24 november 2020

Exploitatie Taxbus niet kostendekkend

Vijftien regiogemeenten, waaronder Heeze-Leende, hebben voor de uitvoering van de Taxbus vanaf 1 januari 2011 een contract met Regiotaxi De Vallei. De uitvoering ligt in handen van dochterbedrijf Personenvervoer Waterberg. In goed overleg hebben de opdrachtgevers, regiogemeenten en vervoerder nu besloten tot een vroegtijdige beëindiging van het Taxbuscontract. De vervoerder is door tegenvallende ritaantallen en stijgende kosten niet in staat de exploitatie kostendekkend te krijgen.
Er wordt naar gestreefd door te kunnen rijden tot een nieuwe gunning van een vervoerscontract. Die gunning van de nieuwe aanbesteding is gepland rond het einde 2013. Beide partijen vinden het uitermate belangrijk de dienstverlening aan de klant door te laten lopen en de reiziger geen hinder te laten ondervinden van de contractbeëindiging. Het huidige vervoerscontract zou doorlopen tot 1 januari 2015.
Bij de nieuwe aanbesteding wordt gezocht naar een verbeterde opzet.

GS geven groen licht voor ontwikkeling Hof van Cranendonck

Impressie te ontwikkelen Hof van Cranendonck

Impressie te ontwikkelen Hof van Cranendonck

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de ontwikkeling van het Hof van Cranendonck duidelijke meerwaarde heeft voor Brabant. Het gaat om plan met een stevige impact, zowel ruimtelijk en financieel als in het opzicht van systeemvernieuwing en maatschappelijke aanvaardbaarheid. De provincie wil, gebaseerd op het koersdocument ‘Transitie Stad en Platteland’, meer uitgaan van de ondernemerskracht van de Brabanders. Daarbij kunnen de algemene regels soms in de weg zitten. Bij aantoonbare maatschappelijke meerwaarde kan de provincie sinds 2012 afwijken van de regels. Eind vorig jaar hebben GS al aangegeven dat zij positief staan tegenover de meerwaardeaanpak voor de projecten De Logt en Heihorsten. Deze week geven GS groen licht voor Hof van Cranendonck.

Hof van Cranendonck behelst de ontwikkeling van een toeristisch-recreatieve voorziening met een eigentijds thema ‘Terug in de Tijd’. Het plan behelst een hotel met wellness, een restaurant, een conferentiecentrum, een theater, een kleinschalige winkelgalerij, een binnen paviljoen met horeca, minibrouwerij en een streekmuseum op het gebied van de Kempische volkskunsten. In alle facetten wordt het thema terug in de tijd ingebouwd, als het gaat over eten en drinken, dienstverlening, shows en muziek. Op de plek van de voormalige proefboerderij in Cranendonck worden  enkele bestaande (historische) gebouwen herontwikkeld, de stallen gesloopt en hiervoor uitgebreid met nieuw te bouwen onderdelen.

Geen onnodige vertraging
Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een afwijking van de Verordening ruimte nodig. Dit gebeurt door het geven van een zogenaamde proactieve aanwijzing. Bij deze aanwijzing wordt ook een oordeel gevraagd van Provinciale Staten. De proactieve aanwijzing maakt deze eenmalige ontwikkeling mogelijk. De gemeente zal samen met de initiatiefnemer een voorontwerp bestemmingsplan bij de provincie indienen, op basis waarvan de formele procedure start, inclusief de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De procedures van gemeente en provincie lopen daarbij gelijk op, zodat er geen onnodige vertraging optreedt. Deze procedures vergen ten minste een half jaar. De gemeente stemt af, adviseert en werkt samen met de ontwikkelaar die de inhoud levert voor het, door de gemeente te toetsen, bestemmingsplan. De gemeente en de ontwikkelaar stemmen af en trekken zo veel mogelijk samen op in de communicatie over dit initiatief richting betrokkenen.

