17 september 2019

Archief voor januari 2019

Lokale ergernissen

gemeente Heeze-Leende“Met enige regelmaat krijgt de gemeente meldingen binnen van burgers over de openbare ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld over een gat in de weg, zwerfafval, rioolverstopping, ongedierte, wateroverlast of een omgewaaide boom. Deze meldingen kunt u het hele jaar door doen via de website van de gemeente. Op de homepage klikt u op ‘Melding of klacht’.

De meldingen die direct gevaar opleveren worden meteen opgelost, maar minder urgente meldingen vragen niet meteen om een oplossing en worden dan opgenomen in het onderhoudsplan van de gemeente. De gemeente bepaalt dan wanneer deze melding wordt opgelost. Het kan dan soms wat langer duren voordat een melding wordt afgewerkt omdat het efficiënter is om een aantal meldingen in één keer af te werken. Echter voor een aantal inwoners leveren deze laatste meldingen grote ergernis op. Daarom is in de begroting van de gemeente €100.000 opgenomen om burgers te laten bepalen welke ergernissen in 2019 opgelost moeten worden. De ergernissen moeten gaan over klein onderhoud aan wegen, fietspaden, voetpaden of bermen. Het gaat dus over onderhoud, niet over herinrichtingen of een nieuwe aanleg.

Hoe gaan we dit doen?

Het proces verloopt als volgt, publiceren, inventariseren, prioriteren, uitvoeren.

Inventarisatie

Wij willen dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen vragen om kleine ergernissen en/of noodzakelijk klein onderhoud aan wegen, fietspaden, bermen en voetpaden te inventariseren. De inventarisaties dienen uiterlijk 22 februari 2019 bij de gemeente binnen te zijn. Wilt u als burger dat een specifieke melding op de inventarisatielijst komt, meldt u dan vóór 22 februari 2019 bij een van de onderstaande belangenverenigingen:

Tussen 22 februari en 15 maart bekijkt de gemeente de inventarisatielijsten en maakt ze een inschatting van de kosten per ingebracht onderhoudspunt.

Prioriteren

Op 22 maart krijgen de dorpsraden, kernraad, ZLTO en SeniorenBelangen een mail met de totale lijst van ingediende ergernissen/onderhoudsvragen met daarbij een uitnodiging voor een gezamenlijke avond op 26 maart 2019. Tijdens deze avond gaan de belangenverenigingen gezamenlijk bepalen waaraan we de € 100.000,- gaan besteden.

Uitvoeren

Zodra gezamenlijk de prioriteitenlijst is bepaald geeft de gemeente uitvoering aan de onderhoudswerkzaamheden. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden die we voor € 100.000,– kunnen verrichten in 2019 worden uitgevoerd.

Let op: burgers kunnen meldingen in de openbare ruimte gewoon het hele jaar door blijven doen.

Wilt u als burger dat een specifieke melding op de prioriteitenlijst komt, meldt u dan bij één van bovenstaande belangenverenigingen. Wilt u uw klacht gewoon melden en vindt u het prima dat de gemeente bepaalt wanneer de melding wordt opgelost, dan kunt u uw klacht of melding over de openbare ruimte 24 uur per dag doorgeven. Ga naar de website van de gemeente en klik op ‘melding of klacht’, vul het formulier in en druk op verzenden. Klachten & meldingen kunt u ook 24 uur per dag doorgeven via de MijnGemeente app! Download de MijnGemeente app via de Play Store of de App Store op uw telefoon of tablet. Is er sprake van een calamiteit? Hiervoor kunt 24 uur per dag terecht op het telefoonnummer 040 224 1400.”

Voorjaarsconcert Concertino (Muziek)

1concertinoHEEZE – Op zondag 10 februari in ’t Perron: Voorjaarsconcert Concertino.

Kamerorkest Concertino heeft als doel om klassieke muziek te spelen op een goed niveau.
Verder streven ze ernaar om 1 à 2 keer per jaar een openbare uitvoering te geven.
Het orkest telt momenteel 32 leden: 8 violen, 3 altviolen, 5 celli, 2 fluiten, 1 hobo, 2 klarinetten, 2 fagotten, 2 hoorns en 1 trompet.
De dirigent is Nico Dezaire. Voor de liefhebbers van klassieke muziek is dit voorjaarsconcert zeker een aanrader.

Het begint op zondag 10 februari om 15.00 uur in de Grote Zaal van Dorpshuis ’t Perron te Heeze.
Entree is GRATIS.

H. Catharina van Alexandriëkerk, Sterksel

 

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 2 februari is er geen dienst in de kerk.
Op Providentia is er een dienst om 18.30 uur. Er is daar dan een misintentie voor de overledenen van de familie Hendriks.

