23 februari 2020

Fietspad Bels Lijntje tussen A67 en Heezerenbosch tijdelijk afgesloten

HEEZE – De afgelopen jaren zijn de bomen langs fietspad Bels Lijntje tussen de A67 en het Heezerenbosch flink gegroeid, waardoor er te weinig ruimte is ontstaan. Dit leidt tot veel dood hout in de kronen en dode bomen, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan. Om dit voorkomen worden de minder vitale bomen verwijderd. Hierdoor krijgen andere bomen meer ruimte om door te groeien.
Vanwege de beperkte werkruimte is het fietspad tijdelijk afgesloten.

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd in de periode van 17 tot 28 november op doordeweekse dagen van 8.00 tot 17.00 uur. Buiten deze uren is het fietspad vrij toegankelijk. De eerste fase is van de A67 tot aan de Huisvenseweg en de tweede fase van de Huisvenseweg tot aan de Heezerenbosch.

Lezing bij KVO over incontinentie

De KVO uit Heeze heeft een lezing over incontinentie op de agenda staan: woensdag 19 november 2014 om 20.00 uur in ’t Perron in Heeze. Toegang niet-leden € 5,00.

Heeft u moeite met plassen of ongewild verlies van urine? Incontinentie is een veel voorkomend probleem en gelukkig is er tegenwoordig veel aan te doen. Soms een kleine operatie, vaak goede medicijnen en vaak ook goede hulpmiddelen. Hierdoor is voor de meeste patiënten een acceptabel leven mogelijk.

Incontinentie is er in alle soorten en maten. De één verliest een paar druppeltjes bij het niezen terwijl de ander totaal geen controle meer heeft over de urine en soms ook de ontlasting. Het is dan ook niet vreemd dat er incontinentiematerialen zijn in alle soorten en maten, die het ongemak en de hierbij horende onzekerheid tot een minimum kunnen beperken.

Lisette van de Bilt komt een praatje houden over incontinentie. Zij is van beroep nurse practitioner bij urologie in het Catharina ziekenhuis, dat houdt in dat zij kleine urologische ingrepen mag doen.

Na de pauze komt bekkenfysiotherapeute Christine Muyderman uit Geldrop. Met haar gaan ze de bekkenbodemspieren oefenen.

Binnenkort zal de naam KVO uit het straatbeeld verdwijnen en fuseren we met VrouwenVanNu. Info: heeze@kvo.nu of 040-2263107.

Uitnodiging praktische informatiemarkt ‘Plezierig en Comfortabel Wonen met HSLnet’

Bent u ook benieuwd naar allerlei nieuwe toepassingen die het u mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen? En wat HSLnet u kan bieden, om plezierig en comfortabel te kunnen wonen? Kom dan naar de praktische informatiemarkt ‘Plezierig en Comfortabel Wonen’ op donderdag 27 november van 10.00 tot 12.00 uur in dorpshuis ’t Perron in Heeze. Het is een goede aanvulling op de bijeenkomst van 14 november van SeniorenBelangen.
Alle 55-plussers zijn van harte welkom, de bijeenkomst is gratis en natuurlijk staat de koffie klaar!

Programma:

10.00 – 10.15 uur Ontvangst met koffie en thee
10.15 – 10.30 uur Een korte inleiding over domotica toepassingen door Paul Kempen, TriNed
10.30 – 12.00 uur Informatiemarkt met voorbeelden van praktische toepassingen door:

Gociety met de GoLivePhone: een unieke smartphone-oplossing die senioren op uiteenlopende manieren ondersteunt en een bijbehorende webapplicatie, de GoLiveAssist, die zorg op afstand facilliteert.
Smarthomes en MiBida: een beeldscherm met slimme, begrijpelijke en toegankelijke technologische oplossingen en diensten in de persoonlijke woon- en leefomgeving.
Zuidzorg met Beeldzorg/ Zorg op Afstand: overleg met de verpleegkundige of specialist via uw eigen TV of een ander beeldscherm.
Dorp Zorg en Welzijn: met ComfiCare, alleen afnemen waar u behoefte aan heeft in uw dagelijks leven. Van communicatie via uw tv tot het inschakelen van zorg, van het schakelen van de verlichting tot het openen van de voordeur, comfortabel én veilig.
Onsplatform.tv: staat voor samen doen, samen veilig, samen gezond en samenhang en biedt daarvoor veel producten, van leren of bewegen op afstand tot digisoos, van familiesites tot sociale controle. Neem tijdens de ochtend gratis deel aan een beweegles met een instructeur op afstand!
TriNed en PLINQ, (aanbieders van internet, telefoon en TV op HSLnet)

