24 februari 2019

Jouw klik met water

“Water is overal om ons heen: in sloten, kanalen en beken, maar ook in jouw eigen achtertuin. Waterschap De Dommel organiseert de fotowedstrijd ‘Jouw klik met water’ waarin je kunt laten zien hoe jij met water leeft. Maak een mooie foto waarop je jouw band met water in beeld brengt en doe mee!

Jouw klik met water

Iedereen heeft wel wat met water, of het nu gaat om een hardlooprondje langs de stadsvijver, turen over prachtige vennen of een mooie wandeling langs een beek. Je kunt het ook dichter bij huis zoeken zoals het regenwater rondom je huis of de sloot in jouw straat. Meedoen? Deelname staat open voor jong en oud, van professional tot hobbyfotograaf. Upload jouw beste foto via www.dommel.nl/jouwklikmetwater en maak kans op spetterende prijzen. Inzenden kan tot 20 maart 2019.

Nederland Waterland

Water is zo belangrijk voor ons dagelijks leven. Schoon, veilig en voldoende water zijn niet vanzelfsprekend. Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant en beschermt 890.000 mensen tegen wateroverlast. Jij kunt meebeslissen over hoe het waterschap dat doet. Ben jij 18 jaar of ouder? Dan mag jij op 20 maart 2019 stemmen voor het algemeen bestuur van Waterschap De Dommel. De waterschapsverkiezingen zijn tegelijkertijd met de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Meer informatie vind je op www.dommel.nl/verkiezingen.

Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers.

Wij zijn een moderne functionele overheid, steeds met oog voor wat de samenleving van ons vraagt. Onze aanpak is ondernemend, innovatief en van hoge kwaliteit. We realiseren onze doelen tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, met een optimale balans tussen mens, omgeving en economie.”

NLdoet in Heeze-Leende op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart

NLdoet ook in Heeze-Leende (c) HLSnucordaad welzijn

 

HEEZE – LEENDE – Ieder jaar doen vrijwilligersorganisaties in Heeze-Leende mee met de landelijke activiteit NLdoet van het Oranje Fonds. Dit jaar zijn er, tot nu toe, maar liefst 14 klussen aangemeld en dat kunnen er nog meer worden.

 

 

NLdoet is een tweedaags evenement waarbij vrijwilligersorganisaties klussen opknappen rondom hun gebouw of extra activiteiten organiseren voor hun bewoners/bezoekers. Voor deze klussen of activiteiten zoeken zij dan extra vrijwilligers via de website www.nldoet.nl. Waar moet men zoal aan denken? Opknappen van de blokhut van de Scouting, de kleedlokalen van de voetbalclub of de pluktuin bij een verzorgingshuis klaar maken voor het voorjaar. Er zijn binnen- en buitenactiviteiten, soms is er gerichte kennis nodig en bij andere klussen maakt dat juist helemaal niet uit. Vrijwilligers kunnen zich individueel opgeven of met hun gezin of een groep vrienden of collega’s. Wat ook leuk kan zijn is om met een vaste groep vrijwilligers ergens anders te gaan helpen. Aanmelden voor het doen van een van deze klussen kan via www.nldoet.nl

Hulp nodig bij het zoeken naar een geschikte klus? Neem dan contact op met de Vrijwilligerscentrale Heeze-Leende, onderdeel van Cordaad Welzijn via 06-20372237 of marlonkorsten@cordaadwelzijn.nl

Uitnodiging inloopavonden: maatregelen sluipverkeer en fietsknelpunten

LEENDE – REGIO – Het Platform A2 organiseert twee inloopavonden om alle belanghebbenden te informeren over plannen om het sluipverkeer structureel tegen te gaan en fietsknelpunten op te lossen. De inloopavonden vinden plaats op donderdagavond 7 februari in de Scheuter te Leende en op woensdagavond 13 februari in de Smeltkroes te Maarheeze. U kunt op beide avonden binnenlopen tussen 18.00 en 20.00 uur.

