen en uitdunnen. De bosjes liggen verspreid over de gehele Strabrechtse heide. Doelstellingen van de kap zijn het tegengaan van verdroging, het bevorderen van de kwaliteit van heidevennen en vochtige heide en het verbeteren van het leefgebied van aan heide gebonden planten en dieren. De houtkap vindt plaats bij onder meer ’t Platvoetje, het Waschven en ten noorden van het Kiezelven. [Lees meer…]

Amfibieën wachten nog met voortplanting ondanks hoge temperatuur

Ik wacht nog even...

Ik wacht nog even…

Rond de kerstdagen en in de eerste week van het nieuwe jaar zijn er elke dag meerdere waarnemingen gemeld van padden of van salamanders en kikkers in tuinvijvers. Ondanks de relatief hoge temperaturen zijn de amfibieën echter nog niet  met de voortplanting bezig.
De temperatuur is hoog genoeg voor eventuele voortplanting, maar blijkbaar zijn de amfibieën er nog niet helemaal aan toe. Mogelijk speelt ook de te geringe daglengte een rol, waardoor er nog geen aandrang is om te gaan voortplanten. Voorlopig houden de amfibieën zich nog koest en bevinden de meeste dieren zich nog gewoon in winterrust en vertonen ze maar weinig activiteit. Eiklompen van bruine kikkers in de eerste maand van het jaar zijn ook hoogst uitzonderlijk.
Bron: Stichting RAVON

Een van de acht initiatieven voor de patrijs in Heeze-Leende

Bladrammenas in Heeze-Leende

Heeze-Leende: Bladrammenas waarin patrijzen foerageren en schuilen (foto Landschapsbeheer Nederland)

In dit Jaar van de Patrijs zijn in acht Brabantse regio’s initiatieven genomen om een ommekeer teweeg te brengen in de teruggang van de akkervogel. Het aantal patrijzen is in Nederland namelijk met 95 procent gedaald ten opzichte van 1960. Het Coördinatiepunt heeft organisaties in acht regio’s een subsidie beschikbaar gesteld van 5.000 euro [Lees meer…]

Wild zwijn is tuinman van de natuur

Sporen van wilde zwijnen in het Leenderbos (foto HLS Nu)

Sporen van wilde zwijnen in het Leenderbos (foto HLS Nu)

In de laatste halve eeuw is de zwijnenstand in Nederland spectaculair gestegen, van een geschatte honderd dieren halverwege de vorige eeuw tot mogelijk enkele duizenden nu. Dit heeft zijn effect op de natuur in ons land. De natuur vaart wel bij de aanwezigheid van wilde zwijnen. Met hun gewroet hebben ze een belangrijke functie voor planten. Een gesloten grasmat of een bosbodem bedekt met een dikke strooisellaag is geen goede kiemplek. Wanneer een zwijn met zijn snuit kale bodem blootlegt, kunnen zaden hier tot kieming komen. Daarnaast zorgt het gewroet er ook voor dat strooisel beter verteert. [Lees meer…]

Kerst 2013: zacht, nat, groen

Kerst 2013

Heeze-Leende Kerst 2013 (foto HLS Nu)

Veel wind en regen in de aanloop naar Kerstmis en op Eerste Kerstdag aangenaam wandelweer. Dat is het beeld van Kerstmis 2013. De aangename temperatuur trok veel wandelaars naar de natuur, die zich daar konden verbazen over hoeveel water de afgelopen dagen gevallen is. In Kleine Dommel, Rielloop en vele andere kleine waterlopen staat het water tot hoog aan de oevers en de lager gelegen weiden zijn als vaker weer ondergelopen. Voor runderen en paarden is buiten voedsel te vinden. Bij de huidige temperatuur blijft het gras doorgroeien.