Tiny van Mensvoort schiet brons voor Willem Tell

Zondag 3 februari werden de rayonkampioenschappen indoor verschoten. Martijn van Vijfeijken en Tiny van Mensvoort schoten voor Willem Tell bij de Rozenjagers in Eerde in de vierde klasse compound.  In de voorrondes behaalde Tiny met 268+273=541 punten een tweede plaats en daarmee een plaats in de finale ronde.
De kwartfinale wist Tiny te winnen met 2 tegen 6 setpunten, waarna de halve finale volgde. Hier wist Tiny helaas niet te winnen. Maar in de volgende ronde voor de derde en vierde plaats wist Tiny een bronzen medaille binnen te schieten. Een mooie prestatie. Martijn schoot in de voorrondes 272+265=537 punten wat goed was voor een derde plaats en plaatsing voor de finales. In de kwartfinale dolf Martijn echter het onderspit na een shoot off. Daarmee eindigde de wedstrijd voor hem.

Anita Vos en Johan van Vijfeijken gingen voor hun kampioenschap naar LÙnion Boxtel. Zij schoten in de tweede klasse recurve en compound. Anita Vos behaalde met 274+266=540 punten een vierde plaats in de voorrondes waardoor ze deel kon nemen aan de finalerondes.  In de kwartfinale werd Anita uitgeschakeld waarmee de wedstrijd voor haar afgelopen was.  Johan van Vijfeijken schoot 279+270= 549 punten. Hiermee werd hij negende en plaatste hij zich niet voor de finale.

Faillissement, doorstart en dan van alles af?

Het aantal faillissementen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Naast economische omstandigheden kan ook falend bestuur nog steeds de oorzaak zijn achter een faillissement. Zomaar opnieuw beginnen met een eerder mislukt bedrijfsconcept is echter minder gemakkelijk sinds een recente uitspraak door het hof Arnhem. Door: Geneviève Galjé-Deckers van Advocatenkantoor Galjé-Deckers (gelieerd aan Jan Deckers uit Heeze)

Inleiding
Op 1 juli 2011 is het preventief toezicht van het Ministerie van Justitie voor de oprichting van vennootschappen afgelast. De voordelen zijn duidelijk; de oprichting kan veel sneller worden geëffectueerd en de problemen rondom rechtshandelingen verricht voor de oprichting van een vennootschap worden vermeden. Ik herinner mij nog mijn notities aan collega’s dat er vanaf half november geen oprichtingen meer haalbaar waren in dat jaar, omdat het ministerie dan geen verklaringen van geen bezwaar meer kon afgeven. Als een oprichter of een toekomstig bestuurder betrokken was geweest bij een faillissement van een andere onderneming werden er additionele vragen gesteld en kwam de verklaring van geen bezwaar nog later of helemaal niet. Soms werden er aan de oprichting bepaalde voorwaarden gesteld. Die hindernissen zijn verdwenen. Er is slechts repressief toezicht.

Ik hoor nu klachten van crediteuren van failliete bedrijven, die er achter komen dat een bestuurder van een failliet bedrijf gestart is met een nieuw bedrijf vergelijkbaar met de failliete onderneming. Alle schulden en verplichtingen achter zich latend, probeert hij het bedrijfsconcept nog een keer met een schone lei. Kan dat zo maar? Er is in ieder geval geen controle vooraf meer van het Ministerie van Justitie. Direct van start gaan is dus mogelijk, ook al is de oprichter of bestuurder van de nieuwe onderneming betrokken geweest bij een faillissement.

De wet
Vanzelfsprekend blijft een bestuurder, ook al is hij bestuurder van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, het risico lopen aansprakelijk te worden gesteld. Een bestuurder is, in geval van een faillissement, hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Dit geldt voor het faillissement van het eerste bedrijf, maar ook in geval van faillissement van de nieuwe onderneming.

Stel, de nieuwe onderneming gaat ook failliet. De curator zal dan kijken naar het handelen en nalaten van de bestuurder. De bewijslast van het onbehoorlijk vervullen door de bestuurder van zijn taak ligt bij de curator. Een van de factoren die daarin meewegen is hetgeen de bestuurder voorzag of kon voorzien op het moment dat de bestuurder de taak vervulde. Indien het bedrijfsconcept geen kans van slagen had en dit was al duidelijk in de oude onderneming, kan dit aanleiding zijn om de bestuurder aansprakelijk te stellen.