HSLnet
Het zal u niet ontgaan zijn dat Heeze-Leende trots is op HSLnet, glasvezel met een ideaal. De unieke kwaliteiten van het glasvezelnetwerk maken het mogelijk dat bovenstaande toepassingen voor alle inwoners mogelijk worden. Het glasvezelnetwerk van HSLnet kent geen beperkingen voor het doorgeven van beeldcommunicatie en dat maakt de mogelijkheden onuitputtelijk. En daar gaan de bewoners van Heeze-Leende-Sterksel ten volle van profiteren.

Aanvulling op bijeenkomst Seniorenbelangen
De bijeenkomst van 27 november sluit mooi aan op de bijeenkomst van ‘Seniorenbelangen Heeze-Leende-Sterksel’ d.d. 14 november over plezierig en comfortabel wonen. De bijeenkomst van 27 november laat u een aantal praktische voorbeelden en mogelijke toepassingen zien en ervaren.

Zij hopen u te ontmoeten op donderdag 27 november van 10.00-12.00 uur in dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 in Heeze

Starterslening voor koopwoning mogelijk

HEEZE – LEENDE – Op 4 november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om weer (beperkt) middelen beschikbaar te stellen voor startersleningen.
Door de prijsstijgingen op de woningmarkt in de afgelopen jaren kunnen veel starters niet of nauwelijks meer een koopwoning betalen. Door de huidige crisis is de woningmarkt verder ‘op slot’ geraakt. Daarom heeft de gemeente besloten om de mogelijkheid te bieden om een zogenaamde starterslening af te sluiten. De bedoeling van deze starterslening is om de starters een steuntje in de rug te verlenen en het voor hen dus makkelijker te maken om een woning te kopen en om de doorstroming te bevorderen op de woningmarkt.
De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de koopwoning en het bedrag dat de starter bij de bank maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). In de verordening VROM Starterslening Heeze-Leende leest u de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen.

De verordening ligt ter inzage in de hal van het gemeentehuis of is te bekijken op www.heeze-leende.nl.

Informatiebrochures over de starterslening en inschrijfformulieren zijn eveneens te verkrijgen in het gemeentehuis. Heeft u vragen over dit artikel dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum, telefoon (040) 22 41 400.

Gemeente Heeze-Leende geeft vorm aan nieuwe Wmo

Beleidsplan en verordening vastgesteld

De manier waarop de zorg in Nederland wordt geregeld, verandert. Vanaf 1 januari 2015 treedt onder andere de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking en is de gemeente Heeze-Leende verantwoordelijk voor vrijwel de hele maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. De gemeente krijgt er een aantal taken bij. Het gaat om begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Tegelijkertijd is er sprake van een flinke bezuiniging.
De nieuwe Wmo maakt onderdeel uit van de hervorming langdurige zorg. De Wmo richt zich op mensen die thuis wonen en ondersteuning of begeleiding nodig hebben.
Om dit goed te kunnen organiseren werken de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard samen. De gemeenten hebben een nieuw Wmo-beleidsplan en verordening. In deze stukken wordt uitgelegd hoe de gemeente Heeze-Leende de nieuwe Wmo gaat vormgeven. De gemeenteraad Heeze-Leende heeft het plan en de verordening vastgesteld op 22 september jl.
In onderstaande tekst leest u welke keuzes zijn gemaakt.

Overgangsjaar en vernieuwing
2015 is hét overgangsjaar. Dit jaar wordt gebruikt om de nieuwe taken goed te laten lopen. Vanaf 2016 willen we samen met burgers, professionals en vrijwilligers verdere vernieuwing op gang brengen. We willen werken aan een samenleving die ondersteunend is voor mensen die dat nodig hebben.