Meer grond geeft koeien de ruimte

Voor melkveehouders komt er geen systeem van dierrechten waarmee een maximum wordt gesteld aan het aantal koeien. Groei blijft mogelijk, maar daarbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond heeft om de extra mest die dat oplevert uit te rijden. Het bevorderen van deze zogenoemde grondgebondenheid in de melkveehouderij stimuleert eveneens de mogelijkheden voor meer koeien in de wei. Een alternatief is dat extra mestproductie wordt verwerkt. Het systeem van rechten voor veehouders om een maximaal aantal varkens en pluimvee te houden, blijft voorlopig bestaan. [Lees meer…]

Pluim voor natuurbehoud Noord-Brabant

Kleine vos

Kleine vos

De provincie Noord-Brabant boekt successen in het behoud en herstel van plant- en diersoorten. Dat werd benadrukt tijdens het symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch. Ook hier staan nog soorten onder druk, maar de provincie werkt planmatig aan herstel.

Van de samenwerkende soortenbeschermingsorganisaties in Nederland kreeg de provincie een cadeau voor de ‘unieke prestaties’ op het gebied van biodiversiteit. Voorzitter Titia Wolterbeek van de Vlinderstichting zei blij te zijn met de voortdurende aandacht die Noord-Brabant, ook in tijden van bezuinigingen, besteedt aan de bescherming van plant- en diersoorten.

Het beleid van de provincie is met name gericht op bescherming, behoud en herstel van leefgebieden, maar dit betekent niet dat soortenbescherming achterwege blijft. Soms is het nodig om een soort extra aandacht te geven totdat de leefgebieden weer zijn hersteld. Het gaat in Noord-Brabant bijvoorbeeld goed met het verbeteren van de populaties van boomkikker, knoflookpad, gladde slang, zwartblauwe rapunzel en heidekartelblad. Van het verbeteren van het leefgebied van de gladde slang profiteerden ook tal van andere soorten zoals nachtzwaluw, roodborsttapuit, bont dikkopje en veldkrekel. Op de heideterreinen in Noord-Brabant worden successen geboekt voor soorten zoals de klokjesgentiaan en het bijbehorende gentiaanblauwtje.

Bron: NB/Vlinderstichting

Steenmarterkalender december: winterperiode

Steenmarter (foto Dick Klees)

Steenmarter (foto Dick Klees)

Steenmarters bereiden zich niet of nauwelijks voor op de winter. Ze gaan niet in winterslaap en ze slaan ook geen extra vet op door veel te eten in het najaar, zoals veel andere dieren wel doen. Natuurlijk is elk beetje vet wat er in het najaar aan komt meegenomen, maar de steenmarter gaat eigenlijk ook in de winter zijn gewone gang. Hij past wel zijn dagrustplaatsen aan. [Lees meer…]

In Brabant 7 natuurprojecten van start

Details zijn belangrijk in ecologische hoofdstructuur (foto HLS Nu)

Details zijn belangrijk in ecologische hoofdstructuur (foto HLS Nu)

Binnenkort wordt een begin gemaakt met het uitbreiden en verbeteren van de natuur in 7 gebieden in Noord-Brabant, waaronder ook een in Heeze-Leende. Het gaat om de volgende gebieden:

  • De Brand en het Hengstven (Het Groene Woud)
  • Mispeleindse Heide en Landschotse Heide (Kempenland)
  • Noordpolder (De Brabantse Wal)
  • Het Middengebied (Peelvenen)
  • De Westelijke Langstraat en Lage Vuchtpolder
  • Het Vlijmensch Ven en de Bossche Broek
  • Bruggerhuizen (Leenderbos).

Grondverwerving en inrichting
Het geld is bestemd voor het verwerven van gronden, functieverandering, ecologische inrichting en hydrologisch herstel. In totaal worden in de projectgebieden 190 hectaren (landbouw)grond verworven en/of via functieverandering in natuur omgezet, 705 hectaren worden ecologisch ingericht en op 1827 hectaren worden hydrologische herstelmaatregelen getroffen.

Snel uitvoerbaar
Deze projecten zijn geselecteerd op snelle uitvoerbaarheid. De provincie Noord-Brabant stelt er bijna 24 miljoen euro voor beschikbaar. De projecten maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS): de belangrijkste gebieden met natuurwaarde in Nederland. Het geld is grotendeels afkomstig van het Rijk (Lenteakkoordmiddelen).

Bron: Brabant.nl