26 maart 2019

Adriaan vertelt vanuit Colombia: jaaroverzicht

Financieel jaarverslag 2018
In kas 1-1-2018 4.500.000 pesos
Sponsors van 76 naar 82

Inkomen
Sponsors €11850,00
Supersponsors €6500,00
Diverse donaties €1200,00 totaal €19550 x 3400= 66.470.000 pesos
Totaal 70.970.000 pesos € 20820.00

Uitgaven
Muur 5.200.000
Toiletgroep 3.100.000
Elektriciteit 13.470.000
Schilderwerk 1.100.000
Loon 5 leerkrachten 600.000 per leerkracht per maand is 3.000.000 per maand x 12 = 36.000.000
Klein onderhoud 1.380.000
Hulp aan ouders en kinderen in nood 4.760.000
Bijdrage leerkrachten school 1.200.000
Kosten elektriciteit, internet 1.845.000

Totale uitgaven 68.055.000 pesos € 20016.00

In kas per 1-1-2019 2.915.000 pesos

Normaal ontvang ik zelf 6.000.000 pesos huur voor de school. Dat geld gebruik ik vervolgens voor mijn eigen onkosten. Dat zat er het afgelopen jaar niet in maar gezien de vele verbeteringen zien we daar met heel veel plezier van af.

We zijn trots en tevreden dat we met de resultaten van het afgelopen jaar. Het geeft meer dan voldoende energie voor het komende schooljaar. We hopen ook dit jaar weer de nodige stappen te kunnen maken.
We gaan het loon van de leerkrachten met 20% verhogen. Van 600.000 naar 720.000 pesos [ € 212.00 ] per maand. Hiermee komen we weer een stapje dichterbij het minimumloon dat op 821.000 pesos ligt. We krijgen een eigen schoolband. De begroting inclusief uniformen ligt op 10.000.000 pesos.

We zijn ook blij dat we dit jaar weer af hebben kunnen zien om een grotere bijdrage aan de sponsoren. Die is ook dit jaar €125.00 voor een ondersteuning van een kind. Dat ligt voor een gedeelte omdat we meer pesos ontvangen per euro maar ook omdat we elke cent drie keer omdraaien voordat we hem uitgeven.

We verwachten een extra bijdrage in het komend schooljaar van stichting Een Aarde uit Asten van ongeveer € 4.000,00. Dat zou betekenen dat we aan vervanging van het dak kunnen beginnen. Dat ligt er al een dikke 40 jaar op en bestaat uit asbestplaten. Niet echt iets voor op een school alhoewel het in Colombia nog steeds heel normaal is.
Verder hopen we de hulpmiddelen op onze school weer uit te kunnen breiden zodat we nog beter onderwijs af kunnen leveren.
Dat is en blijft altijd onze grootste doelstelling.

Geef voor je kerk

Actie Kerkbalans 2018 ‘Geef voor je kerk’ Actie Kerkbalans gaat over geven en doet een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschap voor een financiële bijdrage.

‘Geef voor je kerk’ is letterlijk het appèl dat we doen om zodoende d

Sint Martinuskerk (c) margot van den boer

Sint Martinuskerk
(c) margot van den boer

e Parochie St. Nicasius aan de volgende generaties te kunnen doorgeven.

Laten we hier met zijn allen aan werken: ‘Geef voor je kerk’ tijdens de actieperiode van 19 januari t/m 2 februari 2019.

Doet u weer mee? Overmaken kan door overschrijving op onze RABO-rekening NL13 RABO 0120 3055 26 ten name van Parochie H. Nicasius (locatie Heeze) onder vermelding van “Parochiebijdrage”.

Leenderweg en Langstraat van 80 naar 60 km/uur

thHEEZE – LEENDE – STERKSEL – De Leenderweg en met daar aansluitend een kort deel van de Langstraat is een drukke ontsluitingsweg in het buitengebied van Heeze en Leende waar maximaal 80km/uur ingesteld is. De weg verbindt de twee kernen Heeze en Leende. De omliggende wegen liggen in een 60km/uur gebied. De Leenderweg voldoet niet aan een 80km/uur inrichting. Daarnaast staan op een goot gedeelte van de Leenderweg bomen dicht op de weg.