Wat is nieuw?
Veel zaken die we als gemeente al in gang hebben gezet onder de ‘oude’ Wmo lopen door. Huidige voorzieningen zoals rolstoelen, scootmobielen, woningaanpassingen en vervoer blijven (gewoon) bestaan.
Wat is nieuw? Naast de nieuwe taken begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf komt er een zwaardere inzet op preventie en signalering. Er zal meer gebruik worden gemaakt van de informele zorg: mantelzorgers en vrijwilligers, maar tegelijkertijd is er meer aandacht voor de ondersteuning van mantelzorgers. De gemeente moet zorgen voor onafhankelijke cliëntondersteuning en krijgt een grotere verantwoordelijkheid bij het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld. Ook wordt de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen en de laagdrempelige inloop voor mensen met psychische problemen.

Zelfredzaamheid en participatie
De gemeente wil samen met u een omslag in het denken over zorg en ondersteuning bereiken. Veel mensen zijn goed in staat om hun eigen leven in te richten en mensen in de directe omgeving te ondersteunen. In de keukentafelgesprekken over de invulling van de zorg en ondersteuning wordt dit gestimuleerd. Daarnaast komen er meer algemene voorzieningen waar iedereen gebruik van kan maken.

Sociaal team
In de gemeente Heeze-Leende wordt vanaf 2015 gewerkt met een sociaal team. In dit team zitten professionele ondersteuners die nu ook al actief zijn, zoals Wmo-cosulent, maatschappelijk werker, de MEE-consulent en de wijkverpleegkundige. Het sociaal team is er om mensen met een ondersteuningsvraag te helpen. Hierbij wordt gekeken wat mensen nog zelf kunnen, wat mensen in de omgeving bij kunnen dragen en welke bestaande voorzieningen er al zijn. Als er extra ondersteuning nodig is dan wordt een aanvraag voor een maatwerkvoorziening samen voorbereid. De gemeente neemt uiteindelijke de beslissing of deze voorziening moet worden ingezet.

Persoonsgebonden budget (pgb)
Ook in de nieuwe Wmo heeft de cliënt de mogelijkheid om te kiezen tussen een voorziening in natura of een pgb. Als gekozen wordt voor een pgb, dan wordt het budget niet meer naar de cliënt zelf overgemaakt maar naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De cliënt kan de rekeningen doorsturen naar de SVB, die dit verder afhandelt. Dit is het zogenaamde trekkingsrecht.

Wilt u meer weten?
Het nieuwe beleidsplan en de verordening zijn te vinden op de website van de gemeente:
www.heeze-leende.nl onder Wat speelt er?>Veranderingen in Zorg. Als u geen internet heeft dan kunt u de stukken ook opvragen bij de gemeente via telefoonnummer (040) 22 41 400.

Wooncomfort voor nu en later

Op 14 november om 14.00 uur in Valentijn, Sterksel, wordt een bijeenkomst ‘Wooncomfort voor nu en later’. De organisatie is in handen van SeniorenBelangen. Het is een bijeenkomst over het thema plezierig en comfortabel wonen voor senioren.

De meeste senioren willen graag in hun eigen huis in de hun bekende omgeving blijven wonen. Het is praktisch om daarvoor het een en ander aan de woning en de tuin aan te passen zodat het wonen plezierig en comfortabel blijft.
Wat dacht u van een drempelhulp, in hoogte verstelbare kastjes in de keuken of een stofzuigerrobot? In de tuin niet meer bukken om uw plantjes te onderhouden en een vorstvrij-systeem voor uw tuinpad en oprit: nooit meer sneeuwruimen! Zo zijn er talloze mogelijkheden om het leven te veraangenamen.

Zorg op afstand biedt u ook de nodige onafhankelijkheid: voor regelmatig terugkerende controles hoeft u niet meer naar een spreekuur, dat wordt via het beeldscherm geregeld. Medicijninname kan met behulp van beeld- en geluidverbinding, het geeft een veilig gevoel en u redt zichzelf, u hoeft niet te wachten tot iemand komt.
Technologie zorgt voor hulpmiddelen en veiligheid en u bepaalt zelf wat wel of niet gebeurt.

De bijeenkomst vindt plaats op 14 november, aanvang 14.00 uur in het dorpshuis Valentijn, Valentijn 3 in Sterksel.