Wat zijn de plannen?
Het Platform A2 is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende, Nederweert, Valkenswaard en Weert. De afgelopen maanden is door het Platform A2 gewerkt aan structurele maatregelen voor de overlast van het sluipverkeer in de kernen Maarheeze, Soerendonk, Leende, Leenderstrijp en Sterksel. Momenteel zijn er al tijdelijke maatregelen in Maarheeze, maar de gemeenten willen graag een structurele oplossing.
Ook is door het Platform A2 gekeken naar fietsknelpunten in het gehele gebied. Daarvoor is eveneens een pakket met maatregelen opgesteld.
Wat kunt u verwachten tijdens de inloopavond?

Tijdens de inloopavonden krijgt u informatie over de plannen. Er is beeldmateriaal en er zijn deskundigen die uitleg geven. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen over de maatregelen. Ook kunt u uw opmerkingen op de plannen doorgeven. De plannen zijn nog in concept. De deelnemende gemeenten in het Platform A2 nemen dus alle opmerkingen mee in de afwegingen bij de definitieve planvorming.
U bent van harte welkom op 7 en/of 13 februari tussen 18.00 en 20.00.

Love is in the air bij Beaux

beauxHEEZE – Valentijnsdag betekent: LOVE IS IN THE AIR!

“Het is tijd voor de meest romantische dag van het jaar. Op valentijnsdag serveren wij een liefdevol aperitief met 3 fingerfood hapjes gevolgd door een 3-gangen diner met bijpassende wijnen. Wij sluiten de avond af met koffie / thee en friandises en dat allemaal voor een all in prijs van € 55,00 p.p.

Onder de reserveringen verloten wij een fles champagne.”

Reserveer via https://www.restaurant-beaux.nl/?ft-ticket=ea548257&ct=t%28EMAIL_CAMPAIGN_1_26_2019_17_33%29 .

Lokale ergernissen

gemeente Heeze-Leende“Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente. Op de homepage klikt u op ‘Melding of klacht’.

De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op. Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2019 opgelost moeten worden. De ergernissen moeten gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

Hoe gaan we dit doen?

Het proces verloopt als volgt, publiceren, inventariseren, prioriteren, uitvoeren.

Inventarisatie

Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 22 februari 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan vóór 22 februari 2019 bij een van de onderstaande belangenverenigingen:

Tussen 22 februari en 15 maart bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioriteren

Op 22 maart krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op 26 maart 2019. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen waaraan we de € 100.000,- gaan besteden.

Uitvoeren

Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald geeft de gemeente uitvoering aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die we voor € 100.000,– kunnen verrichten in 2019 worden uitgevoerd.

Let op: burgers kunnen meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen.

Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u dan bij één van bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven. Ga naar de website van de gemeente en klik op ‘melding of klacht’, vul het formulier in en druk op verzenden. Klachten & meldingen kunt u ook 24 uur per dag doorgeven via de MijnGemeente app! Download de MijnGemeente app via de Play Store of de App Store op uw telefoon of tablet. Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040 224 1400.”

Samen mee naar de A2

Poort 43 Sterksel, foto Virtueel Plein Sterksel

Poort 43, Sterksel                                                     foto Virtueel Plein Sterksel