De combinatie veel verkeer, 80km/uur en bomen dicht op de weg zorgt voor een gevoel van onveiligheid en een groter risico op ongevallen. De laatste jaren zijn een aantal ongevallen voorgekomen. In de ochtendspits speelt regelmatig het probleem dat (sluip)verkeer van de A2 op deze wegen met een hoge snelheid richting Heeze rijdt. Andersom geldt dit ook richting Leende wanneer filevorming ontstaat in Heeze door de aansluiting met de A67 nabij Geldrop.

Het verlagen van de maximale snelheid van 80km/uur naar 60 km/uur van de komgrens in Leende tot de komgrens in Heeze vergroot de verkeersveiligheid en beschermd hierdoor weggebruikers en passagiers. Het verlagen van de maximum snelheid is op verzoek van de lokale politie, op advies van de verkeerscommissie en op advies van de verkeerswerkgroep dorpsraad Leende. Dit wordt uitgevoerd door het instellen van de maximum snelheid op 60km/uur en het plaatsen van de borden A0160 van Bijlage 1 van het RVV 1990. In de toekomst moet bij groot onderhoud of aanliggende infrastructurele projecten rekening worden gehouden, dat deze weg verder ingericht wordt volgens landelijke richtlijnen duurzaam veilig. Het verlagen van de maximumsnelheid op buitenwegen in het buitengebied sluit aan op het gemeentelijk verkeersbeleid en Uitvoeringsprogramma Infrastructuur.

Eenzelfde situatie komt voor bij de Heezerweg en Sterkselseweg, in het buitengebied van Sterksel en Heeze. Het zijn verbindingswegen tussen deze twee kernen. De maximale snelheid bedraagt hier 80km/uur, terwijl de omliggende wegen in een 60km/uur gebied liggen. De Vlaamseweg is een weg waar de maximum snelheid is ingesteld op 60km/uur en die hiertussen op uitkomt. Deze weg begint op de kruising met de Heezerweg en Sterkselseweg en eindigt op de Somerenseweg. De Heezerweg en Sterkselseweg voldoen niet aan een 80km/uur inrichting. Op een aantal delen van dit traject staan bomen dicht op de weg. De combinatie 80km/uur en bomen dicht op de weg zorgt voor een gevoel van onveiligheid. In de ochtendspits speelt regelmatig het probleem dat sluipverkeer van de A2 op deze wegen met hoge snelheid vanuit Sterksel richting Heeze rijdt. Dit veroorzaakt veel overlast.

Het verlagen van de maximale snelheid van 80km/uur naar 60 km/uur op de Heezerweg en Sterkselseweg vergroot de verkeersveiligheid en beschermd hierdoor weggebruikers en passagiers. Het verlagen van de maximumsnelheid is op verzoek van de lokale politie, op advies van de verkeerscommissie en op advies van de verkeerswerkgroep dorpsraad Sterksel. Voor nu gaat het om een sobere inrichting en in de toekomst moet bij onderhoud of aanliggende infrastructurele projecten rekening worden gehouden, dat deze wegen gefaseerd ingericht worden volgens landelijke richtlijnen duurzaam veilig. Om het 60km/uur gebied juridisch juist uit te voeren moeten op de Vlaamseweg hiervoor de borden 60km/uur vervangen worden door 60km/uur zone bord. Deze moeten geplaatst worden nabij de kruising met de Somerenseweg. Het instellen van een 60km/uur gebied vindt plaats door middel van het plaatsen van de borden A0160zb en A260ze en verwijderen van de borden A0160 van Bijlage 1 van het RVV1990 en aanbrengen bijbehorende markering.

Het verlagen van de maximumsnelheid op buitenwegen sluit aan op het gemeentelijk verkeersbeleid en Uitvoeringsprogramma Infrastructuur.