Contactadres: Dorpstraat 48, 5595 CJ, Leende – tel: (040)- 2061215; sterksel@parochienicasius.nl. Elke werkdag bereikbaar van 8.30-11.30 uur.
Misintenties (€ 12,00) kunt u terecht bij de dhr. M. de Leeuw, tel. 040-2261934 of via een envelop in de brievenbus in de deur van de sacristie van de kerk aan de Beukenlaan deponeren.

Samen mee naar de A2

Poort 43 Sterksel, foto Virtueel Plein Sterksel

Poort 43, Sterksel                                                     foto Virtueel Plein Sterksel

HEEZE – LEENDE – CRANENDONCK – Om de overlast van het vrachtverkeer van en naar bedrijvenpark ‘Poort 43’ in de kern van Maarheeze en Sterksel te verminderen, is het project ‘Samen mee naar de A2’ opgezet. De stand van zaken op dit moment met betrekking tot dit project.
Ontsluitingsweg
In de toekomst zal het vrachtverkeer via de d’Aasdonken en Grote Bleek van de A2 naar Poort 43 en
terug gaan rijden Hiervoor moeten deze bestaande wegen aangepast worden. Het was grotendeels al
duidelijk hoe dit moet gaan gebeuren, alleen bij de Grote Bleek ter hoogte van het bosje en bij de
aansluiting Kleine Bruggen-d’Aasdonken moest de exacte ligging van de weg nog bepaald worden.
Het afgelopen jaar is hier veelvuldig met de direct aanwonenden over gesproken. Het college van
Cranendonck heeft vervolgens in december 2018 besloten om de weg bij de Grote Bleek in het bosje
te leggen en het zuidelijke deel van de d’Aasdonken rechtdoor te trekken. Na dit besluit is het totale
tracé van de ontsluitingsweg dus duidelijk. De tracé-tekening is te groot om op deze manier weer
te geven, daarom is ze te raadplegen op https://www.heeze-leende.nl/in-en-over-heezeleende/
infrastructuur_42278/item/samen-mee-naar-de-a2_42947.html .
Bestemmingsplan
Om de weg aan te kunnen leggen, moet op Cranendoncks grondgebied het bestemmingsplan
aangepast worden. Het concept voorontwerp bestemmingsplan is grotendeels klaar en kan afgerond
worden nu het hele tracé van de weg bekend is. Dit voorontwerp bestemmingsplan zal in april 2019
zes weken ter inzage gelegd worden. Omwonenden van de weg kunnen in de periode dat het
voorontwerp ter inzage ligt, hun eventuele opmerkingen aan de gemeente kenbaar maken. In deze
periode zullen wij ook een inloop-avond organiseren waarin we het voorontwerp bestemmingsplan
toelichten. De exacte datum volgt later. Daarna wordt het voorontwerp op basis van de opmerkingen
eventueel aangepast.
In het najaar van 2019 volgt dan het ontwerp bestemmingsplan, waar belanghebbenden ook op in
kunnen spreken. Na de inspraak en de eventuele aanpassingen, zal daarna het definitieve
bestemmingsplan in januari 2020 ter besluitvorming aan de gemeenteraad van Cranendonck
voorgelegd worden.
Grondaankopen
Op een aantal plekken komt de weg te liggen op gronden die niet in bezit van de gemeente zijn. Deze
gronden moeten gekocht worden om de weg te kunnen aanleggen. Met de eigenaren van deze
gronden zijn ze in gesprek.

Aanvullende maatregelen
Om het vrachtverkeer te stimuleren om over de weg te rijden, worden de volgende aanvullende
maatregel getroffen:
1. Verkeersmaatregelen in de kernen van Sterksel en Maarheeze om de route door de kernen zo
onaantrekkelijk mogelijk voor vrachtwagens te maken. Hierbij wordt gedacht aan wegversmallingen
en het afsluiten van de kernen voor doorgaand vrachtverkeer. Eigenlijk was het de bedoeling om
deze maatregelen pas uit te voeren als de nieuwe weg klaar is. Maar omdat het langer gaat duren
voordat de weg klaar is, zijn ze op dit moment aan het onderzoeken of er maatregelen zijn die ook
al eerder uitgevoerd kunnen worden. Uitgangspunt daarbij is dat deze maatregelen er niet voor
mogen zorgen dat het huidige verkeer zich verplaatst naar wegen die daar niet op ingericht zijn.
2. Met Poort43 is afgesproken dat zij, als de nieuwe weg klaar is, haar toeleveranciers vragen om
gebruik te maken van deze route. Ook wordt de uitrit van het bedrijf zo aangepast dat de nieuwe
weg de meest logische route is. En er komen op Poort43 voldoende opstelplaatsen voor de
slagboom, zodat vrachtwagens voor openingstijd niet op de Pastoor Thijssenlaan moeten wachten.
3. Meten of de genomen maatregelen daadwerkelijk tot minder vrachtverkeer in de dorpskernen leidt.
De meetresultaten zullen we publiceren.
Meer informatie
Als u vragen of opmerkingen heeft over ‘Samen mee naar de A2’, dan kunt u contact opnemen met de
projectleiders Jozef van Asten via 0495-431 242 of j.vanasten@cranendonck.nl en met Ron Lavrijsen
via 040-224 1405 of r.lavrijsen@heeze-leende.nl.