Het hof Arnhem heeft uitspraak gedaan in zo’n situatie. Het hof oordeelde dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk had vervuld omdat hij, in het kader van een doorstart, lichtvaardig een nieuwe vennootschap had opgericht met hetzelfde bedrijfsconcept als door de bestuurder eerder opgerichte bedrijven die met dit concept al failliet gingen. Het oprichten van een besloten vennootschap aan de hand van een bedrijfsconcept dat al eerder mislukt is, kan een belangrijke oorzaak van een faillissement zijn, aldus het hof. De bestuurder is als gevolg hiervan aansprakelijk gehouden.

Iemand die een bedrijfsconcept wil gebruiken dat, zeker als dat al meerdere malen is mislukt, dient te onderzoeken hoe het concept zodanig te veranderen is, dat dit in gewijzigde vorm wel succesvol zou kunnen zijn. Vaak zijn er meerdere oorzaken voor een mislukt concept aan te wijzen. De doorstartende bestuurder zal de nieuwe onderneming anders moeten opzetten om die oorzaken te vermijden. Als het mis gaat met de nieuwe onderneming, zal de bestuurder bewust anders handelen moeten kunnen aantonen middels een verbeterd concept, een deugdelijk bedrijfsplan of begroting en voldoende financiële middelen.

Het hof meent dat een zorgvuldig handelend bestuurder moet trachten te voorkomen dat schuldeisers de dupe worden van het lichtvaardig oprichten van een onderneming. Dit geldt overigens ook voor vennootschappen of personen die in de nieuwe onderneming beleid hebben bepaald en hebben gehandeld alsof zij bestuurder waren.

Conclusie
Bestuurders schudden het verleden van een failliete vennootschap waar bij zij betrokken zijn geweest, niet zomaar van zich af. Dit verleden kan worden meegenomen bij een volgend faillissement. En dat kan leiden tot aansprakelijkheid van de bestuurder. Zo worden schuldeisers toch nog beschermd.

Poli dermatologie St. Anna Ziekenhuis breidt uit in Eindhoven

De polikliniek dermatologie van het St. Anna Ziekenhuis breidt het spreekuur verder uit.  Met ingang van 18 februari 2013 kunnen patiënten naast Geldrop ook terecht op de St. Annalocatie in Eindhoven. De dermatologen houden daar spreekuur op maandag- en vrijdagmiddag. Voor een afspraak met de poli dermatologie kan contact worden opgenomen via telefoonnummer 040 – 286 4862.
Deze uitbreiding is een vervolg op de avondopenstelling van de poli dermatologie in het St. Anna Ziekenhuis locatie Geldrop in november 2012. Kijk voor meer informatie over de poli dermatologie en specifieke aandachtsgebieden als huidkanker en eczeem op de St. Annawebsite.

.

Overlast hondenpoep

De laatste tijd ontvangt de gemeente weer klachten over overlast van hondenpoep, met name in de omgeving van de sporthal De Pompenmaker/Ten Borchwardplein, de Groene Spinner en de St. Nicasiusstraat. Maar ook in het buitengebied is er overlast.
Hondenpoep brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Zo bevat hondenpoep veel parasieten, zoals wormen, die met name kinderen kunnen besmetten. De gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat de eigenaar of de houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat de hond niet poept op het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers (trottoir) en op openbare terreinen als plantsoenen, grasvelden, kinderspeelplaatsen, zandbakken enzovoort. Hondenbezitters die zich hier niet aan houden zijn strafbaar. De gemeente doet een oproep de overlast door hondenpoep te voorkomen: Ruim bij het uitlaten van uw hond de uitwerpselen op. Spreek elkaar indien nodig op een positieve manier aan op goed gedrag.