HEEZE – LEENDE – CRANENDONCK – Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kern van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. De stand van zaken op dit moment met betrekking tot dit project.
Ontsluitingsweg
In de toekomst zal het vrachtverkeer via de d’Aasdonken en Grote Bleek van de A2 naar Poort 43 en
terug gaan rijden Hiervoor moeten deze bestaande wegen aangepast worden. Het was grotendeels al
duidelijk hoe dit moet gaan gebeuren, alleen bij de Grote Bleek ter hoogte van het bosje en bij de
aansluiting Kleine Bruggen-d’Aasdonken moest de exacte ligging van de weg nog bepaald worden.
Het afgelopen jaar is hier veelvuldig met de direct aanwonenden over gesproken. Het college van
Cranendonck heeft vervolgens in december 2018 besloten om de weg bij de Grote Bleek in het bosje
te leggen en het zuidelijke deel van de d’Aasdonken rechtdoor te trekken. Na dit besluit is het totale
tracé van de ontsluitingsweg dus duidelijk. De tracé-tekening is te groot om op deze manier weer
te geven, daarom is ze te raadplegen op https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heezeleende/
infrastructuur_42278/item/samen-mee-naar-de-a2_42947.html .
Bestemmingsplan
Om de weg aan te kunnen leggen, moet op Cranendoncks grondgebied het bestemmingsplan
aangepast worden. Het concept voorontwerp bestemmingsplan is grotendeels klaar en kan afgerond
worden nu het hele tracé van de weg bekend is. Dit voorontwerp bestemmingsplan zal in april 2019
zes weken ter inzage gelegd worden. Omwonenden van de weg kunnen in de periode dat het
voorontwerp ter inzage ligt, hun eventuele opmerkingen aan de gemeente kenbaar maken. In deze
periode zullen wij ook een inloop-avond organiseren waarin we het voorontwerp bestemmingsplan
toelichten. De exacte datum volgt later. Daarna wordt het voorontwerp op basis van de opmerkingen
eventueel aangepast.
In het najaar van 2019 volgt dan het ontwerp bestemmingsplan, waar belanghebbenden ook op in
kunnen spreken. Na de inspraak en de eventuele aanpassingen, zal daarna het definitieve
bestemmingsplan in januari 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Cranendonck
voorgelegd worden.
Grondaankopen
Op een aantal plekken komt de weg te liggen op gronden die niet in bezit van de gemeente zijn. Deze
gronden moeten gekocht worden om de weg te kunnen aanleggen. Met de eigenaren van deze
gronden zijn ze in gesprek.

Aanvullende maatregelen
Om het vrachtverkeer te stimuleren om over de weg te rijden, worden de volgende aanvullende
maatregel getroffen:
1. Verkeersmaatregelen in de kernen van Sterksel en Maarheeze om de route door de kernen zo
onaantrekkelijk mogelijk voor vrachtwagens te maken. Hierbij wordt gedacht aan wegversmallingen
en het afsluiten van de kernen voor doorgaand vrachtverkeer. Eigenlijk was het de bedoeling om
deze maatregelen pas uit te voeren als de nieuwe weg klaar is. Maar omdat het langer gaat duren
voordat de weg klaar is, zijn ze op dit moment aan het onderzoeken of er maatregelen zijn die ook
al eerder uitgevoerd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat deze maatregelen er niet voor
mogen zorgen dat het huidige verkeer zich verplaatst naar wegen die daar niet op ingericht zijn.
2. Met Poort43 is afgesproken dat zij, als de nieuwe weg klaar is, haar toeleveranciers vragen om
gebruik te maken van deze route. Ook wordt de uitrit van het bedrijf zo aangepast dat de nieuwe
weg de meest logische route is. En er komen op Poort43 voldoende opstelplaatsen voor de
slagboom, zodat vrachtwagens voor openingstijd niet op de Pastoor Thijssenlaan moeten wachten.
3. Meten of de genomen maatregelen daadwerkelijk tot minder vrachtverkeer in de dorpskernen leidt.
De meetresultaten zullen we publiceren.
Meer informatie
Als u vragen of opmerkingen heeft over ‘Samen mee naar de A2’, dan kunt u contact opnemen met de
projectleiders Jozef van Asten via 0495-431 242 of j.vanasten@cranendonck.nl en met Ron Lavrijsen
via 040-224 1405 of r.lavrijsen@heeze-leende.nl.

Er kan meer in de Schoenendoos

schoenendoos-cropHEEZE – De Schoenendoos, het piepkleine theatertje in de tuin van Sandra de Haan en Jasper Sprengers in Heeze, gaat meer mogelijkheden bieden. Naast theatervoorstelingen kunnen er voortaan ook workshops, presentaties en trainingen worden gehouden.