Kerkberichten van de St.-Petrus’ Bandenkerk te Leende

kerk leende (c) margot van den boer

kerk leende (c) margot van den boer

 

Zaterdag 2 februari om 16.30 uur: eucharistieviering in het Leenderhof.
Maria Reiling Reiling-de Vries vanwege de oude buurt.
Jo van Hooijdonk-van der Aa namens het Leenderhof.

Zondag 3 februari om 10.00 uur: hoogmis.
Lies en Kobus van Kuijk.
Clasien Weekers.
Jan Noten als jaargetijde en Miet Noten-Engelen.
Jan-Willem Braun, Anneke Braun-van den Nieuwenhof.
Antonius Hendrix.
Piet van Meijl.
Gerardus van der Palen als jaargetijde, Petronella van der Palen-Dommels en overleden familie.
Toon van Asten en zoon Henk.

Zondag 3 februari om 11.30 uur: gezinsviering die in het teken staat van de dopelingen van de laatste jaren.
welzijn van de dopelingen.

Mededeling
In de leeftijd van 74 jaar is overleden : Riet Kuijpers-Bax, echtgenote van Peter Kuijpers (†). Voor haar was de uitvaartplechtigheid op dinsdag 22 januari en aansluitend de bijzetting op ons kerkhof. Moge Riet nu rusten in de vrede van de Heer.

Volksdansvereniging Maroesjka vierde 40 jarig bestaan

maroesjka
HEEZE – De Heezer volksdansvereniging Maroesjka heeft afgelopen zaterdag haar 40 jarig bestaan in ’t Perron gevierd.
In februari 1979 begon Betsie Pordon met een kindergroep in de sportzaal de Engelse Tuin, na korte tijd vervolgd in de Trumakkers waar Riekje is gaan meewerken. De naam werd bedacht, als variatie op het liedje “Als hier een pot met bonen staat”.
Betsie en Riekje gingen door met een tienergroep en daarna de eerste seniorengroep in Hervormd Centrum, waar Marian snel is gaan meedoen, de tweede keer was ze ongeveer al penningmeester.
Kenmerk van jaren 80: Groei: een stukje in de Parel en er was weer een groep bij!
Enige tijd waren er: Kleutergroep, 3 Kindergroepen, Aspiranten groep, 2 Tienergroepen en een stuk of 5 Groepen voor Volwassenen. Rolstoeldansen, linedance, koor, muziekgroep OZO. Er was een eigen blad: De Rommelpot met de humoristische Wisselpasjes.
Enkele memorabele zaken: Optredens met alle groepen op Brabantse Dag, na een paar jaar resulterend in de start Nederlandse groep, in jaren 90 beschouwd als de enige Nederlandse Folkloregroep die men op een podium in Schoten en Brussel wilde laten optreden. Optredens in Binnen en Buitenland en het eigen festival: 20 jaar met 25 groepen van over de hele wereld.
In de vereniging: weekends, Triatlons (wandelen, fietsen en dansen), puzzel of fietstochten, een vossenjacht door Heeze, de seizoenafsluitingen met alle groepen. Zelfs Maroesjka korting bij Ben vd Leur.
Na de eeuwwisseling werd het moeilijker, het festival stopte na bijna 20 jaar, kinder-, tienergroepen stopten en de overblijvende volwassengroepen werden samengevoegd.
Nu: 3 groepen: de vrijdaggroep, de Nederlandse groep en de Donderdagmiddaggroep. Allemaal een verschillend repertoire en aanpak. Maar na 40 jaar werd er nog één keer samen teruggekeken op die tijd.
Na de ontvangst, waarbij Max even terugkeek op de 40 jaar verzorgden de leidsters allemaal een deel van ’t programma. Er werd een gezamenlijk buffet gebruikt en daarna kwam Koning Willem Alexander de groep feliciteren met haar jubileum, na enige tijd bleek het om onze Heezer kampioen tonpraten te gaan: Berry Knapen, als lookalike van de koning.
Daarna werd er nog een uurtje door de leiding ingevuld en tot slot kon voorzitster Betsie Verhulst het na verschillende bedankjes afsluiten en ging iedereen met een lichte heimwee naar die 40 jaar weer huiswaarts.
Foto’s: Marianne Dummer