Ingevolge artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot ca. eind januari 2019, bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.

Adriaan vertelt vanuit Colombia: Planning

Planning

Adriaan: “De laatste vergadering met de leerkrachten was nieuw voor hen. Ze waren zo gewend om te vragen wat ik wilde voor het volgend schooljaar dat ze met de monden vol tanden stonden toen ze zelf met ideeën moesten komen. Ik heb ze duidelijk gemaakt dat het over hun toekomst gaat en niet de mijne. Ik ben met mijn laatste etappe in het leven bezig en daar kan je moeilijk een toekomst op gaan bouwen.

Ze hebben me zonder meer positief verrast. Op de eerst plaats van hun verlanglijstje stond uiteraard meer loon. Ze verdienen nu 600.000 pesos [€ 170.00]. Het minimumloon is hier 780.000 pesos.
Ik heb ze laten doorschemeren dat er mogelijk een sponsor bij zou komen maar dat extra loon zonder meer alleen maar mogelijk is met beter onderwijs.
Ze zijn zelf met het voorstel gekomen om het aantal lesuren te verhogen van 820 naar 990. Dat is het aantal uren wat de regering eigenlijk wil voor het lager onderwijs, maar geen enkele school komt dat na.
Ook de privéscholen niet. Daarvoor vragen ze een loonsverhoging van 120.000 pesos per maand. Dan komt het loon op 720.000 pesos [€205,00] per maand.
Ik hoop dat mijn sponsor niet afhaakt en heb dat toegezegd.

Met die verhoging van het aantal lesuren moeten we een aantal kwaliteitsverhogingen kunnen realiseren. Ze hebben een urenplanning ingeleverd met de doelstellingen die ze willen realiseren. Daar willen ze de geïnteresseerden ook bij gaan betrekken. Ze gaan deze publiceren in een blog dat ze zelf opzetten en gaan onderhouden. Het is de bedoeling dat de kinderen daar ook een rol bij gaan spelen. Dus vanaf volgend jaar kunt U de resultaten bijna life gaan volgen.
Ze gaan ook de Engelse les professionaliseren. Dat is hard nodig omdat dit tot nu toe een aanfluiting was.
We hebben een video Beam, internet en een computer. Op YouTube is meer dan voldoende aanbod. Ze gaan beginnen vanaf de tweede klas. Ik hoop dat ze op die leeftijd de uitspraak wat beter onder de knie krijgen. Van het Spaans naar het Engels is net zo moeilijk als van het Nederlands naar het Spaans. Ik krijg die R, J, G, H en nog een rits letters nooit meer helemaal onder de knie. Ze gebruiken hun tong hier anders dan wij en ik breek bijna mijn bek om ze goed uit te kunnen spreken. Hopelijk kunnen we, als we jong genoeg beginnen dit wel uitgeleerd krijgen. Complimenten voor de leerkrachten.”

Adriaan vertelt vanuit Colombia: Fantastisch jaar!

Adriaan: “We hebben een fantastisch jaar achter de rug. De planning die we vorig jaar gemaakt hebben gemaakt was bij lange na niet optimistisch genoeg. Maar liever zo dan andersom.

We zijn begonnen met 107 kinderen en we zijn geëindigd met 103 kinderen. Dat wil zeggen dat we slechts 4 kinderen kwijt zijn geraakt in het afgelopen schooljaar. Dat aantal is nog nooit zo laag geweest. De ouders zijn meer betrokken, de leerkrachten communiceren beter en de organisatie is stukken verbeterd. Het is een dik compliment aan de leerkrachten. Het is ongelofelijk moeilijk om kinderen uit de armoede buurten in het gareel te krijgen en er discipline in te houden. Er zijn ook nog nooit zo weinig kinderen geweest die het schooljaar moeten overdoen.