Kort nadat Jasper en Sandra in 2015 vanuit Rotterdam naar Heeze waren verhuisd, besloten zij de culturele en theateractiviteiten waar zij in Rotterdam volop bij betrokken waren, in Heeze voort te zetten. Een oude schuur in de tuin van hun woning werd herbouwd om te worden ingericht als vestzaktheater. “De Schoenendoos”, met een maximum van 20 stoelen, was geboren. Met 8 tot 10 voorstellingen per jaar, meest op vrijdag of zaterdag, trok hun initiatief al snel de aandacht en een goede bezetting. De kleinschaligheid van hun theatertje bleek zijn eigen charme te hebben, gewaardeerd door zowel het publiek als de optredende artiesten, zoals musici, zangers, verhalenvertellers en kleine ensembles.
sch mateo-publiekEen zaal(tje), hoe klein ook, is echter voor meer geschikt. In een andere opstelling is De Schoenendoos ook te benutten voor workshops, presentaties, (muziek)lessen en trainingen, in de weekeinden en door de week, zowel ’s avonds als overdag.
Mensen met creatieve beroepen, activiteiten of liefhebberijen kunnen er voortaan terecht om te vertellen wat hun verhaal, hun fascinatie of hun passie is. Dat kan met een presentatie, het kan uiteraard ook met een hands on activiteit zodat het publiek volop wordt betrokken. De mogelijkheden zijn talloos. Van tips & trucs voor een Halloweengrime via yoga of sieraden maken tot forelvissen, en alles wat daartussen verder mogelijk is of kan worden bedacht. Zoals proeverijen, het maken van bijzondere amuses, hoe een real high tea zou moeten zijn. Et cetera. Et cetera. De enige beperking is in feite de afmeting van De Schoenendoos.
Wilt u voor uw presentatie, workshop of andere activiteit gebruik maken van De Schoenendoos, midden in Heeze aan de Molenstraat 27, neem dan contact op via schoenendoospost@gmail.com.
Zie ook www.deschoenendoos.nl.

Open dag voor bruidsparen bij Kapellerput

Kapellerput, trouwopstelling bij het ven en KABAN foto margot van den boer

Kapellerput, trouwopstelling bij het ven en KABAN
foto (c) margot van den boer

HEEZE – Op zaterdag 26 januari 2019 neemt Kapellerput deel aan de Open Toptrouwlocatie Route. Tussen 11.00 en 16.00 uur is iedereen welkom die graag de liefde wil vieren. Van de huwelijksvoltrekking tot en met de huwelijksnacht.  Aanstaande bruidsparen kunnen zonder afspraak binnenkomen en naar hartenlust rondkijken, de sfeer proeven en zelf indrukken opdoen.

foto en ontwerp (c) margot van den boer

foto en ontwerp (c) margot van den boer

Bij Kapellerput zijn diverse trouwopstellingen te bekijken: onder de bomen, aan het ven (bij mooi weer), in de unieke trouwboomhut KABAN, maar ook binnen in de stijlvolle en karakteristieke kapelzaal. Tijdens deze open dag kun je ook kennismaken met: Bloematelier Huygen (trouwboeketten & corsages), Patisserie Jacques van Bragt (bruidstaarten), Fotografie Linde Joosten en De Entertainment Specialist (muziek). Een mooie gelegenheid om sfeer te proeven.
Kapellerput is gelegen aan de Somerenseweg 100 in Heeze. www.kapellerput.nl

Wat blijft er over voor de boer?

Kom koeien kijken (c) margot van den boer

Melkproducenten
(c) margot van den boer

HEEZE – LEENDE(RSTRIJP)Graag nodigen wij u uit voor de interessante discussiebijeenkomst “WAT BLIJFT ER OVER VOOR DE BOER?”

De bijeenkomst is op donderdag 24 januari om 20.30 uur bij café De Hospes Strijperstraat 46 in Leenderstrijp.