Alle 55-plussers zijn van harte welkom, de bijeenkomst is gratis. Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Programma:
13.30-14.00 ontvangst met koffie en thee
14.00-15.00 welkom door Carla Piscaer, voorzitter SeniorenBelangen
1e lezing: Ineke Schimmelpenningh, architect, ‘ouder worden in je eigen huis’
2e lezing: Wim Lips, hovenier,‘Het belang van de tuin als omgeving bij het ouder worden,hoe kun je het onderhoud beperken en vergemakkelijken’
15.00-15.30 pauze met koffie en thee
15.30-16.15 3e lezing: Fabrizio Greidanus, Zuidzorg: ‘zorg op afstand’
16.15-16.30 vragenronde
16.30-17.00 afronding met een glaasje en wat napraten

Inschrijving
Om de organisatie soepel te laten verlopen, vragen wij u zich vooraf in te schrijven voor het symposium. Onderstaande inschrijfstrook kunt u in de bus doen bij een van de volgende adressen:
Heeze: Ginderover 56, de Tinnegieter 58
Leende: Dorpstraat 24, of op dinsdag- en donderdagmiddag in d’n Herd in de Dorpstraat
Sterksel: Ten Brakeweg 16

U kunt zich ook per e-mail aanmelden: stuur een mailtje met uw gegevens naar: 55plusactief@gmail.com

Komende tijd extra controles om overlast hondenpoep tegen te gaan

HEEZE – LEENDE – De gemeente laat weten: “De laatste tijd ontvangen wij weer klachten over hondenpoep. Veel mensen beseffen het niet, maar hondenpoep kan gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Zo bevat hondenpoep veel parasieten, zoals wormen, die met name kinderen kunnen besmetten en ziek maken.
De gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat de eigenaar of de houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat de hond niet poept op:
het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers (trottoir);
openbare terreinen zoals bijvoorbeeld plantsoenen, grasvelden, kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden e.d.
Hondenbezitters zijn strafbaar als zij zich niet aan de regels houden. Als de Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) dit constateren dan wordt proces-verbaal opgemaakt. Gelet op de toenemende overlast vinden de komende tijd extra controles plaats. U bent dus gewaarschuwd!”

Helpt u ook mee?
“Help ook mee de overlast door hondenpoep te voorkomen. Met een paar simpele oplossingen kunt u de ergernis verhelpen: ruim bij het uitlaten van uw hond zoveel mogelijk de uitwerpselen op. Dit kan heel makkelijk als u plastic zakjes meeneemt bij het uitlaten. In de dierenspeciaalzaken zijn speciale zakjes verkrijgbaar. Niet-hondenbezitters kunnen hondenbezitters aanspreken op hun gedrag als ze de uitwerpselen van hun hond niet opruimen.
Als we allemaal een handje helpen blijft Heeze-Leende veilig en schoon. En dat woont en leeft wel zo aangenaam!

Speelkr8 krijgt volle vrachtwagen speelgoed

Vele handjes maken licht werk foto margot van den boer

Vele handjes maken licht werk
foto margot van den boer

HEEZE – Voor het tweede achtereenvolgende jaar is er door kinderopvang Nulvier-Joepie en OBS De Trumakkers speelgoed ingezameld voor Stichting Speelkr8. Deze stichting zamelt gebruikt speelgoed in, waarmee nog prima gespeeld kan worden. Het is bestemd voor kinderen van bijstandsgezinnen in Eindhoven, zodat zij ook een fijne decembermaand hebben.

De overvolle vrachtwagen, klaar voor vertrek foto margot van den boer

De overvolle vrachtwagen, klaar voor vertrek
foto margot van den boer

Voor de herfstvakantie kregen ouders en/of leerlingen een grote plastic zak uitgereikt om te vullen met speelgoed waarmee niet meer gespeeld wordt. Zaterdag jongstleden werd de opbrengst ingeladen met hulp van medewerkers van Nulvier-Joepie, ouders en leerkrachten van De Trumakkers. Vervolgens werd het speelgoed naar Speelkr8 in Eindhoven vervoerd door Guitjens Transport.

De overvolle wagen werd bij Speelkr8 enthousiast en warm ontvangen en in rap tempo uitgeladen. Initiatiefneemster Daniella Keijsers is zeer tevreden; niet alleen met wederom een geweldige opbrengst, maar vooral ook met hulp en inzet van iedereen. Voor volgend jaar hoopt ze op nog meer scholen die mee willen doen met deze geweldige actie.