We hebben ook heel veel verbeteringen aan kunnen brengen op de school. Nieuwe elektriciteit, nieuwe toiletten, nieuwe muur en nog heel veel andere kleine dingen. Dat heeft ook gezorgd voor een positieve en optimistisch sfeer op de school. Dat was af en toe wel lastig voor mezelf omdat de mensen dachten dat ik nu voor alles een oplossing achter de hand heb. Nog nooit heb ik zoveel aanvragen om hulp gekregen.

Een hele rits mensen hebben we kunnen helpen. Medicijnen, reiskosten, kleren, boeken, vrijwel altijd kleine bedragen. Maar voor de betrokkenen heel erg waardevol. Ik heb daarbij iedere keer uitgelegd dat ik dat alleen kon doen dankzij de hulp die we uit Nederland hebben gekregen. Heel veel keer heb ik de wens van de mensen hier meegekregen dat ik alle mensen, die geholpen hebben, heel erg moet bedanken en dat God aan hen zal denken.

Ik weet dat er veel mensen zijn die denken dat ontwikkelingshulp een bodemloze put is. Niets is minder waar. Er is in Colombia ongelofelijk veel gebeurd. Het land was een van de gevaarlijkste van de wereld en de mensen waren constant bezig met overleven.

Nu kan je in een heel groot gedeelte veilig over de straat lopen. Nu kunnen de mensen in een heel groot gedeelte aan een toekomst denken en werken. Ja, er moet nog heel veel gebeuren. We zijn er nog lang niet maar het gaat zonder meer de goede kant op. Dat zorgt ook voor de motivatie om met veel optimisme door te gaan.

Dat kunnen we echter niet zonder hulp vanuit Nederland. Wij zijn altijd op zoek naar mensen die een kind hier een kans willen geven op een beteren toekomst. Daarvoor zoeken wij nog steeds sponsoren die een kind willen ondersteunen. Wij zouden het op prijs stellen als jullie dit bericht willen delen met vrienden en bekenden. Voor €125,00 per jaar geven ze een kind de mogelijkheid om goed onderwijs te kunnen volgen. Wij geven elk jaar informatie over de resultaten van de kinderen en wij blijven U constant op de hoogte houden van het leven hier. Wij garanderen ook dat er geen cent verloren gaat. We hebben 0 eurocent overhead kosten en dat gaat niet veranderen. Elke cent komt waarvoor hij bedoeld is. Bij de kinderen.

Wilt U helpen mail naar adriaanvdvelden@hotmail.com.
Wij wensen iedereen een gelukkig maar vooral gezond 2019 toe.
Leerkrachten, kinderen en ouders van San Bernardo del Viento.”

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Heeze-Leende

Burgemeester Paul Verhoeven (c) foto margot van den boer

Burgemeester Paul Verhoeven
(c) foto margot van den boer

HEEZE – LEENDE – Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende nodigen u van harte uit om elkaar, onder het genot van een hapje en een drankje, de beste wensen voor het nieuwe jaar te doen toekomen.

De nieuwsjaarsreceptie vindt plaats op 7 januari van 19.00 tot 21.00 uur in dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, Heeze.

Wethouders v.l.n.r.: Van der Stek, De Bruijn, De Win en Bosmans (c) margot van den boer

Wethouders v.l.n.r.: Van der Stek, De Bruijn, De Win en Bosmans (c) margot van den boer

 

Adriaan vertelt vanuit Colombia: 2018

2018

“Het jaar is alweer voorbij. Een jaar waarin gelukkig het meeste goed is gegaan maar natuurlijk ook een aantal dingen verkeerd zijn gegaan. Het goede blijft hopelijk een welkome herinnering. Dat is bij mij bij lange na niet zeker. Het gaat allemaal zo razend snel dat ik het idee heb dat ik het meeste al weer vergeten ben. Zo heb ik het ook het liefste. Van alles wat er verkeerd is gegaan, analyseren waarom, en opslaan.