Zoals u weet zijn de marges voor de boeren vaak flinterdun, soms zelfs negatief. Dit terwijl de producten 3-5 x zo duur in de winkel liggen. Hoe kan dit?

appels bij de boer (c) margot van den boer

appels bij de boer
(c) margot van den boer

Wat kunnen we eraan doen zodat we verder kunnen met gezonde duurzame boerenbedrijven? Is voedsel uit het buitenland het schrikbeeld als nog meer ook jonge boeren in Nederland stoppen?
“Voor deze avond hebben we 3 inleiders bereid gevonden om ons ieder in 15 minuten te informeren over hun werkwijze in de keten van boer naar consument. Na de pauze volgt discussie met u als aanwezigen.
Een bekende in Leende is Willem Smetsers, uitbater van de Plus, die steeds meer werkt met producten uit de streek, rechtstreeks van de boer.
Verder is te gast Wiebren van Stralen van melkverwerker FrieslandCampina. Op welke manier gaat hij de boeren beter belonen? Wordt hij inderdaad uitgespeeld door inkopers van de grote retailers?
Guus van Roessel uit Udenhout is de eerste melkveehouder die verse koemelk op de boerderij ‘consumentklaar’ inpakt en rechtstreekse verkoopt via Albert Heijn.”

Kortom een avondje om niet te missen. Ook niet leden zijn van harte welkom. Zij betalen 5 euro entree inclusief 1 consumptie.
U bent van harte welkom op 24 januari.

Eerste Week van de LEESCLUB, thema: geschiedenis leesclubs

Dommeldal-l_huisstijl-lang-grijs-oranje
HEEZE – LEENDE – Start een leesclub geschiedenis op in de Bibliotheek
“Van 28 januari t/m 3 februari 2019, vindt voor de eerste keer de Week van de Leesclub plaats. Doel van deze campagne is het stimuleren van lezers om met anderen over boeken in gesprek te gaan, door deel te nemen aan leesclubs. In onze provincie richten veel Bibliotheken speciaal in deze week nieuwe leesclubs op.

 

(c) ARjanneke van den Berg

(c) ARjanneke van den Berg

Dit jaar ligt het accent op leesclubs geschiedenis. Ook Bibliotheek Dommeldal doet mee, met een oprichtingsbijeenkomst op donderdagmiddag 31 januari in de Bibliotheekvestiging van Heeze-Leende (in ’t Perron).

Boeken bieden stof tot praten. Duizenden Nederlanders die deelnemen aan een leesclub hebben dat al ontdekt. Ook de leesclub deelnemers die samen boeken over geschiedenis lezen. Het bespreken van boeken is leerzaam en verrijkend. Het idee van een leesclub geschiedenis is, dat je in groepen van 6-8 mensen elke 5 à 6 weken bij elkaar komt en een boek bespreekt aan de hand van discussievragen. De praktijk leert dat leesgroepen geschiedenis zowel mannen als vrouwen trekken. De Bibliotheek levert daarbij graag de boeken.”

Doe mee in een leesclub geschiedenis
Op donderdagmiddag 31 januari is er een bijeenkomst in Bibliotheek Dommeldal, vestiging Heeze-Leende, waarbij informatie gegeven wordt over het oprichten van leesclubs geschiedenis. Het initiatief komt van de Brabantse bibliotheken, samen met de landelijke leescluborganisatie Senia. Aanvang van de bijeenkomst is 14.00 uur. Heeft u belangstelling, maar bent u verhinderd? Meld dit dan bij de bibliotheek: info@bibliotheekdommeldal.nl. Heeft een ander onderwerp dan geschiedenis uw belangstelling? Kijk dan op weekvandeleesclub.nl .

Doe mee in een leesclub
Wilt u graag meedoen in een leesclub? Op de website weekvandeleesclub.nl komen de namen van leesclubs te staan die proef-besprekingen doen. Daar worden belangstellenden met elkaar in contact gebracht. En de Bibliotheek levert daarbij graag de boeken, die voor leesclubs extra lang te leen zijn.