 

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende 2013 week 6

Omgevingsvergunningen

Aangevraagde omgevingsvergunning

  • Bert Buijsenstraat 1,3,5 en 7 Heeze: wijzigen van 4 seniorenwoningen naar 4 patiowoningen
  • Hoogeindseweg 5 Leende: uitbreiden woonhuis en wijzigen voorgevel
  • Schoolstraat 23 Leende: uitbreiden woonhuis

Verleende omgevingsvergunning

  • Halfeindschestraat 3 Leende: het kappen van 3 berken
  • Jan Deckersstraat 29 Heeze: het verbouwen van een pand
  • Leenderweg 50 Heeze: het kappen van een spar en een eik
  • Peelven 2 Sterksel: het oprichten van een rijhal

Intrekking omgevingsvergunning

  • de Zegge 6 Heeze: betreft bouwen van een serre

Verkeerszaken

Standplaatsenbeleid en notitie inrichting parkeerplaats gemeentehuisplein t.b.v. de standplaatsen
Op 29 januari 2013 hebben burgemeester en wethouders van gemeente Heeze-Leende het standplaatsenbeleid en de notitie inrichting parkeerplaats gemeentehuisplein t.b.v. de standplaatsen vastgesteld. Deze beleidsnota is een verzameling van alle regels, procedures en beleidstukken rondom standplaatsen. De notitie met betrekking tot de inrichting geeft uitvoering aan het beleid door de standplaatsen op de locatie ‘gemeentehuisplein’ te situeren. Dit beleid ligt tot 18 maart 2013 ter inzage in de hal van het gemeentehuis.

Suzanne de Rooij combineerde haar promotie met een druk gezinsleven

Suzanne de Rooij verdedigt haar proefschrift

Suzanne de Rooij verdedigt haar proefschrift

Voor promotieonderzoek moet je jarenlang alles aan de kant zetten. Alleen met grote opoffering, ook van familie- en gezinsleden, afzien van veel plezierige dingen en veel steun van je omgeving, bereik je het eindpunt. En vooral geen onverwachte ontwikkelingen op je levenspad. Dat is de heersende opvatting. Suzanne de Rooij uit Heeze promoveerde op 11 januari 2013 op een onderzoek naar de opleiding HBO-Rechten: ‘De hbo-jurist: kans of bedreiging?’ Daarmee rondde zij een intensief onderzoekstraject af, in een periode waarin ook haar privéleven veel dynamiek had. Met HLS Nu blikt ze terug.

Hoe is allemaal begonnen?
Ik heb elf jaar als advocaat gewerkt in Enschede en Eindhoven. Al heel lang had ik de behoefte om een juridisch onderwerp een keer helemaal uit te zoeken. Maar echt concrete plannen heb ik nooit gehad. Omdat ik gespecialiseerd was op het terrein van het arbeidsrecht, dacht ik aan een onderwerp op dat terrein. [Lees meer…]

Aangehouden man in onderzoek brand gemeentehuis Waalre heengezonden

Waalre – De 34-jarige inwoner van het Brabantse Haaren, die afgelopen woensdag was aangehouden in het onderzoek naar de brandstichting op het gemeentehuis van Waalre, is vrijdagochtend heengezonden. Zijn rol en de mate van betrokkenheid bij de zaak zijn nog altijd onderwerp van onderzoek. De man werd in verband gebracht met de zwarte Volkswagen Touran, die onlangs in de opsporingsprogramma’s Bureau Brabant en Opsporing Verzocht onder de aandacht is gebracht. Het onderzoek van de politie gaat onverminderd voort. Er werken nog altijd 40 rechercheurs aan de zaak. In belang van het onderzoek doet de politie geen verdere mededelingen.

Rijbewijs dronken automobilist ingevorderd na aanrijding

De politie heeft donderdagavond het rijbewijs ingevorderd van een 51-jarige automobilist uit Heeze die teveel had gedronken en een aanrijding had veroorzaakt. Rond 18.30 uur was hij in Heeze met zijn auto tegen de achterkant van een andere wagen gereden. Daarbij waren geen gewonden gevallen. De automobilist en de bestuurster van de andere wagen waren naar een horecazaak aan de Jan Deckersstraat gegaan om de schadeformulieren in te vullen. Daar gedroeg de man zich agressief en vervelend jegens het personeel, waarop de politie werd gebeld. Toen agenten ter plaatse kwamen, roken ze dat de man had gedronken. Ze wilden hem meenemen naar het bureau voor een ademanalyse, maar daartegen verzette hij zich. Hij werd met enige dwang opgepakt en naar het bureau gebracht. Daar blies hij tot tweemaal toe een hoog alcoholpromillage. Omdat de waarden teveel uiteen liepen, volgde een bloedproef. Het rijbewijs is ingevorderd en er is proces-verbaal opgemaakt.