Hopelijk kunnen we het de volgende keer wel goed doen en we gaan ons best doen om het goede gewoon weer over te doen. We hebben nog zoveel op het wensen lijstje staan dat ik gegarandeerd niet lang genoeg leef om er alleen nog maar aan te denken.
Maar we beginnen met de ouders het belang van onderwijs duidelijk te maken. Kan ik ze ook meteen uitleggen dat de corruptie blijft bestaan omdat ze het zelf toelaten. Dat ze ook moeten stoppen met van alles in de natuur te dumpen. Dat ze meer respect voor alle leven moeten hebben en niet alles moeten opeten. Dat is genoeg voor de ouders. De rest bewaren we nog even anders worden ze helemaal gek van me.

Dezelfde riedel gaat ook naar de leerkrachten die het vervolgens bij de kinderen tussen de oren moeten zien te krijgen. We gaan proberen de kwaliteit van Engelse les op te voeren en dat geld ook voor informatica. We willen de grammatica van de kinderen nog een stuk verbeteren en we gaan ons inzetten om ze meer plezier in lezen te geven. We gaan er ook voor zorgen dat enkele leerkrachten een bijscholing krijgen.

Het dak van de school is van asbest en minstens 40 jaar oud. Dat is ook aan vervanging toe. We gaan een harmonie met de kinderen oprichten en die moet van instrumenten en uniformen worden voorzien.
Als we tussendoor de gemeente duidelijk kunnen maken dat het niet hebben van riolering, af en toe water uit de kraan, iedere dag wel uitval van stroom, niet normaal is, dan is dat mooi meegenomen.

Zelf wil ik mijn kennis van de Spaans en de Engelse taal het komend jaar nog een stuk verbeteren. Ik wil eigenlijk nog veel meer opschrijven maar als ik bovenstaande punten aan het einde van 2019 af heb kunnen vinken, met resultaat natuurlijk, dan zijn we tevreden.
We moeten ook nog iets over houden voor 2020.
Het leven is geweldig en we hopen van ganser harte dat dit voor iedereen mag gelden in 2019.”

Burgemeester Verhoeven schrijft aan Kanselarij der Nederlandse Orden

Burgemeester Paul Verhoeven (c) margot van den boer

Burgemeester Paul Verhoeven
(c) margot van den boer

Burgemeester Verhoeven schrijft aan Kanselarij der Nederlandse Orden het volgende:

“Geachte voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden, prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer,
Geachte Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d. H. Morsink,
Geachte mevrouw K. Nagtzaam,

Met een gevoel van teleurstelling heb ik kennis genomen van uw besluit om de automatische benoemingsgrond
om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding voor leden van de vrijwillige brandweer na twintig dienstjaren te beëindigen.

Als burgemeester draag ik, mede namens onze inwoners, grote waardering en respect uit voor de leden van de vrijwillige brandweer. Met name in een mooie natuurrijke gemeente als de onze waar we veelvuldig worden geconfronteerd met grote (2010) en vele kleinere natuurbranden. Om u daar enigszins gevoel bij te geven, onze brandweerposten Heeze en Leende zijn in de maanden juni t/m augustus in 2016 maar liefst 89 maal hiervoor uitgerukt.

Daarnaast worden onze brandweervrijwilligers door onze ligging in de oksel van de snelwegen A2 en A67 vaak geconfronteerd met hulpverlening bij zeer ernstige verkeersongevallen. De letsels die daarbij worden opgelopen door de betrokken bestuurders zijn van een zodanige impact op de vrijwilligers, dat die beelden nog jaren in hun hoofd blijven zitten.

Alhoewel ik me terdege realiseer dat ik geen invloed heb op de door u genomen besluiten, zou ik een beroep op u willen doen om in het belang van de vele leden van de vrijwillige brandweer een en ander in heroverweging te nemen.

Ik heb mijn voornemen om u een brief te schrijven gedeeld met mijn twintig collega s tijdens de bijeenkomst van de burgemeesterskring Brabant Zuid-Oost van 7 december jl. Daar werd mijn gevoel van teleurstelling door iedereen gedeeld.