Intussen wordt er in Eindhoven ontzettend hard gewerkt om alle speelgoed te verwerken: poetsen, repareren, compleet maken en vervolgens zo gevarieerd mogelijke pakketten samenstellen. Er is dus ook nog veel behoefte aan vrijwilligers, zelfs twee uurtjes hulp is al zeer welkom! Voor meer informatie:www.speelkr8.nl.

Wereldmissiedag in het teken van @MamaAliceNGO

20140930w5STERKSEL – Dit jaar heeft basisschool de Talententoren, als bijdrage aan de wereld missiedag gekozen voor her project van Mama Alice. Mama Alice (2005) is een stichting die gratis opvang biedt aan kinderen tussen 4 en 18 jaar in Peru, Ayacucho. De kinderen krijgen psychosociale en medische zorg, onderwijs en leren een vak. Alles om hen op weg te helpen naar een betere toekomst. Frédérique Kallen, de oprichtster van de Stichting en woonachtig in Ayacucho, heeft de stichting naar haar overleden moeder vernoemd omdat ze alle kinderen in de wereld de warmte en geborgenheid gunt die zij van haar moeder heeft gekregen. Momenteel maken 1000 kinderen gebruik van de zorg van Mama Alice. Met meer dan 30 lokale medewerkers richten zij zich op een duurzame oplossing die door de lokale bevolking gedragen wordt.
Het project in Ayacucho, Peru, berust op 3 pijlers: onderwijs, welzijn en vakopleidingen.Mama Alice is begonnen met dagopvang van kinderen van 4 tot 18 jaar in wijkcentra, gelegen in een viertal sloppenwijken.Momenteel hebben ruim 1000 straatkinderen contact met de organisatie. Ook de moeders van de straatkinderen (de Mamita’s) worden geholpen door Mama Alice. Zo maken zij diverse producten, zoals gelukspoppetjes. Als de moeders inkomen hebben zijn zij beter in staat voor hun kinderen te zorgen.
Mieke van Stiphout: “In Zuidoost Brabant ben ik als vrijwilligster actief voor de Stichting Mama Alice. Toen ik op het Epilepsiecentrum Kempenhaeghe in Heeze werkte kwam ik in contact met de familie Kallen. Een van de kinderen, Vivian, was opgenomen in de groep waar ik werkte. Haar zusje Frederique kwam vaak mee op bezoek. Jaren later, ik werkte al niet meer op Kempenhaeghe, kwam ik Frederique door een toeval weer tegen. Sindsdien ben ik actief voor de stichting die zij oprichtte en zijn we goed bevriend geraakt.
In november en december houd ik voor Mama Alice een statiegeldactie bij verschillende supermarkten in Sterksel (Attent), Heeze (AH & C1000), Leende (Plus), Maarheeze (Jumbo), Someren (AH, Jumbo & Jan Linders) en Lierop (Spar). Er komt bij het inleverpunt van statiegeldflessen een ‘collectebus’ te hangen waarin klanten hun statiegeldbon kunnen deponeren als zij iets willen bijdragen aan Mama Alice. Mama Alice is in het bezit van een CBF certificaat.”
Op de Talententoren werd voor onderbouw en bovenbouw apart een presentatie gegeven naar aanleiding van dit thema.

Bazaar Rode Kruis

bazaar rode kruis copyright foto margot van den boer091113-54 (6)HEEZE – De Bazaar van de Welfare van het Rode Kruis Heeze wordt weer gehouden op zaterdag 15 november aanstaande in dorpshuis
’t Perron, Schoolstraat 48. Van 11.00 uur tot 15.30 uur.

Welfare Heeze heeft weer prachtige artikelen gemaakt voor de jaarlijkse Bazaar, zoals o.a. gastendoekjes met “Groeten uit Heeze”, slabbetjes, mooie tafellakens en gebreide sloffen.
De loterij en de tombola met mooie prijzen ontbreken natuurlijk niet.
Daarnaast vindt u een tafel met kerstartikelen en leuke hebbedingetjes.

U bent van harte welkom. Mogen zij op uw komst rekenen ?

Om 15.30 uur is het einde van de Bazaar met de trekking van de loterij.