Heezer Bluesnight met Double Jack (Muziek)

1doublejack2HEEZE – Op zaterdag 9 februari in ’t Perron: Heezer Bluesnight met Double Jack.
“Na het succes van de vorige edities veranderen wij deze avond de foyer van ’t Perron opnieuw om in een bruisend bluescafé.
En dat doen we met een bluesband van formaat. Double Jack uit Maastricht is een bluesband, gevormd in 1995 uit vader en zoon. Jack Senior en Jack Junior. Sinds kort is ook de jongste zoon Gino aangetreden. Samen met 3 andere leden vormen zij Double Jack en maken zij ”blues straight from the soul”. Double Jack is opvallend en verrassend in de Nederlandse en Belgische Blues scene. De muzikanten met een vracht aan muzikale ervaring brengen ingetogen én swingende, maar vooral met passie gespeelde Blues and more. De band zorgt voor kippenvel én losse heupen! Bluesy stemmen, bluesharp, gitaar, bas en drums zijn de ingrediënten voor een gevarieerde sound en naast eigen composities spelen zij op eigen wijze nummers van diverse oude en hedendaagse blues grootheden. Een mix van diverse stijlen.”

Het begint op zaterdag 9 februari om 21.00 uur in FOYER van Dorpshuis ’t Perron te Heeze.
Entree is GRATIS.

Vogelmarkt

HEEZE – Zondag 3 februari 2019 is er weer een vogelmarkt in Zaal de Brug, Ginderover 2 in Heeze. De openingstijden zijn van 8.30 uur t/m 11.00 uur. Organisatie is in handen van Vogelvereniging ’t Pareltje.

H. Catharina van Alexandriëkerk (Sterksel)

kerk sterksel 140615-11 (2)Zaterdag 26 januari 2019 is er een gezongen eucharistieviering om 19.00 uur met medewerking van het parochieel zangkoor.

De opgegeven intenties voor deze dienst zijn voor:
David en Nettie Schilleman-Davids.
Marinus en Ada de Louw van Oss.
Mary Vester-Alkemade jaardienst.

Adriaan vertelt vanuit Colombia: Schoolseizoen begonnen

Adriaan: “We beginnen dit jaar op 14 januari met het nieuwe schooljaar. Dat loopt hier van januari tot december. Het is ook het eerste jaar dat de leerkrachten alle planningen zelf gemaakt hebben. Ik heb zelfs geen idee wat, wanneer en hoe ze alles gaan uitvoeren. Daarvoor ga ik komende week een paar weken naar het dorp om me voor te laten lichten.

We gaan 14 dagen eerder open dan de publieke scholen en ook dat wordt spannend. We hopen dat de ouders hun kinderen al vanaf de eerste dag naar de school zullen sturen, maar dat is geen zekerheid. We hebben nog maar enkele inschrijvingen binnen maar dat is wel normaal.
De ouders moeten 30.000 pesos [ € 9.00 ] inschrijfgeld betalen en dat willen ze zo lang mogelijk uitstellen. Het is ook een zekerheidje dat de meesten dit geld niet hebben en een regeling willen treffen om dit geld beetje bij beetje gedurende de rest van het schooljaar te betalen.
We laten diegene die het echt niet kunnen betalen gratis komen maar dat brengt ook een hoop onbegrip met zich mee. Het blijft een moeilijk verhaal om te bepalen wie wel geld heeft en wie geen geld heeft. Maar we willen ook niet dat alles gratis is.

Onderwijs is de enige mogelijkheid om uit de armoede te komen en dat moeten we beetje bij beetje tussen de oren van de ouders zien te krijgen. Goed onderwijs kost inzet van alle partijen. Ouders, kinderen en leerkrachten samen. We hopen dat de eigen bijdrage iedereen aanspoort om een grotere bijdrage te leveren.

Maar wat ik nu opschrijf is wat de leerkrachten en ik wil bereiken. Ouders die de hele dag bezig zijn met overleven hebben ook andere zorgen en hun eigen prioriteiten. Dat korte termijn denken zit zo vastgebakken in de cultuur. Dat buigen we niet zomaar even om. Maar we zijn er van overtuigd dat iedere ouder die de waarde van onderwijs inziet zich ook zal gaan inzetten om dit nog beter te maken voor hun kinderen.

De eerste graadmeter hoe ver we zijn, krijgen we dit jaar. De 14 dagen eerder dan de overige scholen beginnen, gaat onze leerlingen niet enthousiast maken. Dat zullen de ouders moeten doen. Dit wordt vervolgd!”