Naar aanleiding hiervan heb ik op hun verzoek dit ook aan de orde gesteld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (waar alle 21 burgemeesters van Zuidoost-Brabant ook deel van uitmaken) van 13 december jl, waarbij de vergadering unaniem besloten heeft mij te verzoeken deze brief ook namens dit gremium te versturen.

Uiteraard bsn ik graag bereid, indien u daar behoefte aan heeft, deze brief nader toe te lichten.”

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

gemeente Heeze-LeendeHEEZE – LEENDE – Op maandag 7 januari 2018 van 19.00 – 21.00 uur is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Heeze-Leende in dorpshuis ‘t Perron. “U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

De nieuwjaarsreceptie is een mooie gelegenheid om samen terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op 2019. En het is hét moment om elkaar te ontmoeten en een voorspoedig nieuwjaar toe te wensen. Wij zetten onze deuren daarom graag voor u open. De nieuwjaarsreceptie is voor iedereen vrij toegankelijk.”

Verbinder van het Jaar
Traditiegetrouw houdt de burgemeester rond de klok van 19.45 uur de nieuwjaarstoespraak. Daarna de Verbinder van het Jaar bekend gemaakt. Dit is iemand die zich op een bijzondere manier inzet voor onze maatschappij.

Het programma
⦁ Nieuwjaarstoespraak door burgemeester Paul Verhoeven
⦁ Bekendmaking van de “Verbinder van het Jaar”
⦁ Felicitaties en napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Datum: maandag 7 januari 2018
Tijdstip: 19.00 – 21.00 uur
Locatie: Dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48, 5591 HM Heeze

Adriaan vertelt vanuit Colombia wordt beperkter

Adriaan: “Het is al weer 8 jaar geleden dat mijn stukjes die ik wekelijks schrijf ook werden gepubliceerd in de Middenstandsbelangen. Daar was ik mee overeen gekomen dat ik met enige frequentie een oproep voor hulp aan de mensen hier zou plaatsen.

Nu is er echter een nieuwe redactie en die heeft als filosofie dat ze geen oproepen tot hulp met rekeningnummers willen plaatsen. Ik schrijf echter niet voor mezelf maar voor de kinderen hier. Daarom heb ik aangegeven dat ik stop met schrijven voor hun blad.

Dat heeft ook wel een aantal voordelen. Ik ben niet meer verplicht om een column van 375 woorden te schrijven. Ik ben niet meer verplicht om op een vast tijdstip een column te schrijven en ik kan nu schrijven als ik echt iets te vertellen heb.

Maar het heeft ook wel nadelen. De oproepen in het verleden hebben altijd een bijdrage geleverd in de realisatie van de vele verbeteringen die we in al die jaren hebben gerealiseerd. Ik ben er nog een van de oude stempel die niet is meegegaan in de nieuwe ontwikkelingen op communicatie gebied. We hebben een Facebook pagina maar gebruiken hem eigenlijk te weinig. We gaan volgend jaar wel met een blog beginnen maar dat zal voor een groot gedeelte ingevuld gaan worden door de leerkrachten en de kinderen.

Daarom een oproep aan jullie om met ideeën te komen hoe we voldoende mensen kunnen bereiken die willen en kunnen helpen. We werken nu eenmaal in een land met heel veel problemen. Problemen die we heel dikwijls met heel weinig middelen op kunnen lossen. Maar die middelen moeten er wel zijn. Ik ben nog steeds 100% overtuigd dat ik het mooiste klotewerk heb wat er bestaat. Iedere keer weer loop ik tegen heel veel ellende aan. Ellende waarbij ik denk, dat zou niemand mogen overkomen. Maar heel dikwijls kunnen we met de hulp vanuit Nederland heel veel hulp bieden. We zouden heel graag nog veel meer problemen op willen lossen en we hopen dat jullie daar ons bij willen en kunnen helpen. Daarom, graag jullie ideeën hoe we meer mensen in Nederland zouden kunnen bereiken. De mensen hier zullen jullie eeuwig dankbaar zijn. adriaanvdvelden@hotmail.com .”